دانلود و نمایش مقالات مرتبط با نانولوله کربنی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - نانولوله کربنی

تعداد مقالات یافته شده: 23
ردیف عنوان نوع
1 Construction of various nanostructures on carbon nanotube films
ساخت انواع نانوساختارها بر روی فیلم های نانولوله کربنی-2020
Construction of nanostructures on surfaces has appealed intensive attention due to its significant applications in diverse fields. Especially, engineering surface properties via surficial nanostructures is actually the creation of functional interface-based materials and slated to be the key aspect for the future of materials science. Although many efforts have been made, there are only a few reports about the construction of nanostructures on carbon nanotube film surfaces. The big challenge for constructing on carbon films is that these carbon assemblies are easy to be dispersed by immersion in a chemical solution. Here, in this paper, we have shown for the first time the fabrication of different kinds of nanostructures, i.e. nanoneedles, nanoparticles, nanospirals, on carbon nanotube films by using facile and cheap electrodeposition method and precise physical deposition method. We pretreat the films by an electrical method to strengthen the films to avoid dispersion during the electrodeposition process. These composite films are still very flexible after coating with nanostructures. Compared with those precise physical deposition methods, the facile electrodeposition method is more suitable for constructing nanostructures on carbon nanotube films, due to the low requirement for planeness of films. It is interesting to find that these nanostructures can endow superhydrophobicity or higher conductivity for these flexible composite films, which greatly broaden the potential applications for carbon nanotube films in the fields of battery, moisture self-cleaning, electrostatic energy harvesting, and enhancing condensation heat transfer for more efficiency of energy utilization, environmental, and thermal management
Keywords: Arrays of nanostructures | Nano films | Superhydrophobicity | Environmental and energy management
مقاله انگلیسی
2 جذب ستونی از 2- نفتول برای محلول ابی با استفاده از جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 37 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
یک ساختار لایه هسته جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی ساخته شده است و برای حذف 2- نفتول از محلول ابی در یک سیستم ستونی ثابت در این مطالعات پذیرفته شده است. اثری از پارامترهای عملیاتی شامل جرم جاذب، سرعت جریان نفوذی و غلظت ورودی در عملکرد جذب از ستون مورد بررسی قرار گرفته است. منحنی موفق دستابی شده نشان می دهد که در نگهداری موثر از 2- نفتول با استفاده از ستون جذب شده همراه جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی بدست امده است. مقدار جذب تعادلی از 2- نفتول در جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی از 122.7 میلی گرم بر کیلو گرم تا 286.6 میلی گرم بر کیلو گرم در این منطقه ازمایشگاهی متنوع است. افزایش جرم جاذب طول زمان موفقیت را افزایش می دهد و افزایش کل برداشت ها از ستون جاذب را افزایش می دهد. یک سرعت نفوذ بالاتر یا غلظت ورودی برای بهبود میزان جذب 2- نفتول در جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی مفید است. رفتار دینامیکی از بسته های ستونی جاذب همراه جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی با کمک مدل تامسون، مدل یان نلسون و مدل سرویس زمانی بد دیپ BDST توصیف شده است. سرویس زمانی از ستون برای وابستگی خطی برای عمق بستر یافت می شود. نتایجی از مطالعات نشان می دهد که جاذب کامپوزیتی مبتنی بر نانولوله کربنی می تواند در ستون بستر ثابت برای حذف موثر 2-نفتول از اب بکار برده شود.
کلمات کلیدی: جذب | نانولوله کربنی (CNT) | جاذب کامپوزیت | بستر ثابت ستون | مدل سازی | نفتول
مقاله ترجمه شده
3 ازریابی حلال و اثر یون بر روی جذب لفلونومید در نانولوله کربنی تک دیواره زیکزاکی (6:0) و اتصال فعال دی هیدرواراتات دی هیدروژناز :کی مقایسه بین DFT و مطالعات ازمایشگاهی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
در این مقاله به بررسی لفلونومید در حلال های ابی و غیر ابی (DMF.. متانول . انپروپانال. محلول بافر بازی اب و DMSO) در فعالیت دی هیدرواراتات دی هیدروژناز و اثر لفلونومید بازدارنده می پردازیم. با یافتن اثر منفی از محلول ابی در فعالیت و بازدارندگی، انتخاب حلال اب در یک حالت میانه مناسب است. اثر یون های در ازمایشگاه بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که دارای اثر مثبت بر فعالیت انزیم دارد و بر روی لفلونومید هم اثر منفی ایجاد نمی کند. شدت فلورسانس یک اطلاعات کامل تری از انزیم بعد از رشد با نشان می دهد.در بخش تئوری نتایج DFT زمانی که و کاتیون تک اتمی جانشین همراه یک کربن تک در SWCNT شود ، اتم جانشین شده در سطح خارجی نانولوله گسترش پیدا می کند. نتایج برهمکنش بین لفلونومید و SWCNT اولیه، لفلونومید و ضعیف است که نشان از جذب فیزیکی بر روی نانولوله ذکر شده در بالا را دارد. با وجود این نتایج محاسبا نشان می دهد که کاتیون های تک اتمی جانشین شده بر روی نانولوله انرژی جذب بزرگ و فاصله پیوند کوتاه تر از SWCNT خالص با جذب شیمیایی مولکول لفلونومید دارد. نتایج مدل قطبش پذیری مداوم پایداری وابسته در تحت شرایط مختلف در زمان کاربرد نفوذ پذیری حلال بررسی می کند. انرژی جذبی زمانی که ممان دوقطبی در محلول افزایش می ابد ، کاهش می یابد . نتایج بدست امده همراه تئوری AIM برروی خروجی حاصل از هندسه بهینه شده اماده شده است.
کلید واژه ها: SWCNTs تخدیر شده | جذب مواد مخدر | روش DFT | اثر حلال | روش های تجربی
مقاله ترجمه شده
4 خواص جذبی و توصیف مکانیک کوانتومی جذب داروی اسیدفولیک بر روی نانولوله تک دیواره زیگزاکی و صندلی :شبیه سازی DFT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
رفتار جذبی اسیدفولیک FA بر روی نانولوله کربنی SWCNT زیکزاکی(5.0) و صندلی(5.5) با کمک تابع دانسیته B3LYP در تابع پایه 6-31G* بررسی شد. انرژی جذبی، انالیز اربیتال مولکولی و تغییرات ساختار نشان دهنده جذب کوالانسی در سطح نانولوله تک دیواره زیکزاکی است، در حالی که جذب بر روی SWCNT صندلی به صورت فیزیکی است. نقشه دانسیته حالتDOS و توصیف کوانتوم مولکولی QMD با تغییرات در خواص الکترونی سیستم SWCNT بعد از نزدیک شدن جذب شونده به سطح لوله بررسی می شود. بر طبق نتایج محاسبات SWCNT با پتانسیل موثر جذبی برای جذب داروی اسید فولیک انتخاب می شود و همچنین برای انتقال دهنده مناسب دارو در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جذب | فولیک اسید | نانولوله کربنی | توصیفگرهای واکنشی | DFT
مقاله ترجمه شده
5 خواص جذبی اسید فولیک بر نانولوله کربنی عامل دار شده :مطالعات ایزوترمی و ترمودینامیکی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
در این مقاله نتایجی از مطالعات سیستماتیک بر روی خواص جذبی اسید فولیک FA روی نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT عامل دار شده با استفاده از فاکتورهای متنوع مانند دوز جذب شده، زمان تماس، دما و غلظت اسید فولیک اولیه گزارش شده است. نتایج بیان می کند که SWCNT جاذب سطحی عالی برای اسید فولیک است. همراه درصد جذبی رو به بالا تا 76.2 درصد در غلظت اولیه اسید فولیک به میزان 20 PPM و دمای 298.15 کلوین است.تفسیر ایزوترم تعادلی در پایه از مدل های جذب مختلف شامل لانگمویر و فروندلیچ، نشان می دهد که مدل لانگمویر در توصیف فرایند جذب بهتر از نوع دیگر عمل می کند. با امتحان رفتار جذبی، محاسبات ترمودینامیکی تهیه شد و هر کدام نشان داد که واکنش جذبی اسید فولیک بر SWCNT گرمازا و فرایند خودبه خودی در رنج دمایی 298.15 تا 313و15 است. اساس کارهای ازمایشگاهی .، در SWCNT عامل دار شده پیش بینی پتانسیل موثر در جاذب سطحی و همچنین استفاده از یک حامل انتقال داروی مناسب در داخل سیستم بیولوژیکی است.
کلمات کلیدی: جاذب | جذب | مدل های ایزوترم | توابع ترمودینامیکی | تعادل
مقاله ترجمه شده
6 یک مطالعه اولیه در برهمکنش بین نانولوله کربنی (10:10) و مشتقات گالات به عنوان وسیله ای برای انتقال دارو
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
اولین محاسبات اصلی بر مبنی یک تئوری تابع دانسیته DFT برای بررسی مشتقات جدید 7-هیدروکسی کومارینیل گالات در فاز گاز و محلول فراهم شده است. شبیه سازی شیمی محاسباتی برای مقایسه پارامترهای شیمی کوانتومی محاسبه شده برای مشتقات گالاتا فراهم شده است. تمام محاسبات با استفاده از کد DMol3 انجام شده است که بر مبنی محاسبات DFT است. تابع پایه عددی دوگانه همراه تابع d پلاس هددی دوگانه بکار برده شده است. محاسبات برای مطالعه برهمکنشی از پیوند های کوالانتی مشتقات گالات برای نانولوله کربنی تک دیواره (10.10) صندلی اجرا شده است. محل فعالیت از طریق شاخص Fukui برای پیش بینی مرکز فعالیت به عنوان مکان های تمرین از جذب هسته دوستی و الکترون دوستی مطالعه شده است. انرژی جذب، تجزیه و تحلیل توصیف مولکول های کوانتومی و تغییرات ساختار در سایت جذبی از طریق جذب شیمیایی در سطح نانولوله کربنی تک دیواره (10.10) صندلی نشان داده شده است. HOMO و LUMO شاهدی برای تغییرات قابل توجه در خواص الکترونیک از سیستم SWCNT است. انرژی جذبی نشان می دهد که مشتقات 7- هیدروکسی کومارینیل در نانولوله کربنی (10.10) دارای جذب فیزیکی است. این ویژگی از این مشتقات همراه پتانسیل ضد سرطانی از نانولوله در مکان هدف انها را قادر می سازد. این نتایج به شدت مربوط به تشخیص پتانسیل کاربردی از نانولوله کربنی به عنوان برنده مناسب برای انتقال دارو به هدف می باشد.
کلمات کلیدی: نانولوله های کربنی تک سیمی | 7-هیدروکسیکومارینیل گالات مشتق شده | انرژی جذب | نظریه کاربردی تراکم (DFT)
مقاله ترجمه شده
7 مطالعات ONIOM در مورد برهمکنش بین نانولوله کربنی تک دیواره و مشتقات gallates به عنوان عوامل ضد سرطان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هدف: مشتقات جدید 7- هیدروکسی کومارینیل گالات در تعدادی از ترکیبات دارویی مانند داروی ضد سرطان و عامل های ضد میکروبی شناسایی شده است. در اینجا نانولوله کربنی CNT برای کاربردهای دارویی وبه خصوص به عنوان سیستم حامل دارو بحث شده است. توانایی از SWCNT(5.5) صندلی بر اساس سیستم های انتقال دهنده دارو در درمانی از سرطان به وسیله مکانیک کوانتومی/ روش های مکانیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: بررسی تئوری از برهمکنش های بین SWCNT(5.5) صندلی همراه مشتقات گالات به وسیله روش های مکانیک کوانتومی/ مکانیک مولکولی QM/MM به وسیله ONIOM2( DFT : UFF ) با استفاده از برنامه گوسین 03 براورد شده است.
نتیجه: نتایج بدست امده از این مطالعه، نشان می دهد که SWCNT(5.5) صندلی برهمکنش ضعیفی دارد که این برهمکنش شامل برهمکنش های واندروالس است و به روشنی نشان می دهد که این سیستم به طور نسبی پایداری کمی دارند و SWCNT(5.5) صندلی انتقال دهنده مناسب برای دارو است که برای داروهای ضد سرطانی بررسی شده است.
انالیزی از محاسبات ONIOM2 و انرژی برهمکنش از SWCNT(5.5) صندلی و مشتقات گالات نشان می دهد که این حامل می تواند برای بهبود بیولوژیکی و فعالیت های ضد سرطانی از مشتقات گالات بکار برده شده است.
کلمات کلیدی: ضد سرطان | صندلی (5، 5) SWCNT | تحویل دارو | مشتقات گالانت | ONIOM2 | مکانیک کوانتومی / مکانیک مولکولی
مقاله ترجمه شده
8 بررسی DFT برای سنجش توانایی از یک نانولوله کربنی تک دیواره برای جذب مولکول های H2-N2-O2-CO
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT به علت خواص منحصر به فرد خود توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این خواص SWCNT می تواند در وسایل متنوع مانند نانو سنسورها استفاده شود. نانو سنسور SWCNT دارای زمان پاسخگویی سریع؛ و حساسیت بالابرای مولکول های گازی خاص دارد که برای برنامه های کاربردی بسیار مناسب است. اخیرا؛ جذب گاز در سطح خارجی از نانوسنسور SWCNT دارای مطالعات نظری جالبی است. در اینجا؛ توانایی حساسی از SWCNT(6.0) برای جذب مولکول های H2-N2-CO-O2 مطالعه شده است. دریافته ایم که؛ اضافه کردن این مولکول ها به SWCNT سبب یک افزایش کوچک در طول پیوند؛ و یک افزایش در انرژی کل می شود. طیف IR یک افزایش در مد ارتعاشی و تعداد موج های کششی بالاتری از SWCNT همراه مطالعات مولکولی را نشان می دهد. این کار درست است که SWCNT(6.0) می تواند به عنوان نانو سنسور استفاده شود و در بررسی DFT استفاده شود؛ در این صورت ممکن است اطلاعات بیشتری برای کاربردهای انها در علوم پزشکی و تکنولوزی های صنعتی را بدست اوریم.
لغات کلیدی: انرژی جذبی | DFT | طیف IR | سنجش قابلیت | SWCNT
مقاله ترجمه شده
9 مطالعات تئوری در مورد نانولوله کربنی تک دیواره (5:5) همراه دارو میتوسانترون
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هدف: محاسبات اصلی اولیه برای مطالعه چهار داروی سفت شدگی بافتی مختلف به نام های امپیرا، فینگولیمود، میتوسانترون و الیپرودیل در فاز گاز و مایع با استفاده از تئوری تابع چگالی DFT فراهم شده است. شبیه سازی شیمی محاسباتی برای مقایسه محاسبات پارامترهای شیمی کوانتومی برای امپیرا، فینگولیمود، میتوسانترون و الپیرودیل انجام شد.
مواد و روش ها: تمام محاسبات با استاده از کد DMol3 که بر اساس DFT است فراهم شده است. تابع پایه دوگانه عددی همراه تابع قطبش پذیری DNP استفاده شده است.
نتیجه: میتوسانترون بالاترین انرژی HOMO ، ضریب سختی، انرژی حلال و جرم مولکولی را دارد و کمترین انرژی LUMO ، شکاف انرژی ، ضریب سختی و انرژی کل در مقایسه با امپیرا، فینگولیمود و الیپرودیل در فاز گاز و محلول دارد. محاسبات برای مطالعه برهمکنشی از پیوند های کوالانتی میتوسانترون برای نانولوله کربنی عامل دار شده انجام شده است. واکنش پذیری موضعی میتوسانترون را از طریق شاخص های Fukui در درجه ای از پیش بینی هر دو مرکز واکنش پذیری و سایت های ممکن از حملات هسته دوستی و الکترون دوستی را مطالعه کرده ایم. انرژی پیوند میتوسانترون 6.507 الکترون ولت در فاز گاز و 9.943- الکترون ولت در فاز محلول محاسبه شده است که یک کاهشی در BE به عنوان تغییرات فاز دارو از گاز به مایع است.
نتیجه گیری: نتایج شبیه سازی میتوسانترون نشان می دهد که این دارو کاملا واکنش پذیر است. پارامترهای شیمی کوانتومی برای نانولوله اولیه و میتوسانترون- f-SWNT نشان می دهد که فعالیتی از میتوسانترون- f-SWNT در مقایسه با نانولوله اولیه در هر دو فاز افزایش می یابد.
مقاله ترجمه شده
10 توانایی نیکوتین در قرار دادن پیوگلیتازون در داخل نانولوله کربنی : بررسی با کمک دینامیک مولکولی وتئوری تابع چگالی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 42 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi