دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Accountability::صفحه 6
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت (6037997535328901 بانک ملی ناصر خنجری ) مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). 

نتیجه جستجو - Accountability

تعداد مقالات یافته شده: 104
ردیف عنوان نوع
51 School accountability and standard-based education reform: The recall of social efficiency movement and scientific management
حسابرسی مدرسه و اصلاحات آموزشی مبتنی بر استاندارد: یادآوری جنبش های بهره وری اجتماعی و مدیریت علمی-2018
This study examines issues of success/failure, performance, and effectiveness in the contemporary reform dis courses of school accountability. It pays attention to a particular meaning of success/failure and its implications for current public school systems and education reform movements, not merely as a school accountability issue, but as an ontological one, which is inscribed in the politics of inclusion and exclusion. The mechanisms of standardization, classification, and normalization embedded in the practices of high-stakes testing are recon sidered through an analysis of the discussion of social efficiency in the early twentieth century. The study also examines its recall several decades later as part of the quality control and management of individuals, schools, and states. In exploring connectedness between the old and new levels of social efficiency, this study suggests that success/failure becomes reinscribed as a particular system of reasoning to normalize the subjectivity in discourses of the current American education reform and OECD’s PISA. The study concludes by criticizing the rationale of recent educational reforms based on the search for past and present social efficiency movements in schools.
Keywords: Social efficiency movement ، Scientific management ، Standard-based education reform ، OECD PISA
مقاله انگلیسی
52 The Art of the State to Intervene: Insights Into Agricultural Land Management in Russia
هنر دولت برای مداخله: بینش در مدیریت زمین کشاورزی در روسیه-2018
In Soviet Russia, an agricultural directive could pass 30 management levels on its way from the central gov ernment to the farm. Central planning impeded the adaptation of agricultural practices to the local social ecological contexts and virtually eliminated self-accountability in agriculture. Focusing on contemporary Russia, the paper examines how the state currently influences farmers land management and how this subtle mode of intervention aligns with the local context. Qualitative research in the Western Siberian Grain Belt reveals that the state-designed institutions guide land management in a politically desirable direction. They aim for virtually unlimited agricultural growth and largely misalign with the social-ecological conditions of grain farms.
Keywords: Agriculture ، Land management ، Institutions ، Post-Soviet state ، Russia
مقاله انگلیسی
53 Tourism and ‘dirt’: A case study of WWOOF farms in New Zealand
گردشگری و "کثافت": یک مطالعه موردی روی زمین های کشاورزی WWOOF در نیوزیلند-2018
Tourism research on host-guest relations in non-profit exchange programmes remains scant. Using a case study of WWOOF farms in New Zealand, this paper examines the experiences of farmers and volunteers (‘WWOOFers’) in the Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) programme. Using qualitative methods that privileged participants voices, the research aimed to uncover the nature of the host-guest relationship in non-for-profit tourism. The key theme of ‘dirt’ is explored in this paper to illustrate both the physical nature of the voluntary farm work and the perceived exploitation of volunteers that are reported to characterise this experience. Overall, the findings challenge the idealistic aims of this type of volunteer tourism exchange programme that is usually reported in tourism literature. Specifically, the findings indicate the tensions of economic and ethical accountability within the WWOOF network and its community. The paper contributes to tourism studies research by providing a further understanding of the experiences shaping the relations and tensions between hosts and guests in this non-profit exchange programme.
keywords: WWOOF |Volunteer tourism |Host-guest relations |Ethical accountability |Dirt
مقاله انگلیسی
54 Improved behavior model based on sequential rule mining
مدل رفتار بهبود یافته براساس کاوش قوانین پیوسته-2018
The fourth industrial revolution leads the manufacturing companies to develop future and smart factories by merging automation and digitalization to result a more efficient production method. An evolutionary and competitive experimental approach is necessary to foster the innovation and the rapid change of the automation and digitalization. Consequently, software becomes an important component of industrial automation. One of the major challenge in Industry 4.0 is to industrialize the production of software. Software factory, as one industry with a virtual production line to produce software for manufacturing companies, offers a form of flexible employment, called as telecommuting work. Although this form brings many benefits for both employee and employers, some risks associated with telecommuting work exist. Monitoring the employee behavior is one of the employer way to see the accountability of the employee. Hence, understanding the human behavior during the production process would be an important issue for fulfilling overall operational excellence in software factory. Among approaches proposed to discover the human behavior based on the sequence activities, process mining is one of which has received attentions lately. While most recent process mining approaches in the domain of human behavior address process discovery and post-analysis, few of them have paid attentions on pre-analysis. The pre-analysis is one of the ways to produce a reliable and high-quality of event log which purposely impacts on discovering a daily common behavior and disregarding irregular sequential behavior. This study aims to propose a new way of pre-analysis using sequential rule mining. The key contributions of this research first, is to determine the potential local behaviors using sequential rule mining considering time constraint. Second, the local behaviors are used to enhance event log for discovering relevant behavior model. Third, the mined model is verified by performing conformance checking approach to check the conformity between the behavior model and the real logs based on three measurements: f-measure, ABA, and DMF. The resulting local behaviors, called as rules, can be used for guiding stakeholders to pinpoint the relevant behavior for human capital and productivity enhancement.
Keywords: Relevant behavior model ، Log filtering ، Process mining ، Sequential rule mining
مقاله انگلیسی
55 ارتقاء رفتارهای ارتباطی کارکنان برای معنابخشی و معنادهی در شرایط بحرانی: رویکرد مدیریت استراتژیک برای ارتباطات بحرانی داخلی موثر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
هدف_ هدف این مقاله کشف اثربخشی سازمانی ارتباطات بحران داخلی در رویکرد مدیریت استراتژیک است، که آیا این رویکرد مدیریت استراتژیک اثربخشی رفتارهای ارتباطی داوطلبانه و مثبت کارکنان (ECBs) را برای اثربخشی و اثردهی افزایش می دهد؟ با انجام این کار، این مطالعه بینش معناداری را می دهد: توسعه تئوری ارتباطات جدید بحران که یک رویکرد مدیریت استراتژیک را به وجود می آورد و بر دارایی های ارزشمند کارکنان یک سازمان تاکید می کند و عمل موثر در ارتباط با بحران که باعث اختلاف با کارکنان می شود و این در حالی است که EBS های داوطلبانه و مثبت را برای سازمان در طول یک بحران افزایش می دهد.
طراحی / روش شناسی / رویکرد_ این تحقیق در سراسر ایالات متحده در میان کارکنان تمام وقت انجام شده است. پس از بررسی ابعاد از طریق تجزیه و تحلیل عامل تاییدی، این مطالعه فرضیه و سوال تحقیق را با انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه معمولی کمترین مربع با استفاده از STATA 13 مورد آزمایش قرار داد.
یافته ها_ این مطالعه نشان داد که عوامل ارتباطی استراتژیک داخلی، از جمله ارتباط متقارن دو طرفه و شفاف هنگام کنترل اثرات دیگر، پیشینه های مثبت و قوی برای اثر بخشی و اثر دهی در شرایط بحرانی بودند. پس از این تجزیه و تحلیل این پایان نامه بر ارتباطات مثبت و قوی در مناطق مختلف صنعتی تاکید می کند.
اصالت / ارزش - این مطالعه نشان می دهد که ECBs ارزشمند و داوطلب می توانند با گوش دادن و پاسخ دادن، نگرانی ها کارکنان را کاهش دهند و منافع کارکنان را افزایش دهند؛ مشارکت کارکنان در مدیریت بحران تشویق می کند؛ و پاسخگویی سازمانی را از طریق کلمات، اقدامات و تصمیمات در طول بحران افزایش دهند. به عنوان یک مفهوم نظری، نتایج این مطالعه نشان می دهد نیاز به نظریه های مدیریت بحران است زیرا بر کارکنان به عنوان دارایی های ارزشمند برای یک سازمان تأکید دارند.
کلید واژه ها: ارتباطات داخلی | روابط عمومی | مدیریت بحران | مدیریت استراتژیک | مدیریت کارکنان
نوع مقاله: مقاله پژوهشی.
مقاله ترجمه شده
56 Changes in Chinese higher education: Financial trends in China, Hong Kong and Taiwan
تغییرات در آموزش عالی چین: گرایشات مالی در چین، هنگ کنگ و تایوان-2018
The cost of higher education (HE) continues to grow at an unsustainable rate in many country contexts, including in East Asia. With recent and projected HE growth in this region, HE administrators are increasingly faced with how best to provide cost-effective delivery while at the same time addressing how to meet workforce demands of increased quality, accountability, and international standards of excellence. In this article, we examine good and best practices of HE finance models in China, Hong Kong, and Taiwan. A primary objective of this article is to highlight a select number of exemplary models of HE financing that can reduce or at least help level off this unsustainable trend. We conclude with recommendations to assist policy makers, government planners, and HE administrators in their attempts to meet the financial challenges of today and in the future.
keywords: China |Hong Kong |Taiwan |Higher Education |Trends |Finance
مقاله انگلیسی
57 TrueID: A practical solution to enhance Internet accountability by assigning packets with creditable user identity code
TrueID: یک راه حل عملی برای افزایش مسئولیت پذیری کاربر با اختصاص دادن بسته اینترنتی با کد هویت معتبر-2017
Despite the Internet has been rapidly developed in the past three decades, its intrinsic security mechanism, e.g., IP source address validation and user identification authentication, is still not well addressed. This results in numerous cyber security threats. In order to enhance the Internet accountability and deter potential cyber-attacks, in this paper, we propose TrueID, an IPv6 header extension scheme which can embed hash-based, creditable and undeniable user identity code inside IPv6 packets. We present the system architecture, header’s format and viable implementation approaches with different credibility granularities. Meanwhile, to verify packet credibility and integrity, we design an Autonomous System (AS) level public-key distribution system which can disseminate user’s public keys between allied ASes safely. Also, the prototype experiment has proved that our scheme possesses these features with desirable performance.
Keywords: Cyber-security | Internet accountability | IP address validation | PKI | SAVI
مقاله انگلیسی
58 Measuring web service security in the era of Internet of Things
اندازه گیری امنیت سرویس وب در عصر اینترنت اشیاء -2017
Technologies such as Internet of Things allow small devices to offer web-based services in an open and dynamic networking environments on a massive scale. End users or service consumers face a hard decision over which service to choose among the available ones, as security holds a key in the decision making process. In this paper a base linguistic evalua tion set is designed, based on which all the other fuzzy term sets that used for describing security attributes are uniformed and integrated for calculating an overall security value of the services. This work, to the best of our knowledge, is the first practical solution to offer direct comparisons and rankings of network services based on multiple security at tributes such as confidentiality, availability, privacy and accountability. We analysed four major cloud service platforms to illustrate the proposed approach.
Keywords: Web service | Security measurement and evaluation | Quantitative service security | Service level agreement | Linguistic evaluation | Multiple attribute decision making
مقاله انگلیسی
59 Burnout contagion: Is it due to early career teachers social networks or organizational exposure?
سرایت فرسودگی شغلی : آیا در طول دوره اولیه معلمان حرفه ای شبکه های اجتماعی اتفاق می افتد و یا ارائه سازمانی؟-2017
In K-12 teaching, stress and burnout are serious issues with large numbers of teachers reporting negative work experiences (Richards, 2012; Skinner & Beers, 2014; Zhang & Sapp, 2008). These issues have been regarded as serious not only in Western countries including the UK, the U.S.A., Israel, Australia, Russia, and Germany (Kyriacou, 1987; Rudow, 1999), but also in many Eastern countries, including Taiwan, Japan, and Hong Kong (see Chang, 2009 for re view). Stress and burnout can reduce teachers energy and commitment to their daily responsibilities and increase attrition. While a range of personal factors can lead to teacher burnout, it is also shaped by teachers work experiences. In particular, current school and policy contexts characterized by reduced budgets, pressure to increase student achievement under accountability policies, and lack of administrative and parental support all have the potential to increase teachers stress levels and cause burnout (Lambert & McCarthy, 2006; Richards, 2012).
مقاله انگلیسی
60 Measuring web service security in the era of Internet of Things
اندازه گیری امنیت وب سرویس در عصر اینترنت اشیاء-2017
Technologies such as Internet of Things allow small devices to offer web-based services in an open and dynamic networking environments on a massive scale. End users or service consumers face a hard decision over which service to choose among the available ones, as security holds a key in the decision making process. In this paper a base linguistic evalua tion set is designed, based on which all the other fuzzy term sets that used for describing security attributes are uniformed and integrated for calculating an overall security value of the services. This work, to the best of our knowledge, is the first practical solution to offer direct comparisons and rankings of network services based on multiple security at tributes such as confidentiality, availability, privacy and accountability. We analysed four major cloud service platforms to illustrate the proposed approach.
Keywords: Web service | Security measurement and evaluation | Quantitative service security | Service level agreement | Linguistic evaluation | Multiple attribute decision making
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 4 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 4 :::::::: افراد آنلاین: 2