دانلود و نمایش مقالات مرتبط با نگرش ریسک::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - نگرش ریسک

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 شناسایی و مدیریت سوء تغذیه در بیماران بستری: بررسی دانش و نگرش کارکنان
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
زمينه و هدف: سوء تغذيه موجب كاهش عملكرد و پيامدهاي باليني ناچیز در بيماران بستري می شود. این مطالعه با هدف بررسی دانش کارکنان بالینی در مورد شناسایی و مدیریت سوء تغذیه، ارزیابی نگرش و دانش سوء تغذیه به صورت مسئولیت مشترک بین رشته¬ای انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه به منظور توزیع کارکنان باليني (پزشكي ، پرستاري ، رژيم غذايي و بهداشت) در سه دانشگاه بيمارستاني از جمله مكان هاي حاد، کمی حاد و توانبخشي انجام شد.
نتایج: نتایج حاصل از نظرسنجي 14٪ كاركنان باليني واجد شرايط (116 پرستار ، 68 پزشك ، 20 متخصص تغذيه و 98 نفر از كاركنان بهداشت) مورد بررسی قرار گرفت. به استثنای متخصصین رژیم غذایی ، پاسخ به سؤالات مربوط به مهارت و دانش در زمینه های شناسایی سوء تغذیه ، تشخیص ، درمان و مدیریت ، کمتر از حد مطلوب بود. تنها پاسخ 60٪ از كاركنان پزشكي / جراحي و 42٪ از كاركنان پرستاري توانایی خود را در تشخيص سوء تغذيه گزارش كرده اند. پاسخ به سوالات مربوط به مسئولیت سوء تغذیه بسیار متغیر بود و هیچ کسی "مالکیت مشترک" سوء تغذیه را در مسئولیت بالینی پیشنهاد نکرد.
نتيجه گيري: به غير از متخصصان رژيم غذايي ، مهارت هاي مديريت سوء تغذيه متوسط بود و شکاف دانش در کارمندان باليني دیده شد. در مورد مسئولیت مراقبت از سوء تغذیه بیماران بستری نوعی سردرگمی نیز وجود داشت. برای بهبود تغذیه بیماران بستری ممکن است نیاز به درگیر شدن بیش از حد چند رشته و آموزش بهبود یافته باشد.
واژه‌های کلیدی: سوء تغذیه | تیم بین رشته ای | دانش | نگرش ریسک | بیماران بستری (بستری)
مقاله ترجمه شده
2 The synergy between human factors and risk attitudes of Malaysian contractors’: Moderating effect of government policy
هم افزایی بین عوامل انسانی و نگرش ریسک از پیمانکاران مالزی: اثر تعدیل کننده سیاست دولت-2020
Many critical factors influence the effectiveness of risk management. There is unanimity among project and risk practitioners about the most significant factor responsible for risk management: “human factors”. As human attitude is always reflected in behaviour, there is a high possibility that a contractors behaviour will be by the attitude. Therefore, this study aims to identify the factors affecting contractors risk attitudes and then determine the relationship with government policy. A total of 100 copies of questionnaire were randomly distributed to the construction companies in Kuantan Malaysia. Out of the 100 copies of the questionnaire distributed, 69 copies were received indicating 72.6% response rate. Thirteen (13) copies of the questionnaire were found to be unusable due to missing data or errors in the responses to all the questions. Thus, 56 copies of the questionnaire, indicating 58.9% response rate, were usable. Moreover, with quantitative research design following the positivist research paradigm, the methodology was designed to focus on the research questions and the objectives. Organizational Control Theory was used to develop the theoretical framework that investigated G-7 contractors in the Kuantan Pahang, Malaysian construction companies. SPSS 20.0 & SmartPLS 3 for structural equation modelling was utilized in testing the hypotheses developed for the study. Government policy moderates the relationships between the internal factors and contractors risk attitudes among the construction companies operating in Kuantan, Malaysia. This implies that the findings of the study provides more understanding of the personal factors that affect contractors risk attitudes to facilitate contractors decision-making process. It also serves as a useful reference for further studies in the field of construction project management.
Keywords: Contractors risk attitude | Risk attitude | Organizational control theory | Government policies | Personal factors | PLS-SEM
مقاله انگلیسی
3 تاثیر تفاوت جنسیتی روی تفسیر بیان های عدم قطعیت
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 32 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
های حرفه ای و تفسیر بیان های عدم قطعیت، یک بخش ضروری در حوزه های گزارشدهی مالی و حسابرسی محسوب می شود. در بکارگیری استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصل، مانند استانداردهای بین المللی گزارشدهی مالی (IFRS)، حسابرسان و حسابداران نیازمند انواع مختلف بیان های عدم قطعیت مانند بعید، منطقاً ممکن، و احتمالی می باشند. اما به دلیل ماهیت ذهنی بیان های عدم قطعیت، حسابرسان و حسابداران مختلف ممکن است تفسیر متفاوتی از اینها داشته باشند (مثلا ریمرز، 1992؛ دیویدسون و کریسمن، 1993؛ آمر و دیگران، 1995؛ لاسواد و ماک، 2000؛ پساروس و دیگران، 2003؛ دوپنیک و ریچر، 2003، 2004؛ سیمون، 2010؛ دو و دیگران، 2011؛ صالح و دیگران، 2011).
هدف این مقاله بررسی تاثیر تفاوت جنسیت روی استفاده از قضاوت های حرفه ای و بخصوص تفسیر بیان های عدم قطعیت است. در حالی که در آثار تحقیقاتی بر سر تعداد و گستره عوامل تعیین کننده ای اختلاف وجود دارد که می توانند روی نگرش ریسکی فرد موثر باشند، تفاوت جنسیت معمولا به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذار روی نگرش ریسک توصیف می شود (کروسون و گنیزی، 2009 را برای مرور مطالعات در مورد تفاوت های جنسیتی در اولویت های ریسک پذیری مشاهده کنید). به صورت خاص، مطالعات در روانشناسی، شواهدی ارائه می کند که تفاوت جنسیت روی قضاوت ها موثر است، و اینکه زنان در قضاوت ها و رفتارشان در مقایسه با مردها در خیلی از حوزه، ریسک گریزتر هستند (پاول و آنسیک، 1997؛ بایرنز و دیگران، 1999؛ برناسیک و شویف، 2001؛ لارکین و پاینز، 2003؛ هریس و جنکینز، 2006؛ اسکل و گراسمن، 2008؛ گلد و دیگران، 2009؛ دوهمن و دیگران، 2011).
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi