دانلود و نمایش مقالات مرتبط با COVID-19 pandemic::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - COVID-19 pandemic

تعداد مقالات یافته شده: 52
ردیف عنوان نوع
1 آموزش آسیب شناسی از راه دور تحت همه گیری COVID-19: برداشت های دانشجویان پزشکی
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
زمینه: همه‌گیری COVID-19 آموزش سنتی را مجبور کرده است که دوباره ساختار یافته و به صورت آنلاین ارائه شود. هدف: تجزیه و تحلیل ادراک دانشجویان پزشکی در مورد مزایا و مشکلات آموزش از راه دور پاتولوژی در طول همه گیری COVID-19.
طراحی: یک مطالعه مقطعی با یک نظرسنجی آنلاین برای دانشجویان سال سوم و چهارم فارغ‌التحصیلی پزشکی، که در آموزش از راه دور پاتولوژی در طول همه‌گیری COVID-19 شرکت کردند، انجام شد. روش‌های تدریس آنلاین شامل فعالیت‌های همزمان با سخنرانی‌های تعاملی زنده، بحث‌های مبتنی بر مورد و فعالیت‌های ناهمزمان با سخنرانی‌های ضبط‌شده، آموزش‌ها و متون موجود در پلت فرم آموزش آنلاین است. ادراک دانشجویان در مورد آموزش از راه دور آسیب شناسی از طریق نظرسنجی آنلاین مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: 90 دانشجو (47%) از 190 شرکت‌کننده پرسشنامه را تکمیل کردند که 45 نفر مرد و 52 نفر در سال سوم فارغ‌التحصیلی پزشکی بودند. شرایط درک شده ای که یادگیری آسیب شناسی را تسهیل می کرد شامل استفاده از پلت فرم آموزش آنلاین و انعطاف پذیری زمانی برای مطالعه بود. دانشجویان سخنرانی های زنده تعاملی را برتر از سخنرانی های سنتی سنتی می دانستند. شرایط درک شده ای که مانع اجرای آموزش آنلاین شد، شامل دشواری جداسازی مطالعه از فعالیت های خانگی، بی انگیزگی و بدتر شدن کیفیت زندگی به دلیل دوری فیزیکی از همکاران و اساتید بود. به طور کلی، آموزش از راه دور آسیب شناسی توسط 80٪ از دانشجویان ارزش مثبت داشت.
نتیجه‌گیری: ابزارهای آنلاین اجازه می‌دهند تا محتوای پاتولوژی با موفقیت در طول همه‌گیری COVID-19 به دانش‌آموزان ارائه شود. این تجربه می تواند الگویی برای فعالیت های آموزشی آتی آسیب شناسی در آموزش علوم بهداشت باشد.
کلید واژه ها: پاتولوژی | آموزش از راه دور | کووید -19 | آموزش پزشکی
مقاله ترجمه شده
2 An ecological critique of accounting: The circular economy and COVID-19
نقد زیست محیطی حسابداری: اقتصاد دایره ای و Covid-19-2021
Given the increasing participation of accounting technologies in purported solutions to deal with the ecological crisis, we address two areas where a growing accounting literature is emerging, the circular economy and the COVID-19 pandemic, testing some ideas to inform an ecological critique of accounting that could help us ward off the ‘‘dreams of escaping” (Latour, 2018). We suggest that the conceptual separation between nature and society renders accounting for the circular economy and the COVID-19 pandemic problematic. A critical account of the circular economy might problematize things like the whole economic system’s physical scale, spatial and temporal system boundaries, consumer culture, and the inherent politics of the circular economy. We also suggest that a critical account of the COVID-19 pandemic needs to take on board the participation of accounting representations in the construction of particular narratives about the virus. In particular, calculations of the costs caused by COVID-19 need to be connected to the ecological value of viruses to illustrate how the social and the biological worlds are inextricably connected. In both cases, we suggest critical accounting researchers need to be actively involved in discussions about how valuation constructs narratives about resource or waste, with significant implications on how we conceive the relationship between humanity and the environment.
keywords: حسابداری | انسان شناسی | اقتصاد دایره ای | کووید -19 | بحران زیست محیطی | Accounting | Anthropocene | Circular economy | COVID-19 | Environmental crisis
مقاله انگلیسی
3 COVID-19 pandemic related supply chain studies: A systematic review
مطالعات زنجیره تامین مرتبط با همه گیری COVID-19 : مرور سیستماتیک-2021
The global spread of the novel coronavirus, also known as the COVID-19 pandemic, has had a devastating impact on supply chains. Since the pandemic started, scholars have been researching and publishing their studies on the various supply-chain-related issues raised by COVID-19. However, while the number of articles on this subject has been steadily increasing, due to the absence of any systematic literature reviews, it remains unclear what aspects of this disruption have already been studied and what aspects still need to be investigated. The present study systematically reviews existing research on the COVID-19 pandemic in supply chain disciplines. Through a rigorous and systematic search, we identify 74 relevant articles published on or before 28 September 2020. The synthesis of the findings reveals that four broad themes recur in the published work: namely, impacts of the COVID-19 pandemic, resilience strategies for managing impacts and recovery, the role of technology in implementing resilience strategies, and supply chain sustainability in the light of the pandemic. Alongside the synthesis of the findings, this study describes the methodologies, context, and theories used in each piece of research. Our analysis reveals that there is a lack of empirically designed and theoretically grounded studies in this area; hence, the generalizability of the findings, thus far, is limited. Moreover, the analysis reveals that most studies have focused on supply chains for high-demand essential goods and healthcare products, while low-demand items and SMEs have been largely ignored. We also re- view the literature on prior epidemic outbreaks and other disruptions in supply chain disciplines. By considering the findings of these articles alongside research on the COVID-19 pandemic, this study offers research questions and directions for further investigation. These directions can guide scholars in designing and conducting impactful research in the field.
Keywords: Supply chain disciplines | COVID-19 pandemic | Supply chain disruptions | Epidemic outbreaks | Literature review
مقاله انگلیسی
4 Cardiac biometric variables and arrhythmic events during COVID-19 pandemic lockdown in patients with an implantable cardiac monitor for syncope work-up
متغیرهای بیومتریک قلب و رویدادهای آریتمی در طول قرنطینه همه گیر COVID-19 در بیماران دارای مانیتور قلبی قابل کاشت برای کار سنکوپ-2021
Aim: To assess the changes induced by the COVID-19 lockdown on cardiac biometric variables recorded using an implantable cardiac monitor (ICM) in a patient population monitored for syncope work-up, as well to assess whether there has been an effect on arrhythmic events among the patients. Methods: Longitudinal cohort study. We included 245 adult patients monitored with an ICM indicated for the investigation of syncope. The records from days 1 to 12 March 2020 (prior to the institution of lockdown by the state government) with days 16 to 28 March 2020 were compared. Results: Daily physical exercise reduced markedly after the imposition of lockdown (132 [55–233] minutes vs. 78 [21–154] minutes). The mean daytime HR prior to lockdown was 77 [69–85] bpm, whereas during lockdown it was 74 [66–81] bpm. During the lockdown period, a drop in the variability in heart rate (114 [94–136] ms vs. 111 [92–133] ms) was observed. Although the incidence of AF was similar over both periods, the daily AF burden was significantly higher post-lockdown (405 [391–425] minutes vs. 423 [423–537] minutes). No differences in the number of other arrhythmias were found. Conclusions: The establishment of mandatory lockdown has led to a marked drop in daily physical activity in this population which probably explains changes observed in other cardiac biometric variables. Although, in the short term, we have not documented an increased risk of arrhythmia, we cannot rule out an effect in the medium to long term or in other populations of at-risk patients.
Keywords: COVID-19 | Lockdown | Physical exercise | Arrhythmic burden
مقاله انگلیسی
5 The use of IT systems in financial and accounting services for enterprises in the conditions of the COVID-19 pandemic
استفاده از سیستم های فناوری اطلاعات در خدمات مالی و حسابداری برای شرکت ها در شرایط همه گیر COVID-19-2021
In Poland, remote teams and work outside of the company were rare by this time. Almost all organizations had to virtualize at a faster rate by delegating their employees to work remotely, facing many challenges that they had to overcome in a short time. This article aims to check the directions and effects of changes in the digitalization of financial-accounting processes concerning the COVID-19 pandemic. The rate of use financial-accounting programs in remote work and upgrade of work organization, availability to internet platforms, identification security level of data, defining barriers that influence the limit of digitalization processes and financial-accounting programs were made.
Keywords: finance | IT systems | financial and accounting programs | company | pandemic | COVID-19.
مقاله انگلیسی
6 Gaining from disorder: Making the case for antifragility in purchasing and supply chain management
به دست آوردن اختلال: ایجاد شرایط ضد انعطاف پذیری در خرید و مدیریت زنجیره تامین-2021
The purchasing and supply chain management (P&SCM) discipline assumes that supply chains are fragile systems, hence taking a “negative” approach toward disorder. Building on Taleb’s concept of antifragility—the ability to gain from disorder rather than avoiding it—, we challenge this traditional assumption. The COVID-19 pandemic has revealed that some companies were indeed able to gain from disorder, whereas some of those that focused too much on robustness and resilience lost ground. Building robust and resilient supply chains may no longer be enough to thrive in today’s highly volatile business world. This article sparks a new debate by introducing antifragility to the P&SCM literature and provides new directions for future research.
Keywords: Antifragility | Antifragile supply chain | Supply chain disruption | Resilient supply chain | Purchasing | Robust supply chain | Supply chain management | COVID-19
مقاله انگلیسی
7 Supply chain design to tackle coronavirus pandemic crisis by tourism management
طراحی زنجیره تامین برای مقابله با بحران همه گیری ویروس کرونا توسط مدیریت گردشگری-2021
The rapid growth of the COVID-19 pandemic in the world and the importance of controlling it in all regions have made managing this crisis a great challenge for all countries. In addition to imposing various monetary costs on countries, this pandemic has left many serious damages and casualties. Proper control of this crisis will provide better medical services. Controlling travel and tourists in this crisis is also an effective factor. Hence, the proposed model wants to control the crisis by controlling the volume of incoming tourists to each city and region by closing the entry points of that region, which reduces the inpatients. The proposed multi-objective model is designed to aim at minimizing total costs, minimizing the tourist patients, and maximizing the number of city patients. The Improved Multi-choice Goal programming (IMCGP) method has been used to solve the multi-objective problem. The model examines the results by considering a case study. Sensitivity analyses and managerial insight are also provided. According to the results obtained from the model and case study, two medical centers with the capacity of 300 and 700 should be opened if the entry points are not closed.© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Pandemic control | COVID-19 | Multi-objective supply chain optimization | IMCGP | Tourism management
مقاله انگلیسی
8 Paradoxes and mysteries in virus-infected supply chains: Hidden bottlenecks, changing consumer behaviors, and other non-usual suspects
پارادوکس ها و رمز و رازها در زنجیره های تأمین آلوده به ویروس: گلوگاه های پنهان ، تغییر رفتار مصرف کننده و سایر مظنونان غیر معمول-2021
In the early onset of the COVID-19 pandemic in the U.S., consumers experienced surprising shortages of essential goods such as toilet paper, yeast and flour, and some of their favorite meat cuts that appeared to be unrelated to the pandemic at first look. The “usual” explanations attributing these shortages to “demand spikes” (e.g., foreign suppliers, trade wars and tariffs, and “hoarding behavior” of panicked consumers) often failed to explain them, and in the best of cases, predicted only temporary shortages. However, shortages in these supply chains ended up being in many cases real “supply chain struggles,” with their true causes going beyond the “usual” ones, and revealing a set of deeper and “unusual causes.” Our detailed analysis of the affected supply chains identifies these overlooked failure factors and hidden causes. Our underestimated causes include demand shifts among market segments, siloed demand planning, bottlenecks in shared resources such as transportation and distribution, and supply chain structures driven by the economics of an efficiency era that failed in a risk-fraught environment. We conclude on the profound lessons learned from the pandemic crisis on supply chains, and the implied challenges to address for building resilient supply chains for the future. The resilient supply chains of the future require rethinking the relevant “systems” we plan and optimize (e.g., firm, industry, region, global factor resources, etc.). The usual answer of building firm-specific redundancy of assets and operational flexibility might be prohibitive in the level of investment required for any one firm, or their financial stakeholders, to pursue and accept.
Keywords: supply chain | pandemic | essential goods | shortages
مقاله انگلیسی
9 Uncovering research streams on agri-food supply chain management: A bibliometric study
کشف جریانهای تحقیق در مورد مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی: یک مطالعه کتابشناختی-2021
This study carried out a bibliometric analysis to critically review the evolution of the agri-food supply chain (AFSC) research field over the period of 2008–2019. A set of 1236 articles was analyzed from the Web of Science database. Besides using different analytical scientometric tools (topic mapping, co-citation, co-authorship and overlay visualization networks), this study identified frequently-used keywords, new and hot research topics and frequently-studied supply chain management (SCM) practices. Frequently used keywords are food supply chain, food waste, sustainability, food safety, SCM, food industry, and food security. New research themes include contract, blockchain, internet of things, resilience, and short food supply chain, a topic that demands further research especially due to the international COVID-19 pandemic and the need of farmers to be closer to the consumers. Hot research topics, that is, subjects that have been studied in highly cited papers were also identified include life cycle assessment, environmental impact, packaging, water use, food waste prevention, food waste generation, blockchain and carbon footprint. Among SCM practices, this study observed that risk and sustainable SCM are frequently used keywords. Procurement and reverse logistics were observed in fewer studies. SCM, food waste, food quality, GHG emissions and risk management are sustainable SCM practices frequently observed.
Keywords: Agri-food supply chain | Bibliometric analysis | Co-authorship | Co-citation analysis | Scientometrics | Supply chain management practices
مقاله انگلیسی
10 Facilitating artificial intelligence powered supply chain analytics through alliance management during the pandemic crises in the B2B context
تسهیل تجزیه و تحلیل های زنجیره تامین مجهز به هوش مصنوعی از طریق مدیریت اتحاد در طول بحران های همه گیر در زمینه B2B-2021
The COVID-19 pandemic has disrupted global supply chains and exposed weak links in the chains far beyond what most people have witnessed in their living memory. The scale of disruption affects every nation and industry, and the sudden and dramatic changes in demand and supply that have occurred during the pandemic crisis clearly differentiate its impact from other crises. Using the dynamic capabilities view, we studied alliance management capability (AMC) and artificial intelligence (AI) driven supply chain analytics capability (AI-SCAC) as dynamic capabilities, under the moderating effect of environmental dynamism. We tested our four research hypotheses using survey data collected from the Indian auto components manufacturing industry. For data analysis we used Warp PLS 7.0 (a variance-based structural equation modelling tool). We found that alliance management capability under the mediating effect of artificial intelligence-powered supply chain analytics capability enhances the operational and financial performance of the organization. Moreover, we also observed that the alliance management capability has a significant effect on artificial intelligence-powered supply chain analytics capability under the moderating effect of environmental dynamism. The results of our study provide a nuanced understanding of the dynamic capabilities and the relational view of organization. Finally, we noted the limitations of our study and provide numerous research directions that may help answer some of the questions that arise from our study.
Keywords: Artificial intelligence | Supply chain analytics | Alliance management | Environmental dynamism | Dynamic capability view
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi