دانلود و نمایش مقالات مرتبط با چین::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - چین

تعداد مقالات یافته شده: 616
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر کویید-19 بر ریسک سقوط بازار سهام در چین
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله به بررسی تاثیر بیماری مسری کویید-19 بر ریسک سقوط بازار سهام در چین می پردازد. بدین منظور ابتدا کجی شرطی توزیع سود را با مدل کجی جی.ای.آر.سی.اچ به عنوان شاخص ریسک سقوط بازار سهام شانگهای برآورد کردیم.سپس شاخص ترس از کویید-19را با داده های شاخص بایدو ساختاربندی کردیم. طبق یافته ها، کجی شرطی واکنش منفی به رشد روزانه در نمونه های تایید شده دارد، که نشان می داد شیوع این بیماری ریسک سقوط بازار سهام را افزایش می دهد. به علاوه احساس ترس این ریسک تاثیر کویید-19 را بدتر می کند. به عبارت دیگر هنگامی که احساس ترس زیاد باشد، ریسک سقوط بازار سهام به شدت تحت تاثیر بیماری همه گیر است. شواهد ما در چند نوع مرگ روزانه و نمونه های جهانی پابرجا است.
واژگان کلیدی: کویید 19 | احساس ترس | احساس سرمایه گذار | ریسک سقوط بازار سهام | کجی.
مقاله ترجمه شده
2 Applying emergy and decoupling analysis to assess the sustainability of China’s coal mining area
استفاده از تحلیل اضطراری و جداسازی برای ارزیابی پایداری منطقه استخراج زغال سنگ چین-2020
The sustainable development of coal mining area continues to be one of the most topical issues in the world. Taking Shainxi Province as a case, this study applies emergy and decoupling analysis to build a multi-index sustainability evaluation system and constructs an emergy decoupling index to investigate the sustainability of a coal mining area in China during 2006e2015. It overcomes the problem of the unification of the traditional evaluation index system and integrates the influence of economic development, resources, the environment, and energy. The study finds that the coal mining area still depends on its coal resources. The sustainability of the coal mining area is still at a low level, and it is not sustainable in the long term. The economic growth still has a strong negative decoupling from the environmental loss. Energy management system and circular economic system should be built to improve the coal mining area’s sustainability. In the long run, the coal mining industry should gradually be abandoned. Based on China’s growing energy consumption, the findings of this study may not only serve as a reference for management to improve the sustainability of the coal mining areas but also to address China’s energy shortage problem.
Keywords: Sustainability | Emergy analysis | Decoupling | Coal mining area
مقاله انگلیسی
3 Research on the policy route of China’s distributed photovoltaic power generation
تحقیق در مورد مسیر سیاست تولید انرژی فتوولتائیک و توزیع شده در چین-2020
The distributed photovoltaic power generation is an important way to make use of solar energy in cities. China issues a series of policies to support the development of distributed photovoltaics in law, electricity price, grid connection standard, project management, financial support and so on. However, there are still some defects in policies and market mechanism. China creates a competitive market with a significant number of projects of distributed photovoltaic power through the reform of the electricity market, yet substantial drawbacks of the corresponding investment subsidies prevent distributed photovoltaic power from rapidly developing. This paper summarizes the status quo of China’s distributed photovoltaic power development, given its long-term plan, presents excellences and shortcomings of the existing policy system, and looks into the supporting policies and implementation paths for China’s distributed photovoltaic power in different stages. Innovative business models and financial support models are conducive to the development of distributed photovoltaic power. Financial innovation methods such as crowd funding and asset securitization should be encouraged to develop a sound risk assessment mechanism for projects, involve insurance institutions, and establish a risk sharing mechanism. In the context of a series of supporting policies, the distributed photovoltaic power in China will move towards market-oriented standardization for a healthier and more stable development.
Keywords: Distributed photovoltaic power | Electricity price | Policy route | Development strategy
مقاله انگلیسی
4 سرمایه گذاری مالی بلاکچین برمبنای الگوریتم شبکه یادگیری عمیق
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
به منظور مطالعه استفاده از یادگیری عمیق برای پردازش داده های مالی، پیشنهاد می شود که می توان از فناوری مرتبط با شبکه عصبی و یادگیری عمیق برای داده های مالی استفاده کرد و از شاخص واقعی سهام و داده های آتی برای بررسی تاثیر کاربرد شبکه عصبی و یادگیری عمیق استفاده کرد. درابتدا نظریه و مدل یادگیری عمیق و شبکه عصبی با جزئیات معرفی می شوند. سپس از یک شبکه عصبی ساده و مدل یادگیری عمیق در شاخص سهام و پیش بینی قیمت آتی استفاده می شود. داده های استفاده شده در داده های ورودی به مدل شامل قیمت یک سهام در معامله جاری و برخی شاخص های داده ای و قیمت بسته شدن یک سهام در زمان بعدی می شود. کاهش قیمت در خروجی منعکس خواهد شد. اگر خروجی برای 1 بالا و برای صفر پایین باشد، داده های جدید پس از راه اندازی مدل وارد خواهند شد. نهایتا" جهت قضاوت روی تاثیر کاربرد مدل، می توان پس از مقایسه e و تحلیل تاثیر کاربرد مدل، داده های خروجی را با داده های واقعی مقایسه کرد. نتایج نشان می دهند که تحقیق انجام شده در این مطالعه می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا یک مدل سرمایه گذاری خودکار و راهبرد سرمایه گذاری در بازار سهام بسازند. از این سازه می توان برای ارجاع جهت بهبود راهبرد سرمایه گذاری سرمایه گذاران و نرخ بازگشت استفاده کرد.
کلیدواژه ها: یادگیری عمیق | سرمایه گذاری در بازار بورس | شبکه عصبی | سرمایه گذاری مالی
مقاله ترجمه شده
5 Effectiveness of implementing the criminal administrative punishment law of drunk driving in China: An interrupted time series analysis, 2004-2017
اثربخشی اجرای قانون مجازات اداری کیفری رانندگی مست در چین: تجزیه و تحلیل سری های زمانی قطع شده ، 2004-2017-2020
In 2011, a more severe drunk driving law was implemented in China, which criminalized driving under the influence of alcohol for the first time and increased penalties for drunk driving. The present study aimed to assess effectiveness of the drunk driving law in China in reducing traffic crashes, injuries, and mortality. Data used in this study was obtained from the Traffic Management Bureau of the Ministry of Public Security of the People’s Republic of China. An interrupted time series analysis was conducted to analyze annual data from 2004 to 2017, including the number of road traffic crashes, deaths, and injuries caused by drunk driving in China. The average annual incidences of crashes, mortality, and injuries have decreased after the promulgation of drunk driving law in 2011. In the post-intervention period, the increased slope for crashes, mortality and injury rates were, respectively, -0.140 to -0.006, -0.052 to -0.005 and -0.150 to -0.008, indicating a weaker downward trend of dependent variables. The more stringent drunk driving law is not as effective as expected. Drunk driving is still a severe traffic safety problem to be addressed in China. Both legislation and other prevention programs should be adopted to reduce road traffic injuries caused by drunk driving in China.
Keywords: Drunk driving | Interrupted time series analysis | Road traffic law | Injury | Evaluation | China
مقاله انگلیسی
6 Case studies on illegal production of ephedrine/pseudoephedrine within Fujian China
مطالعات موردی در تولید غیرقانونی افدرین / شبه افریدین در فوجیان چین-2020
Ephedrine/pseudoephedrine (EPH) is the most common precursor for the manufacture of methamphetamine and is controlled within China via criminal law and government regulations. Therefore, it is of great significance to systematically study the cases of illicit production of EPH in order to aid timely investigation into the production of precursor drugs. According to the literature, there are no comprehensive case studies on the illicit production of EPH. To address this, 50 cases involving the illicit production of EPH from Fujian Province in China were comprehensively explored and the quantitative data of the 762 collected samples were directly compared. In terms of the timeframe these cases occurred in, the results show that the number of such cases in Fujian Province increased significantly from 2012 to 2013 (10 cases -15 cases), but the number of cases decreased rapidly in 2016 (4 cases). Across the region of interest, the illegal production of EPH was mainly observed in Longyan, accounting for 32 cases (64.0 % of the total cases). Forty-two cases (84.0 % of the total cases) were located in remote mountains, abandoned pig farms, chicken farms and factories. In terms of the synthetic methodology used, initially (up until 2013) only the extraction of EPH from the ephedra plant and from commercially available tablets was observed. The manufacture of EPH via a direct chemical synthesis was only observed in this region after 2013 at which point a significant drop in the extraction methodologies was identified. The quality of the samples and the appearance of semi-finished products was shown to vary significantly across the cases with sample color ranging from light yellow, brown, tan for both seized solids and liquids. This data set gives some insights into the local issues specifically around EPH production in Chinese provinces and goes some way to help inform policing strategies.
Keywords: Case studies | Illegal production | Ephedrine/pseudoephedrine | Seizure samples
مقاله انگلیسی
7 Challenges and recommended technologies for the industrial internet of things: A comprehensive review
چالش ها و فن آوری های پیشنهادی برای اینترنت اشیا صنعتی: مرور جامع-2020
Physical world integration with cyber world opens the opportunity of creating smart environments; this new paradigm is called the Internet of Things (IoT). Communication between humans and objects has been extended into those between objects and objects. Industrial IoT (IIoT) takes benefits of IoT communications in business applications focusing in interoperability between machines (i.e., IIoT is a subset from the IoT). Number of daily life things and objects connected to the Internet has been in increasing fashion, which makes the IoT be the dynamic network of networks. Challenges such as heterogeneity, dynamicity, velocity, and volume of data, make IoT services produce inconsistent, inaccurate, incomplete, and incorrect results, which are critical for many applications especially in IIoT (e.g., health-care, smart transportation, wearable, finance, industry, etc.). Discovering, searching, and sharing data and resources reveal 40% of IoT benefits to cover almost industrial applications. Enabling real-time data analysis, knowledge extraction, and search techniques based on Information Communication Technologies (ICT), such as data fusion, machine learning, big data, cloud computing, blockchain, etc., can reduce and control IoT and leverage its value. This research presents a comprehensive review to study state-of-the-art challenges and recommended technologies for enabling data analysis and search in the future IoT presenting a framework for ICT integration in IoT layers. This paper surveys current IoT search engines (IoTSEs) and presents two case studies to reflect promising enhancements on intelligence and smartness of IoT applications due to ICT integration.
Keywords: Industrial IoT (IIoT) | Searching and indexing | Blockchain | Big data | Data fusion Machine learning | Cloud and fog computing
مقاله انگلیسی
8 Functional urban area delineations of cities on the Chinese mainland using massive Didi ride-hailing records
توصیف های کاربردی منطقه شهری از شهرها در سرزمین اصلی چین با استفاده از سوابق گسترده تگرگ سوار بر دیدنی Didi-2020
The problem associated with a citys administrative boundary being “under-” or “over-bounded” has become a global phenomenon. A citys administrative boundary city does not effectively represent the actual size and impact of its labor force and economic activity. While many existing case studies have investigated the functional urban areas of single cities, the problem of how to delineate urban areas in geographic space relating to large bodies of cities or at the scale of an entire country has not been investigated. This study proposed a method for FUA identification that relies on ride-hailing big data. In this study, over 43 million anonymized 2016 car-hailing records were collected from Didi Chuxing, the largest car-hailing online platform in the world (to the best of our knowledge). A core-periphery approach is then proposed that uses nationwide and fine-grained trips to understand functional urban areas in Mainland China. This study examined 4456 out of all 39,007 townships in an attempt to provide a new method for the definition of urban functional areas in Chinese Mainland. In addition, four types of cities are identified using a comparison of functional urban areas with their administrative limits, and a further evaluation is conducted using 23 Chinese urban agglomerations. With the rapidly increasing use of internet-based ride-hailing services, such as Didi, Grab, Lyft, and Uber, globally, this study provides a practical benchmark for the delineation of functional urban areas at larger scales..
Keywords: Functional urban area | Car-hailing records | |National level | Delineating standards | City system
مقاله انگلیسی
9 China’s poverty alleviation resettlement: Progress, problems and solutions
اسکان مجدد فقرزدایی در چین: پیشرفت ، مشکلات و راه حلها-2020
Poverty alleviation resettlement (PAR) is a national rural development policy which uses resettlement as a tool for addressing environmental and poverty-related concerns in a rapidly changing world in China. It is regarded as one of the effective ways for the poor shaking off poverty in the implementation process of targeted poverty alleviation (TPA) strategy. Notable progress has been made in poverty alleviation for poverty-stricken people living in regions deemed unable to support sustainable livelihoods while problems have arisen during the process of its implementation. Based on literature review and a field survey, this paper attempts to conclude the beneficial policy as well as typical modes, problems and suggestions which might provide successful experience for regions to effectively implement the PAR projects and promote the management of rural resettlement. This article will offer a holistic and systematic research about China’s PAR policy, which will make up for the lack of PAR researches in the context of targeted poverty alleviation. It will offer international experience for ending poverty by 2030 to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).
Keywords: Poverty alleviation resettlement | Targeted poverty alleviation strategy | Poverty reduction | Rural development | Well-off society | China
مقاله انگلیسی
10 Administrative decentralization and credit resource reallocation: Evidence from Chinas “Enlarging Authority and Strengthening Counties” reform
عدم تمرکز اداری و تخصیص مجدد منابع اعتبار: شواهدی اصلاحات "بزرگ سازمان و تقویت شهرستان" چین-2020
With the rapid development of county-level economy promoted by continuous administrative decentralization reform in China, the shortage of county-level credit resources has become an increasingly serious problem. Based on the quasi-experiment of Chinas “Enlarging Authority and Strengthening Counties” (EASC) reform, this paper investigates the reallocation effect of administrative decentralization on county-level credit resources for the first time. We take a big panel data set of Chinas 1981 counties (county-level cities) during the period of 1997–2012 as research sample. Combining the difference-in-differences (DID) model with the propensity score matching (PSM) method to correct the sample self-selection bias, we estimate the effect of the EASC reform on the financial agglomeration of both deposits and loans. The results show that the administrative decentralization represented by the EASC reform exerts different reallocation effects on county-level deposits and loans. The EASC reform enhances loan agglomeration but restrains deposit agglomeration, intensifying the contradiction between the supply and demand of credit resources. The reallocation effect of the EASC reform on loans shows an inverted Ushaped trend over time, indicating that the reform effect gradually weakens. The significantly positive effect of the EASC reform on deposit financial agglomeration lasts only two years, followed by a continuous negative effect.
Keywords: Administrative decentralization | Credit resource reallocation | “Enlarging Authority and Strengthening | Counties” reform | Financial agglomeration | Quasi-experiment | China
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi