دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Compensation::صفحه 9
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2

با سلام خدمت کاربران در صورتی که با خطای سیستم پرداخت بانکی مواجه شدید از طریق کارت به کارت مقاله خود را دریافت کنید (تا مشکل رفع گردد). با تشکر از صبوری شما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-->
نتیجه جستجو - Compensation

تعداد مقالات یافته شده: 105
ردیف عنوان نوع
81 Identification and compensation of main machining errors on surface form accuracy in ultra-precision diamond turning
شناسایی و جبران اشتباهات ماشینکاری اصلی در دقت فرم سطحی در تبدیل الماس فوق العاده دقیق-2016
Ultra-precision diamond turning is widely used in manufacturing the optical surfaces with nanometric accuracy. However, the machining errors especially geometric errors have a significant influence on the form accuracy of machined surfaces. A machining error model for a three-axis ultra-precision lathe is established based on multi-body system (MBS) theory to study the effect of geometric errors on the coordinate distortion and form accuracy. The machining errors are classified into five categories ac- cording to the coordinate distortions direction. These errors generate the coordinate distortions along the X direction, Y direction, radial direction, circumferential direction, and axial direction respectively. Five error categories have different effects on different typical surfaces, and the main machining errors on the form accuracy are identified according to the difference of the form error distribution for different sur- face shapes. Simulation is implemented to verify the influence of the machining errors on the form accuracy. One plane-spherical surface was proposed and machined to separate the main machining er- rors, which are used to be compensated in the machining experiments. The form accuracy of one free- form surface is proved to achieve a significant improvement finally.& 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Machining errors | Coordinate distortion | Compensation
مقاله انگلیسی
82 The global nuclear liability regime post Fukushima Daiichi
مسئولیت های اتمی رژیم جهانی پست فوکوشیما دایچی-2016
Nuclear liability regimes are important as they ensure that potential victims will be compensated promptly and efficiently after a nuclear accident. The accident at Fukushima Daiichi in Japan in 2011 prompted a review of the global nuclear liability regime that remains on-going. Progress has been slow, but over the next few years the European Union is set to announce its new proposals. Meanwhile, in 2015, another global nuclear liability regime, the Convention on Supplementary Compensation for Nu- clear Damage, has entered into force. This paper aims to move the debate in the literature on nuclear liability and focuses on the four following major issues: (1) reviews third-party nuclear liability regimes currently in operation around the world; (2) analyses the international nuclear liability regime following the accident at Fukushima Daiichi; (3) comparatively assesses the liability regimes for nuclear energy and the non-nuclear energy sector; and (4) presents the future outlook for possible developments in the global nuclear liability regime.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Keywords: Nuclear law | Nuclear liability | Fukushima | India | UK | US
مقاله انگلیسی
83 مدل سازی و جبران خطاهای حجمی برای ابزار و ماشین الات پنج محور
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله، روشی برای اندازهگیری ، مدلسازی و جبران خطاهای حجمی وابسته و غیر وابسته به هندسه در ابزار و ماشین الات پنج محوری ، ابزار و ماشین آلات CNC پشت سر هم (زنجیره ای) پیشنهاد شده است. سینماتیک جلو و معکوس ماشین الات با استفاده از تئوری پیچش مدل شده است، و 41 خطا ناشی از همه 5 محور ، با پیچ خوردگیهای حرکت خطا، نشان داده شده اند. خطاهای اجزا ناشی از محرکهای انتقالی با استفاده از تداخل سنج لیزری اندازه گیری شد، و خطاهای محرکهای دو چرخشی با اندازه گیریهای توپ، نوار ( ballbar) شناسایی شدند. مدل کامل خطای حجمی از ماشین پنج محوری در سیستمی با مختصاتِ ماشین ، مدلسازی شده و به صورت تجربی اثبات شد. خطاهای حجمی در امتداد مسیر ابزار؛ در مختصات قطعات نگاشته شده، و با استفاده از یک مدل سینماتیکی از ماشین جبران شدند. استراتژی جبران روی ماشین ابزار پنج محوری؛ کنترل شده با یک CNC صنعتی با ازادی محدود و نیز با CNC مجازی که امکان تلفیق جبران همه 41 خطا را فراهم مینماید، نشان داده شد.
کلمات کلیدی: ماشین ابزار پنج محور | خطای حجمی | خطا های اندازه گیری | خطا جبران | تئوری پیچ
مقاله ترجمه شده
84 یافتن روابط سینرژیک در کار گروهی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی ساختار سازمان در یک کشور در حال توسعه
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در این مقاله به صنعت ساخت و ساز و اثراتش بر تقویت توسعه اقتصادی در یک کشور بوسیله فراهم کردن کار برای تشکیل دهنده گان اصلی بازار کار اذعان شده است. این عمدتا ناشی از ویژگی های مرتبط با رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور است. در یک صنعت ، کار گروهی ضروری است. اگر آن به درستی مدیریت شود ممکن است منجر به مشارکت بیشتر بین افراد با یکدیگر ، تعهد کارکنان به سازمان و رضایت شغلی شود. در مقابل این دیدگاه ، پژوهش ها ارتباط بین کار گروهی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی را مورد بررسی می دهد. این پژوهش بر مبنای یک پارادایم تحقیقاتی قوی به صورت مقطعی و از طریق یک پرسشنامه ساختاریافته صورت پذیرفته است. داده ها از 178 کارمند جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که کار گروهی ، تعهد هنجاری و تعهد عاطفی ، رابطه مثبتی با رضایت شغلی دارد درحالیکه تعهد مداوم ، منعکس کننده وجود ارتباط منفی با رضایت شغلی است. به نظر می رسد که کارفرمایان در این سازمان ها، نیاز به تمرکز بیشتری بر روی تعهد مستمر کارکنان به منظور شکل دهی به تمایل و گرایش کارکنان به تعهد به سازمان دارند. از آنجا که صنعت ساخت و ساز ، به شدت به منابع انسانی وابسته است ، کارفرمایان نیاز به ارزیابی مجدد فرآیند فعلی جبران خدمات کارکنان ، تشخیص حرفه ای و انگیزش کارکنان از طریق واگذاری وظایف معنی دار و همچنین ایجاد محیط کاری دارند که موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان متهور و جسور می شود.
کلمات کلیدی: کار گروهی | تعهد سازمانی | رضایت شغلی | صنعت ساخت و ساز.
مقاله ترجمه شده
85 پرداخت بر مبنای عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری R&D: شواهدی از چین
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 46
مطالعات قبلی در این رابطه بحث می کردند که به دلیل ماهیت بلند مدت و پیچیده ی پژوهش و توسعه (R&D)، هیچ ارتباط معنی داری بین پرداخت برای عملکرد حسابداری کوتاه مدت و سرمایه گذاری R&D وجود ندارد. در همین حال، ما باید ارتباط منفی بین پرداخت برای عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری R&D را در شرکت های تحت فشار درآمد موقت انتظار داشته باشیم. نشان می دهیم که در بازار در حال ظهوری مانند چین که در آن هزینه ی نمایندگی نوآوری بالاست، ممکن است شرکت ها از طرح های تشویقی مبتنی بر عملکرد حسابداری استفاده کنند تا رفتار فرصت طلبانه ی مدیریت را تقلیل دهند. ما ارتباط مثبتی بین پرداخت برای عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری R&D را مشاهده کردیم. علاوه بر این دریافتیم که ارتباط بالا در صورتی ضعیف تر می شود که مکانیزیم های حاکمیت جایگزین، هزینه ی نمایندگی نوآوری را کاهش دهند.
کلمات کلیدی: پرداخت بر مبنای عملکرد حسابداری | جبران | نوآوری | نمایندگی | بازار چین
مقاله ترجمه شده
86 Compensation of non-pecuniary damage to persons close to the deceased or to the aggrieved person
جبران خسارت غیر نقدی به افراد نزدیک به متوفی یا به فرد آزرده-2016
In the field of compensation of non-pecuniary damage, one of the most widely discussed issues is whether and based on which prerequisites those close to a person killed or injured ought to be able to claim compensation for non-pecuniary damage. This article attempts to find answers to these questions by comparing Estonian, German and English law as well as relevant European model laws. The article thoroughly examines Estonian case-law and investigates whether Estonian courts have reasonably substantiated the precondition for a claim for compensation of non-pecuniary damage of a close person under Estonian law, i.e. the occurrence of exceptional circumstances. The article shows the actual possibilities of a person close to the deceased or to an aggrieved person to obtain compensation for non-pecuniary damage under Estonian law.& 2016. Mykolas Romeris University. Production and hosting by Elsevier B.V. All rightsreserved. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords: Non-pecuniary damage | Tort law | Compensation | Persons close to the deceased
مقاله انگلیسی
87 Underwriter reputation and pricing of risk: evidence from seasoned equity offerings
شهرت بیمه و قیمت گذاری ریسک: شواهدی از ارائه سهام چاشنی زده-2015
This paper investigates how underwriter-issuer matching choices and firm risks affect the cost of equity issuance. We show that underwriter-issuer matching is not random; it reflects underwriter reputation and risk concerns, issuers’ quality, and equity market conditions. We apply Heckman self-selection estimation model to control for the endog- enous underwriter-issuer matching. We find that the matching choice leads to considerable heterogeneity in pricing of issuer systematic and firm-specific risks in seasoned equity offering (SEO) underwriting fees. Low-reputation underwriters require compensation for bearing issuer’s systematic risk but not for firm-specific risk, while high-reputation underwriters do the opposite. Moreover, evidence in this paper suggests that the under- writer-issuer matching decision entails a non-linear relation between SEO spread and underwriter reputation: high- and low- reputation underwriters earn higher spreads than medium-reputation underwriters. Our findings highlight the importance of accounting for underwriter-issuer matching in assessing SEO underwriting contracts. The results are robust to alternative underwriter reputation measure, model specifications, sample periods, and different samples of firms. Keywords: Seasoned equity offering  Investment bank  Underwriter  Reputation  Risk  Gross spread
مقاله انگلیسی
88 مدلسازی و آنالیز رزونانس هارمونیکی در میکروگرید و تحقیق در مورد روش مقاومت هارمونیکی اکتیو
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
در میکرو گرید ؛ عنصر خازن مانند خازن جبران ساز ممکن است با اندوکتانس خط در فرکانس هارمونیکی، تشکیل رزونانس دهد بعلاوه رزونانس هارمونیکی بزرگ ممکن است سیستم را تهدید کند در این مقاله روش RMA که مخفف عبارت آنالیز مد رزونانس می باشد به منظور بررسی و آنالیز رزونانس هارمونیکی در میکروگرید استفاده شده است. به منظور جلوگیری از تقویت جریان هارمونیکی نزدیک به فرکانس رزونانس ، یک روش کنترل جریان بهبود یافته AHR که مخفف رزونانس هارمونیک اکتیو می باشد پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی بیانگر آنست که روش پیشنهادی می تواند رزونانس را به طور موثر در میکروگرید سرکوب کند.
کلمات کلیدی: مقاومت هارمونیکی فعال | تحليل حالت رزونانس | مدل سازی رزونانس | سرکوب رزونانس.
مقاله ترجمه شده
89 Empirical Correlations Between the Arrhenius’ Parameters of Impurities’ Diffusion Coefficients in CdTe Crystals
ارتباط تجربی بین پارامترهای ناخالصی آرنیوس ضرایب انتشار در کریستال CdTe-2015
Understanding of self- and dopant-diffusion in semiconductor devices is essential to our being able to assure the formation of well-defined doped regions. In this paper, we compare obtained in the literature up to date the Arrhenius’ parameters (D=D0exp(2DEa/kT)) of point-defect diffusion coefficients and the I-VII groups impurities in CdTe crystals and films. We found that in the diffusion process there was a linear dependence between the pre-exponential factor, D0, and the activation energy, DEa, of different species: This was evident in the self-diffusivity and isovalent impurity Hg diffusivity as well as for the dominant IIIA and IVA groups impurities and Chlorine, except for the fast diffusing elements (e.g., Cu and Ag), chalcogens O, S, and Se, halogens I and Br as well as the transit impurities Mn, Co, Fe. Reasons of the lack of correspondence of the data to compensative dependence are discussed. Keywords Arrhenius’ equation, CdTe, compensation effect, impurities diffusion, Meyer-Neldel rule
مقاله انگلیسی
90 کیفیت زندگی کاری : توسعه مقیاس و اعتبار سنجی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
پس زمینه : امروزه کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی در سطح جهان دارد. سازمان ها با مشکلات زیادی در زمینه منابع انسانی مواجه هستند که مشکلات مربوط به ثبات کارکنان یکی از آن مشکلات است و پرداختن به آن دارای اولویت است در میان دلایل مختلف برای ثبات کارکنان، کیفیت زندگی کاری یکی از آنهاست. کیفیت زندگی کاری ، یک ساختار چند بعدی است که بوسیله متغیر های زیادی تحت تاثیر قرار می گیرد .
هدف: توسعه یک مقیاس معتبر و قابل اعتماد با توجه به ابعاد گسترده کیفیت زندگی کاری کارمندان در کارخانه های کوچک و متوسط در کارناتاکا هند .
روش: بررسی ها با استفاده از پرسشنامه در میان 1092 کارمند که در کارخانه های مکانیکی فعالیت می کنند انجام شده است . جمع آوری داده ها و تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شده است
نتیجه گیری: 9 بعد قابل توجه در تحلیل عوامل شناسایی شد: محیط کاری ، جو و فرهنگ سازمانی ، ارتباط و همکاری ، جبران خسارت و پاداش ، آموزش و پیشرفت ، امکانات ، امنیت شغلی و رضایت شغلی ، استقلال کاری و منابع کافی. تجزیه و تحلیل های بیشتر نشان می دهد که این 9 بعد با هم ، 24/82٪ کل واریانس را توضیح می دهند.
کلمات کلیدی : کیفیت زندگی کاری | شرکت های معمولی | ابعاد کیفیت زندگی کاری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 1468 :::::::: بازدید دیروز: 52 :::::::: بازدید کل: 1520 :::::::: افراد آنلاین: 11