دانلود و نمایش مقالات مرتبط با B2B marketing::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - B2B marketing

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 An integrated artificial intelligence framework for knowledge creation and B2B marketing rational decision making for improving firm performance
یک چارچوب هوش مصنوعی یکپارچه برای ایجاد دانش و تصمیم گیری منطقی بازاریابی B2B برای بهبود عملکرد شرکت-2021
This study examines the effect of big data powered artificial intelligence on customer knowledge creation, user knowledge creation and external market knowledge creation to better understand its impact on B2B marketing rational decision making to influence firm performance. The theoretical model is grounded in Knowledge Management Theory (KMT) and the primary data was collected from B2B companies functioning in the South African mining industry. Findings point out that big data powered artificial intelligence and the path customer knowledge creation is significant. Secondly, big data powered artificial intelligence and the path user knowledge creation is significant. Thirdly, big data powered artificial intelligence and the path external market knowledge creation is significant. It was observed that customer knowledge creation, user knowledge creation and external market knowledge creation have significant effect on the B2B marketing-rational decision making. Finally, the path B2B marketing rational decision making has a significant effect on firm performance.
keywords: هوش مصنوعی | داده های بزرگ | مدیریت دانش | بازاریابی B2B | عملکرد شرکت | Artificial intelligence | Big data | Knowledge management | B2B marketing | Firm performance
مقاله انگلیسی
2 Disconnect in trade show staffing: A comparison of exhibitor emphasis and attendee prefere
قطع ارتباط در کارکنان نمایشگاه های تجاری: مقایسه تأکید غرفه داران و ترجیح شرکت کنندگان-2020
This research explores how and whether staffing at trade shows by exhibitors is consistent with attendee preferences for staffing in this channel. Using secondary data from 9215 attendees and 885 exhibitors, we observe that relative to attendee preferences, exhibitors significantly understaff with technical personnel, while overstaffing with executive/upper management and sales/marketing personnel. Additional comparisons between attendees who are decision-makers vs. influencers in the purchase process, between attendees from different kinds of firms (B2B vs. B2C, large vs. small firms) and between attendees to trade shows that differ in geographic scope suggest that substantial inconsistencies persist between preferences of attendees and staffing by exhibitors.
Keywords: Trade shows | Exhibitions | Business-to-business marketing | B2B Marketing | Promotions
مقاله انگلیسی
3 The praxis of studying interorganizational practices in B2B marketing and purchasing : A critical literature review
اهداف مطالعه شیوه های بین سازمانی در بازاریابی و خرید B2B: بررسی ادبیات انتقادی-2020
Practice has developed into a key concept in management research, including B2B marketing and purchasing studies. However, the adoption of the term in B2B marketing and purchasing is characterized by some difficulties. Research on B2B practices is growing, but seems marked by fragmentation, inconsistency, and lack of precision among others. Without conceptual consistency and integrity, B2B practice studies are at risk of becoming derailed, compromising the developments of future theory and practice within B2B. In this critical review paper, we therefore seek to create an overview of B2B practice research as perceived through a practice lens. Based on a review of 116 identified practice papers from key B2B journals, we map the topic areas where the practice concept has been applied for investigations, and we also investigate how well the applied practice conceptualization in these papers align with a recognized practice theory conceptualization. We find that the majority of B2B studies align poorly with the three elements of practice: managerial action, habitual behavior, and action-structure duality. Since many of the alignment issues in the review are caused by methodological problems, we propose a series of methodological tools that can provide a more accurate understanding of B2B practices in future research.
Keywords: Practice | Managerial action | B2B marketing and purchasing | Interorganizational | Review paper
مقاله انگلیسی
4 Artificial intelligence (AI) and value co-creation in B2B sales: Activities, actors and resources
هوش مصنوعی و ایجاد ارزش در فروش B2B: فعالیت ها ، بازیگران و منابع-2020
Continuous advances in information technologies, such as Artificial intelligence (AI), are opening up new and exciting opportunities for value co-creation between economic actors. However, little is known about the mechanisms and the process of value co-creation enabled by AI. While scholars agree that AI tech- nology significantly changes human activities and human resources, currently we do not have an ade- quate understanding of how humans and AI technology interact in value co-creation. This is the central phenomenon investigated in this article. Specifically, using Service-Dominant Logic (S-DL) as a lens, this study investigates the activities, roles and resources that are exchanged in AI-enabled value co-creation, using the creation of competitive intelligence as a research context. The analysis suggests that AI-enabled value co-creation processes are complex interactions between human and non-human actors who per- form any of six different roles either jointly or independently. This article contributes to SD-L and pro- vides a deeper understanding of the activities (the ‘how’), the actors (the ‘who’), and the resources (the ‘what’) in AI-enabled value co-creation, thus helping to close an identified gap in the literature.
Keywords: Artificial intelligence | Value c o-creation | Service-dominant logic | Competitive intelligence | Machine learning | B2B marketing, B2B sales resources | Operant resources | Operand resources
مقاله انگلیسی
5 به‌کارگیری فناوری داده های بزرگ برای نوآوری در بازاریابی B2B
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
هدف مقاله: این مقاله به بررسی کاربرد کلان داده در نوآوری و رهبری بازار در رابطه ی بنگاه به بنگاه می-پردازد. این چارچوبی برای تحلیل تأثیر کلان داده ارائه می دهد و 4 مطالعه ی موردی، پشتیبان نتایج هستند.
روش / رویکرد: این یک مقاله ی مفهومی است که توسط مطالعات موردی تأیید می شود و فرصتی برای تعمیم مفهومی ارائه می دهد. سازمان های انتخاب شده به‌عنوان مطالعه ی موردی در حال ارائه ی نوآوری هستند تا همچنان در بازار، پیشتاز باشند و فعالیت خود را گسترش دهند، با استفاده از کلان داده از فرصت-های بازار استفاده نموده و ابداعات نو خلق نمایند.
یافته ها: سازمان‌ها دریافت کنندگان و گردآورندگان کلان داده هستند، این تا اندازه ای در اثر افزایش حجم کسب‌وکار و آنلاین شدن تعاملات مشتریان پدید می آید. کاوش کیفی مطالعات موردی نشان می دهد کلان-داده و تحلیل ها و کاربردهای آن را می توان شاخصی برای توانایی سازمان‌ها در نوآوری در واکنش به فرصت-های بازار دانست. پیامدها / محدودیت های پژوهش: محیط بازاریابی آنلاین محیطی پویا است، در این محیط بایستی سازمان‌ها برای بقا دست به نوآوری بزنند. یک محدودیت این است که مطالعات موردی در این مقاله به آن دسته سازمان‌ها که در نوآوری عقب مانده اند، نمی پردازند، برای این سازمان‌ها، بقا یک مشکل بزرگ است. مثال های این مقاله محدود به سازمان های موفقی هستند که در آن‌ها کلان داده، داده کاوی و تحلیل، موفقیت راهبردی را نتیجه می دهند.
پیامدهای عملی: برخی سازمان های بنگاه به بنگاه در بازارهایی فعالیت دارند که خدمات و محصولاتشان تأثیر زیادی بر ارزشی که مشتریان بنگاه به بنگاه برای مشتریان نهایی (B2C) فراهم می آورند دارند و بایستی در فعالیت نوآوری خود، به‌طور کامل همراه با مشتریان بنگاه به بنگاه خود با بازار B2C درگیر شوند. این پیامدهایی در تمامی حوزه ها از منابع راهبردی تا منابع انسانی دارد. اگر دودمان سازمان بنگاه به بنگاه، فعالیت B2C موازی با فعالیت سایر مشتریان را شامل شود، اما فعالیت رقبا را در برنگیرد، این می تواند به آن‌ها مزیتی در بازاریابی ارائه دهد، اما اگر فعالیت های B2C آن‌ها دست درازی به فعالیت های B2C را آغاز نماید، این ممکن است موجب تعارض و زیان کسب‌وکار شود. این بدان معناست که چنانچه راهبرد بازاریابی مابین حوزه های مجزای شاخه های مختلف کسب‌وکار جای گیرد، پتانسیل تعارض افزایش می یابد.
اصالت / ارزش مقاله: ارزش مقاله در این است: سهمی که در درک نقش کلان داده در نوآوری کسب‌وکار به‌ویژه در سازمان های بنگاه به بنگاه و جایی که نوآوری آن‌ها می تواند تجربه ی مشتری در انتهای زنجیره ی ارزش (یعنی نزد مشتریان نهایی) را متحول کند، دارد. درنتیجه این مقاله به بررسی شکاف پژوهشی موجود در متون و مقالات کمک می کند و می خواهد بر نحوه ی اثرگذاری این نوآوری بر رابطه ی بنگاه به بنگاه تمرکز نماید.
کلیدواژه ها: داده های بزرگ | تحلیل | نوآوری | رهبری بازار | کسب‌وکار | مشتریان | پلتفرم ها | محاسبات ابری
مقاله ترجمه شده
6 بازاریابی موبایل، شبکه اجتماعی و دیجیتال (DSMM) در صنعت خرید: نیاز به دسته بندی مشتریان وجود دارد؟ شواهد تجربی از لهستان و آلمان
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 44
این مطالعه نیاز به طبقه بندی مشتریان را در صنعت خرید براساس بازاریابی موبایل، شبکه اجتماعی و دیجیتال از دیدگاه یک تامین کننده آلمانی مورد بررسی قرار می دهد. در ابتدا، ما یک سیستم بازبینی کارهای قبلی را ایجاد کردیم، 37 مقاله توسط تیم ما با همراهی تیم فروشی که توسط تامین کننده معرفی شده بود استخراج شد. این تیم 5 تغییر را در رفتار اطلاعات مربوط به طبقه بندی مصرف کننده ها معرفی شد: افزایش نیاز برای اطلاعات، افزایش تعداد منابع، افزایش نیازهای مربوط به امنیت داده و استفاده از دستگاه های موبایل به موازات شبکه های اجتماعی در صنعت خرید. به این ترتیب، ما به سوالات تحقیق با یک مطالعه تجربی پاسخ دادیم. نمونه ما شامل 139 شرکت صنعتی از لهستان و آلمان بودند که تکنولوژی سنسور را از یک تامین کننده مطرح آلمانی خریداری کرده اند. ما میزان تاثیر فرکانس فروش، عملکرد شخص خریدار، بخش صنعتی و مبدا در درک پنج تحول معرفی شده در بررسی کارهای گذشته مربوط به DSMM که توسط ما انجام شده بود مشخص شده است. بر اساس این یافته ها، استراتژی هایی را برای تقسیم بندی مشتری در ارتباط با DSMM در خرید صنعتی استخراج می کنیم.
کلید واژه ها: دیجیتال | رسانه های اجتماعی و بازاریابی موبایل (DSMM) | خرید صنعتی | بازاریابی B2B | بررسی ادبیات سیستماتیک | مطالعه کمی
مقاله ترجمه شده
7 ترکیب تصویر پزشکی بر مبنای پوشش طیف مطلوب با استفاده از بهینه سازی گرگ خاکستری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
تکنیک های ترکیب تصویر پزشکی به طور گسترده در تشخیص بالینی مورد استفاده است . تکنیک های مقیاس گذاری ، تکنیک های کاملا شناخته شده در ترکیب تصویر چند وجهی هستند و مقیاس گذاری محلی ، گزینش مقدار مقیاس ثابت دارد که کیفیت تصویر را افزایش می دهد . در این مقاله ، ما یک ترکیب پوشش طیف مطلوب ( OSMF ) برای ترکیب تصویر پزشکی با استفاده از الگوی بهینه سازی مرسوم گرگ های خاکستری مطرح کردیم . الگوی بهینه سازی گرگ های خاکستری ( GWO ) مخالف گزینش مقیاس پویا و سریع می باشند . تکنیک پوشش دهی طیف برخلاف حوزه فضایی مرسوم و الگوهای ترکیب تصویر می باشد . پوشش بهینه اطلاعات بیشتری در زمینه ترکیب چند وجهی تهیه می کند . ترکیب پوشش طیف بهینه ( OSMF ) مطرح شده برای MR-SPECT ، MR-PET و MR: T1-T2 تصاویر مغز آزمایش شده است . نتایج تجربی ، نشان می دهد تکنیک ما نتایج بهتری نسبت به سایر تکنیک های مرسوم تصویر برداری پیکسلی دارد .
کلمات کلیدی : ترکیب تصویر | پوشش طیف | بهینه سازی گرگ خاکستری | پوشش دهی آشکار | مقیاس گذاری چندگانه
مقاله ترجمه شده
8 A systematic review of the trade show marketing literature: 1980-2014
مرور سیستماتیک ادبیات بازار یابی تجارت : 1980-2014-2017
The trade show marketing literature has been growing over the past decades, attracting a steady stream of research and journal publications. However, this body of research has not been subject to a systematic literature review. Accordingly, the purpose of this article is to provide a systematic review of the trade show marketing literature with the aim of delineating its current state, trends, gaps and inconsistencies. To this end, multiple electronic databases were searched and 91 trade show articles published in 24 marketing journals were extracted. The extracted articles were carefully analyzed with the help of a comprehensive classification framework focusing on broad thematic, theoretical and methodological dimensions. The findings revealed that: (a) trade show research is marked by inconsistencies that concern core thematic issues, such as trade show participation modes, trade show activity stages and trade show performance; (b) trade show research is atheoretical for the most part, but has become increasingly theory oriented in recent years; and (c) trade show research is heavily dependent on a combination of cross-sectional designs and surveys, with limited application of other designs and data collection approaches. Building on these findings, the review proposes an extensive research agenda to help move the trade show marketing literature forward.
Keywords: Trade show | Trade fair | Exhibition | B2B marketing | Literature review
مقاله انگلیسی
9 روش اجرای تأثیرگذار در تحقیقات بازاریابی تجارتی (کسب و کار) مقدمه ای بر موضوع خاص در اجرای راهبردها و تئوری های بازاریابی B2B و مدیریت فروش
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
نگرانی های جدی درباره ی فاصله ی تئوری- عملی در تحقیقات در بازاریابی تجاری وجود دارند. یکی از جنبه های کلیدی، ارتباط و توانایی اجرای نتایج است. هدف فراگیر از این مورد خاص «راهبرد چارچوب ها به ارزش در استفاده: اجرای راهبردها و تئوری های بازاریابی و مدیریت فروش B2B»، این است که درک اجرای مدیریتی افزایش یابد. با چهار هدف در مقدمه ی این مقاله داریم. ابتدا، اجرا را به عنوان یک مفهوم مورد بحث قرار می دهیم و این کار با دادن دیدگاه های مختلف و ابهام قابل ملاحظه است. دوم، جنبه هایی را تعیین و آنالیز می کنیم که بر پتانسیل ادامه ی تحقیقات مرتبط اجرایی و چالش بر فرایند اجرا تأثیر می گذارد. در نتیجه، یک چارچوب اجرایی را برای استفاده در نوع سوم پیشنهاد می کنیم: برای معرفی مقاله ها در این مسئله ی خاص، با نشان دادن یک دستور کار برای افزایش ارتباط مدیریتی در تحقیقات آینده ی بازاریابی کسب و کار، به این نتیجه می رسیم. «یک فاصله ی روبه رشد هشدار دهنده بین علاقه ها، استانداردها و مقدمه های بازاریابان آکادمیک و نیازهای خاص بازاریابان در اجرای یک فضای بازاری مبهم، مشکوک، با تغییر سریع و پیچیده، وجود دارد.
واژه های کلیدی: مدیریت بازاریابی | پیاده سازی بازاریابی | بازاریابی کسب و کار | مدیریت فروش | بازاریابی استراتژیک
مقاله ترجمه شده
10 چالش ها و راه حل های بازاریابی در عصر جدید
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
استفاده های اینترنتی برای جستجوهای دیجیتالی به طور مهم یکی از منبع های فواید رقابتی در بازاریابی B2B و B2C بوده اند.توجه زیادی روی بازاریابی دیجیتالی قرار گرفته است در حالی که توجه کمتری به شرکت هایی شده است که چالش واقعی برایروبه رو شدن با دیجیتالی شدن دارند.در این بررسی ،ما این چالش ها را بر پایه ی نتایج مطالعه ی خود بر روی 777 نمونه ی مناسب بازار اجرایی در کل جهان بررسی کردیم.نتایج نشان داد که پر کردن "خلع های هوشی" ،سازگاری با "طرح های سازمانی" و به کار بردن متراژهای قابل کاربری بزرگترین فرصت های رشد و توسعه برای تمام قسمت های شرکت هستند. کلمات کلیدی: بازاریابی آنلاین، داده های بزرگ، تحلیل ها، مشتری، استراتژی نرم، رسانه اجتماعی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi