دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Acceleration profiles::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Acceleration profiles

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 یک مدل برای شبیه‌سازی و طرح‌ریزی پویای مسیر تعویض باند مبتنی بر تابع پارامتری جدید
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
مسأله‌ی تعویض باند (LC) می‌تواند موجب تصادفات شدید شده و ترافیک آزاردهنده‌ای را در جاده‌های چندبانده ایجاد نماید. مدل موجود برای شبیه‌سازی LC با یک سری محدودیت‌ها (انطباق کم، فقدان مشخصه‌های سرعت و شتاب، انحنای زیاد) با استفاده از منحنی مسیرهای شناخته‌شده‌ای همچون منحنی مماس هایپربولیک (HTC)، منحنی مبتنی بر سینوس (SC)، و منحنی چندجمله‌ای (PC) ایجاد شد. در این مقاله، یک منحنی پارامتری جدید با استفاده از دستگاه مختصات خمیده‌خطی ارائه و با پایگاه داده‌ی واقعی شبیه‌سازی نسل آتی (NGSIM) انطباق داده شد. سپس مشخصه‌های جدید سرعت و شتاب با استفاده از منحنی مسیر LC پیشنهاد شدند. انحنای مدل پیشنهادی در هر دو نقطه‌ی آغاز و پایان LC، انحنای مبتنی بر صفر بود. این انحنای پیشنهادی با دو مدل همانند HTC و SC مقایسه شد. خطای متوسط جذر میانگین مربعات مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل HTC، برای LC چپ به میزان 1.84% و برای LC راست به میزان 15.48% و در مقایسه با مدل SC به میزان 1.74% برای LC چپ و به میزان 15.60% برای LC راست کاهش می‌یابد. بطور مشابه، مدل پیشنهادی برای مشخصه‌های سرعت و شتاب نسبت به مدل PC تا حد زیادی بهبود می‌یابد. منحنی پارامتری پیشنهادی، نقاط فاصله و برخورد خودروی LC با یک خودروی جلویی و خودروی پشتی در باند هدف را حل می‌کند و می‌توان از آن در برنامه‌ریزی مسیر LC واقعی استفاده کرد.
کلیدواژه ها: مشخصه‌های شتاب | منحنی پارامتری | سرعت | برنامه‌ریزی مسیر
مقاله ترجمه شده
2 A pressure- or velocity-dependent acceleration rate law for the shock-to-detonation transition process in PBX 9502 high explosive
قانون میزان شتاب فشار یا وابسته به سرعت برای روند انتقال شوک به انفجار در مواد منفجره PBX 9502-2020
Shock-to-detonation transition profiles of PBX 9502 explosive are analyzed to develop a rate law for shock acceleration. The shock motion profiles are seen to follow a common trend in the shock acceleration–velocity frame, aside from an early time transient that is dependent on the initiating shock strength. The duration of the early time transient is seen to correlate with the initial shock strength. The com- mon shock acceleration profile is seen to be Arrhenius-like with respect to the local particle velocity or pressure. A dual-rate pressure-dependent Arrhenius-type rate law is developed with the duration of the early rate set by the initial shock strength. The rate law is able to predict the shock motion for all tests well in both particle velocity and pressure space. In addition to directly measuring commonalities in the acceleration profiles of the experimental shock motion, this work provides insight into the functional form of the reaction rate laws for this TATB-based high explosive. The rate law also supports the concept that shock-driven reaction in heterogenous high explosives is driven by localized ignition and growth of hotspots.
Keywords: Detonation | Shock-to-detonation | transition SDT | Detonation reaction rate | High explosive
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi