دانلود و نمایش مقالات مرتبط با پایداری::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - پایداری

تعداد مقالات یافته شده: 236
ردیف عنوان نوع
1 خواص مکانیکی و دوام بلند مدت پلاستیک پلی سولفون بازیابی شده
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
در بازیابی پلاستیک های پلی سولفون، صرفه جویی خوبی در انرژی و حفاظت از محیط زیست قابل توجهی دیده می شود. این مقاله با ویژگی های مکانیکی و ماندگاری و دوام بلند – مدت پلاستکی های دست نخورده و بازیابی شده پلی سولفون که از ضایعات غیربافتی پلاستیک های پلی سولفون جمع آوری شده اند ارتباط دارد، بررسی مکانیکی آزمایش کشش و آزمایش تاثیر ایزود برای بررسی تاثیر فرآوری چرخه ای روی عملکرد پلاستیک های پلی سولفون انجام می شوند. دوام بلند – مدت پلاستیک های دست نخورده و پلی سولفون برمبنای انطباق زمان – دما و با استفاده از یک تحلیل مکانیکی دینامیک (DMA) مطالعه می شود. پایداری حرارتی ازطریق انرژی فعالسازی پیرولیتیک محاسبه شده توسط روش سنتیکی تبدیلی ایزو و با استفاده از یک تحلیل حرارتی – گرانشی (TGA) بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که پلاستیک های بازیابی شده پلی سولفون خواص کششی مشابه و درعین حال استحکام ضربه ای پایین تری را نسبت به پلاستیک های پلی سولفون دست نخورده نشان می دهند. دوام بلند – مدت و پایداری حرارتی پلاستیک های دست نخورده نسبت به پلاستیک های بازیابی شده بهتر است و با افزایش زمان فرآوری چرخه ای کاهش می یابد، که به ترکیب کردن ناخالصی ها و تجزیه ساختار مولکولی در فرآیند بازیابی نسبت داده می شود.
مقاله ترجمه شده
2 تاثیرات ناپایداری سیاسی در مقصدهای متراکم: مورد کاتالونیا (اسپانیا)
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
کاتالونیا یکی از موفق ترین مناطق گردشگری در اسپانیا می باشد. این مقاله تاثیر فوری را که ناپایداری ایجاد شده در وضعیت سیاسی اخیر در کاتالونیا روی ورود گردشگران بین المللی و هزینه کردن آنها در این منطقه داشته است با استفاده از روش کلاسیک باکس – جنکینز و مدلهای اخیرتر بیزی ساختاری سری های زمانی تحلیل می کند. نتایج به دست آمده نشان دادند که درطی چارک آخر سال 2017، رویدادهای سیاسی منجر به کاهش تعداد گردشگران ورودی و میزان هزینه کردن آنها در این منطقه شده است اگرچه اینکه آیا این تاثیر به معناداری آماری رسیده است یا خیر بستگی به روش تخمین استفاده شده دارد.
مقاله ترجمه شده
3 تولید نخاله ساختمانی به یک نگرانی درحال رشد برای شهرهای درحال رشد تبدیل شده است
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
چگونه شهرهای درحال رشد به صورت پایدار گسترش می یابند؟ تولید انبوه زباله تبدیل به یک چالش اصلی در بسیاری از شهرهای درحال رشد به ویژه در کشورهای درحال توسعه شده است. تولید سالانه زباله ساخت و تخریب در چین حدود 4/2 بیلیون تن در دهه گذشته برآورد شده است که 15 برابر بیشتر از تولید زباله جامد شهری می باشد. هند تولید زباله ساخت و تخریب کمتری نسبت به چین دارد و همچنان مقدار آن به همان بزرگی 530 میلیون تن سال 2013 می باشد. با این حال فقط حدود 5% زباله ساخت و تخریب در این کشورها مورد استفاده مجدد قرار گرفته است و بقیه آنها تاحد زیادی در مکان های انباشت زباله دفع می شوند. از آنجاییکه چین و سایر کشورهای درحال توسعه به شهری سازی خود در دهه های بعدی ادامه می دهند، مدیریت زباله ساخت و تخریب همچنان یک چالش قابل توجه برای پایداری شهری ازنظر محیط زیست، اقتصاد و ایمنی خواهد بود. بنابراین ما تولید و مدیریت زباله ساخت و تخریب و نیز چالش های پیش روی شهرهای دارای گسترش سریع را در چین و سایر کشورهای درحال توسعه به صورت انتقادی مرور کردیم. ما همچنین ویژگی های فعلی سیستمهای کلیدی زباله ساخت و تخریب را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مقایسه کردیم. توصیه هایی برای اقدامات سریع توسط سیاست گذاران در شهرهای درحال رشد ارائه می شود.
مقاله ترجمه شده
4 Big Data fingerprinting information analytics for sustainability
تحلیل اطلاعات انگشت گذاری داده های بزرگ برای پایداری-2018
Web-based device fingerprinting is the process of collecting security information through the browser to perform stateless device identification. Fingerprints may then be used to identify and track computing devices in the web. There are various reasons why device-related information may be needed. Among the others, this technique could help to efficiently analyze security information for sustainability. In this paper we introduce a fingerprinting analytics tool that discovers the most appropriate device fingerprints and their corresponding optimal implementations. The fingerprints selected in the result of the performed analysis are used to enrich and improve an open-source fingerprinting analytics tool Fingerprintjs2, daily consumed by hundreds of websites. As a result, the paper provides a noticeable progress in analytics of dozens of values of device fingerprints, and enhances analysis of fingerprints security information
Keywords: Big Data ، Fingerprinting ، Web tracking ، Security ، Analytics
مقاله انگلیسی
5 Utilizing predictive modeling to enhance policy and practice through improved identification of at-risk clients: Predicting permanency for foster children
استفاده از مدلسازی پیشگویانه برای ارتقای سیاست و روش ازطریق بهبود شناسایی مشتریان پرخطر: پیش بینی پایداری برای پرورش بچه ها-2018
Child welfare agencies are increasingly required to leverage their limited resources to meet nearly limitless demands. As a result, agencies are searching for new opportunities to efficiently improve policy and practice, and advances in data availability and technology have brought increased attention to the utility of predictive modeling. While the literature has often highlighted the considerable potential of predictive models leveraging “big data”, discussions of the methodology and the associated best practices remain critically absent. To address this gap, this paper provides an illustrative case involving the development and testing of models used to predict the probability of whether U.S. foster children would achieve legal permanency. The models were trained and tested using a national administrative dataset of 233,633 foster care children that discharged from state child welfare systems in 2013. The optimal model, a boosted tree, predicted whether children would achieve permanency with 97.66% accuracy. The paper concludes with a discussion of best practices detailing how agencies can utilize predictive modeling to enhance policy and practice.
keywords: Predictive modeling |Permanency |High-risk clients |Predictive analytics |Big data |Best practices
مقاله انگلیسی
6 سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، و پایداری: یک تحلیل کتاب شناسی و تصویری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
توجه آکادمیک به سرمایه اجتماعی و انسانی، رشد فزاینده ای را شاهد است. به همین صورت، رابطه این دو با پایداری نیز گسترش یافته، به خصوص در مقایسه با رابطه پایداری با سرمایه طبیعی و سرمایه مالی و اقتصادی. با این وجود، تحقیقات کتاب شناسی و تصویری روی این روابط هنوز کافی نیست. این مطالعه اقدام به تحلیل روند تکامل تحقیقات در مورد سرمایه طبیعی، سرمایه مالی و اقتصادی، و سرمایه اجتماعی و انسانی مرتبط با پایداری می کند. از سوی دیگر، این مطالعه یک تحلیل کتاب شناسی در مورد سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی (SHC) مرتبط با پایداری ارائه می کند. این مطالعه، 635 منبع گردآوری شده از «وبِ علم» (WoS) در بخش دیتابیس مجموعه اصلی را بررسی کرده و از برنامه مشاهده کننده تسجم مشابهت ها (VOS) برای نقشه بندی گرافیکی مطالب استفاده می کند. این تحلیل شامل بررسی وجود همزمان کلیدواژه ها، استناد همزمان و تألیف همزمان می باشد. نتایج نه تنها جدیدترین و کامل ترین روندها را نشان می دهند، بلکه روند تکامل مربوط به انتشارات، ژورنال های مهم، اسناد، موضوعات، نویسندگان، نهادها و کشورها را تحلیل می نمایند. این مطالعه یک چارچوب بصری و ساختاری از تحقیقات مربوط به این حوزه برای محققین و کارشناسان ارائه می کند.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی | سرمایه انسانی | کتاب شناسی | تجسم
مقاله ترجمه شده
7 Aggregate planning with Flexibility Requirements Profile
برنامه ریزی تجمعی با ملزومات انعطاف پذیری-2018
Demand uncertainty can cause frequent changes in production plans, which create nervousness in manufacturing companies. Traditional methods used for stabilizing production plans do not provide the adequate flexibility in production plans to handle the random demand. Flexibility Requirements Profile (FRP) is an alternative stabilizing approach, where flexible bounds are enforced on production plans in order to maintain a desired degree of flexibility. In this study, we incorporate FRP into conventional aggregate planning, which is formulated as a mixed-integer linear program with additional constraints to reflect the FRP requirements. To ascertain the effectiveness of the proposed method, several structural results are presented along with a comprehensive numerical study using a design of experiments framework with examples from automotive and textile industries. Based on production costs and production plan stability, the effectiveness of FRP-based aggregate planning is compared to traditional aggregate planning without FRP as well as to FRP planning without optimization. The results show that aggregate planning with FRP can consistently identify more stable production plans without significantly sacrificing the cost objective.
keywords: Production |Planning stability |Nervousness |Rolling horizon planning |Flexibility bounds
مقاله انگلیسی
8 Monitoring foaming potential in anaerobic digesters
نظارت بر پتانسیل حباب جوشی در گوارنده های بی هوازی-2018
Foaming in anaerobic digestion (AD) systems for biogas generation can give serious operational problems. The cause of such foaming events is often unclear, and it is therefore not an easy task to predict and subsequently apply preventative measures. Methods for the measurement of the foaming potential of digester sludge are often implemented, but no standardized method is available. In this study, we investigated parameters influencing the foam formation during experimental aeration tests of full-scale digester sludge, including air flow, time, and total solids concentration, and proposed an optimized method for standard use. In a survey of 16 full-scale AD systems located at wastewater treatment plants in Denmark, all sludge samples were classified into three groups (non-foaming, pre-foaming, and actually foaming) according to their foam height/propensity and stability. Extensive surveillance of plants with the proposed classification system will enable the determination of cut-off values to help to identify foaming or pre-foaming sludge, and to associate these with operational conditions leading to foaming episodes.
keywords: Foaming | Anaerobic digestion | Foaming potential aeration test | Foam height/propensity | Foam stability
مقاله انگلیسی
9 A methodology for real-time data sustainability in smart city: Towards inferencing and analytics for big-data
یک روش برای پایدار بودن داده های زمان واقعی در شهر هوشمند: به سوی ارزیابی و تجزیه و تحلیل برای داده های بزرگ-2018
A city gets evolved into the smart city by improving citizen’s wellbeing, sustainability and work efficiency with the help of latest Information Communication Technology (ICT) and Internet of Things (IoT). Automated system monitoring tasks for a smart city plays a crucial aspect in the fields of ICT and IoT. Whereas, these monitoring should be adaptive to real-time data processing concerns to perform data analytics fast and accurate. High frequency and volume of big-data involved in the smart city require information projection to be sustainable while maintaining its representation for producing real-time inferencing and analytical results. Data modeling as reforming into most suitable forms for inferencing and analytics is a challenging and costly task while con sidering time constraints. Their natural representations are well suited for real-time data analytics and in ferencing in IoT-based information on the Web. This study aims to collect information from smart city sensors and transform this information through data modeling by reforming it into data forms like RDF and JSON. A case study of the weather based dataset is shown to get the outcome in the said forms of RDF and JSON. This way data sustainability for both inferencing and big-data analytics can be promised at real-time.
Keywords: Data sustainability , Smart city , Data modeling , Internet of things , Big-data analytics , NoSQL
مقاله انگلیسی
10 The IoT for smart sustainable cities of the future: An analytical framework for sensor-based big data applications for environmental sustainability
اینترنت اشیا برای شهرهای پایدار هوشمند از آینده: یک چارچوب تحلیلی برای کاربردهای داده های بزرگ مبتنی بر حسگر برای سازگاری با محیط زیست-2018
The Internet of Things (IoT) is one of the key components of the ICT infrastructure of smart sustainable cities as an emerging urban development approach due to its great potential to advance environmental sustainability. As one of the prevalent ICT visions or computing paradigms, the IoT is associated with big data analytics, which is clearly on a penetrative path across many urban domains for optimizing energy efficiency and mitigating en vironmental effects. This pertains mainly to the effective utilization of natural resources, the intelligent man agement of infrastructures and facilities, and the enhanced delivery of services in support of the environment. As such, the IoT and related big data applications can play a key role in catalyzing and improving the process of environmentally sustainable development. However, topical studies tend to deal largely with the IoT and related big data applications in connection with economic growth and the quality of life in the realm of smart cities, and largely ignore their role in improving environmental sustainability in the context of smart sustainable cities of the future. In addition, several advanced technologies are being used in smart cities without making any con tribution to environmental sustainability, and the strategies through which sustainable cities can be achieved fall short in considering advanced technologies. Therefore, the aim of this paper is to review and synthesize the relevant literature with the objective of identifying and discussing the state-of-the-art sensor-based big data applications enabled by the IoT for environmental sustainability and related data processing platforms and computing models in the context of smart sustainable cities of the future. Also, this paper identifies the key challenges pertaining to the IoT and big data analytics, as well as discusses some of the associated open issues. Furthermore, it explores the opportunity of augmenting the informational landscape of smart sustainable cities with big data applications to achieve the required level of environmental sustainability. In doing so, it proposes a framework which brings together a large number of previous studies on smart cities and sustainable cities, including research directed at a more conceptual, analytical, and overarching level, as well as research on specific technologies and their novel applications. The goal of this study suits a mix of two research approaches: topical literature review and thematic analysis. In terms of originality, no study has been conducted on the IoT and related big data applications in the context of smart sustainable cities, and this paper provides a basis for urban researchers to draw on this analytical framework in future research. The proposed framework, which can be replicated, tested, and evaluated in empirical research, will add additional depth to studies in the field of smart sustainable cities. This paper serves to inform urban planners, scholars, ICT experts, and other city sta keholders about the environmental benefits that can be gained from implementing smart sustainable city in itiatives and projects on the basis of the IoT and related big data applications.
Keywords: Smart sustainable cities , The IoT , Big data analytics , Sensor technology , Data processing platforms , Environmental sustainability , Big data applications , Cloud computing , Fog/edge computing
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی