دانلود و نمایش مقالات مرتبط با مهارت های کارآفرینی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - مهارت های کارآفرینی

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 The entrepreneurial process: The link between intentions and behavior
فرایند کارآفرینی: پیوند بین قصد و رفتار-2020
Entrepreneurship has been widely studied in recent decades, and it has been linked to other research areas such as social psychology. Remarkable contributions have combined these fields to explore how to predict en- trepreneurial intentions. Building on previous research on the factors that predict students intentions to start a business, this study explores the link between intentions and behavior. The aim is to ascertain whether university students have genuine intentions to start a business and see themselves as capable of doing so. This study draws upon Ajzen’s theory of planned behavior to examine the role of students and/or prospective entrepreneurs skills and capabilities. Structural equation modeling is used to empirically test the hypotheses. This study makes a unique contribution, extending the model described by the theory of planned behavior by adding en- trepreneurial skills and addressing a gap in the literature on the link between entrepreneurial intentions and entrepreneurial behavior.
Keywords: Entrepreneurship | Entrepreneurial behavior | Entrepreneurial process | Entrepreneurial skills
مقاله انگلیسی
2 Entrepreneurial thinking: A signature pedagogy for an uncertain 21st century
تفکر کارآفرینی: آموزش امضا برای قرن بیست و یکم نامطمئن-2020
This paper outlines a pedagogical approach for entrepreneurship education, with a specific focus on students who do not necessarily identify as entrepreneurial. We advance seven essential and teachable entrepreneurial thinking skills (ET-7) to form future leaders: (1) problem solving, (2) tolerance for ambiguity, (3) failing forward, (4) empathy, (5) creativity with limited resources,(6) responding to critical feedback, and (7) teamwork approach. ET-7 offers an integrative framework that unites previously distinct perspectives of entrepreneurial competencies, and outlines how to teach and develop these skills in a 12-week mandatory entrepreneurship course through an innovative pedagogical approach. This approach to entrepreneurial education was built on the concept of a signature pedagogy (Shulman, 2005) and encompasses three components (i.e., the flipped classroom, learning through failure, and access to open educational resources). This pedagogical approach to entrepreneurial education supports entrepreneurial learning through experiential activities that simulate the environment entrepreneurs face. Thus, this paper contributes to the literature by outlining the entrepreneurial thinking skillset (ET-7) required to be successful in today’s modern careers, along with considering the methods, tools, and pedagogy that is most likely to support ET-7 skill development.
Keywords: Entrepreneurial skills | Entrepreneurial thinking | Entrepreneurship education | Signature pedagogy
مقاله انگلیسی
3 Tourism Education: What about entrepreneurial skills?
آموزش گردشگری: چه چیزی در مورد مهارت های کارآفرینی می دانید؟-2017
Tourism is generally acknowledged as one of the economic sectors with higher growth prospects worldwide. As a consequence, the number of tourism education courses has grown significantly in the last decades in order to meet the demands of the qualified workforce. Nevertheless, students who enter this sector will need different skills to face the challenges of this highly competitive and demanding industry. In this case, entrepreneurial skills are of paramount importance. The aim of this paper was to understand the perspective of tourism students on the relevance of entrepreneurship education within their courses. This study aims at describing an innovative teaching program called ‘Learning to be’, focused on fostering entrepreneurial attitudes and skills, through a project based learning methodology inspired in the Design Thinking process (Daniel et al., 2016). In this program, tourism students are challenged to develop viable solutions to real-case problems proposed by private and public organizations. A feedback questionnaire was developed to verify the impact of the entrepreneurship education program on students. It allowed to conclude that from the tourism students perspective the embedd edness of entrepreneurship education within their courses was considered very relevant to assess future employment prospects, being the students both employees or self-employed. Students had also acquired and enhanced non-cognitive skills which are most valued by the tourism industry. This case study was also pertinent to identify best practices and propose guidelines for creating curricular spaces for the development of entrepreneurial skills.
Keywords: Tourism education | Entrepreneurship education | Entrepreneurial skills | Soft skills
مقاله انگلیسی
4 زنان کارآفرین: ایجاد تغییر از اشتغال به مالکیت کسب و کار کوچک و متوسط
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
این مطالعه به زنان کارآفرین که تغییری از اشتغال حقوق بگیر به مالکیت کسب و کارهای کوچک و متوسط ایجاد کرده اند پرداخته است. این مطالعه از نمونه مناسب که شامل 153 زن دارای کسب و کار تحت مالکیت خود آغاز شده است. این مطالعه بر مواردی که در ادامه می آیند تمرکز دارند؛ اول، عواملی که باعث می شود زنان اشتغال را برای مالکیت کسب و کار ترک کنند؛ دوم، ویژگی های شخصی و کارآفرینی آنها و درآخر، چالش هایی که آنها در طول انتقال از اشتغال حقوق بگیر به مالکیت کسب و کار با آن مواجه هستند. پرسشنامۀ خود اجرایی به صورت دستی، ایمیل و فکس توزیع شد. عوامل اصلی شناسایی شده که زنان را به ترک اشتغال برای مالکیت کسب و کار تحریک می کند، نیاز به دستیابی به رشد شخصی، استقلال و بازده اقتصادی هستند. شور و شوق برای کسب و کار، مهارت های گوش دادن و ارتباطات، و نظم و انضباط فردی در میان مهارت های شخصی رایج ترین بود. مهارت های کارآفرینی اولیه عبارتند از اعتماد به نفس، رهبری، تفکر خلاق در حل مسئله، کارآمد و موثر بودن در اجرای برنامه ها، دانش کارآفرینی و کسب و کار، تحلیلی بودن، مهارت های حفظ تعادل بین زندگی شخصی و کسب و کار، و انعطاف پذیری هستند. چالش هایی که پاسخ دهندگان با آنها مواجه هستند کمبود کارکنان حرفه ای، کمبود کارکنان به طور کلی، مسائل مربوط به توسعه و رشد، محدودیت های مالی به دلیل هزینه های بالا و عدم مشاوره از کارشناسان هستند.
کلیدواژه ها: زنان کارآفرین | اشتغال | مالکیت کسب و کار کوچک و متوسط | ویژگی های کارآفرینی.
مقاله ترجمه شده
5 آموزش کارآفرینی و تدریس: مدل پیشرفت برنامه / برنامه درسی
سال انتشار: 1998 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
فقدان تئوری در آموزش کارآفرینی با ارائه ساختار، عملکرد کارآفرینی (E / P)، انگیزه (M)، مهارت های کارآفرینی (E / S) و مهارت های کسب و کار (B / S) در یک مدل خطی پویا E/P = a + bM[cE/S x dB/S] نشان داده شده است. پیشنهاد شده است که این مدل، اگر در یک برنامه آموزش کارآفرینی جایگزین شود، می تواند منجر به افزایش E / P کارآفرین شود. این ساختارها در زمینه آموزش و پرورش بر توسعه این توانایی تاکید می کند. این مدل مربوط به کارآفرینی برای بهبود مدیریت کسب و کار کوچک است. شکست مفاهیم بخشی از ساختار مورد بحث است. در این مقاله با نشان دادن پویایی فوق العاده مدل فرضی نتیجه حاصل می شود. شبیه سازی ریاضی از استدلال حمایت می کند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi