دانلود و نمایش مقالات مرتبط با وفاداری رفتاری::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - وفاداری رفتاری

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 نقش ارزش های مد نظر مشتریان در برندهای تفریحگاه جامع مقصد
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف این مقاله بررسی روابط بین ویژگی های برندهای تفریحگاه های جامع و ارزش های مد نظر مشتریان و وفاداری رفتاری است. این مقاله طور ویژه بر مقاصد تفریحی جامعه نوپدید در جنوب شرق آسیا، مالزی می پردازد. مطالعات کیفی و کمیتی در زمینه مقاصد تفریحی جامعه نوپدید وجود دارد. در مطالعه 1، نظریه وسیله –هدف و تکنیک نردبانی برای استخراج زنجیره های انباشتی ارزش (از جمله ارزش های مربوط به برند تفریحگاه جامع) از بین 20 مصاحبه مفصل در مالزی به کار رفتند. در مطالعه 2، تاثیر ارزش چند بعدی مد نظر بر واکنش آنها به برند تفریحگاه جامع با استفاده از نظرسنجی داده های آنلاین بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ویژگی های اجتماعی، لذت جوئی و نوع دوستانه در نگرش مشتریان به ویژگی های مختلف برندهای تفریحگاه جامع نمایان است. این مطالعه مفاهیمی برای محققان، تامین کنندگان خدمات و سیاست گذاران در زمینه مدیریت و بازاریابی موفق مقصد در کشورهای در حال توسعه فراهم می کند.
واژگان کلیدی: ارزش مد نظر | ویژگی های برند | نظریه وسیله-هدف | تکنیک نردبانی | بازاریابی مقصد | مدیریت مقصد | تفریحگاه جامع | مالزی
مقاله ترجمه شده
2 کیفیت رابطه به عنوان پیش بینی کننده وفاداری مشتری B2B در بخش داروسازی: شاهدی از کشور اردن
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله با هدف بررسی تاثیر پذیری ابعاد کیفیت رابطه ( به عنوان مثال اعتماد، رضایت و تعهد) بر جنبه های وفاداری یعنی وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری است. روش نظرسنجی کمی برای دستیابی به اهداف مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، یک تکنیک نمونه گیری آسان برای انتخاب نمونه پزشکان در حال کار در بخش مراقبت های بهداشتی دولتی در کشور اردن به کار گرفته شد. در مجموع 500 پرسشنامه توزیع شد که408 پرسشنامه در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. داده ها بوسیله مدلسازی معادلات ساختاری اعمال شده برای تست مدل مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه ها نیز از نظر کمی مورد تست و از نظر کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو جنبه وفاداری مشتری ( یعنی وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی) به صورت مثبت بر ابعاد کلی کیفیت رابطه ( یعنی اعتماد ، رضایت و تعهد) تاثیر می گذارند و یک رهنمود را برای شرکت های داروسازی در کشور اردن در راستای تمرکز بر بهبود کیفیت روابط بین نمایندگان دارویی و پزشکی شان و پزشکان فراهم می کند و این ناشی از اهمیت چنین عواملی در بهبود وفاداری مشتری است که در مدیریت مثبت و موثر مشتریان شان و افزایش فرصت های کسب و کاری در آینده منعکس می شود.
کلمات کلیدی: وفاداری نگرشی | B2B | وفاداری رفتاری | کیفیت رابطه | SEM
مقاله ترجمه شده
3 Bridging the gap between social media and behavioral brand loyalty
ایجاد پل بین شکاف موجود دربین رسانه های اجتماعی و وفاداری رفتاری به نشان تجاری-2018
Integrating several streams of theoretical reasoning such as social identity theory and customer engagement theory, this study examines the relationship between consumer responses in social media networks and behavioral brand loyalty in the context of Japanese professional sports: football and baseball. Data were collected from 309 panel registrants of an online research panel service. Based on the analysis, user characteristics as an opinion seeker and the entertainment value of social media pages were found to positively influence online brand community identification which in turn had a positive effect on brand-related social media engagement. Further, brand-related social media engagement and team identification, a type of consumer-brand identification, simultaneously affected behavioral brand loyalty. The theoretical model and results reinforced the importance of brand-related social media engagement toward behavioral brand loyalty, and added new insights into the antecedents of consumer engagement in the brand-related use of social media.
keywords: Brand loyalty |Customer engagement |Online brand community identification |Professional sports |Social media engagement |Sports fan |Sports marketing
مقاله انگلیسی
4 بررسي انگيزه های خريداران وفادار به فروشگاه از طریق معيارهای جايگزين وفاداری رفتاری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
اين مطالعه يك چارچوب نظري ايجاد مي¬كند و شواهد تجربي مرتبط با انگيزه¬ها و منافع مورد نظر مشتريان وفادار به فروشگاه را ارائه مي¬كند. چارچوب پيشنهادي از ديدگاه نظري، منافع فايده¬گرايانه نظير صرفه¬جويي مالي و زمانی را از منافع لذت¬جویانه نظير لذت از خريد، نوخواهی و تكانشي بودن متمايز مي-كند. اين مطالعه از ديدگاه متدولوژيكي ضرورت در نظر گرفتن معيارهاي متفاوت رفتار وفاداري به فروشگاه (خصوصاً آن معيارهايي كه مبتني بر ارزيابي فردي مشتريان هستند) را به عنوان جايگزين معيارهاي مبتني بر تخصيص بودجه آن¬ها نشان مي¬دهد. يافته¬هاي تجربي نشان¬دهنده سازگاري متوسط بين اين معيارها است؛ معيارهاي ارزيابي فردي ارتباط نزديك¬تري با وضعيت انگيزشي مشتريان دارند. همچنين اين يافته¬ها نشان مي¬دهد كه قدرت تبييني متغيرهاي انگيزشي براي توصيف خريداران وفادار به فروشگاه در مقايسه با متغيرهاي اجتماعي-جمعيتي بالاتر است. در نهايت، وضعيت كلي خريداران وفادار به فروشگاه حساسيت كمتري به قيمت دارد، حساسيت بيشتري به زمان و سرويس دارد، كمتر با سرگرمي و تجربيات جديد ارتباط دارد، به احتمال زياد برنامه¬ریزی و وفاداري بيشتر به برند نقش مهمی در آن دارد.
كليدواژه¬ها: وضعيت خريدار | وفاداري به فروشگاه | انگيزه ها | منافع مورد نظر | تخصيص بودجه | ارزيابي فردي
مقاله ترجمه شده
5 بررسی یک رویکرد کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
کاربرد روانشناسی وفاداری در نام تجاری چیست؟ با توجه به تئوری عملی کتز (1960) معتقدیم که وفاداری چهار کارکرد (یا سوابق انگیزشی) دارد: عملی، دانش، بیان ارزشی و واکنش دفاعی. هر یک از این کارکرد ها به سه جنبه از وفاداری مربوط است (عاطفی، شناختی و وفاداری رفتاری). سپس به این مفهوم از نام تجاری با استفاده از چهار گروه متمرکز مشتری خواهیم پرداخت. نتایج این آزمایش نشان می دهد که بکارگیری رویکرد عملی در وفاداری به نام تجاری دریچه هایی را آشکار می سازد که در تحقیقات قبلی مشخص نشده اند. به طور دقیق تر این مقاله به بیان نگرش نسبت به وفاداری به نام تجاری از دیدگاه مشتری می پردازد به علاوه این مطلب را روشن می کند که واکنش دفاعی گرایشیست نسبت به تفکر و احساس دیگران. این امر امکان تحقیقات آتی در مورد وفاداری به نام تجاری از طریق بررسی شبکه های اجتماعی به منظور درک بهتر چگونگی تاثیر تفکر دیگران بر وفاداری مصرف کنندگان را فراهم می کند.
واژه های کلیدی: وفاداری به نام تجاری | احساسات | رویکرد عملی | انگیزه | وفاداری نگرشی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi