دانلود و نمایش مقالات مرتبط با کیفیت رابطه::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - کیفیت رابطه

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Relationship quality determinants and outcomes in retail banking services: The role of customer experience
عوامل تعیین کننده و نتایج کیفیت در خدمات بانکی خرده فروشی: نقش تجربه مشتری-2019
Cultivating high quality relationships with customers is of paramount importance in the banking sector. However, there has been little effort to examine relationship quality (RQ) in financial services, and though the evaluation of RQ should depend on the experience provided, empirical evidence on how customer experience may contribute to RQ is scant. Therefore, based on data collected from 227 retail banking clients, analysed using PLS-SEM, the purpose of this study is to understand the role played by customer experience on RQ in retail banking, and its impact on relational outcomes, comparing customers with and without a dedicated account manager.
Keywords: Relationship quality | Customer experience | Retail banking | Retention | Tolerance | Word-of-Mout
مقاله انگلیسی
2 کیفیت رابطه به عنوان پیش بینی کننده وفاداری مشتری B2B در بخش داروسازی: شاهدی از کشور اردن
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله با هدف بررسی تاثیر پذیری ابعاد کیفیت رابطه ( به عنوان مثال اعتماد، رضایت و تعهد) بر جنبه های وفاداری یعنی وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری است. روش نظرسنجی کمی برای دستیابی به اهداف مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، یک تکنیک نمونه گیری آسان برای انتخاب نمونه پزشکان در حال کار در بخش مراقبت های بهداشتی دولتی در کشور اردن به کار گرفته شد. در مجموع 500 پرسشنامه توزیع شد که408 پرسشنامه در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. داده ها بوسیله مدلسازی معادلات ساختاری اعمال شده برای تست مدل مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه ها نیز از نظر کمی مورد تست و از نظر کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو جنبه وفاداری مشتری ( یعنی وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی) به صورت مثبت بر ابعاد کلی کیفیت رابطه ( یعنی اعتماد ، رضایت و تعهد) تاثیر می گذارند و یک رهنمود را برای شرکت های داروسازی در کشور اردن در راستای تمرکز بر بهبود کیفیت روابط بین نمایندگان دارویی و پزشکی شان و پزشکان فراهم می کند و این ناشی از اهمیت چنین عواملی در بهبود وفاداری مشتری است که در مدیریت مثبت و موثر مشتریان شان و افزایش فرصت های کسب و کاری در آینده منعکس می شود.
کلمات کلیدی: وفاداری نگرشی | B2B | وفاداری رفتاری | کیفیت رابطه | SEM
مقاله ترجمه شده
3 Relationship quality as an antecedent of customer relationship proneness: A cross-cultural study between Spain and Mexico
کیفیت رابطه به عنوان مقدمه از تمایل ارتباط با مشتری: مطالعه متقابل فرهنگی بین اسپانیا و مکزیک-2018
Key factors, such as globalization and the development of information technologies, have forced some firms to change their approach to customer relationship management, particularly within the new competitive frame work of online channels. In this context, customer relationship proneness may guide relationship quality (RQ) by keeping commercial relations alive. This research proposes and examines a conceptual model using a compre hensive management approach that includes market orientation (MO), knowledge management (KM), and perceived relationship investment (PRI) as perceived by customers, which, when available, enhance RQ in an online context. To the best of our knowledge, this study is the first to investigate the effect of RQ on CRP, making a unique contribution to better understanding the continuity of customer–firm relationships. The proposed conceptual model is tested in two different cultures and economic stages, providing relevant insights on the cross-cultural relationship marketing literature. Survey questionnaires are administered to a sample of Spanish and Mexican banking customers, and structural equation modeling, using partial least squares, is used to analyze the data collected. The results show that, in both countries, CRP is significantly influenced by RQ, while PRI should be con sidered when improving the quality of customer relationships. However, intangible aspects (such as the level of MO or KM) seem to be relevant in more mature, competitive markets whose customers show a higher level of LTO. In terms of practical applications, banks must recognize that customers give different priorities to different capabilities and resources based on their perceptions of the RQ. Hence, banks should give clear priorities to commercial strategies aimed at improving RQ. Implications of the results are discussed, and future research avenues suggested.
Keywords: Relationship quality ،Customer relationship proneness ، Online channel ، Cross-cultural effects
مقاله انگلیسی
4 Focusing on teacher–student interactions eliminates the negative impact of students’ disruptive behavior on teacher perceptions
با تمرکز بر روابط معلم و دانش آموز تاثیر منفی رفتار مخرب دانش آموزان درباره درک معلم از بین می برد-2015
This study tests the impact of a randomly assigned professional development coaching intervention (MyTeachingPartner-Secondary; MTP-S) on teacher projections of their students’ educational attainment. Results indicate that students who report more behavior problems in the Fall of the academic year are projected by teachers to have lower future educational attainment in the Spring of the academic year. However, analyses further indicate that participation in the MTP-S intervention moderates the association between Fall student behavior problems and teachers’ Spring projections for student attainment, such that this link is not significant for students in classrooms where the teacher is participating in MTP-S. In fact, results indicate that teachers who participate in the intervention project better educational attainment for their students than teachers who are in a business-as-usual control condition, regardless of their students’ behavior. Findings are discussed in terms of the role that interventions targeting classroom interactions may play in altering teachers’ internal view of students, thus ultimately promoting adolescent development.
Keywords: Adolescent development | behavior problems | high school | relationship quality | school environment | secondary school
مقاله انگلیسی
5 اثر کیفیت رابطه بر درک افراد از مسئولیت اجتماعی در ایالات متحده
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
مسئولیت اجتماعی (SR) به علاقه ای مستمر در ایالات متحده و سراسر جهان تبدیل شده است. سازمان ها طیف گسترده ای از تصمیم های SR را اتخاذ می کنند که نشان دهنده نقطه نظرهای متفاوتی است. با توجه به این که تعاریف متعددی برای SR وجود دارد، بسیاری از آن ها نشان می دهند که تصمیم های SR به عنوان وجود جنبه های مختلفی چون قانونی/ مقرارتی، مالی/ اقتصادی، اخلاقی، محیطی و داوطلبانه است. با توجه به این که محرک های SR پیشنهاد داده شده است، پژوهش محدودی در سطح کوچکی از نحوه درک افراد از فعالیت های SR توسط سازمان های مرتبط انجام شده است. بر اساس مطالعه کیفی پیشین که بیان می کند تصمیم های SR به ویژگی های متعددی مرتبط هستند و تحت تاثیر روابط قرار دارند، مدلی در این تحقیق پیشنهاد داده شده و تست شده است. مشخص شده است که خصوصیات در پژوهش کیفی به ویژه بر اساس مسئولیت پذیر بودن و خودکارآمدی با وجدان بوده اند. کیفیت رابطه بر مبنای جاذبه های احساسی مثبت و منفی پیشنهاد شده در نظریه تغییر عمدی مورد ارزیابی قرار گرفته است. درک افراد در مدیریت و غیر مدیریت نشان داده است که کیفیت رابطه، اثر وجدان و خودکارآمدی عمومی بر SR را تعدیل می کند. با توجه به این که جنبه های متعددی وجود دارد، نویسنده این مقاله از هرم مسئولیت اجتماعی Carroll (1991) در شناسایی فعالیت هایی استفاده کرده است که صاحبان و مدیران کسب و کار در نظر می گیرند. این یافته ها نشان می دهد که وجدان به فعالیت های خاص مسئولیت اجتماعی در حوزه های قانونی/ مقرراتی، اخلاقی یا اختیاری مربوط می شود در حالی که خودکارآمدی عمومی به ابعاد مالی/ اقتصادی و قانونی/ مقرارتی مربوط می شود. وجود کیفیت رابطه سبب ارتقاء اثرات وجدان و خودکارآمدی بر ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شده است. این مساله پیشنهاد می دهد که افراد فعالیت های مسئولیت اجتماعی را در راستای خصوصیات مختلف درک می کنند و ارتقاء این خصوصیات می تواند سبب بهبود درک افراد از تصمیم های مسئولیت اجتماعی شود.
کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی | کیفیت رابطه | خودکارآمدی عمومی | وجدان | درک افراد
مقاله ترجمه شده
6 اثر توابع مشاوره بررفتار شهروندی سازمانی گیرندگان مشاوه در یک زمینه چینی : بررسی دو مطالعه
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
این پژوهش به بررسی رابطه میان توابع مشاوره که توسط کارمندان دریافت میشود و رفتار شهروند سازمانی (OCB) آنها میپردازد و اثیر تعدیل روابط کیفیتی با تامین کنندگان توابع مشاوره در چین را بررسی میکند. نتایج مطالعه 1، بدست آمده از بررسی روابط 385 سوپروایزر - زیر دست است که، نشان میدهد نقش مدل سازی که توسط افراد تحت الحمایه دریافت میشود بطور مثبت مربوط میشود به OCB ، و درک کیفیت تعدیل رابطه نظارتی که بین شغل و افراد تحت الحمایه OCB وجود دارد را بررسی میکند. علاوه بر این ، افراد تحت الحمایه و غیر، سطح بالاتری از توابع مشاوره را دریافت میکنند بیش از سطح دریافتی افراد تحت الحمایه OCB . مطالعه 2، بر روی بیش از 258 سوپروایزر – ناظر انجام شد و نشان داد چگونه مدل سازی دریافت شده توسط زیر دستان بطور مثبت با افراد تحت الحمایه OCB بطور مستقیم روی افراد سرپرست (OCBI) در سازمان (OCBO) تاثیرگذار است در حالیکه شغل و حرفه تحت تاثیر مثبت OCBO قرار میگیرد . علاوه بر این ، رهبر – عضو به اصلاح تعدیل و نقش مدل سازی با OCBI و OCBO میپردازند.
کلمات کلیدی: توابع مشاوره | رفتار شهروندی سازمانی | کیفیت رابطه | چین
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi