دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Bosnia::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - Bosnia

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Evidence-based clinical engineering: Machine learning algorithms for prediction of defibrillator performance
مهندسی بالینی مبتنی بر شواهد: الگوریتم های یادگیری ماشین برای پیش بینی عملکرد دفیبریلاتور-2019
tPoorly regulated and insufficiently supervised medical devices (MDs) carry high risk of performanceaccuracy and safety deviations effecting the clinical accuracy and efficiency of patient diagnosis and treat-ments. Even with the increase of technological sophistication of devices, incidents involving defibrillatormalfunction are unfortunately not rare.To address this, we have developed an automated system based on machine learning algorithms thatcan predict performance of defibrillators and possible performance failures of the device which can affectperformance. To develop an automated system, with high accuracy, overall dataset containing safety andperformance measurements data was acquired from periodical safety and performance inspections of1221 defibrillator. These inspections were carried out in period 2015–2017 in private and public health-care institutions in Bosnia and Herzegovina by ISO 17,020 accredited laboratory. Out of overall number ofsamples, 974 of them were used during system development and 247 samples were used for subsequentvalidation of system performance. During system development, 5 different machine learning algorithmswere used, and resulting systems were compared by obtained performance.The results of this study demonstrate that clinical engineering and health technology managementbenefit from application of machine learning in terms of cost optimization and medical device manage-ment. Automated systems, based on machine learning algorithms, can predict defibrillator performancewith high accuracy. Systems based on Random Forest classifier with Genetic Algorithm feature selectionyielded highest accuracy among other machine learning systems. Adoption of such systems will help inovercoming challenges of adapting maintenance and medical device supervision mechanism protocolsto rapid technological development of these devices. Due to increased complexity of healthcare institu-tion environment and increased technological complexity of medical devices, performing maintenancestrategies in traditional manner is causing a lot of difficulties.
Keywords:Automated system | Machine learning | Medical device | Maintenance | Managemen | tPrediction | Performance | Inspection | Evidence-based
مقاله انگلیسی
2 قربانی شدن در طی و پس از جنگ یافته های تجربی از بوسنی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
توافقنامه های صلح دیتون در دسامبر 1995، پایان رسمی جنگ در بوسنی را اعلام کردند، کشوری که از اوایل 1992 مورد هجوم واقع شده بود و تلفات عظیم جمعیت و نابودی بی اندازه ی زیرساخت های و میراث های فرهنگی را به خود دیده بود. کشتارهای دسته جمعی، اعدام های غیر قانونی، شکنجه، تجاوز، بازداشت غیرقانونی، جابجایی های اجباری، غارت و تخریب مکان های مذهبی و فرهنگی از عواقب شایع این جنگ بود و حدود 100 هزار نفر کشته و 2/2 میلیون نفر آواره، تخمین زده شد. این توافق نامه ها کشور را به دو هویت مستقل تقسیم کرد: فدراسیون بوسنی و هرزگوین که عمده ساکنان آن جمعیت بوسنیایی و بوسنی های کروات بودند، و جمهوری صربستان که عمدتا شامل صربهای بوسنیایی بودند. در این توافق نامه ها همچنین مداخلات گسترده ای توسط جامعه ی بین المللی هم در امورات نظامی و هم غیر نظامی در دوران پس از جنگ ارائه شده است. این پیچیدگی بر پیچیدگی های مربوط به عدالت انتقالی بوسنی افزود و هرگونه پژوهش درباره ی واقعیات جنگی و پس از جنگ را مشکل کرد. بحث راجع به قربانی شدن و عدالت پس از جنگ در دست نخبگان- سیاسی، اقتصادی، و جامعه ی مدنی- است، چه در سطح کشور و چه در سطح بین الملل، و از این رو دیدگاه ها و انتظارات جمعیت محلی این کشور به ندرت به ثبت رسیده است چه رسد به اینکه مورد بررسی قرار بگیرد. اگرچه در طی دهه ی اخیر شاهد رشد و توسعه ی سریع پژوهش های تجربی در حوزه ی موقعیت پس از جنگ، و گاهی نزاع های در حال وقوع بوده ایم، اما آنها هنوز یک استثنا هستند که حاکمیت موجود را تایید می کنند (ICTJ, 2004; ICTJ, 2006; ICTJ, 2007). با این وجود، پژوهش های ما که مبتنی بر جمعیت هستند، منابع اطلاعاتی ارزشمند و اضافی را ارائه می دهند که توجهاتی جدی و مهمی را به خود جلب کرده است.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی