دانلود و نمایش مقالات مرتبط با CO2 gasification kinetics::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - CO2 gasification kinetics

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی سینتیک گاززدایی دی اکسید کربن بر اساس اندازه گیری های غیر همدما و مدلسازی CFD از آنالیزگر گرماسنجی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل کامل از سینتیک فرآیند گاززدایی در جو 〖CO〗_2 بود. ابتدا، پارامترهای سینتیکی بر اساس داده¬های تجربی از اندازه¬گیری گرماسنجی غیرایزوترم (TGA) در سه سرعت گرمایش (20K⁄min ،10 ،3) با استفاده از روش Senum & Yang (SY) تعیین شد. سپس با توجه به کاستی¬های آنالیز گرماسنجی، مدل مبتنی بر CFD سه بعدی برای پیش¬بینی گرمایش و تجزیه نمونه زغال سنگ درون آنالیزگر TG تهیه شد. مدل توافق و سازش خوبی با داده¬های اندازه¬گیری نشان داده است. علاوه بر این، مدلسازی CFD نشان می¬د¬هد که استفاده سرعت گرمایش کمتر در طول آزمایشات TGA ممکن است پارامترهای سینتیکی دقیق¬تری را در مقایسه با اندازه¬گیری¬ها در سرعت گرمایش بالاتر تخمین بزند. این امر به این دلیل است که سرعت گرمایش بیشتر باعث ایجاد گرادیان دمایی بزرگتر در داخل کوره و در نتیجه اختلاف دمای بالاتر بین نمونه ذغال سنگ و دیواره گرمایشی می¬شود ( 11K برای K⁄min 3، 16K برای K⁄min 10، 18K برای K⁄min 20). علاوه بر این، اختلافات در سرعت گرمایش در طول آزمایش تأثیر معنی¬داری در دقت روش SY (خطای حداکثر 20٪) دارد. بنابراین، هنگامی که آزمایش¬های غیرایزوترم انجام می¬شود، روش معکوس (بر اساس انتگرال¬گیری عددی معادله واکنش و الگوریتم لونبرگ-مارکارت) برای تعیین پارامترهای سینتیکی ترجیح داده می¬شود. بدین ترتیب مقادیر انرژی اکتیواسیون که براساس دمای اندازه¬گیری شده (TG) محاسبه می¬شود برای سرعت گرمایش مورد استفاده از 7/253 تا 2/231 کیلوژول بر مول در نظر گرفته شد، در حالی که مقادیر تنظیم شده بر اساس دمای مدل CFD کمی پایین تر یعنی از 8/247 به 6/223 کیلوژول بر مول بود. دومین پارامترهای سینتیکی فاکتور پیش نُمایی نیز با افزایش سرعت گرمایش کاهش می¬یابد و در جایی بالاتر از مقادیر اصلاح شده براساس دمای نمونه مدل محاسبه می¬شود. کمترین اختلاف در پارامترهای سینتیکی محاسبه شده طی اندازه¬گیری در سرعت گرمایش K⁄min 3 مشاهده شد.
واژه‌های کلیدی: TGA | سینتیک گازی سازی CO2 | مدل سازی CFD
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi