دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Brand trust::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Brand trust

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 “I’ll buy what she’s #wearing”: The roles of envy toward and parasocial interaction with influencers in Instagram celebrity-based brand endorsement and social commerce
"من آنچه را که او می ترسد بخرم" می خرم: نقشهای حسادت به سمت و تعامل برون زا با تأثیر گذاران در تأیید برند تجاری و معروف اجتماعی اینستاگرام-2020
Companies increasingly leverage Instagram as a channel for brand management, consumer services, and social commerce. This study addresses the dynamics of interaction among brand-related user-generated contents (UGC) posted on Instagram, social media-based brand communication with Instagram celebrities (parasocial interaction [PSI] and envy), and consumers’ characteristics (social comparison tendency, compulsive buying tendency, and materialistic envy). Three between-subjects experiments (Experiment 1: N ¼ 121; Experiment 2: N ¼ 106; Experiment 3: N ¼ 377) were conducted to test the effects of Instagram influencers and their branded-UGC on consumer behavior outcomes. Experiment 1 employed a 3 (branded content type [Instagram influencer’s photo type]: selfies vs. photos taken by others vs. group photos) x 2 (gender: female vs. male) factorial design. Experiment 2 employed a 2 (content generator type: Instagram celebrity vs. mainstream celebrity) x 2 (gender: female vs. male) factorial design. Experiment 3 deployed a 2 (branded content type: photos listing products vs. photos showing models) x 2 (content generator type: commercial brand [corporate] vs. Instagram celebrity [human]) factorial design. Experiment 1 indicates Instagram influencers’ photo types and gender moderate the effects of envy toward and PSI with them on consumers’ intention to buy the products Instagram influencers are wearing. Experiment 2 shows content generator types and gender moderate the effects of envy and PSI on source trustworthiness perception. Experiment 3 demonstrates branded content types and content generator types moderate the effects of consumers’ physical appearance social comparison tendency, compulsive buying tendency, and materialistic envy on brand trust. This study makes theoretical contributions to the literature on retailing and consumer services as well as provides managerial implications for Instafamous-based influencer marketing and social commerce in Web 2.0 environments.
Keywords: Instagram celebrities | Social commerce | Branded-user-generated content (UGC) | Influencer marketing | Parasocial interaction | Envy | Social comparison | Materialism | Compulsive buying
مقاله انگلیسی
2 چگونه مشتریان شما در فرایند خلق مشترک ارزش برند با ارزش می شوند؟ توسعه یک مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری ( CCCV)
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
با توجه به افزایش روز افزون تحقیقات در زمینه خلق مشترک ارزش ، به طور کلی تحقیق در زمینه خلق مشترک ارزش برند هنوز هم محدود باقی مانده است. به طور خاص میزان مشارکت مصرف کنندگان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند روشن نیست. این تحقیق مجموعه ای شامل هشت پژوهش را در زمینه مقیاس اندازه گیری ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) توسعه می دهد و به شرکت ها در ارزیابی ارزش مشتریان در فرآیند خلق مشترک ارزش برند کمک می کند. یافته ها نشان می دهد که ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) یک ساختار چند بعدی است و شامل دو عامل مرتبه بالا و هفت بعد دیگر شامل : منابع تحت مالکیت مشتری ( شامل دانش در زمینه برند ، مهارت ها در زمینه برند ، خلاقیت در برند و وابستگی به برند) و انگیزه مشتری ( علاقه داشتن به برند ، اعتماد به برند و تعهد به برند) است. علاوه بر این ، مقیاس ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) اعتماد و اطمینان مشتریان نسبت به برند را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. چارچوب ارزش خلق مشترک مشتری (CCCV ) به مدیران بازاریابی کمک می کند تا درک کنند که چگونه مشتریان می توانند در ایجاد ارزش برند شرکت مشارکت داشته باشند و میزان مشارکت مشتریان در فرآیند خلق مشترک یک برند چقدر است.
کلمات کلیدی: ارزش برند | خلق مشترک | توسعه مقیاس | CCCV | معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی | مدلسازی (PLS-SEM)
مقاله ترجمه شده
3 Consumer engagement in an online brand community
مشارکت مصرف کننده در یک انجمن برند آنلاین-2017
This research aims to explain members’ online brand community (OBC) engagement and participation based on their relationships with other members and with the community sponsor. It proposes a conceptual model integrating variables that have been studied in previous research on brand trust, OBC identifica tion, and satisfaction, and others that have received little or no research attention, including the OBC sponsor’s opportunism, sponsor’s control, and OBC experience, with OBC engagement playing a key role. The conceptual model has been tested by applying structural equation modelling to a database of 628 consumers belonging to over 260 different online brand communities OBC from diverse economic sectors: for example, brands involving sports (Adidas and Nike), fashion (Mango, Stradivarius and Zara) and technology (Apple, Samsung and Sony). In general, the authors conclude the importance of engagement in explaining a member’s involvement in a community, and the important role played by antecedents such as online brand community experience and trust, not only directly but also indirectly via identification with the community. The results confirm the influence of engagement upon a member’s participation in a community. Our study supports this direction of the relationship over the reverse – participation engagement – as suggested by other previous works. With regard to the antecedents of trust in the online brand community, it has been concluded that using the community for mainly commercial purposes has a negative effect.
Keywords: Brand engagement | Community sponsor | Consumer engagement | Online brand communities | Participation engagement | Structural equation modeling | Survey research
مقاله انگلیسی
4 وانمود نکنید که دوست من بودید ! هنگامیکه یک سبک ارتباطی غیر رسمی برند در رسانه های اجتماعی نتیجه معکوس می دهد
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 42
رسانه های اجتماعی در حال حاضر در زمینه ارتباطات بازرایابی یک پلتفورم ضروری هستند و حجم تعاملات مصرف کننده-برند در این پپلتفورم ها در حال افزایش است. با این حال ، هنوز معلوم نیست که چگونه برند ها باید با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند ضمن اینکه اعتماد آنها را نیز باید بدست بیاورند. یک تصمیم اساسی در این زمینه، انتخاب سبک ارتباطی است ، به طور خاص ، چه سبک ارتباطی غیر رسمی و چه سبک ارتباطی رسمی باید بر مبنای ارتباطات رسانه های اجتماعی اتخاذ شوند. در این مقاله ، ما بررسی می کنیم که چگونه اتخاذ سبک ارتباطی غیر رسمی در مقابل سبک ارتباطی رسمی بر اعتماد به برند تاثیر می گذارد و نشان می دهیم که استفاده از یک سبک غیر رسمی می تواند هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بر اعتماد به برند داشته باشد و این به این بستگی دارند که مصرف کنندگان با برند اشنایی دارند یا اشنایی ندارند. ما نشان دادیم که این اثر پذیری به این دلیل رخ می دهد که مصرف کنندگان انتظار دارند که برند ها با هنجارهای اجتماعی منطبق باشند ؛ استفاده از یک سبک ارتباطی غیر رسمی برای برند های آشنا بسیار مناسب است و برای برند های نااشنا مناسب نیست.
کلمات کلیدی: رسانه های اجتماعی | سبک ارتباطی | غیر رسمی | آشنایی با برند | اعتماد به برند | روابط برند-مصرف کننده
مقاله ترجمه شده
5 An empirical comparison of two brand personality scales: Evidence from India
مقایسه تجربی دو مقیاس شخصیت برند: شواهد از هند-2017
Aakers (1997) brand personality scale has been widely used to measure the personality of brands. However, studies also show that Aakers brand personality dimensions are not stable across cultures. In pursuance of this issue, we examine the structure of brand personality dimensions in India. This research presents the results of two studies conducted to develop a brand personality scale in Indian context, and to make an empirical comparison between Indian brand personality scale and Aakers brand personality scale. Results reveal that brand personality in India can be described in six dimensions: sophistication, excitement, popularity, competence, trendiness and integrity. The findings empirically support the reliability and validity of the scale developed. The results also reveal that Indian brand personality scale is a suitable alternative to Aakers brand personality scale in Indian context.
Keywords: Brand personality | Brand equity | Consumer – Brand Relationship | Brand Trust | Brand Attachment | Brand Commitment
مقاله انگلیسی
6 Consumer-brand relationships and brand loyalty in technology-mediated services
روابط مصرف کننده با نام تجاری و وفاداری برند در خدمات فن آوری محور-2017
The successful diffusion of broadband services has substantially contributed to economic growth in the last decade. Broadband markets are now in the maturity phase and therefore, competition for customers is intense. However, while companies invest heavily on customer acquisition, there are few efforts for customer retention through the development of profitable long-term brand relationships. This study aims to develop and test a model to investigate the effect of three brand relationship dimensions, namely brand trust; brand satisfaction (cognitive dimensions), and brand commitment (emotional/affective dimension) on brand loyalty (repurchase intentions; positive recommendations, and price tolerance) in the broadband services market. Results indicate that the cognitive aspects of brand relationships are the major drivers of behavioral intentions followed by the affective one. On the other hand, the affective aspect of brand relationships has a stronger effect on price tolerance, while trust has no direct effect. Managerial implications and suggestions for further research are discussed.
Keywords: Brand performance | Brand loyalty | Consumer-brand relationships | Satisfaction | Trust | Commitment | Broadband internet services
مقاله انگلیسی
7 ارتباط بین تعهد در قبال نام تجاری و رفتار شهروندی نام تجاری مربوط به کارکنان خطوط هواپیمایی: نقش اعتماد
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
علیرغم رشد روز افزون علاقه به درک رفتارهای مربوط به نام تجاری کارکنان در صنایع هوایی، تحقیق در این زمینه بر تاثیر تعهد کارکنان به نام تجاری و محدود کردن حمایت تجربی تاکید دارد. اگرچه تعهد به نام تجاری، رفتارهای تجاری کارکنان را تبیین می کند، تعهد در یک ارتباط از طریق اعتماد موثر خواهد بود. بنابراین، این تحقیق به یکپارچه سازی اعتماد به نام تجاری پرداخته و به تجزیه و تحلیل رابطه بین اعتماد به نام تجاری و تعهد به نام تجاری بر رفتارهای شهروندی نام تجاری کارکنان می پردازد. داده ها از 523 حاضر در پرواز شرکت هواپیمایی جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهند که اعتماد به نام تجاری، تاثیر معنی داری بر رفتارهای شهروندی نام تجاری داشته همچنین تاثیر تعهد به نام تجاری را برروی این رفتارها وساطت می کند. یگانگی این تحقیق، ادغام اعتماد به نام تجاری برای تاثیر آن بر تعهد و رفتارهای شهروندی نام تجاری کارکنان و همچنین ارائه حمایت تجری برای رابطه آنها در زمینه صنایع خطوط هوایی می باشد.
مقاله ترجمه شده
8 تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات فیس بوک رستوران ها : حداکثر کردن مزایا مصرف کننده و مشارکت فعال
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
فیس بوک به طور گسترده به عنوان یک ابزار معاصر محبوب در بازاریابی شناخته شده است. یک شرکت با استفاده از یک صفحه هوا دار فیس بوک می تواند به موفقیت برسد و با ارائه مزایای خاص به اعضای که در صفحه بوک آنها پسندیده شده ارتباط مثبت مشتری ( مصرف کننده ) با نام تجاری را حفظ نماید. هدف از این مطالعه بررسی ارتباطات ما بین چهار جزء منافع ( منافع عملکردی، منافع اجتماعی، منافع اجتماعی- روانی، منافع اعتقادی و منافع مالی ) که توسط اعضای طرف دار تعهد دار فیس بوک حاصل شده و همچنین مشارکت اجتماعی اجزاء در تعهد و اعتماد کردن به برند تجاری می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تسهیل داده ها نشان داد زمانی که اعضای طرف دار از نظر منافع اجتماعی- روانی و اعتقادی در صفحات حاصل از ارتباطات تامین شدند آنها به بازدید صفحات فیس بوک رستوان بیشتر علاقه نشان می دهند. از آنجا که اعضا می توانند در تفسیرهای طرف دار فیس بوک رستوران مشارکت کنند و موجب توسعه دادن اعتماد و تعهد قوی نسبت به مارک می شوند به خاطر همین این مطالعه با بررسی فیس بوک به عنوان یک ابزار بازاریابی پایه و اساس عملی برای استفاده در تحقیقات آینده فراهم نموده و همچین نشاندهنده استراتژی مدیریت برند تجاری در جوامع آنلاین امروزی است.
کلمات کلیدی: فیس بوک | مارک رستوران | مزیت | مشارکت جامعه | اعتماد برند | تعهد به برند
مقاله ترجمه شده
9 تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20
در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط میان این سوابق و وفاداری برند بوسیله تفاوتهای مشتری در ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک تعدیل می شود. فهم این موضوع مهم است با اینحال همچنانکه مصرف کنندگان در ارزش بالای سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک انتخاب های برند متفاوتی نسبت به مصرف کنندگان در ارزش پایین سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک داشته اند. ما این تئوری را مطرح و آزمایش می کنیم که تفاوت های مشتری در ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک،تأثیر تعدیل کننده ای بر رابطه میان ارزش ادراک شده، کیفیت ادراک شده، اعتماد برند و وفاداری برند دارد. ننایج نشان می دهد که تفاوت های مشتری در ارزش بالای سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بطور قابل توجهی نسیت به یک برند کانونی وفادارتر است، مخصوصا" زمانیکه اعتماد برند و کیفیت ادراک شده بطور نسبی در سطوح پایین قرار دارند. کلمات کلیدی: وفاداری به برند، ارزش جمع سطح فردی، ارزش درک شده، اعتماد به برند، کیفیت درک شده، چین
مقاله ترجمه شده
10 تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این تحقیق، تاثیر متغیرهای ارزش برند، انصاف برند، کیفیت برند، رضایت‌ برند، اعتماد برند و تعهد برند بر روی وفاداری برند و نیت‌های خرید مجدد، بررسی شده است. متغیرهای انصاف، ارزش و کیفیت بعنوان متغیرهای ورودی تعیین شده‌اند؛ رضایت برند، اعتماد، تعهد عاطفی و تعهد مستمر، بعنوان متغیرهای میانی در نظر گرفته شده‌اند؛ نیت‌ خرید مجدد و وفاداری نیز متغیرهای خروجی هستند. یک بررسی بر روی دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل دانشگاه آتاتورک انجام شده است. بر طبق نتایج تحقیق، مشخص شد که انصاف ، ارزش و کیفیت برند هیچ تاثیری بر روی رضایت برند ندارند، ولی بر اعتماد تاثیر می‌گذارند. مشخص شد که رضایت برند تنها بر تعهد عاطفی تاثیر دارد، و اعتماد بر هر دو مورد تعهد عاطفی و تعهد مستمر، اثرگذار است. بعلاوه، تاثیر تعهد عاطفی بر نیت خرید مجدد و وفاداری دیده شد، ولی تاثیری از تعهد مستمر بر روی نیت خرید مجدد مشاهده نشد.
"کلمات کلیدی: تعهد برند | رضایت‌مندی | اعتماد | نیت خرید مجدد | وفاداری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi