دانلود و نمایش مقالات مرتبط با کتاب شناختی::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - کتاب شناختی

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 The evolution of sentiment analysis—A review of research topics, venues, and top cited papers
تحول تحليل احساسات - بازبينی موضوعات پژوهشی،سالنها، و مقالات فوق الذکر-2018
Sentiment analysis is one of the fastest growing research areas in computer science, making it challenging to keep track of all the activities in the area. We present a computer-assisted literature review, where we utilize both text mining and qualitative coding, and analyze 6996 papers from Scopus. We find that the roots of sentiment analysis are in the studies on public opinion analysis at the beginning of 20th century and in the text subjectivity analysis performed by the computational linguistics community in 1990’s. However, the outbreak of computer-based sentiment analysis only occurred with the availability of subjective texts on the Web. Consequently, 99% of the papers have been published after 2004. Sentiment analysis papers are scattered to multiple publication venues, and the combined number of papers in the top-15 venues only represent ca. 30% of the papers in total. We present the top-20 cited papers from Google Scholar and Scopus and a taxonomy of research topics. In recent years, sentiment analysis has shifted from analyzing online product reviews to social media texts from Twitter and Facebook. Many topics beyond product reviews like stock markets, elections, disasters, medicine, software engineering and cyberbullying extend the utilization of sentiment analysis.
Keywords: Sentiment analysis ، Opinion mining ، Bibliometric study ، Text mining ، Literature review ، Topic modeling ، Latent Dirichlet Allocation ، Qualitative analysis
مقاله انگلیسی
2 پنجاه سال علوم اطلاعاتی: مروری بر رویکرد کتاب شناختی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 24 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
علوم اطلاعاتی یک مجله¬ی بین المللی پیشرو در زمینه¬ی علوم کامپیوتری است که در سال 1968 تأسیس شده است و در سال 2018 به پنجاه سالگی رسیده است. این مقاله مروری کتاب شناختی بر انتشارات پیشرو و روند ارجاع در مجله ارائه می¬دهد. هدف از این اثر شناسایی مناسب¬ترین نویسندگان، سازمان¬ها، کشورها و تحلیل روند تکامل آنها در طول زمان است. این مقاله از وب علمی استفاده می¬کند و به بررسی اطلاعات کتاب شناختی می-پردازد. مطالعه¬ی ما همچنان مواد آموزشی مربوط به کتاب شناختی را معرفی کرده و توسعه می¬دهد و برای این منظور از نرم افزار viewer تجسم شباهت (VOS) استفاده می¬کند. با استفاده از این نرم افزار، زوج های کتاب شناختی ، ارجاع و ارجاع متقابل ، همکاری و کلمات کلیدی مشابه مورد بررسی قرار می¬گیرند. نتایج نشاندهنده-ی رشد قابل توجه مجله با گذر زمان است و نشان می¬دهد که انتشارات متنوعی از سراسر جهان را به خود اختصاص داده است.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi