دانلود و نمایش مقالات مرتبط با کنترل بی سیم::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - کنترل بی سیم

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Wireless control using reinforcement learning for practical web QoE
کنترل بی سیم با استفاده از یادگیری تقویت کننده برای QoE عملی وب-2020
Wireless networks show several challenges not found in wired networks, due to the dynamics of data transmission. Besides, home wireless networks are managed by non-technical people, and providers do not implement full management services because of the difficulties of manually managing thousands of devices. Thus, automatic management mechanisms are desirable. However, such control mechanisms are hard to achieve in practice because we do not always have a model of the process to be controlled, or the behavior of the environment is dynamic. Thus, the control must adapt to changing conditions, and it is necessary to identify the quality of the control executed from the perspective of the user of the network service. This article proposes a control loop for transmission power and channel selection, based on Software Defined Networking and Reinforcement Learning (RL), and capable of improving Web Quality of Experience metrics, thus benefiting the user. We evaluate a prototype in which some Access Points are controlled by a single controller or by independent controllers. The control loop uses the predicted Mean Opinion Score (MOS) as a reward, thus the system needs to classify the web traffic. We proposed a semi-supervised learning method to classify the web sites into three classes (light, average and heavy) that groups pages by their complexity, i.e. number and size of page elements. These classes define the MOS predictor used by the control loop. The proposed web site classifier achieves an average score of 87% ± 1%, classifying 500 unlabeled examples with only fifteen known examples, with a sub-second runtime. Further, the RL control loop achieves higher Mean Opinion Score (up to 167% in our best result) than the baselines. The page load time of clients browsing heavy web sites is improved by up to 6.6x.
Keywords: Wireless network | Software defined network | Reinforcement learning | Q-Learning | Multi-armed bandit | Quality of Experience
مقاله انگلیسی
2 کنترل بازخورد بی سیم با طول بسته متغیر برای اینترنت اشیا صنعتی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله یک سیستم کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS) را در نظر می گیرد، که یک کنترل کننده بسته های حامل اطلاعات کنترل را از طریق یک کانال بی سیم به یک فعال کننده می فرستد تا فرآیند فیزیکی را برای کاربردها و برنامه های کنترل صنعتی کنترل کند. در اکثر کارهای موجود در زمینه سیستم کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS)، طول بسته برای انتقال ثابت است. با این حال، باتوجه به نظریه کدگذاری کانال، اگر یک پیام به صورت یک رمز طولانی تر کدگذاری شود، قابلیت اطمینان آن به ازای تاخیر طولانی تر بهبود خواهد یافت. تاخیر و قابلیت اطمینان بر عملکرد کنترل خیلی تاثیر دارند. این طور مبادله اساسی تاخیر- قابلیت اطمینان به ندرت در سیستم کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS) درنظر گرفته می شود. در این مقاله، ما یک سیستم کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS)را پیشنهاد می دهیم، که در آن کنترل کننده به طور تطبیقی طول بسته را برای کنترل براساس وضعیت فعلی فرایند فیزیکی تغییر می دهد. ما یک مسئله تصمیم گیری را فرمول بندی کرده و سیاست بهینه انتقال بسته با طول متغیر را برای حداقل کردن میانگین هزینه طولانی مدت سیستم های کنترل شبکه ای بی سیم (WNCS) پیدا می کنیم. ما برحسب قابلیت های اطمینان انتقال با طول های بسته متفاوت و پارامتر سیستم کنترل، یک شرط لازم و کافی برای وجود سیاست بهینه به دست می آوریم.
واژگان کلیدی: کنترل بی سیم | عمر اطلاعات | سیستم های فیزیکی سایبری | تحلیل کارایی | اینترنت اشیا صنعتی.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi