دانلود و نمایش مقالات مرتبط با کارآفرینی پایدار::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - کارآفرینی پایدار

تعداد مقالات یافته شده: 9
ردیف عنوان نوع
1 The evolution of founder identity as an authenticity work process
تکامل هویت بنیانگذار به عنوان یک فرایند کار اصالت-2020
Research has shown founders identities have a significant impact on their ventures. Yet, the process through which founder identity evolves and takes shape remains relatively unexplained. This paper explores the evolution of founder identity through a qualitative study of first-time sustainable entrepreneurs, and their stakeholders, over a three years period. Our analysis revealed the importance of personal identity, the aspect of the self that defines a person as a unique individual based largely on values and beliefs. We found that first-time founders sought to align their personal identity with their evolving founder identity over time. Based on these findings we theorize a process model of founder authenticity work, defined as the activities founders engage in to feel and seem authentic while engaged in entrepreneurial action. This study thus details the significance of personal identity as a guidepost for founder identity evolution, complementing extant founder identity studies focused on role and social identities. In addition, our analysis enriches the current conceptualization of authenticity in entrepreneurship research by linking it to validation of personal identity and highlighting its negotiated nature in the evolution of authentic founder identities.
Keywords: Founder identity | Personal identity | Authenticity | Sustainable entrepreneurship | Qualitative methods
مقاله انگلیسی
2 Sustainable entrepreneurship: Review of its evolution and new trends
Sustainable entrepreneurship: Review of its evolution and new trends-2020
Entrepreneurship has been recognized as a mechanism with which to generate economic benefits. However, due to the emergence of the concept of sustainable development as a pressing issue that is affecting the current global system, it has been pointed out that entrepreneurship should not be based solely on generating wealth. This brought about the emergence of the sustainable entrepreneurship notion which has received rapidly increasing attention in the last decade. This proliferation of studies has resulted in a lack of a theoretical framework, so this field needs to be analyzed, organized and synthe- tized to bring clarity. The aim of this study is to provide a bibliometric analysis of the status of the field, recognize main topics from existing research and establish future challenges for research. The results based on a sample of 216 articles show that the number of published articles and citations has grown constantly, especially in the last two years. Through bibliometric performance indicators, the most productive and relevant journals, countries, institutions and authors are presented. Moreover, through graphic mapping of strategic diagrams, this study identifies the most significant research tendencies enabling the proposal of several future research directions. The findings of this research can be useful for novel and senior sustainable entrepreneurship researchers, as it contributes to bringing clarity to this field by providing a complementary overview of the evolution and current status, as well as to finding a comprehensive, synthesized and organized summary of the diverse definitions, perspectives and research trends.© 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Sustainable entrepreneurship | Sustainopreneurship | Bibliometric analysis | Evolution | Research trends
مقاله انگلیسی
3 The impact of values and future orientation on intention formation within sustainable entrepreneurship
تأثیر ارزش ها و جهت گیری آینده در شکل گیری قصد در کارآفرینی پایدار-2020
Intentions have been identified as one of the main drivers of sustainable entrepreneurial opportunity recognition and ultimately activity. However, research has not provided sufficient explanation for how the inherent complexities of simultaneously generating social, environmental and economic value as well as considering the needs of future generations might influence the intention formation process of sustainable entrepreneurs. The aim of this study is therefore to investigate the impacts of values and future orientation on said intention formation process. This study uses structural equation modeling to quantitatively analyze an adapted model of the theory of planned behavior based on survey data of 407 students collected within two European countries. The empirical results highlight the importance of self- transcending values and future orientation to understand attitudes towards sustainable entrepreneur- ship. Attitudes and perceived behavioral control, in turn, positively influence intentions to become a sustainable entrepreneur. On a practical note, the results suggest that educational and other practitioners could stimulate sustainable entrepreneurial intentions through value activation strategies to raise atti- tudes. It is further recommended that, as a matter of policy, governmental programs should help strengthen subjective norms as a different route to stimulating intention formation.© 2020 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Keywords: Sustainable entrepreneurship | Theory of planned behavior | Intention formation | Value theory | Consideration of future consequences
مقاله انگلیسی
4 Impacts of promoting sustainable entrepreneurship in generic business plan competitions
تأثیرات ارتقا کارآفرینی پایدار در مسابقات برنامه کسب و کار عمومی-2020
Entrepreneurs and start-ups are key actors in implementing environmental innovation and new approaches in cleaner production. Therefore, the integration of sustainability considerations in early phases of a new venture is important. Insights on how this can be effectively implemented in start-up support systems are scarce and represent a research gap. Business plan competitions (BPCs) constitute an important element in entrepreneurial support systems, and are a powerful force in driving entrepreneurial activity. Up till now, it is unclear whether BPCs can actually influence the sustainability orientation of participating entrepreneurs and the sustainability performance of their ventures. The purpose of this work is to clarify whether the integration of sustainability goals and considerations into generic BPCs has an impact on the business activities of participating entrepreneurs and start-up teams. For our investigation we conducted a survey of the more than 1000 participants in the Business Plan Wettbewerb Berlin Brandenburg, which is the oldest and biggest generic business plan competition in Germany. For the analysis we use a structural equation model and apply the partial-least-squares method. Findings reveal that the promotion of sustainability in generic BPCs have an impact on the integration of sustainability in start-up business activity. Thus, from a sustainability point of view it makes sense to explicitly integrate sustainability into the concrete support offerings of generic BPCs. Our research contributes to cleaner production research by providing new insights on context factors in early (seed and start-up) phases of a new venture.© 2020 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Sustainable entrepreneurship | Support system | Start-ups | Business plan competition | Structural equation modelling | Partial-least-squares method
مقاله انگلیسی
5 Digital sustainable entrepreneurship: A business model perspective on embedding digital technologies for social and environmental value creation
کارآفرینی پایدار دیجیتال: چشم انداز مدل کسب و کار در تعبیه فن آوری های دیجیتال برای ایجاد ارزش اجتماعی و زیست محیطی-2020
This article explores how sustainable entrepreneurs embed digital technologies in their business models to leverage social and environmental value creation. To this end, we draw on the institutional logics perspective of sustainable business models. The article contributes to research on sustainable business models and entrepreneurship by showing that digital technologies enable novel configurations of sus- tainable business model components: a blended value proposition, integrative value creation, and multidimensional value capture. Moreover, we discuss the complementarities and tensions of a digital logic and logics of sustainability that clarify and advance the link between these concepts in an entre- preneurial context. This further adds to the theoretical development of sustainable business models as manifestations of multiple institutional logics. The article yields practical implications by describing possibilities and drawbacks of digital technologies for designing sustainable business models.© 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-NDlicense (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Sustainable entrepreneurship | Digitalization | Business model | Institutional logic | Technology | Tension
مقاله انگلیسی
6 Data Mining Approach in Evaluation of Sustainable Entrepreneurship
رویکرد داده کاوی در ارزیابی کارآفرینی پایدار-2020
In recent years, the concept of sustainable entrepreneurship has gained importance as a result of the growing importance of social and environmental activities undertaken by enterprises. Currently, such activities are an integral part of the functioning of enterprises, and their connection with traditionally understood entrepreneurship has contributed to the broader implementation of the concept of sustainable entrepreneurship. Under this concept, enterprises pursue various goals that include three groups: economic, ecological and social goals, with the last two groups being the subject of the study of this article. The article aims to present the results of the survey, their analysis and interpretation. The study focused on searching for similarities between enterprises and identifying on this basis specific characteristic behavioral patterns. Due to a large number of objects and features in the data set, we used Orange Data Mining. An approach to the analysis of survey data using the clustering method and visualization in the form of tables and charts were proposed—the analysis aimed at isolating the characteristic attitudes of enterprises in the implementation of social and environmental goals. The obtained results indicate the directions for improving their strategies in implementing the assumptions of the concept of sustainable entrepreneurship.© 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V.This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)Peer-review under responsibility of the scientific committee of the KES International.* Corresponding author. Tel.: +0-000-000-0000 ; fax: +0-000-000-0000 .E-mail address: author@institute.xxx1877-0509 © 2020 The Authors. Published by Elsevier B.V.This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0) Peer-review under responsibility of the scientific committee of the KES International.10.1016/j.procs.2020.09.284
Keywords: clustering analysis | data mining | economical goals | social | ecological | enterprise | sustainable entrepreneurship
مقاله انگلیسی
7 The dark side of sustainability orientation for SME performance
جنبه تاریک جهت گیری پایداری برای عملکرد SME-2020
This article examines how a firm’s willingness to make trade-offs that favour sustainability over commercial goals attenuates the relationship between firm-level sustainability orientation and subsequent performance. The hypothesis development draws on stakeholder theory and the literature on mission and revenue drifts, while the empirical analysis is based on two waves of original survey data on Finnish manufacturing SMEs. We find that sustainability orientation is positively associated with performance only when the willingness to make sustainability trade-offs is low, whereas the relationship becomes negative when the willingness to make such trade-offs is high. Our findings thus suggest that the popular adage of doing well by doing good might only hold if doing good does not conflict with business interests. The results add to stakeholder theory by showing how conforming to stakeholder expectations can be good for business – but only if doing so does not seriously compromise the pursuit of profits.
Keywords: Sustainable entrepreneurship | SME | Sustainability orientation | Sustainability trade-offs | Performance
مقاله انگلیسی
8 University-Firm cooperation as a way to promote sustainability practices: A sustainable entrepreneurship perspective
همکاری دانشگاه و شرکت به عنوان راهی برای ترویج شیوه های پایداری: چشم انداز کارآفرینی پایدار-2019
Sustainability is a growing concern in the business world. Therefore, establishing cooperative University- Firm (UeF) relationships, with a view to promoting the implementation of sustainability practices, has become increasingly important and valued by both firms and academia. Thus, from a sustainable entrepreneurship perspective, this study aims to identify and analyse a case study describing a cooperative UeF relationship as a way to promote sustainability. The qualitative research method was adopted, resorting to semi-structured personal interviews with the actors in this relationship and documentary analysis. Content analysis revealed that the UeF cooperation relationship studied here is a mechanism to promote and implement the firms sustainability. Both sides in this cooperation relationship recognize that its purpose was fruitfully and successfully achieved. Therefore, this study contributes to theory, advancing knowledge for the literature on UeF cooperation about sustainability. In the practical domain, the study can also stimulate firms to develop cooperation relationships aiming to promote sustainability and consequently implement sustainable practices.
Keywords: University-Firm cooperation (UeF) | Sustainability | Case study | Sustainable entrepreneurship
مقاله انگلیسی
9 پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم ERP در یک شرکت جهانی به صورت یک تصمیم استراتژیک برای کارآفرینی پایدار
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در این مقاله عوامل مرتبط با پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم ERP (برنامه ریزی منابع سازمانی) و تاثیر آن بر توسعه پایدار را در شرکت های جهانی مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله یک مدل شناختی مبتنی بر چنین تاثیری را نشان و نمونه ای را در قالب مطالعه موردی از یک شرکت جهانی که در بورس اوراق بهادار NASDAQ ثبت شده بود، ارائه می دهد. اهداف اساسی و استراتژیک هر سازمان عبارت است از: رشد و پایداری درازمدت. در یک محیط رقابتی رو به رشد، ضروری است که شرکت به طور موثر مدیریت شود. این را می توان با در نظر داشتن ساختار سازمانی و عملیات شرکت مبتنی بر سیستم ERP به درستی تنظیم کرد. نتایج پژوهش با هدف ایجاد فرایند عمومی و عمیق پیاده سازی تدریجی سیستم ERP، به منظور ایجاد یک سازمان پیشرفته بوجود آمده است. مقاله بر توصیف پیاده سازی و یکپارچه سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی، در یک شرکت جهانی که در بورس اوراق بهادار NASDAQ ثبت شده است، متمرکز است. هدف مقاله بررسی و ارزیابی ارتباطات بین برنامه ریزی منابع سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری است. این فرآیند وقت گیر و پرهزینه است. برای دستیابی به هدف، مطالعه موردی به صورت یک بررسی تخصصی انجام شده است که این کار با هدف ارزیابی تاثیر یکپارچه سازی و پیاده سازی سیستم ERP در یک شرکت جهانی صورت گرفته است. این مطالعه شامل روش های تجزیه و تحلیل سیستمیک، روش بررسی جامعه شناختی کارشناسی، روش بازبینی کیفی و یک روش مبتنی بر یک مدل شناختی است. این نه تنها به مدیریت موثر شرکت های جهانی منجر می شود، بلکه به بررسی و مقایسه شاخص های عملکرد کلیدی و امتیاز خالص ارتقا دهنده شبکه را در هر کشور با استفاده از پارامترهای مشابه می پردازد. پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان یکپارچه منجر به کاهش قابل توجه هزینه می شود و تاثیر مثبتی بر شاخص های مالی گزارش شده در بورس اوراق بهادار دارد. این مطالعه اهمیت پیاده سازی یک سیستم ERP موثر را برای توسعه سازمان ها پایدار دانست.
کلمات کلیدی: سیستم مدیریت ارتباط با مشتری | سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی | شرکت جهانی | شاخص های اصلی عملکرد | فناوری های نوین | نمره خالص پروموتر | ساختار سازمانی | توسعه استراتژیک | پایداری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi