دانلود و نمایش مقالات مرتبط با چارچوب::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - چارچوب

تعداد مقالات یافته شده: 673
ردیف عنوان نوع
1 DEGAN : شبکه های مولد متخاصم غیر متمرکز
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این مطالعه، یک چارچوب توزیع شده و غیرمتمرکز از شبکه های مولد متخاصم (GAN) بدون تبادل داده های آموزشی پیشنهاد شد. هر گره شامل مجموعه ی از داده محلی ، یک تفکیک کننده کننده و یک مولد است که فقط گرادیان ژنراتور آن با سایر گره ها به اشتراک گذاشته می شوند. در این مقاله ، تکنیک توزیع جدید معرفی می شود که در آن کارکنان مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و هیچ گره مرکزی وجود ندارد. نتایج تجربی ما در مجموعه داده های معیار ، عملکرد و دقت تقریباً یکسانی را در مقایسه با چارچوب های GAN متمرکز موجود نشان می دهد. چارچوب پیشنهادی به عدم یادگیری غیرمتمرکز برای GAN ها می پردازد.
کلمات کلیدی: یادگیری عمیق | شبکه های مولد متخاصم | یادگیری ماشین توزیع شده | معماری غیرمتمرکز
مقاله ترجمه شده
2 افزایش هوشمندی به منظور بهره وری ، زیست پذیری و پایداری
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
این کتاب به دنبال توسعه چارچوبی برای بررسی تجربیات شهرهای هوشمند در حوزه های قضایی مختلف در سراسر آسیا اقیانوسیه ، قاره آمریکا ، اروپا و انگلستان ، خاورمیانه و آفریقا است. این چارچوب ، که در فصل 2 شرح داده شده ، برای درک محرک ها ، هنرمندان و نتایج سیاست ها و همچنین سیستم عامل های فناوری است که پایه و اساس نوآوری هایی است که باعث افزایش بهره وری ، پایداری و زیست پذیری شده اند. در حالی که مقیاس ابتکارات شهرهای هوشمند در زمینه های مختلف جغرافیایی متفاوت است ، این مسئله که چگونه مردم به سوی نوآوری روی بیاورند و چگونه آن را در کل شهر قابل استفاده کرد؛ اهمیت به سزایی دارد. این کتاب عوامل اصلی عملکردهای فعلی شهرهای هوشمند را در چندین مکان مشخص بیان می کند. همچنین به شرح عوامل اصلی و نقش های آنها - دولت ها ، صنایع خصوصی ، شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ، شهروندان و کاربران نهایی در هر زمینه می پردازد. شناسایی محرکها ، هنرمندان و نتایج کلیدی به صورت سازمان یافته، بینش مهمی در سایر حوزه های قضایی در مورد چگونگی بازنگری یا تدوین بهتر سیاستها و برنامه¬های فعلی و آینده¬ی جنبش¬های نوآوری در زمینه فناوری و اجتماعی فراهم می کند.
مقاله ترجمه شده
3 چارچوب حاکمیتی هوش تجاری در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه دو لا کاستا
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
دانشگاه ها و شرکت ها دارای فرآیندهای تصمیم گیری هستند که به آنها اجازه می دهد تا به اهداف سازمانی دست پیدا کنند. در حال حاضر، تحلیل داده ها نقش مهمی در ایجاد دانش، بدست آوردن الگوهای مهم و پیش بینی استراتژی ها ایفا می کنند.این مقاله طراحی چارچوب نظارت هوش تجاری را برای دانشگاه دو لا کاستا ارائه کرده است که به آسانی برای سازمان های دیگر هم قابل استفاده است. برای این منظور، تشخیص انجام شده به منظور شناسایی میزان بلوغ تحلیلی انجام شده است. با استفاده از این چشم انداز، مدلی برای تقویت فرهنگ سازمانی ، زیر ساختارها، مدیریت داده، تحلیل داده و نظارت ارائه شده است.این مدل در بر گیرنده تعریف چارچوب نظارتی، اصول هدایت کننده، استراتژی ها، نهادهای تصمیم گیرنده و نقش ها می باشد. بنابراین، این چارچوب برای استفاده از کنترل های موثر جهت اطمینان از موفقیت پروژه های هوش تجاری و دست یابی به اهداف برنامه توسعه همراه با چسم انداز تحلیلی سازمان ارائه شده است.
کلمات کلیدی: هوش تجاری | نظارت | دانشگاه | تحلیل | تصمیم گیری
مقاله ترجمه شده
4 توسعه معیاری برای بازاریابی کارآفرینانه: آشکارسازی چارچوب درونی آن و پیش بینی عملکرد
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
بازاریابی کارآفرینانه (EM) یک مفهوم بازاریابی برای شرکت هایی در نظر گرفته می شود که تلاش می کنند برنامه های بازاریابی کارآفرینانه، بازار محور و همچنین مشتری مدار را ایجاد کنند، که این برنامه ها در شرایط محدودیت های منابع بخوبی عمل کنند. با این وجود، حتی پس از گذشت سه دهه از پیدایش آن، محققان همچنان بر اعتبارسنجی ابعاد منحصربفرد مفهوم EM (چارچوب خارجی آن) تمرکز می کنند، اما نمی پرسند که نقطه مشترک این ابعاد چیست(چارچوب داخلی آن). این مقاله با استفاده از 1156 شرکت نمونه، یک معیار معتبر ایجاد می کند و تاثیر آن بر عملکرد شرکت را تحلیل می کند. نتایج نشان می دهند که EM شامل سه بعد بهم پیوسته می باشد: 1) تغییر محور، 2) خود گردان سازی، و 3) ریسک پذیر است که تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارند واژگان کلیدی: بازاریابی کارآفرینانه | ایجاد معیار | جهت گیری کارآفرینانه | جهت گیری مشتری | بهره برداری از منابع | بازار محور
مقاله ترجمه شده
5 MISS-D: A fast and scalable framework of medical image storage service based on distributed file system
MISS-D: یک چارچوب سریع و مقیاس پذیر از خدمات ذخیره سازی تصویر پزشکی بر اساس سیستم فایل توزیع شده-2020
Background and Objective Processing of medical imaging big data is deeply challenging due to the size of data, computational complexity, security storage and inherent privacy issues. Traditional picture archiving and communication system, which is an imaging technology used in the healthcare industry, generally uses centralized high performance disk storage arrays in the practical solutions. The existing storage solutions are not suitable for the diverse range of medical imaging big data that needs to be stored reliably and accessed in a timely manner. The economical solution is emerging as the cloud computing which provides scalability, elasticity, performance and better managing cost. Cloud based storage architecture for medical imaging big data has attracted more and more attention in industry and academia. Methods This study presents a novel, fast and scalable framework of medical image storage service based on distributed file system. Two innovations of the framework are introduced in this paper. An integrated medical imaging content indexing file model for large-scale image sequence is designed to adapt to the high performance storage efficiency on distributed file system. A virtual file pooling technology is proposed, which uses the memory-mapped file method to achieve an efficient data reading process and provides the data swapping strategy in the pool. Result The experiments show that the framework not only has comparable performance of reading and writing files which meets requirements in real-time application domain, but also bings greater convenience for clinical system developers by multiple client accessing types. The framework supports different user client types through the unified micro-service interfaces which basically meet the needs of clinical system development especially for online applications. The experimental results demonstrate the framework can meet the needs of real-time data access as well as traditional picture archiving and communication system. Conclusions This framework aims to allow rapid data accessing for massive medical images, which can be demonstrated by the online web client for MISS-D framework implemented in this paper for real-time data interaction. The framework also provides a substantial subset of features to existing open-source and commercial alternatives, which has a wide range of potential applications.
Keywords: Hadoop distributed file system | Data packing | Memory mapping file | Message queue | Micro-service | Medical imaging
مقاله انگلیسی
6 Digital entrepreneurship ecosystem : How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process
اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال: چگونه فناوری های دیجیتال و هوش جمعی در حال شکل گیری مجدد روند کارآفرینی هستند-2020
Digital technologies have nowadays a significant impact on how new business ventures are imagined and created. The arising technology paradigm is leveraging the potential of collaboration and collective intelligence to design and launch more robust and sustainable entrepreneurial initiatives. However, although the topic of digital entrepreneurship is relevant and timely, there is a limited literature discussion on the real impact of digital technologies and collaboration on the entrepreneurial process. Further research is needed to describe the nature and characteristics of the entrepreneurial ecosystem enabled by the new socio-technical paradigm. Based on extant literature, this article proposes a definition of digital entrepreneurship ecosystem by highlighting the integrated digital-output and digital-environment perspectives. A collective intelligence approach is then adopted to define a descriptive framework and identify the distinguishing genes of a digital entrepreneurship ecosystem. Four dimensions associated to digital actors (who), digital activities (what), digital motivations (why), and digital organization (how) are defined and discussed. The framework was also applied to describe 9 real cases of companies and initiatives, which are analyzed as digital entrepreneurship ecosystems along the four key dimensions presented. The article ends with a discussion about the results and a research agenda for future studies.
Keywords: Collective intelligence | Digital entrepreneurship | Digital technologies | Entrepreneurial process | Ecosystem | Framework
مقاله انگلیسی
7 Cooperative control strategy for plug-in hybrid electric vehicles based on a hierarchical framework with fast calculation
استراتژی کنترل تعاونی برای وسایل نقلیه برقی هیبریدی پلاگین بر اساس یک چارچوب سلسله مراتبی با محاسبه سریع-2020
Developing optimal control strategies with capability of real-time implementation for plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) has drawn explosive attention. In this study, a novel hierarchical control framework is proposed for PHEVs to achieve the instantaneous vehicle-environment cooperative control. The mobile edge computation units (MECUs) and the on-board vehicle control units (VCUs) are included as the distributed controllers, which enable vehicle-environment cooperative control and reduce the computation intensity on the vehicle by transferring partial work from VCUs to MECUs. On this basis, a novel cooperative control strategy is designed to successively achieve the energy management planned by the iterative dynamic programming (IDP) in MECUs and the energy utilization management achieved by the model predictive control (MPC) algorithm in the VCU. The performance of raised control strategy is validated by simulation analysis, highlighting that the cooperative control strategy can achieve superior performance in real-time application that is close to the global optimization results solved offline.
Keywords: Cooperative control strategy | Hierarchical framework | Iterative dynamic programming (IDP) | Model predictive control (MPC) | Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs)
مقاله انگلیسی
8 A framework for extracting urban functional regions based on multi prototype word embeddings using points-of-interest data
چارچوبی برای استخراج مناطق عملکردی شهری بر اساس تعبیه چند کلمه نمونه اولیه با استفاده از داده های مورد علاقه-2020
Many studies are in an effort to explore urban spatial structure, and urban functional regions have become the subject of increasing attention among planners, engineers and public officials. Attempts have been made to identify urban functional regions using high spatial resolution (HSR) remote sensing images and extensive geodata. However, the research scale and throughput have also been limited by the accessibility of HSR remote sensing data. Recently, big geo-data are becoming increasingly popular for urban studies since research is still accessible and objective with regard to the use of these data. This study aims to build a novel framework to provide an alternative solution for sensing urban spatial structure and discovering urban functional regions based on emerging geo-data – points of interest (POIs) data and an embedding learning method in the natural language processing (NLP) field. We started by constructing the intraurban functional corpus using a centercontext pairs-based approach. A word embeddings representation model for training that corpus was used to extract multiprototype vectors in the second step, and the last step aggregated the functional parcels based on an introduced spatial clustering method, hierarchical density-based spatial clustering of applications with noise (HDBSCAN). The clustering results suggested that our proposed framework used in this study is capable of discovering the utilization of urban space with a reasonable level of accuracy. The limitation and potential improvement of the proposed framework are also discussed.
Keywords: Urban functional regions | Word embeddings | Points-of-interest | Spatial clusters
مقاله انگلیسی
9 DIY Entrepreneurship: a decision-pathway framework for ethical thought structures
کارآفرینی DIY: چارچوبی برای تصمیم گیری برای ساختارهای اندیشه اخلاقی-2020
This conceptual paper provides a decision-making framework that enhances our understanding of how Do-It- Yourself (DIY) laboratory entrepreneurs execute ethical standards by dismissing fraud. Although our theory assumes that most DIY entrepreneurs are by nature ‘ethical’, we discuss how the unique nature of DIY laboratory entrepreneurship provides risks for fraud. Drawing on three ethical theoretical lenses, utilitarianism, deontology and egoism, our paper proposes different potential causes of fraud and motivates further analysis about why DIY laboratory entrepreneurship is an important context for the study of fraud. We contribute to theory and gov- ernment policy by providing a conceptual framework that explains how entrepreneurial choices lead to three main types of fraud based on the dominant decision pathways. Further research and practical implications are discussed.
Keywords: Entrepreneurship | Ethics | Fraud | Decision-making | Cognition
مقاله انگلیسی
10 A Novel Multi-Modal Framework for Migrants Integration Based on AI Tools and Digital Companion
یک چارچوب چند حالته جدید برای ادغام مهاجران بر اساس ابزارهای هوش مصنوعی و همراه دیجیتال-2020
ICT have proven to provide significant aid for appropriate integration of migrants. These tools can support the inclusion by providing guidance, education opportunities, job seeking, culture immersion and facilitating access to primary services. In this paper, a complete framework for migrants (with special focus on refugees) guidance and inclusion is presented. This framework comprises a set of novel AI tools aimed at enabling mentioned services from diverse perspectives: a) users’ profiling; b) skills matching c) recommendations; d) user profiling and e) digital companion. Consideration about data collection, data flow, architecture and interactions are provided.
Index Terms: AI users’ profiling | Deep Learning
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi