دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مهاجرت::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - مهاجرت

تعداد مقالات یافته شده: 29
ردیف عنوان نوع
1 خوشامدگویی یا نه؟ - حس امنیت، تعلق خاطر و نگرش های افراد بومی نسبت به فرهنگ پذیری مهاجران
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
تنوع فرهنگی به دلیل مهاجرت تبدیل به یک وضوع کلیدی در بسیاری از جوامع امروزی شده است. این سوال که چگونه جمعیت بومی این توسعه ها را تجربه می کند دارای اهمیتی اساسی برای روابط بین فرهنگی است و پایه ای را برای فرهنگ پذیری مهاجران ایجاد می کند. ما با الهام از تحقیقات مربوط به تعلق خاطر و چند فرهنگی بودن، در اینجا فرض می کنیم که حس امنیت عمومی و خصوصی می تواند به نگرش های مثبت تر به تنوع فرهنگی مربوط شود درحالیکه حس تهدید می تواند به آزادی کمتر مربوط شود. به صورت صریح تر، مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه تعلق خاطر عمومی افراد بومی (امن یا ترسان) و نیز حس امنیت (فرهنگی یا اقتصادی) خاص آنها می تواند به تجربیات آنها درباره فرهنگ پذیری مهاجران در کشور چند فرهنگه لوکزامبورگ مربوط شود. نمونه ما شامل 134 فرد لوکزامبورگی با میانگین سنی 02/45 (انحراف معیار 41/17) بود که یک پرسشنامه آنلاین را پر کردند. نتایج نشان داد که تعلق خاطر عمومی خود – گزارش شده توسط افراد ترسان رابطه ای مثبت با جهت گیری های غیر خوشامدگویانه ترِ فرهنگ پذیری دارد. روابط بین تعلق خاطر عمومی و جهت گیری های فرهنگ پذیری توسط حس امنیت فرهنگی وساطت می شود که تاثیراتی قوی روی جهت گیری های (غیر) خوشامدگویانه افراد بومی نسبت به دلستگی عمومی دارند. یافته ها بیانگر این هستند که جهت گیری های غیر خوشامدگویانه درقبال مهاجران که شامل آزادی برای برقراری رابطه و تبادل فرهنگی می شود، با حس امنیت فرهنگی و اقتصادی که به صورت جزئی توسط یک تعلق خاطر عمومی امن یا ترسان منحرف می شود، رابطه دارد. بنابراین به نظر می رسد که حس امنیت یک پایه امنی را برای دامنه و آزادی تنوع فرهنگی فراهم می کند که به منظور مواجهه موفقیت آمیز با چالش های جوامع چند فرهنگه امروزی مورد نیاز هستند.
مقاله ترجمه شده
2 Travel as learned behaviour: Western migrants in Hong Kong and Macau
مسافرت به عنوان رفتار فراگرفته شده: مهاجرت های غربی در هنگ کنگ و ماکائو-2018
This paper examines travel by western migrants who have moved to the Hong Kong or Macau Special Administrative Regions of China. Previous research suggests travel patterns are a form of learned behaviour. New migrants initially exhibit patterns learned from their home countries, but over time their patterns change and reflect more those of residents of their new countries as they learn and adopt new behaviours. This situation was not observed among western migrants. Instead, they exhibited patterns that were internally consistent, regardless of the migrants origin, but different from those of the local Chinese populace. The paper argues that western migrants, who generally live in a parallel expatriate bubble to those host community, have learned travel patterns from others who also live in that bubble.
keywords: Western professional migrants |Learned behaviour |Hong Kong |Macau |Travel behaviour
مقاله انگلیسی
3 A multi-factor monitoring fault tolerance model based on a GPU cluster for big data processing
مدل تحمل نظارت بر گسل چند عامل بر اساس یک خوشه GPU برای پردازش داده های بزرگ-2018
High-performance computing clusters are widely used in large-scale data mining applica tions, and have higher requirements for persistence, stability and real-time use and sre therefore computationally intensive. To support large-scale data processing, we design a multi-factor real-time monitoring fault tolerance (MRMFT) model based on a GPU clus ter. However, the higher clock frequency of GPU chips results in excessively high energy consumption in computing systems. Moreover, the ability to support a long-lasting high temperature operation varies greatly between different GPUs owing to the individual dif ferences between the chips. In this paper, we design a GPU cluster energy consumption monitoring system based on wireless sensor networks (WSNs) and propose an energy con sumption aware checkpointing (ECAC) for high energy consumption problems with the following two advantages: the system sets checkpoints according to actual energy con sumption and the device temperature to improve the utilization of checkpoints and re duce time cost; and it exploits the parallel computing features of CPU and GPU to hide the CPU detection overhead in GPU parallel computation, and further reduce the time and energy consumption overhead in the fault tolerance phase. Using ECAC as the constraint and aiming for a persistent and reliable operation, the dynamic task migration mechanism is designed, and the reliability of the cluster is greatly improved. The theoretical analysis and experiment results show that the model improves the persistence and stability of the computing system while reducing checkpoint overhead.
Keywords: Big data processing ، GPU cluster ، Persistence computing ، Energy consumption ، Fault tolerance ، Energy consumption aware heckpointing ، Task migration
مقاله انگلیسی
4 مجموعه داده ها از نمونه های ارتش متحد برای مطالعه انتخاب محل و شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
ما داده های عمومی موجود را که توسط پروژه برنامه های شاخص های اولیه ارزیابی شده NIA اغلب به عنوان داده های ارتش متحد را تهیه کردیم و زیر مجموعه ای از این داده ها را در " شبکه های اجتماعی پایدار" مورد استفاده قرار دادیم: سربازان کارآزموده در جنگ داخلی که در طول زندگی با یکدیگر همکاری می کنند. " (کاستا و همکاران، آینده) [1]. این زیرمجموعه داده می تواند برای تکمیل و تکثیر استفاده شود و همچنین نشان می دهد که چگون داده های اصلی تکمیلی مشتق شده از بایگانی اداری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | مهاجرت | مرگ و میر
مقاله ترجمه شده
5 مهاجرت امن به سرویس های ابری سازگار: یک مطالعه ی موردی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
پذیرش تکنولوژی محاسبه ی ابری در بخش مالی به منظور بهبود کارایی پرداخت های مالی، مدیریت ریسک، و فرایند های تجاری رو به افزایش است. این افزایش در کشور های توسعه یافته همانند ایالات متحده آمریکا، کانادا، و انگلستان با سرعت بیشتری در حال اتفاق افتادن است، در حالی که پیاده سازی ابر در کشور های کمتر توسعه یافته همانند عربستان سعودی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. پیاده سازی تکنولوژی های ابری در بخش مالی به تصمیماتی کارا همانند انتخاب مناسبترین مدل های استقرار ابری امن، توافقنامه ی سطح خدمات، و فروشندگان ابری نیاز دارد. در این مقاله، انتقال ابر با استفاده از یک مدل آمادگی برای اطلاعات، حفظ حریم private و پذیرشی ( ISPC ) ارائه خواهد شد. انواع مختلفی از سرویس های ابری در دسترس هستند، ازین رو ارزیابی آمادگی انتقال و انتخاب یک فروشنده ی مناسب حیاتی است، به طوری که این ارزیابی بر روی نیاز های سهامداران همانند بانک های محلی تاثیر خواهد گذاشت. تصمیمات نقل و مکان ابری به وسیله ی تجزیه و تحلیل نیاز های ISPC با در نظر گرفتن ابتکارات استراتژیک سازمان به دست می آید. یک مطالعه ی موردی که بانک مرکزی عربستان سعودی در آن دخالت دارد، به منظور نمایش پیاده سازی مدل آمادگی ISPC، ارائه شده است.
مقاله ترجمه شده
6 Migration-Based Online CPSCN Big Data Analysis in Data Centers
تحلیل داده های بزرگ CPSCN آنلاین مبتنی بر مهاجرت در مراکز داده-2018
It is critical to schedule online data-intensive jobs effectively for various applications, including cyber-physical-system and social network system. It is also useful to support timely decision making and better prediction. In this paper, we investigate the online job scheduling problem with data migration for global job execution time reduction. We first establish a time model based on the real experimental results, and propose an online job placement algorithm by taking into account the benefit of both instantaneity and locality for the jobs. We then introduce data migration to the job placement algorithm. The core idea is to make a tradeoff between the migration cost and remote access cost. The simulation results demonstrate that our algorithm has a significant improvement than FIFO, and data migration shows effectiveness on global job execution time reduction. Our algorithms also provide an acceptable fairness for jobs.
INDEX TERMS : Big data analysis, CPSCN, data center, data placement, online job scheduling
مقاله انگلیسی
7 School enrollment effects in a South-South migration context
تاثیرات ثبت نام در مدرسه در یک زمینه مهاجرت جنوب به جنوب-2018
In contrast to the heavily studied South-North migration of Latin Americans to the United States, this investigation assesses the lesser-studied influence of South-South labor migration on left-behind children’s educational attainment. Specifically, it asks the question, ‘Does the migration of Nicaraguan parents to Costa Rica contribute to better or worse education outcomes for their left-behind children?’ Based on migration and education data for 3951 children from 1858 distinct households collected within Nicaragua’s 1998 and 2001 Living Standards Measurement Studies, fixed effect model results indicate that paternal migration has a depressive effect on school enrollment but has no effect on school attendance or grade-for-age progression. Given the relatively low bar to migration establishment vis-à-vis the lack of barriers that necessitate significant monetary commitments and time delays, school enrollment results are unexpected.
keywords: South-South migration |School enrollment |Attendance |Grade-for-age progression |Nicaragua-to-Costa Rica
مقاله انگلیسی
8 The Unintended Long-Term Consequences of Mao’s Mass Send-Down Movement: Marriage, Social Network, and Happiness
پیامدهای ناخواسته درازمدت حرکت روبه پایین عظیم مائو: ازدواج، شبکه اجتماعی و شادی-2017
This paper uses the China General Social Survey (CGSS) 2003 to evaluate the long-term consequences of a forced migration, the state’s ‘‘send-down” movement (shang shan xia xiang, or up to the mountains, down to the villages) during the Chinese Cultural Revolution, on individuals’ nonmaterial well-being. The send-down program resettled over 16 million urban youths to the countryside to carry out hard manual labor over the years 1968–78. Most of them were allowed to return to urban areas when the Cultural Revolution ended. To estimate the long-term impacts of the send-down experience, we compare the outcomes of individuals with send-down experience to those of individuals without send-down experience but having similar characteristics and family backgrounds during the senddown period. We conduct primarily OLS estimates with a careful sample selection. We find that those who had the send-down experience have worse marriage outcomes, lower-quality social networks, and a lower level of happiness than non-send-downs. The negative effects of the forced migration are robust against regression methods and various model specifications. Our study adds to the growing literature in economics that seeks to evaluate the impact of forced migration.
Key words : send-down movement | forced migration | marriage | social network | happiness | China
مقاله انگلیسی
9 Changing times: Migrants’ social network analysis and the challenges of longitudinal research
تغییر زمان: تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی مهاجران و چالش های تحقیق طولی-2017
Focusing on migrant social networks, this paper draws upon the sociology of time to incorporate complex notions of temporality into the research process. In so doing, we consider firstly, the challenge of going ‘beyond the snapshot’ in data collection to capture dynamism through time. Secondly, we apply the concepts of timescapes to explore ways of addressing the wider context and the interplay between spatiality, temporality and relationality in migration research. We argue that integrating a mixed methods approach to SNA, crucially including visualisation, can provide a useful methodological and analytical framework to understand dynamics. SNA can also be helpful in bridging the personal and structural dimensions in migration research, by providing a meso level of analysis. However, it is also important to connect the investigation of local and transnational networks with an analysis of the broader social, economic and political contexts in which these take shape; in other words, connecting the micro and the meso with the wider macro level. Drawing upon reflections from our migration research studies, we argue that different combinations of quantitative, qualitative and visual methods do not just provide richer sets of data and insights, but can allow us to better connect conceptualisations – and ontologies – of social networks with specific methodological frameworks.
Keywords: Migration research | Temporality | Spatiality | Mixed methods | Visualisation
مقاله انگلیسی
10 In transit: Changing social networks of sub-Saharan African migrants in Turkey and Greece
در حمل و نقل: تغییر شبکه های اجتماعی از مهاجران جنوب صحرای بزرگ آفریقا در ترکیه و یونان-2017
Research on the role of social networks in human migration has mainly relied on single snapshots in time. This paper focuses on the changes in composition and usage of the transnational networks of migrants and why these changes occur. It is based on ethnography and network analysis with forty sub-Saharan African migrants in two transit contexts: Turkey and Greece, over a 17-month period. Findings show that relationship preferences, resources and communication infrastructures constitute an individual oppor tunity infrastructure affecting how critical events produce network changes. This process is ongoing through the continued experience of critical events, suggesting that the role of networks fluctuates over time.
Keywords: Transnational networks | Transit migration | Personal network analysis | Network change
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی