دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Co-word analysis::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Co-word analysis

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Analyzing the intellectual structure of research on simulation-based learning in management education, 1960–2019: A bibliometric review
تجزیه و تحلیل ساختار فکری تحقیق در مورد یادگیری مبتنی بر شبیه سازی در آموزش مدیریت ، 1960-2019: یک مرور کتابشناختی-2020
Purpose: This review used science mapping to document and analyze the use of simulation-based learning in management education.Design: The authors used bibliometric tools to analyze 1200 relevant Scopus-indexed documents published between 1960 and 2019. Descriptive statistics, co-citation analysis and co-word analysis were employed in this quantitative review.Findings: The review found a rapidly growing publication trajectory with 81% of documents published since 2000 and 57% since 2010. While this literature is worldwide in scope, publications authored in Anglo-American-European societies accounted for 85% of this corpus. Topical analysis verified that simulation-based learning is being used to teach a wide range of functional management subjects. Co-citation analysis identified four‘schools of thought’ that define the intellectual structure of this literature: Theoretical Foundations of Simulation-Based Learning, Simulation-BasedLearning in Business Education, Organizational Theory and Complex Systems, Simulation-Based Learning in the Professions.Implications: The review highlights the need for programmatic research which examines the design and instructional use of management simulations across different cultural contexts. In a global management education context, greater attention needs to be given the ‘portability’ of the underlying theories and decision rules that underlie simulations. More attention should also be given to the use of simulations in management fields outside of business education.Originality/value: The review empirically affirms the impact that theories of human learning have had on the design and use of simulation-based learning and highlights the importance of framing the lessons drawn from simulations when used across different cultural contexts.1.
مقاله انگلیسی
2 Investigating the emerging COVID-19 research trends in the field of business and management: A bibliometric analysis approach
بررسی روندهای نوظهور تحقیق COVID-19 در زمینه تجارت و مدیریت: رویکرد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی-2020
The COVID-19 pandemic has been labeled as a black swan event that caused a ripple effect on every aspect of human life. Despite the short time span of the pandemic—only four and half months so far—a rather large volume of research pertaining to COVID-19 has been published (107 articles indexed in Scopus and the Web of Science). This article presents the findings of a bibliometric study of COVID-19 literature in the business and management domain to identify current areas of research and propose a way forward. The analysis of the published literature identified four main research themes and 18 sub-themes. The findings and propositions of this study suggest that COVID-19 will be the catalyst of several long- and short-term policy changes and requires the theoretical and empirical attention of researchers. The offered propositions will act as a roadmap to potential research opportunities.
Keywords: COVID-19 | Emerging research topics | Business & management | Bibliometric analysis | Co-word analysis
مقاله انگلیسی
3 Conceptual structure and perspectives on entrepreneurship education research: A bibliometric review
ساختار مفهومی و دیدگاه های مربوط به تحقیقات آموزش کارآفرینی: یک مرور کتابشناختی-2019
This study aims to review the field of Entrepreneurship Education (EE). The review examines 325 scientific articles published in refereed scientific journals from 1987 to 2017. The SciMat software was used to conduct an analysis of performance indicators and science mapping visualizations. The performance analysis results identified some of the field’s most active and influential articles, journals, and authors. The science mapping visualization of co-word analysis results revealed EE research evolution. In general, we found that EE research has evolved from EE as part of an economic development strategy to the EE academic perspective. Furthermore, research themes showed that students, rather than teachers, have become the main agents of the educational process. The results of this bibliometric analysis enhance understanding of the evolution of EE research with a global overview of the relevant literature and its authors.
Keywords: Entrepreneurship education | Entrepreneurial intention | Entrepreneurial learning | Bibliometrics | SciMat
مقاله انگلیسی
4 Ranking themes on co-word networks: Exploring the relationships among different metrics
رتبه بندی تم ها در شبکه های همکاری کلمه: بررسی روابط بین معیارهای مختلف-2018
As network analysis methods prevail, more metrics are applied to co-word networks to reveal hot topics in a field. However, few studies have examined the relationships among these metrics. To bridge this gap, this study explores the relationships among different ranking metrics, including one frequency-based and six network-based metrics, in order to understand the impact of net work structural features on ranking themes on co-word networks. We collected bibliographic data from three disciplines from Web of Science (WoS), and generated 40 simulation networks following the preferential attachment assumption. Correlation analysis on the empirical and si mulated networks shows strong relationships among the metrics. Their relationships are con sistent across disciplines. The metrics can be categorized into three groups according to the strength of their correlations, where Degree Centrality, H-index, and Coreness are in one group, Betweenness Centrality, Clustering Coefficient, and frequency in another, and Weighted PageRank by itself. Regression analysis on the simulation networks reveals that network topology properties, such as connectivity, sparsity, and aggregation, influence the relationships among selected metrics. In addition, when comparing the top keywords ranked by the metrics in the three disciplines, we found the metrics exhibit different discriminative capacity. Coreness and H index may be better suited for categorizing keywords rather than ranking keywords. Findings from this study contribute to a better understanding of the relationships among different metrics and provide guidance for using them effectively in different contexts.
Keywords: Co-word analysis ، Network structure ، Frequency-based metrics ، Network-based metrics ، Co-word network simulation
مقاله انگلیسی
5 Contemporary corporate eco-innovation research: A systematic review
تحقیقات علمی شرکت نوآوری معاصر:: بررسی سیستماتیک -2018
Interest in eco-innovation in the corporate environment has grown considerably in recent years. Given the profound role of eco-innovation, it is therefore important to obtain a better understanding on the latest research progress in the academia and the recent organizational efforts in practice. This review paper addresses this need and contributes to the current literature in three ways. First, this paper pre sents a descriptive overview on eco-innovation in the corporate environment by examining 395 representative articles published from 2006 to 2015, collected from the Social Citation Index Expanded and Social Sciences Citation Index databases. The characteristics of the terminologies and journals, prevailing themes and changes, the geographical location of prolific authors and main geographical context of research studies in eco-innovation are identified to unravel the evolution of the concerned research studies and institutional contexts. Second, by using co-word and social network analyses, this study finds that the current literature on eco-innovation in the corporate environment is mainly focused on nine areas, including the influence of stakeholders, drivers of eco-innovation, eco-innovation systems, eco-design, new product developments, product service systems, environmental management systems, green supply chain management, and performance & small medium enterprises (SMEs). Third, this study provides an extended conceptual framework that incorporates the notion of ‘driv er/source/position/performance’ (D/S/P/P) to find the relationships among the research topics in the eco-innovation field. This framework allows examination of the overall strategies for eco innovation in the corporate environment so that a firm can gain a competitive edge through their adoption, implementation, assessment, and investment. This systematic review will benefit practitioners and academics by providing the major strands of research in the current studies on eco-innovation. This study also provides insights into four distinctive features of eco-innovation in the corporate environment as well as research gaps of recent eco-innovation studies. This study thus provides future research di rections for subsequent eco-innovation research, as well as insights for managers and policy makers on how to enhance and strategize strategies for eco-innovation in the corporate environment.
Keywords: Eco-innovation in corporate environment ، Co-word analysis ، Social network analysis ، Cluster analysis ، Driver-source-position-performance ، framework
مقاله انگلیسی
6 Past themes and future trends in medical tourism research: A co-word analysis
موضوعات گذشته و گرایشات آتی در تحقیقات گردشگری دارویی: یک تحلیل هم واژه ای-2018
The purpose of this paper is to analyze the evolution of medical tourism (MT) research from a longitudinal perspective (period 1931–2016). A co-word analysis was applied to themes found in published research listed in the Web of Science (WoS) and Scopus database services. The results reveal six clusters of themes: a) issues regarding ethical implications, trust and accreditation; b) health, wellness, spa tourism and service quality; c) health-related issues, medical treatments and tourism; d) “sensitive” practices in MT; e) medical tourism destinations and marketing; and f) globalization, policies and the effect on international patients. This study is one of the first attempts to use a bibliometric approach and co-word analysis so as to offer powerful insight into the conceptual structure of MT research from academic literature and to visualize all the underlying and interconnected subfields. It also provides a guide to researchers by improving the understanding of the current state of the art and predicting the direction of future research.
keywords: Bibliometric analysis |Co-word analysis |Thematic evolution |Medical tourism |Health tourism
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi