دانلود و نمایش مقالات مرتبط با پارک ملی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - پارک ملی

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 The characteristics of formation, development and evolution of National Protected Areas in China
ویژگی های شکل گیری ، توسعه و تکامل مناطق حفاظت شده ملی در چین-2019
This paper considers that the history of Chinese civilization is the historical foundation for the nationally protected areas and features the protected areas of China. After 1950, the formation, development and evolution of various protected areas conformed to the fundamental law of development of Chinese civilization. The protected areas are divided into three categories, namely the natural protected areas, cultural protected areas and comprehensive protected areas for the nature and culture. The natural protected areas are composed mainly of the national parks; the cultural protected areas are composed mainly of the Major Historical and Cultural Sites Protected at the National Level; and the comprehensive protected areas are composed mainly of National-level Scenic and Historic Interest Areas. In the new era of building an ecological civilization, it is crucial to develop a national protected area system including the aforementioned three protection systems in accordance with the unified deployment of the Central government. Three protection systems are supposed to cover various protected areas in China and develop a system of nationally protected areas with Chinese characteristics.
Keywords: National park | Protected area | Nature | Culture | Nature and culture | System
مقاله انگلیسی
2 Institutional arrangements for managing tourism in the Indian Himalayan protected areas
آرایش های سازمانی مدیریت گردشگری در نواحی حفاظت شده هیمالیای هند-2018
Tourism has the potential to advance biodiversity conservation through the creation of societal constituency by providing alternative livelihood to resource-dependent communities. Institutional arrangements play a crucial role in ensuring equitable benefit sharing of tourism gains among different stakeholders. We examined this role of institutional arrangements in four National Parks of the Indian Western Himalaya at varying altitude through multiple case study analysis using qualitative methods. Our results suggest that a three-tier setup involving local communities and civil society organizations, supported by enabling government policies is most efficacious in mainstreaming socio-economic development of local communities and environmental concerns in tourism management framework. Strong local institutions with intrinsic spatial linkage are required to ensure maximum benefits to all sections of society and least monetary leakages. We recommend that in natural landscapes with conflicting interests among stakeholders, a hierarchical three-tier institutional arrangement should be encouraged to achieve the goals of sustainable tourism.
keywords: Equitable benefit-sharing |Aichi biodiversity targets |Hemis National Park |Nanda Devi National Park |Valley of Flowers National Park |Corbett National Park
مقاله انگلیسی
3 شبیه سازی ترافیک گردشگر به عنوان یک ابزار برای مدیریت منطقه حفاظت شده: مورد پارک ملی سرنگتی در تانزانیا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
منبع اقتصادی اصلی مناطق حفاظت شده، گردشگری می باشد. با این حال، گردشگری ممکن است تاثیری منفی روی ساکنان این مناطق بگذارد. رشد گردشگری حیات وحش، نگرانی بین المللی درباره اینکه آیا یک تعادلی بین گردشگری و حفاظت از محیط زیست وجود دارد یا خیر را افزایش داده است. اقدامات مدیریتی باید به فراهم کردن این تعادل کمک کند. دررابطه با مدیریت حمل و نقل، اکثر مطالعات روی تجربیات بازدید کننده ها تمرکز کرده اند و به پیامدهای تغییرات حجم ترافیک گردشگر توجهی نکرده اند. چون ترافیک گردشگر به عنوان عامل مضر برای ساکنان تلقی می شود، این مطالعه یک ابزاری را ایجاد می کند که تغییرات در حجم گردشگر را جهت تسهیل بررسی اقدامات مدیریتی شبیه سازی می کند. این ابزار یک مدل ساده حمل و نقل بر مبنای ویژگی های شبکه حمل و نقل و 2680 سفر ثبت شده در پارک ملی سِرِنگِتی است. تحلیل ها نشان می دهد که یک جاده شمالی درسراسر این پارک می تواند ترافیک گردشگر رت توزیع کند، درحالیکه فرودگاه جدید بین المللی بالقوه می تواند ترافیک کلی گردشگر را در جاده ها کاهش دهد.
کلیدواژه ها: گردشگری حیاوت وحش | مناطق حفاظت شده | سرنگتی | مدل حمل و نقل | ترافیک گردشگر | مدیریت حمل و نقل
مقاله ترجمه شده
4 ایجاد یک درک بهتر از پیچیدگی های وفاداری بازدید کننده به پارک ملی کاریجینی، غرب استرالیا
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
وفاداری بازدید کننده برای آینده پارک ها ضروری می باشد؛ با این حال، دانش ما درباره آن ضعیف است و با مفهوم سازی درآمیخته است و سنجش مسائل مربوط به وفاداری اغلب به عنوان یک سازه مجزا تلقی می شود. به علاوه، تحقیقات قبلی بیشتر روی وفاداری به یک مقصد تمرکز کرده اند تا وفاداری به یک سیستم پارکی. این مقاله وفاداری بازدید کننده ها به پارک ملی کاریجینی در غرب استرالیا را تحلیل می کند. روابط بین سنجه های وفاداری به این پارک و کلا" به پارکها بررسی می شود. وفاداری ازطریق سه بُعد درداخل یک تسلسل رو به افزایشی از تلاشها شامل الف) بازدید از پارک دیگر، ب) ارجاع و توصیه و ج) دفاع کردن، توجه کردن، داوطلب شدن و بازدید دوباره، فراتر از یک سازه مجزا ثابت می شود. بازدید کننده هایی که قصد دسترسی به جنگل های دوستانه و کمک کننده را داشتند به احتمال بیشتر، رفتارهای وفاداری را که نیازمند تلاشهای زیادی هستند، به عهده می گیرند. اصلاح بیشتر ابعاد چندگانه وفاداری، یک تمرکز مهم برای تحقیقات آتی است که با تلاشهای اخیر جهت هماهنگ سازی سنجه های وفاداری به رفتار واقعی بازدید، تکمیل می شود.
کلیدواژه ها: حمایت | قصد رفتاری | بخشش پول | وفاداری | پارک | داوطلب شدن
مقاله ترجمه شده
5 The choice of a park management model: A case study of Phong Nha-Ke Bang National Park in Vietnam
انتخاب یک مدل مدیریت پارک: مطالعه موردی پارک ملی Phong Nha-Ke Bang در ویتنام-2016
Establishing balance among the mandates for recreation, conservation and economy makes sustainable tourism management of parks and protected areas a challenge. The Vietnamese park system continues to transform into different management models. In 2006, the Special-Use Forests Policy introduced the co-existing management model, under which power is distributed between the public and private sectors. The unique model has long been applied to the management of parks in Vietnam, but no explanation has ever been given on how the model was chosen. This study investigates the co-existing management model in the Vietnamese park system using the Phong Nha-Ke Bang National Park as a case study. The research examines the development process of the Vietnamese park system and identifies the factors behind the transformation into the current management model. As such, the study provides a theoretical explanation of the choice of the co-existing management model in Vietnamese national parks, and discusses its practical implications to park management in other countries.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Concession | Park management | Phong Nha-Ke Bang National Park | Vietnam
مقاله انگلیسی
6 طراحی و مقایسه ی بخش های کمربندی (منطقه بندی ) پارک ملی VIÑALES , CUBA
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
برنامه ریزی در مناطق حفاظت شده نیاز به ارزیابی ویژگی های چندگانه بر اساس اهداف چندگانه ی موجود زمین دارد. این مقاله از تکنیک های آنالیز تصمیم گیری چند معیاره و در یک ساختار خاص برای حمایت از این مفهوم در نواحی کمربندی در پارک ملی وینالس در کوبا استفاده کرده است . این پارک باید در سه نوع استفاده ی اصلی , یعنی حفاظت , استفاده ی عمومی و کشاورزی طیقه بندی شود . آنالیزهای موجود در زمینه ی معیارهای چندگانه به همراه تکنیک های اختصاص زمین به شکل چند هدفی و یا به عبارتی برای هدف های چندگانه در کنار یکدیگر قرار گرفتند و توانستند بخش های کمربندی و یا منطقه بندی مختلف را ایجاد و مقایسه کنند . روش های متفاوتی تست شدند و ثبات نتایج از طریق آنالیزهای دقیق ارزیابی شد . علاوه بر این، شاخص های الگوی چشم اندازها , محاسبه شدند تا بتوانند ساختارهای فضایی در بخش های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند. هدف این نتایج کمک به مدیران پارک ها و سایر ذینفعان برای درک و تجسم این روند بود که به ایجاد الگوهای استفاده از زمین به گونه ای شفاف و مشخص منتهی می شد.
واژگان کلیدی : تجزیه و تحلیل های چند معیاره | آنالیز (چند منظوره ) چندگانه ی هدفمند | مناسب بودن زمین | مناطق محافظت شده | الگوی چشم اندازها | طبقه بندی مناطق
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi