دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Covid-19::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Covid-19

تعداد مقالات یافته شده: 99
ردیف عنوان نوع
1 کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا
سال انتشار: 20121 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟ نقش کارآفرینی بین‌المللی (IE) در دنیای جدید چه خواهد بود؟ این مقاله در تلاشش است به دو پرسش پاسخ دهد و بر تغییرات ایجادشده توسط کووید و نحوه‌ی اثرگذاری احتمالی آن بر حوزه و نوع فعالیت‌های کارآفرینی بین‌المللی در سالیان پیش رو تأکید دارد. این مقاله به بررسی عملکرد احتمالی کارآفرینان و شکل‌دهی نظم جهانی نوظهور می‌پردازد. مقاله‌ی پیش رو با تشریح پیامدهای این تغییرات برای کارآفرینی IE، الگویی برای پژوهش آینده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: کارآفرینی بین‌المللی | سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی (INV ها) | کووید-19 | تغییرات سازمانی | دیجیتالی شدن | نوآوری | الگوی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
2 آموزش آسیب شناسی از راه دور تحت همه گیری COVID-19: برداشت های دانشجویان پزشکی
سال انتشار: 2022 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
زمینه: همه‌گیری COVID-19 آموزش سنتی را مجبور کرده است که دوباره ساختار یافته و به صورت آنلاین ارائه شود. هدف: تجزیه و تحلیل ادراک دانشجویان پزشکی در مورد مزایا و مشکلات آموزش از راه دور پاتولوژی در طول همه گیری COVID-19.
طراحی: یک مطالعه مقطعی با یک نظرسنجی آنلاین برای دانشجویان سال سوم و چهارم فارغ‌التحصیلی پزشکی، که در آموزش از راه دور پاتولوژی در طول همه‌گیری COVID-19 شرکت کردند، انجام شد. روش‌های تدریس آنلاین شامل فعالیت‌های همزمان با سخنرانی‌های تعاملی زنده، بحث‌های مبتنی بر مورد و فعالیت‌های ناهمزمان با سخنرانی‌های ضبط‌شده، آموزش‌ها و متون موجود در پلت فرم آموزش آنلاین است. ادراک دانشجویان در مورد آموزش از راه دور آسیب شناسی از طریق نظرسنجی آنلاین مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: 90 دانشجو (47%) از 190 شرکت‌کننده پرسشنامه را تکمیل کردند که 45 نفر مرد و 52 نفر در سال سوم فارغ‌التحصیلی پزشکی بودند. شرایط درک شده ای که یادگیری آسیب شناسی را تسهیل می کرد شامل استفاده از پلت فرم آموزش آنلاین و انعطاف پذیری زمانی برای مطالعه بود. دانشجویان سخنرانی های زنده تعاملی را برتر از سخنرانی های سنتی سنتی می دانستند. شرایط درک شده ای که مانع اجرای آموزش آنلاین شد، شامل دشواری جداسازی مطالعه از فعالیت های خانگی، بی انگیزگی و بدتر شدن کیفیت زندگی به دلیل دوری فیزیکی از همکاران و اساتید بود. به طور کلی، آموزش از راه دور آسیب شناسی توسط 80٪ از دانشجویان ارزش مثبت داشت.
نتیجه‌گیری: ابزارهای آنلاین اجازه می‌دهند تا محتوای پاتولوژی با موفقیت در طول همه‌گیری COVID-19 به دانش‌آموزان ارائه شود. این تجربه می تواند الگویی برای فعالیت های آموزشی آتی آسیب شناسی در آموزش علوم بهداشت باشد.
کلید واژه ها: پاتولوژی | آموزش از راه دور | کووید -19 | آموزش پزشکی
مقاله ترجمه شده
3 کارآفرینی بین‌المللی در دنیای پساکرونا
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
دنیای پساکرونا چگونه خواهد بود؟ نقش کارآفرینی بین‌المللی (IE) در دنیای جدید چه خواهد بود؟ این مقاله در تلاشش است به دو پرسش پاسخ دهد و بر تغییرات ایجادشده توسط کووید و نحوه‌ی اثرگذاری احتمالی آن بر حوزه و نوع فعالیت‌های کارآفرینی بین‌المللی در سالیان پیش رو تأکید دارد. این مقاله به بررسی عملکرد احتمالی کارآفرینان و شکل‌دهی نظم جهانی نوظهور می‌پردازد. مقاله‌ی پیش رو با تشریح پیامدهای این تغییرات برای کارآفرینی IE، الگویی برای پژوهش آینده ارائه می‌دهد.
کلیدواژه ها: کارآفرینی بین‌المللی | سرمایه‌گذاری‌های جدید بین‌المللی (INV ها) | کووید-19 | تغییرات سازمانی | دیجیتالی شدن | نوآوری | الگوی پژوهشی
مقاله ترجمه شده
4 Evaluation of six commercial SARS-CoV-2 rapid antigen tests in nasopharyngeal swabs: Better knowledge for better patient management?
ارزیابی شش تست آنتی ژن سریع SARS-COV-2 در سواب های نازوفارنکس: دانش بهتر برای مدیریت بهتر بیمار؟-2021
Robust antigen point-of-care SARS-CoV-2 tests have been proposed as an efficient tool to address the COVID-19 pandemic. This requirement was raised after acknowledging the constraints that are brought by molecular biology. However, worldwide markets have been flooded with cheap and potentially underperforming lateral flow assays. Herein we retrospectively compared the overall performance of five qualitative rapid antigen SARS- CoV-2 assays and one quantitative automated test on 239 clinical swabs. While the overall sensitivity and specificity are relatively similar for all tests, concordance with molecular based methods varies, ranging from 75,7% to 83,3% among evaluated tests. Sensitivity is greatly improved when considering patients with higher viral excretion (Ct≤33), proving that antigen tests accurately distinguish infectious patients from viral shedding. These results should be taken into consideration by clinicians involved in patient triage and management, as well as by national authorities in public health strategies and for mass campaign approaches.
keywords: SARS-DONE-2 | تست های آنتی ژن سریع | rt-pcr | کووید -19 | SARS-CoV-2 | Rapid antigen tests | RT-PCR | COVID-19
مقاله انگلیسی
5 An ecological critique of accounting: The circular economy and COVID-19
نقد زیست محیطی حسابداری: اقتصاد دایره ای و Covid-19-2021
Given the increasing participation of accounting technologies in purported solutions to deal with the ecological crisis, we address two areas where a growing accounting literature is emerging, the circular economy and the COVID-19 pandemic, testing some ideas to inform an ecological critique of accounting that could help us ward off the ‘‘dreams of escaping” (Latour, 2018). We suggest that the conceptual separation between nature and society renders accounting for the circular economy and the COVID-19 pandemic problematic. A critical account of the circular economy might problematize things like the whole economic system’s physical scale, spatial and temporal system boundaries, consumer culture, and the inherent politics of the circular economy. We also suggest that a critical account of the COVID-19 pandemic needs to take on board the participation of accounting representations in the construction of particular narratives about the virus. In particular, calculations of the costs caused by COVID-19 need to be connected to the ecological value of viruses to illustrate how the social and the biological worlds are inextricably connected. In both cases, we suggest critical accounting researchers need to be actively involved in discussions about how valuation constructs narratives about resource or waste, with significant implications on how we conceive the relationship between humanity and the environment.
keywords: حسابداری | انسان شناسی | اقتصاد دایره ای | کووید -19 | بحران زیست محیطی | Accounting | Anthropocene | Circular economy | COVID-19 | Environmental crisis
مقاله انگلیسی
6 Sustainability at stake during COVID-19: Exploring the role of accounting in addressing environmental crises
پایداری در معرض خطر در Covid-19: بررسی نقش حسابداری در رسیدگی به بحران های زیست محیطی-2021
In this paper, we reflect and provide insights on the environmental implications of postCOVID-19 economic recoveries. More specifically, we highlight the connection(s) between the environment and the COVID-19 crisis, in particular the intertwined links between Mother Nature and the virus. We then raise some concerns about the ‘illusionary’ positive and negative effects of the crisis on the environment before evoking some past lessons about crisis management and recovery. We contend that the current accounting and accountability mechanisms employed in economic stimulus programs, as well as traditional environmental accounting approaches, are inadequate and limiting to achieve long-term sustainability change. The paper concludes by offering accounting practitioners and researchers some possibilities to take a step forward and develop new understandings of social and environmental value consistent with ecological principles and sustainable development—and hope that these reflections will contribute to a broader debate on the role of accounting for sustainable development in the Anthropocene
keywords: بحران زیست محیطی | کووید -19 | حسابداری اجتماعی و زیست محیطی | مسئوليت | Environmental crisis | COVID-19 | Social and environmental accounting | Accountability
مقاله انگلیسی
7 The effects of personal information management capabilities and social-psychological factors on accounting professionals’ knowledge-sharing intentions: Pre and post COVID-19
تأثیر قابلیت های مدیریت اطلاعات شخصی و عوامل اجتماعی-روانشناختی بر اهداف به اشتراک گذاری دانش حرفه ای حسابداری: پیش و پست Covid-19-2021
Given the increased emphasis on individual factors in knowledge management research, this study proposes a research model that examines the effects of personal information management capabilities and social-psychological factors on the knowledge-sharing intention of accounting professionals. The survey results from 136 accounting professionals reveal that both personal information management capabilities and perceived image can positively influence knowledge- sharing behavior. Conversely, reciprocity and loss of knowledge power do not exhibit a signifi- cant role in knowledge-sharing intentions. The comparison analyses between pre- and post- COVID-19 sample groups indicate similar results for the hypothesized relationships while there are notable mean differences in knowledge sharing intention, image and information processing capabilities. This study extends current research by incorporating personal information man- agement capabilities to examine the power of the “individual” in knowledge sharing and offers timely evidence of accounting professionals’ personal knowledge management practices during the period of COVID-19. This study raises implications for researchers and practitioners interested in knowledge management in the accounting profession.
keywords: تصویر | قصد به اشتراک گذاری دانش | از دست دادن قدرت دانش | قابلیت های مدیریت اطلاعات شخصی | متقابل | Image | Knowledge-sharing intention | Loss of knowledge power | Personal information management capabilities | Reciprocity
مقاله انگلیسی
8 Impact of COVID-19 on the Indian seaport transportation and maritime supply chain
تأثیر COVID-19 در حمل و نقل و تأمین دریایی بندر دریایی هند-2021
Impacts of COVID-19 in maritime transportation and its related policy measures have been investigated by more and more organizations and researchers across the world. This paper aims to examine the impacts of COVID-19 on seaport transportation and the maritime supply chain field and its related issues in India. Secondary data are used to analyze the performance indicators of major seaports in India before and during the COVID-19 crisis. We further explore and discuss the expert’s views about the impact, preparedness, response, and recovery aspects for the maritime-related sector in India. The results on the quantitative performance of Indian major seaports during the COVID-19 indicate a negative growth in the cargo traffic and a decrease in the number of vessel traffic compared to pre-COVID-19. The expert survey results suggest a lack of preparedness for COVID-19 and the need for developing future strategies by maritime organizations. The overall findings of the study shall assist in formulating maritime strategies by enhancing supply chain resilience and sustainable business recovery process while preparing for a post-COVID-19 crisis. The study also notes that the Covid-19 crisis is still an ongoing concern, as the government, maritime organizations, and stakeholders face towards providing vaccine and remedial treatment to infected people. Further, this study can be expanded to the global maritime supply chain business context and to conduct interdisciplinary research in marine technical fields and maritime environment to measure the impact of COVID-19.
Keywords: COVID-19 | India | Seaports | Maritime | Supply chain | Stakeholders | Sustainability
مقاله انگلیسی
9 The effects of personal information management capabilities and social-psychological factors on accounting professionals’ knowledge-sharing intentions: Pre and post COVID-19
تأثیر قابلیت های مدیریت اطلاعات شخصی و عوامل اجتماعی-روانشناختی بر اهداف به اشتراک گذاری دانش حرفه ای حسابداری: پیش و پس Covid-19-2021
Given the increased emphasis on individual factors in knowledge management research, this study proposes a research model that examines the effects of personal information management capabilities and social-psychological factors on the knowledge-sharing intention of accounting professionals. The survey results from 136 accounting professionals reveal that both personal information management capabilities and perceived image can positively influence knowledge- sharing behavior. Conversely, reciprocity and loss of knowledge power do not exhibit a signifi- cant role in knowledge-sharing intentions. The comparison analyses between pre- and post- COVID-19 sample groups indicate similar results for the hypothesized relationships while there are notable mean differences in knowledge sharing intention, image and information processing capabilities. This study extends current research by incorporating personal information man- agement capabilities to examine the power of the “individual” in knowledge sharing and offers timely evidence of accounting professionals’ personal knowledge management practices during the period of COVID-19. This study raises implications for researchers and practitioners interested in knowledge management in the accounting profession.
keywords: تصویر | قصد به اشتراک گذاری دانش | از دست دادن قدرت دانش | قابلیت های مدیریت اطلاعات شخصی | متقابل | Image | Knowledge-sharing intention | Loss of knowledge power | Personal information management capabilities | Reciprocity
مقاله انگلیسی
10 COVID-19 pandemic related supply chain studies: A systematic review
مطالعات زنجیره تامین مرتبط با همه گیری COVID-19 : مرور سیستماتیک-2021
The global spread of the novel coronavirus, also known as the COVID-19 pandemic, has had a devastating impact on supply chains. Since the pandemic started, scholars have been researching and publishing their studies on the various supply-chain-related issues raised by COVID-19. However, while the number of articles on this subject has been steadily increasing, due to the absence of any systematic literature reviews, it remains unclear what aspects of this disruption have already been studied and what aspects still need to be investigated. The present study systematically reviews existing research on the COVID-19 pandemic in supply chain disciplines. Through a rigorous and systematic search, we identify 74 relevant articles published on or before 28 September 2020. The synthesis of the findings reveals that four broad themes recur in the published work: namely, impacts of the COVID-19 pandemic, resilience strategies for managing impacts and recovery, the role of technology in implementing resilience strategies, and supply chain sustainability in the light of the pandemic. Alongside the synthesis of the findings, this study describes the methodologies, context, and theories used in each piece of research. Our analysis reveals that there is a lack of empirically designed and theoretically grounded studies in this area; hence, the generalizability of the findings, thus far, is limited. Moreover, the analysis reveals that most studies have focused on supply chains for high-demand essential goods and healthcare products, while low-demand items and SMEs have been largely ignored. We also re- view the literature on prior epidemic outbreaks and other disruptions in supply chain disciplines. By considering the findings of these articles alongside research on the COVID-19 pandemic, this study offers research questions and directions for further investigation. These directions can guide scholars in designing and conducting impactful research in the field.
Keywords: Supply chain disciplines | COVID-19 pandemic | Supply chain disruptions | Epidemic outbreaks | Literature review
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi