دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Content Analysis::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Content Analysis

تعداد مقالات یافته شده: 137
ردیف عنوان نوع
1 Using social media photos and computer vision to assess cultural ecosystem services and landscape features in urban parks
استفاده از عکس های رسانه های اجتماعی و بینایی کامپیوتری برای ارزیابی خدمات اکوسیستم فرهنگی و ویژگی های چشم انداز در پارک های شهری-2022
Urban parks are important public places that provide an opportunity for city dwellers to interact with nature. In recent years, social media data have become a promising data source for the assessment of cultural ecosystem services (CES) and landscape features in urban parks. However, it is a challenging task to identify and classify the CES and landscape features from social media photos by manual content analysis. In addition, relatively few studies focused on the differences in landscape preferences between tourists and locals in urban parks. In this study, we used geotagged social media photos from Flickr and computer vision methods (scene recognition, image clustering and image labeling) based on the convolutional neural networks (CNN) and the Google Cloud Vision platform to assess the spatial preferences and landscape preferences (cultural ecosystem services and landscape features) of tourists and locals in the urban parks of Brussels. The spatial analysis results showed that the tourists’ photos were spatially concentrated on well-known parks located in the city center while the locals’ photos were rather spatially dispersed across all parks of the city. We identified 10 main landscape themes (corresponding to 4 CES categories and 10 landscape feature categories) from 20 image clusters by automated image analysis on social media photos. We also noticed that tourists paid more attention to the place identity featured by symbolic sculptures and buildings, while locals showed more interest in local species of plants, flowers, insects, birds, and animals. This research contributes to social media-based user preferences analysis and CES assessment, which could provide insights for urban park planning and tourism management.
keywords: داده های رسانه های اجتماعی | خدمات اکوسیستم فرهنگی | ویژگی های چشم انداز | پارک های شهری | بینایی کامپیوتر | Social media data | Cultural ecosystem services | Landscape features | Urban parks | Computer vision
مقاله انگلیسی
2 مدیریت بر اساس ارزش ها: مطالعه کیفی چگونگی مشاهده و اجرای مسئولیت های کارفرمای خود در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توسط صاحبان مشاغل کوچک در بخش نظافت
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
برای این مطالعه با نه صاحب کسب و کار کوچک سوئدی در بخش نظافت در رابطه با نظرات و تجربیات شخصی آنها در مورد مسئولیت های کارفرما در رابطه با مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مصاحبه شد. تجزیه و تحلیل توسط یک تحلیل محتوای کیفی هدایت می شود که استراتژی های اعمال شده برای رهبری مسئول را بررسی می کند. ما متوجه شدیم که یک الگوی رفتاری خاص وجود دارد که بیش از بقیه برجسته است. صاحبان مشاغل کوچک مرتباً شکلی از رهبری مسئولانه را اجرا می کنند که ما آن را مدیریت ارزش ها می نامیم. مدیریت بر اساس ارزش ها با استفاده از سه راهبرد ایجاد روابط کارکنان، مدیریت منطقی و انتقال مسئولیت به کار گرفته شد. این سبک مدیریت می تواند برای شرایط کاری کارکنان هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف باشد. نقاط قوت این است که مالکان حمایت می کنند، راهنمایی می کنند، و برقراری ارتباط در رهبری خود با کارکنان خود در حالی که نقاط ضعف می تواند این باشد که آنها، مالکان، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش، بر ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش بر اساس ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود را به جای دانش بر اساس ارزش ها قرار می دهند. در نتیجه، برای اقدامات مربوط به محیط کار، مسئولیت‌هایی از صاحبان مشاغل کوچک به کارکنانشان منتقل می‌شود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد صاحبان کسب‌وکارهای کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود. نتیجه‌گیری این مطالعه این است که با اعمال مدیریت بر اساس ارزش‌ها، به نظر می‌رسد که صاحبان مشاغل کوچک شرایط کاری روانی-اجتماعی خوبی را در شرکت‌های خود ارتقا می‌دهند و در عین حال کمبود دانش در مورد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهند. این ممکن است به معنای این خطر باشد که رویکردهای سیستماتیک برای شرایط فیزیکی محیط کار در رابطه با مسائل ایمنی اعمال نشود.
کلید واژه ها: صاحبان مشاغل کوچک | صنعت نظافت | بهداشت و ایمنی شغلی | رهبری مسئول
مقاله ترجمه شده
3 Comparative educational outcomes of an active versus passive learning continuing professional development activity on self-management support for respiratory educators: A non-randomized controlled mixed-methods study
نتایج آموزشی مقایسه‌ای فعالیت توسعه حرفه‌ای مستمر یادگیری فعال در مقابل غیرفعال بر حمایت خودمدیریتی از مربیان تنفسی: یک مطالعه با روش‌های ترکیبی کنترل‌شده غیرتصادفی-2021
Aim: We compared educational outcomes associated with an active vs. passive continuing professional development activity on self-management support for respiratory educators. Background: There is a need to identify learning activities associated with the most successful continuing professional development programs for respiratory educators. Design: This was a non-randomized controlled mixed-methods study recruiting respiratory educators attending a continuing professional development activity on self-management support. Methods: In the experimental group, active learning methods (role-play simulations) were employed, whereas passive learning methods (lecture) were used in the comparison group. Educators were allocated to the comparison group (first 15 months of the study), then to the experimental group (last 17 months). Educators filled questionnaires measuring pre-/post-activity knowledge about self-management support (score 0–25) and selfreported competence (score 1–10). Scores were compared using mixed-effect models. Interviews with educators were conducted and content analysis was performed. Results: We recruited 94/94 educators (active: n = 51; passive: n = 43). Knowledge scores increased to a greater extent in the active vs. passive learning group (adjusted difference-in-difference [aDID]=2.01; 95% confidence interval [95%CI]: 0.14–3.88), although competence scores increased to a greater extent in the passive learning group (aDID=− 0.38; 95%CI: − 1.56 to − 0.04). Reflecting on their competence, educators of the active learning group identified the need to further improve their self-management support skills, whereas educators of the passive learning group did not. Conclusions: Our results show that an active learning continuing professional development activity on selfmanagement support could help educators to better apply knowledge and appears to engage them in a process of reflection on action.
keywords: Chronic obstructive pulmonary disease | Continuing education | Mixed methods | Patient education as topic | Self-management support
مقاله انگلیسی
4 Modern slavery statements: From regulation to substantive supply chain reporting
اظهارات برده داری مدرن: از مقررات گرفته تا گزارش زنجیره تأمین اساسی-2021
Recent years have seen a renewed focus on labor standards in the supply chain, prompted by legislation that requires firms to provide an account of their efforts to combat modern slavery. However, as a common problem of non-financial disclosure regulation, companies can decide the extent and content of their reporting, which could potentially result in merely symbolic disclosures with little substance. We examine the disclosure of substantive actions in modern slavery statements, defined as those disclosures of corporate actions that can positively affect working conditions in supply chains. We examine the corporate disclosure of these actions over time in order to evaluate whether legally mandated disclosure requirements could lead to progress in combatting modern slavery. For this purpose, we collected modern slavery statements from companies that had issued such statements for at least two different years after the
Keywords: Modern slavery statements | Social sustainability | Substantive disclosures | CSR Disclosures | Legitimacy theory | Content analysis
مقاله انگلیسی
5 Emergency care providers perspectives of acute pain assessment and management in the prehospital setting, in the Western Cape, South Africa: A qualitative study
دیدگاه های ارائه دهندگان مراقبت های اورژانس ارزیابی درد و مدیریت درد حاد در محیط پیش دبستانی، در کیپ غربی، آفریقای جنوبی: یک مطالعه کیفی-2021
Introduction: A growing body of evidence suggests that pain knowledge and management are poor, perhaps more so in the prehospital setting. The daily challenges that emergency care providers face in dealing with prehospital pain remain unclear. This study aimed to gain a deeper understanding of acute prehospital pain assessment and management in the Western Cape, South Africa. Methods: A series of focus group discussions, using a constructivist paradigm and qualitative content analysis were conducted. Results: The key themes emerging from six focus groups (total 25 emergency care providers) related to the difficulties of assessing pain in this setting, factors affecting clinical reasoning in this (hostile) setting, the re- alities of prehospital pain care for non-advanced life support practitioners, along with emergency departments’ lack of understanding and appreciation of the prehospital environment, and participants’ suggestions to improve pain practice. Conclusion: Several barriers and enablers, some novel, to pain assessment and management in the South African prehospital setting were identified. Our findings provide valuable insight and understanding of the challenges related to pain care prehospital providers face, in other similar prehospital settings, but also to the global body of knowledge on prehospital barriers and enablers of pain assessment and management.
keywords: پیش بیمارستان | آمبولانس (مش) | خدمات اورژانس پزشکی (مش) | درد حاد (مش) | اندازه گیری درد (مش) | ضد درد (مش) | Prehospital | Ambulances (MeSH) | Emergency Medical Services (MeSH) | Acute pain (MeSH) | Pain Measurement (MeSH) | Analgesics (MeSH)
مقاله انگلیسی
6 Modeling the key factors influencing the reduction of food loss and waste in fresh produce supply chains
مدلسازی عوامل کلیدی موثر در کاهش اتلاف مواد غذایی و ضایعات موجود در زنجیره های تأمین محصولات تازه-2021
The purpose of this study is to develop a comprehensive framework by identifying and analyzing the key factors influencing the reduction of food loss and waste (FLW) in fresh produce supply chains (FPSCs) in developing countries, specifically India. This empirical study has identified eight influencing factors, representing the given context, from the literature (using content analysis) under the purview of management theories (namely, stakeholder theory, capabilities-based theory, and critical success factors theory) as well as data collected through semi-structured interviews from a group of selected experts. Further, Interpretive Structural Modeling (ISM) technique and Matriced’ Impacts Croise’s Multiplication Appliquee an un Classement (MICMAC) analysis are used as an integrated method to analyze the identified factors. Regulatory bodies and food policy along with market infrastructure are the most significant factors and have a high tendency to influence the reduction of FLW in FPSCs; therefore, require utmost consideration. The findings of this study are expected to enable managers and policy makers to uncover and understand the key factors. The insights from the findings will help in formulating policies and making strategic decisions regarding the reduction of FLW in FPSCs which will help in attaining sustainable development goals target on FLW.
Keywords: Food loss and waste | Fresh produce supply chain | India | Interpretive structural modeling | Sustainable development goals
مقاله انگلیسی
7 Exploring bluewashing practices of alleged sustainability leaders through a counter-accounting analysis
بررسی شیوه های آبی شستشو توسط رهبران پایداری ادعایی از طریق تجزیه و تحلیل ضد حسابداری-2021
This paper is aimed at analyzing, through a counter-accounting approach, to what extent companies considered to be sustainability leaders release transparent and balanced information on their commitment to the United Nations Global Compact (UNGC) and Sustainable Development Goals (SDGs). A content analysis was conducted on the sustainability reports of a sample of 28 companies from the UNGC LEAD program, and the results were compared with information disclosed by external sources not controlled by the studied organizations. Corporate disclosure counter-accounting reveals that more than 80% of the significant negative events related to LEAD companies were not reported or were only partially reported in their sustainability reports. Contrary to re- searchers initial expectations, the length of the sustainability reports was not positively associated with their completeness or transparency. The findings of this study contribute to the literature on bluewashing and counter- accounting. They question the performance of companies considered to be sustainability leaders and the transparency of their reporting practices. From a managerial standpoint, the analysis of the results points at the necessity to shift the focus from the quantity of reports to their quality and transparency.
keywords: گزارش پایداری | ungc | مبنی بر حسابداری | شستشو آبی | csr | اثرات زیست محیطی | Sustainability reporting | UNGC | Counter-accounting | Bluewashing | CSR | Environmental impact
مقاله انگلیسی
8 نگاهی به خلاقیت: سوگیری های خلاقیت و تاثیرات متفاوت آنها بر عکس العمل هی مشتری در بازاریابی (نا)همزمان
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
چالش بازاریابی محتوی دیجیتالی ایجاد پیام های معنادار در لحظات معنادار است. بدین منظور، برندها اغلب پیام های رسانه اجتماعی را با لحظات موضوعی تنظیم می کنند که بازاریابی همزمان نام دارد. هدف بازاریابی همزمان ایجاد پیوند معنادار و توسعه خلاقیت آمیز در فشار زمانی به خاطر ماهیت همزمان بوده که می تواند تاثیر منفی بر تازگی و نوآوری داشته باشد. این تنش را با بررسی خلاقیت بازاریابی همزمان در اینستاگرام و پیامدهای آن بررسی نمودیم. طبق تحلیل محتوی 516 پیام اینستاگرام، به سوگیری معنادار برای بازاریابی همزمان پرداختیم و معناداری به بهای تازگی و پیشه وری تمامی می شود. به هر حال یافته های تحلیل محتوی و آزمایش مازاد نشان داد فقط پیشه وری و تازگی و نه معناداری تاثیر مثبت بر واکنش مصرف کننده داشتند.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | بازاریابی در زمان واقعی | خلاقیت | سوگیری های خلاقیت | صنعتگری | اصالت | معنی دار بودن
مقاله ترجمه شده
9 Developing a blockchain framework for the automotive supply chain: A systematic review
ایجاد چارچوب بلاکچین برای زنجیره تأمین خودرو: یک مرور سیستماتیک-2021
As world is affected by demand volatility; process uncertainty; supply chain complexity and information ambiguity forming a VUCA world. To manage this scenario, industries are adopting emerging technologies for business excellence and one among them is Blockchain. Blockchain technology (BCT) is a distributed ledger technology (DLT) that stores transactional records in a tamper-proof and immutable way; it is a promising solution for incorporating transparency and traceability in traditional ecosystem. As automotive industries are facing a Volatile environment, Uncertain schedules & information; Complex supply chain networks, and Ambiguous decisions that cripples the automotive supply chain (ASC). Therefore, BCT can be used to address issues related to ASC in VUCA world. Keeping this in mind, study reported a systematic literature review (SLR) of BCT applications in ASC. More than seventy research papers were reviewed based on different BCT characteristics and applications. Through content analysis, study explored how to link supply chain visibility, information transparency with BCT for an efficient ASC in VUCA world. Moreover, a BCT implementation framework is proposed for ASC, to provide a decision-making approach for practitioners in VUCA world.
Keywords: Automotive supply chain | Blockchain | Systematic literature review | VUCA world
مقاله انگلیسی
10 Surveying the impact of the coronavirus (COVID-19) on the poultry supply chain: A mixed methods study
بررسی تأثیر ویروس کرونا (COVID-19) بر زنجیره تأمین طیور: مطالعه روش های ترکیبی-2021
The coronavirus pandemic (COVID-19) has affected all supply chains through severe disruption of logistics activities, production, and markets. This study aimed to survey the impact of the coronavirus on the poultry supply chain using an exploratory sequential mixed design. We first addressed those stages of the poultry supply chain disrupted in an ongoing pandemic, and then elaborated particular disturbances associated with each stage. This study was based on data collected from Iranian poultry industry owners and experts who had sufficient experience in agricultural supply chains as well. As the qualitative phase, the content analysis was conducted to identify the impacts of the coronavirus on the poultry supply chain. The results and conclusions that emerged from the qualitative phase were refined and weighted by the Fuzzy Delphi Method (FDM) and the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) respectively, in the quantitative phase. The results suggested that the pandemic has further affected the input supply as a stage in the poultry supply chain. This is probably because of the fact that the poultry industry is heavily dependent on inputs’ flow. In addition, supply chain governance was seriously impaired due to the persistence of the pandemic. The coronavirus pandemic has significantly affected the stages that are most reliant on transportation. Finally, we found that a part of the disruptions that occur in the downstream of the supply chain is due to the epidemic’s direct adverse effects, and another part is due to indirect consequences received from the upstream. Our findings and implications can be useful in decision-making procedures during ongoing epidemics.
Keywords: Poultry supply chain | Coronavirus (COVID-19) | Supply chain disruptions | Input supply
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 845 :::::::: بازدید دیروز: 0 :::::::: بازدید کل: 845 :::::::: افراد آنلاین: 10