دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Closed-loop supply chain::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Closed-loop supply chain

تعداد مقالات یافته شده: 51
ردیف عنوان نوع
1 Developing and solving an integrated model for production routing in sustainable closed-loop supply chain
توسعه و حل یک مدل یکپارچه برای مسیر یابی تولید در زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار-2021
Social and environmental sustainability has gained increasing importance in today’s complex supply chains. Accordingly, an integrated model for production routing in the sustainable closed-loop supply chain is presented in the current study. A three-objective mathematical model is also proposed to minimize supply chain costs, maximize social responsibility or social benefits, and finally, minimize environmental emissions. Sample trial problems are solved in three groups of the small, medium, and large size using the BCO algorithm. To prove the efficiency of this algorithm, its results are compared with the results using the NSGA-II algorithm in terms of comparative metrics such as quality, diversity, and spacing, as well as the runtime to the solution. According to the results, in all cases, the BCO algorithm outperformed the NSGA-II algorithm as it achieved more qualitative and near-optimal solutions. Also, the diversity metric values showed that the BCO algorithm is stronger in the exploration and extraction of the solution feasible region. The results of the metric of spacing and runtime to solution also showed that the NSGA-II algorithm achieves the solution in lower runtime than the BCO algorithm and searches solutions space in a more uniform manner.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Closed-loop supply chain | Sustainability | Production routing
مقاله انگلیسی
2 Developing a two-stage model for a sustainable closed-loop supply chain with pricing and advertising decisions
در حال توسعه یک مدل دو مرحله ای برای یک زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با تصمیمات قیمت گذاری و تبلیغات-2021
Closed-Loop Supply Chain (CLSC) has become a critical problem due to its effects on various factors including economic motivations, environmental concerns, and social impacts. Moreover, there are coordination tools, such as pricing and advertising, which impact its performance. In this paper, we offer a two-stage approach to model and solve a sustainable CLSC, taking into account pricing, green quality, and advertising. In the first stage, optimal decisions on pricing, greening, and advertising are made, while in the second stage, a fuzzy multi- objective Mixed Integer Linear Programming (MILP) model is used to maximize the total profit, reduce CO2 emissions, and improve social impacts. Suitable solution methods are introduced according to the scale of the problem. For small-scale instances, an augmented ϵ-constraint method is used to solve the problem. For large-scale instances, approximations are required, and a Lagrangian relaxation algorithm solves the problem in polynomial time. The performance of the proposed model is evaluated through various numerical examples. The results illustrate the applicability and efficiency of the model, while confirming significant improvements in sustainable objectives under optimal pricing, green quality, and advertising. Besides, the proposed Lagrangian relaxation method significantly reduces the computational time for large-scale instances, with only a 2.308% deviation from the optimal results.
Keywords: Sustainable closed-loop supply chain | Multi-objective programming | Supply chain pricing | Augmented ϵ-constraint | Lagrangian relaxation | CO2 emissions
مقاله انگلیسی
3 Efficient and sustainable closed-loop supply chain network design: A two-stage stochastic formulation with a hybrid solution methodology
طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته کارآمد و پایدار: یک فرمول تصادفی دو مرحله ای با روش راه حل ترکیبی-2021
In recent years, consumers and legislators have pushed companies to design their supply chain networks to consider environmental and social impacts as an important performance outcome. Due to the role of resource utilization as a key component of logistics network design, another primary goal of design is ensuring available scarce resources are used as efficiently as possible across all facilities. To address efficiency issues in a sustainable closed-loop supply chain network, a stochastic integrated multi-objective mixed integer nonlinear programming model is developed in this paper, in which sustainability outcomes as well as efficiency of facility resource utilization are considered in the design of a sustainable supply chain network. In doing so, efficiency is assessed using a bi-objective output-oriented data envelopment analysis model. A hybrid three-step solution methodology is presented that creates a linear form of the original mixed integer nonlinear programming problem using piecewise McCormick envelopes approach. In the second step, an aggregated single objective programming model is derived by exploiting the multi-choice goal programming. Finally, a Lagrangian relaxation algorithm is developed to effectively solve the latter stochastic single objective mixed integer linear programming problem. The application of the proposed approach is investigated with data drawn from a case study in the electronics industry. This case study illustrates how firms may balance sustainability and efficiency in the supply chain network design problem. Further, it demonstrates the integration of efficiency results in improving economic aspects of sustainability as well as social responsibility outcomes, but also highlights the trade-offs that exist between efficiency and environmental impacts.
Keywords: Closed-loop supply chain network | Sustainability | Data envelopment analysis | Stochastic programming | Multi-choice goal programming | Lagrangian relaxation
مقاله انگلیسی
4 Inventory model for sustainable operations of a closed-loop supply chain: Role of a third-party refurbisher
مدل موجودی برای عملیات پایدار یک زنجیره تأمین حلقه بسته: نقش یک مرمت کننده شخص ثالث-2021
Journal Pre-proof This paper investigates the joint decision on inventory and refurbishing strategies in a closed-loop supply chain, consisting of a manufacturer responsible for the production and first-market sales and a third-party refurbisher responsible for the refurbishment and second market. Based on a game-theoretic model, we investigate the effects of supply chain structures on the production operations, sales price of a refurbished product, profits and environmental performance. Through numerical analyses, we reveal that the integrated system yields higher first-market sales and a larger production lot size, while the decentralized one shows higher second-market sales and a larger refurbishing lot. Interestingly, the integrated system sets the higher price for the refurbished item due to channel conflict issues. Efforts to increase the second-market sales can harm the over- all supply chain profit by leading to the decrease in the higher-margin first-market sales. We also show that the difference in pricing decisions and inventory holding cost components allows a better operational performance of the third-party refurbishers process in the decentralized system. Then, it leads to the better environmental performance in the decentralized system, enhancing the refurbishing rate and sales of refurbished items while reducing scrap costs. By investigating the overall performance of integrated and decentralized supply chains, we offer important implications to practicing supply chain managers by revealing how the third-party refurbisher can help the sustainable operations of a closed-loop supply chain. We also contribute to the body of knowledge by incorporating pricing and lot sizing issues into the context of closed-loop supply chain management.
Keywords: inventory | closed-loop supply chain | sales return | refurbishment
مقاله انگلیسی
5 Distribution channel and licensing strategy choice considering consumer online reviews in a closed-loop supply chain
کانال توزیع و انتخاب استراتژی صدور مجوز با در نظر گرفتن بررسی های آنلاین مصرف کنندگان در یک زنجیره تامین حلقه بسته-2021
This research builds two-period game models to address the choice issues of the Original Equipment Manufacturer (OEM)’s licensing strategy and the Independent Remanufacturer (IR)’s distribution channel, considering consumer online reviews in a closed-loop supply chain. In both periods, the OEM sells new products by the direct distribution channel. In period 2, the OEM determines the licensing strategy (the fixed or royalty fee) to authourize the IR to remanufacture, and then the IR chooses the distribution channel (direct or indirect) for remanufactured products. Interestingly, our results show that the IR prefers the direct channel when the remanufacturing cost is smaller. And the obtained willingness-to-pay (WTP) from consumer online reviews has a positive impact on the threshold value of the remanufacturing cost. Moreover, we find that the OEM’s licensing strategy choice depends on the sizes of the fixed licensing fee and the obtained WTP. The OEM will choose the royalty licensing strategy to the IR who has chosen the direct channel, when the fixed fee and the obtained WTP are smaller. Finally, we find the optimal royalty fee, numerically examine the impact of the interaction among these factors on consumer surplus and social welfare, and relax the basic assumption to show the robustness of our model.
Keywords: Remanufacturing | Distribution Channel | Licensing strategy | Consumer online reviews |Pricing
مقاله انگلیسی
6 A disease transmission inspired closed-loop supply chain dynamic model for product collection
یک مدل پویا از زنجیره تامین حلقه بسته از طریق انتقال بیماری برای جمع آوری محصول-2021
This paper studies the reverse channel in dynamic closed-loop supply chain (CLSC) system which consists of manufacturers and retailers. Based on the dynamic CLSC model, we research the decisions and profits of CLSC members in different reverse channels that consider the quantitative characteristic of products. The results show that the optimal collection decisions for the given quantitative characteristic of products are diverse in different development levels of CLSC. Furthermore, we propose a transfer payment coordination mechanism based on Nash bargaining model to address the objective inconsistency between CLSC and its members. Moreover, we carry out the case study using the statistical data of Chinese new energy vehicles (NEVs). We show the robustness of results through the sensitivity analysis and offer some suggestions for the government and NEV managers in China.
Keywords: Supply chain management | Closed-loop supply chain | Dynamic model | Reverse channel | Coordination mechanism
مقاله انگلیسی
7 Analyzing a closed-loop sustainable supply chain with duopolistic retailers under different game structures
تجزیه و تحلیل یک زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با خرده فروشان دوپولیستی تحت ساختارهای مختلف بازی-2021
This article investigates a closed-loop supply chain consisting of a manufacturer, two suppliers and two competitive retailers. One retailer sells manufactured products whereas the other retailer sells remanufactured products and takes up corporate social responsibility (CSR). One supplier supplies used products or cores for remanufacturing while the other supplier supplies fresh raw materials for manufacturing new product. The manufacturer sells both new and remanufactured products with different wholesale prices. The paper analyzes the two competitive retailers different game strategies when the manufacturer acts as the Stackelberg leader. It is shown that remanufacturing is a good policy to adopt for the whole supply chain, not only for economical benefits but also for environmental sustainability. Optimal decisions of the proposed closed-loop supply chain and its members are also supported by a numerical example. Finally, sensitivity analysis is carried out with respect to key model- parameters.© 2021 CIRP.
Keywords: Closed-loop supply chain | Stackelberg game | Remanufacturing | Pricing | Sustainability | Corporate social responsibility
مقاله انگلیسی
8 Development of a closed-loop supply chain system with exponential demand and multivariate production/remanufacturing rates for deteriorated products
توسعه یک سیستم زنجیره تامین حلقه بسته با تقاضای نمایی و نرخ تولید / بازآفرینی چند متغیره برای محصولات خراب-2021
This article introduces a Closed-Loop Supply Chain Model for Deteriorated Goods. The model is generated for an exponentially growing demand rate based on time and multivariate output and remanufacturing rates. Based on demand and the amount of inventory, we consider the production and remanufacturing rates. The end user receives buyback items and the rate of return is perceived to be linearly time depen- dent. In order to investigate optimized solution for the prescribed model, it has been formulated mathematically. Finally, to illustrate the case, a numerical analysis and sensitivity analysis would be provided.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved. Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of the International Confer- ence on Materials and System Engineering.
Keywords: EPQ model | Reverse logistics | Deterioration | Optimality
مقاله انگلیسی
9 Production decisions of a closed-loop supply chain considering remanufacturing and refurbishing under government subsidy
تصمیمات تولید یک زنجیره تامین حلقه بسته با توجه به بازسازی و نوسازی تحت یارانه دولت-2021
Remanufacturing and refurbishing, as two essential strategies in the sector of reverse logistics, play a vital role in the area of sustainable development. With the increasing concerns on the environment friendly supply chain by the general public, we construct two remanufacturing models dominated by the original equipment manufacturer (OEM) and the independent remanufacturer (IR) based on the auto parts market which provides new products, remanufactured products and refurbished products. Considering the remanufacturing subsidy and the market environment parameters, we analyze the full-remanufacturing and partial-remanufacturing using the Stackelberg and Cournot duopoly game models. We then obtain the equilibrium strategies for each of these scenarios. We further carry out sensitivity analysis for the two remanufacturing models and investigate the impact of the remanufacturing subsidy on these two models. The findings in this paper enable us to compare the remanufacturing modes and show how the equilibrium outcome depends on the key model parameters. In the comparison and numerical analysis, they are revealed that (i) the improvement on the quality level of the refurbished products is always unfavorable to the quality level and the production quantity of both the new and the remanufactured products, especially in the OEM remanufacturing model; (ii) subsidy is ineffective in the IR remanufacturing mode when the remanufacturing cost is low; (iii) the IR remanufacturing outperforms the OEM remanufacturing in both economic benefits and social welfare, when the cost of remanufacturing and the customer willingness to pay for remanufacturing products are low, and the quality of refurbished products is high. These findings have potential implications for enterprise remanufacturing production and government policy-making in complex market environments.
Keywords: Remanufacturing | refurbishing | quality level | government subsidy | game model
مقاله انگلیسی
10 Holistic cognitive conflict chain management framework in supply chain management
چارچوب جامع مدیریت زنجیره تعارض شناختی در مدیریت زنجیره تامین-2021
Closed-loop supply chains (CLSCs) have received considerable attention because of various economic and regulatory factors. A CLSC is characterized by more complicated network structures and higher uncertainties compared to traditional supply chain networks. Therefore, reliable CLSCs are being increasingly emphasized in academic circles due to the vast impacts of disruptions such as natural disasters and terrorist attacks. This paper studies a reliable location-inventory problem in a CLSC considering the mutual effects between failures of forward and reverse distribution centers (DCs) when they are co-located. The disruption probability of a co-located forward DC is different from that of a standalone forward DC, i.e., probabilistic disruptions are dependent on facility type. The problem is formulated as a nonconvex mixed-integer programming problem. A decomposition approach based on the outer approximation (DOA) algorithm is proposed to address the resulting model. The algorithm alternately solves relaxed master problems (mixed-integer linear programs, MILPs) and two nonlinear programming (NLPs) problems. Extensive numerical experiments are conducted to evaluate the performance of the proposed solution approach, after which managerial insights are explored.
Keywords: Closed-loop supply chain | Reliable location-inventory problem | Nonconvex optimization | Outer approximation
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 3588 :::::::: بازدید دیروز: 9616 :::::::: بازدید کل: 19872 :::::::: افراد آنلاین: 22