دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Artificial neural networks::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Artificial neural networks

تعداد مقالات یافته شده: 37
ردیف عنوان نوع
1 A machine learning approach for traffic-noise annoyance assessment
یک روش یادگیری ماشین برای تخمین آزار سر و صدای ترافیک-2019
In this study, models for predicting traffic-noise annoyance based on noise perception, noise exposure levels, and demographics were developed. By applying machine-learning techniques, in particular artificial neural networks (ANN), support vector machines (SVM) and multiple linear regressions (MLR), the traffic-noise annoyance models were obtained, and the error rates compared. A traffic noise map and the estimation of noise exposure for the case study area were developed. Although, it is quite evident that subjective noise perception and predicted noise exposure levels strongly influence traffic-noise annoyance, traditional statistical models fail to produce accurate predictions. Therefore, a machine-learning approach was applied, which showed a better performance in terms of error rates and the coefficient of determination (R2). The best results for predicting traffic-noise annoyance were obtained with the ANN model, obtaining 42% and 35% error reduction in training subsets compared to the MRL and SVM models, respectively. For testing subsets, the error reductions were 24% and 19% for the corresponding models. The coefficient of determination R2 increased 3.8 and 2.3 times using ANN compared to MRL and SVM models in training subsets respectively, and 1.7 times (in both MRL and SVM models) for testing subsets. In this way, the applied methodology can be used as a reliable and more accurate tool for determining the impact of transportation noise in urban context, promoting the well-being of the population and the creation of suitable public policy.
Keywords: Noise annoyance | Traffic noise | Machine-learning | Artificial neural networks | Support vector machine
مقاله انگلیسی
2 Times-series data augmentation and deep learning for construction equipment activity recognition
تقویت داده های سری زمانی و یادگیری عمیق برای شناخت فعالیت تجهیزات ساختمانی-2019
Automated, real-time, and reliable equipment activity recognition on construction sites can help to minimize idle time, improve operational efficiency, and reduce emissions. Previous efforts in activity recognition of construction equipment have explored different classification algorithms anm accelerometers and gyroscopes. These studies utilized pattern recognition approaches such as statistical models (e.g., hidden-Markov models); shallow neural networks (e.g., Artificial Neural Networks); and distance algorithms (e.g., K-nearest neighbor) to classify the time-series data collected from sensors mounted on the equipment. Such methods necessitate the segmentation of continuous operational data with fixed or dynamic windows to extract statistical features. This heuristic and manual feature extraction process is limited by human knowledge and can only extract human-specified shallow features. However, recent developments in deep neural networks, specifically recurrent neural network (RNN), presents new opportunities to classify sequential time-series data with recurrent lateral connections. RNN can automatically learn high-level representative features through the network instead of being manually designed, making it more suitable for complex activity recognition. However, the application of RNN requires a large training dataset which poses a practical challenge to obtain from real construction sites. Thus, this study presents a data-augmentation framework for generating synthetic time-series training data for an RNN-based deep learning network to accurately and reliably recognize equipment activities. The proposed methodology is validated by generating synthetic data from sample datasets, that were collected from two earthmoving operations in the real world. The synthetic data along with the collected data were used to train a long short-term memory (LSTM)-based RNN. The trained model was evaluated by comparing its performance with traditionally used classification algorithms for construction equipment activity recognition. The deep learning framework presented in this study outperformed the traditionally used machine learning classification algorithms for activity recognition regarding model accuracy and generalization.
Keywords: Construction equipment activity recognition | Inertial measurement unit | Deep learning | Time-series data augmentation | LSTM network | Big data analytics
مقاله انگلیسی
3 Intelligent fault diagnosis for rotating machinery using deep Q-network based health state classification: A deep reinforcement learning approach
تشخیص خطای هوشمند برای ماشین آلات در حال چرخش با استفاده از طبقه بندی حالت سلامت مبتنی بر شبکه Q عمقی: یک روش یادگیری تقویتی عمیق-2019
Fault diagnosis methods for rotating machinery have always been a hot research topic, and artificial intelligencebased approaches have attracted increasing attention from both researchers and engineers. Among those related studies and methods, artificial neural networks, especially deep learning-based methods, are widely used to extract fault features or classify fault features obtained by other signal processing techniques. Although such methods could solve the fault diagnosis problems of rotating machinery, there are still two deficiencies. (1) Unable to establish direct linear or non-linear mapping between raw data and the corresponding fault modes, the performance of such fault diagnosis methods highly depends on the quality of the extracted features. (2) The optimization of neural network architecture and parameters, especially for deep neural networks, requires considerable manual modification and expert experience, which limits the applicability and generalization of such methods. As a remarkable breakthrough in artificial intelligence, AlphaGo, a representative achievement of deep reinforcement learning, provides inspiration and direction for the aforementioned shortcomings. Combining the advantages of deep learning and reinforcement learning, deep reinforcement learning is able to build an end-to-end fault diagnosis architecture that can directly map raw fault data to the corresponding fault modes. Thus, based on deep reinforcement learning, a novel intelligent diagnosis method is proposed that is able to overcome the shortcomings of the aforementioned diagnosis methods. Validation tests of the proposed method are carried out using datasets of two types of rotating machinery, rolling bearings and hydraulic pumps, which contain a large number of measured raw vibration signals under different health states and working conditions. The diagnosis results show that the proposed method is able to obtain intelligent fault diagnosis agents that can mine the relationships between the raw vibration signals and fault modes autonomously and effectively. Considering that the learning process of the proposed method depends only on the replayed memories of the agent and the overall rewards, which represent much weaker feedback than that obtained by the supervised learning-based method, the proposed method is promising in establishing a general fault diagnosis architecture for rotating machinery.
Keywords: Fault diagnosis | Rotating machinery | Deep reinforcement learning | Deep Q-network
مقاله انگلیسی
4 Accelerating flash calculation through deep learning methods
تسریع محاسبه فلش از طریق روش های یادگیری عمیق-2019
In the past two decades, researchers have made remarkable progress in accelerating flash calculation, which is very useful in a variety of engineering processes. In this paper, general phase splitting problem statements and flash calculation procedures using the Successive Substitution Method are reviewed, while the main shortages are pointed out. Two acceleration methods, Newton’s method and the Sparse Grids Method are presented afterwards as a comparison with the deep learning model proposed in this paper. A detailed introduction from artificial neural networks to deep learning methods is provided here with the authors’ own remarks. Factors in the deep learning model are investigated to show their effect on the final result. A selected model based on that has been used in a flash calculation predictor with comparison with other methods mentioned above. It is shown that results from the optimized deep learning model meet the experimental data well with the shortest CPU time. More comparison with experimental data has been conducted to show the robustness of our model.
Keywords: Vapor-liquid equilibrium | Flash calculation | Deep learning methods | Artificial neural networks
مقاله انگلیسی
5 Modeling and developing a smart interface for various drying methods of pomelo fruit (Citrus maxima) peel using machine learning approaches
مدل سازی و ایجاد یک رابط هوشمند برای روش های مختلف خشک کردن میوه pomelo (مرکبات حداکثر) با استفاده از روشهای یادگیری ماشین-2019
Freeze-drying is a method used for valuable and heat-sensitive products, ensuring that the product features are best protected. In this study, the pomelo fruit (Citrus maxima) peel samples were dried in two different thicknesses (5×1×1 cm and 5×1×0.5 cm) by freeze drying (FD) as well as forced convection (FCD) and microwave drying. According to the experimental results, it was observed that the thin sample dried in a shorter time in all drying methods. Besides, the shortest drying time was seen in microwave drying method. The experimental results were modeled with artificial neural networks which is one of the machine learning approaches. Two different models were developed to predict drying parameters. The first model predicts massdependent parameters (sample mass, moisture content, and moisture ratio). The second model was developed for drying time predictions. At the same time, it is intended that users can quickly and simply predict the specified parameters thanks to the smart interface developed.
Keywords: Pomelo peel | Freeze drying | Machine learning | Smart interface | ANN
مقاله انگلیسی
6 Failure detection in robotic arms using statistical modeling, machine learning and hybrid gradient boosting
تشخیص عدم موفقیت در بازوهای روباتیک با استفاده از مدل سازی آماری ، یادگیری ماشین و تقویت شیب ترکیبی-2019
Modeling and failure prediction are important tasks in many engineering systems. For these tasks, the machine learning literature presents a large variety of models such as classification trees, random forest, artificial neural networks, among others. Standard statistical models such as the logistic regression, linear discriminant analysis, k-nearest neighbors, among others, can be applied. This work evaluates advantages and limitations of statistical and machine learning methods to predict failures in industrial robots. The work is based on data from more than five thousand robots in industrial use. Furthermore, a new approach combining standard statistical and machine learning models, named hybrid gradient boosting, is proposed. Results show that the hybrid gradient boosting achieves significant improvement as compared to statistical and machine learning methods. Furthermore, local joint information has been identified as the main driver for failure detection, whereas failure classification can be improved using additional information from different joints and hybrid models.
Keywords: Statistical modeling | Machine learning | Gradient boosting
مقاله انگلیسی
7 CWV-BANN-SVM ensemble learning classifier for an accurate diagnosis of breast cancer
طبقه بندی یادگیری گروه CWV-BANN-SVM برای تشخیص دقیق سرطان پستان-2019
This paper presents a new data mining technique for an accurate prediction of breast cancer (BC), which is one of the major mortality causes among women around the globe. The main objective of our study is to expand an automatic expert system (ES) to provide an accurate diagnosis of BC. Both, Support Vector Machines (SVMs) and Artificial Neural Networks (ANNs) were applied to analyze BC data. The wellknown Wisconsin Breast Cancer Dataset (WBCD), available in the UCI repository, was examined in our study. We first tested the SVM algorithm using various values of the C, e and c parameters. As a result of the first experiment, we were able to observe that the adjustment of these regularization parameters can greatly improve the performance of the traditional SVM algorithm applied for BC detection. The highest obtained accuracy at the first step was 99.71%. Then, we performed a new BC detection approach based on two ensemble learning techniques: the confidence-weighted voting method and the boosting ensemble technique. Our model, called CWV-BANNSVM, combines boosting ANNs (BANN) and two SVMs, using optimal parameters selected during the first experiment. The performance of the applied methods was evaluated using several popular metrics, such as specificity, sensitivity, precision, FPR, FNR, F1 score, AUC, Gini and accuracy. The proposed CWV-BANNSVM model was able to improve the performance of the traditional machine learning algorithms applied to BC detection, reaching the accuracy of 100%. To overcome the overfitting issue, we determined and used some appropriate parameter values of polynomial SVM. Our comparison with the existing studies dedicated to BC prediction suggests that the proposed CWV-BANN-SVM model provides one of the best prediction performances overall.
Keywords: Data mining | Machine learning | Ensemble technique | Breast cancer | Support vector machine | Artificial neural network
مقاله انگلیسی
8 Deep Learning with Microfluidics for Biotechnology
یادگیری عمیق با ریزگردها برای بیوتکنولوژی-2019
Advances in high-throughput and multiplexed microfluidics have rewarded biotechnology researchers with vast amounts of data but not necessarily the ability to analyze complex data effectively. Over the past few years, deep artificial neural networks (ANNs) leveraging modern graphics processing units (GPUs) have enabled the rapid analysis of structured input data – sequences, images, videos – to predict complex outputs with unprecedented accuracy. While there have been early successes in flow cytometry, for example, the extensive potential of pairing microfluidics (to acquire data) and deep learning (to analyze data) to tackle biotechnology challenges remains largely untapped. Here we provide a roadmap to integrating deep learning and microfluidics in biotechnology laboratories that matches computational architectures to problem types, and provide an outlook on emerging opportunities.
مقاله انگلیسی
9 Intelligent decisions to stop or mitigate lost circulation based on machine learning
تصمیمات هوشمند برای متوقف کردن یا کاهش گردش خون از دست رفته بر اساس یادگیری ماشین-2019
Lost circulation is one of the frequent challenges encountered during the drilling of oil and gas wells. It is detrimental because it can not only increase non-productive time and operational cost but also lead to other safety hazards such as wellbore instability, pipe sticking, and blow out. However, selecting the most effective treatment may still be regarded as an ill-structured issue since it does not have a unique solution. Therefore, the objective of this study is to develop an expert system that can screen drilling operation parameters and drilling fluid characteristics required to diagnose the lost circulation problem correctly and suggest the most appropriate solution for the issue at hand. In the first step, field datasets were collected from 385 wells drilled in Southern Iraq from different fields. Then, fscaret package in R environment was applied to detect the importance and ranking of the input parameters that affect the lost circulation solution. The new models were developed to predict the lost circulation solution for vertical and deviated wells using artificial neural networks (ANNs) and support vector machine (SVM). The using of the machine learning methods could assist the drilling engineer to make an intelligent decision with proper corrective lost circulation treatment.
Keywords: Lost circulation | Intelligent decision | Artificial neural networks | Support vector machine
مقاله انگلیسی
10 Design and field implementation of an impact detection system using committees of neural networks
طراحی و اجرای میدانی یک سیستم تشخیص ضربه با استفاده از کمیته های شبکه های عصبی-2019
Many critical societal functions depend on uninterrupted service of civil engineering infrastructure. Rail- roads represent important infrastructure components of the transportation sector and provide both pas- senger and freight services. Railroad bridges over roadways are susceptible to impacts from overheight vehicles and equipment, which may damage bridge girders or supports and must be investigated after each event. One method of monitoring for vehicle-bridge collisions utilizes accelerometers to monitor for abnormal bridge vibrations corresponding to abnormal activity. Passing trains under normal operat- ing conditions frequently produce significant bridge responses that have similar response characteristics to bridge strikes, but do not need to be investigated. This paper presents an expert system which com- prises committees of artificial neural networks trained to interrogate data collected from accelerometers mounted on the bridge, assess the nature of the acceleration signal, and classify the event as either a passing train or a potentially damaging impact. This system is trained using acceleration time histories from accelerometers installed on 8 low-clearance rail bridges; no finite element model simulations were used for network training or data stream creation. The presented system accurately detects and classifies impacts with average impact detection performance ranging from 91–100% with average false positive rates limited to 0.00–0.75%.
Keywords: Bridge impacts Impact detection | Signal classification | Feature selection | Artificial neural networks
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی