دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Crisis management::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Crisis management

تعداد مقالات یافته شده: 51
ردیف عنوان نوع
1 Mindful management of relationships during periods of crises: A model of trust, doubt and relational adjustments
مدیریت آگاهانه روابط در دوره های بحران: الگویی از اعتماد ، تردید و تنظیمات رابطه ای-2020
This paper identifies practices of business-to-business relationship management that lead to building resilience during crisis. Business relationships play a significant role when firms face turbulence and disruption. Crises create resource limitations that businesses need to manage by the rapid formation of new relationships to access resources and build adequate capabilities. Mindfully managing such relationships requires a combination of trust, doubt and control mechanisms to enable exchange while safeguarding against relational vulnerabilities. Drawing on data from 33 firms operating within highly turbulent and uncertain environments, and crisis management literature, we apply the concept of mindfulness and introduce a model of mindful management of relationships as a process that combines the cognitive and behavioural capabilities of trusting, doubting, verifying, and adjusting relational exposure. This process enables a rapid acquisition of resources and building capabilities while enabling businesses dealing with issues before relational failure manifests. The mindful process supports ongoing and highly interactive relationships that adjust to changing circumstances fostering collaboration to deal with crises. Results encourage managers to rapidly develop relationships and trust new partners, whilst practicing suspicious thinking, enacting continuous interaction, empowering experienced boundary personnel, enabling frequent informal communication, and supporting the development of diverse social bonds.
Keywords: Mindfulness | Relationship management | Trust | Doubt | Crisis | Resilience
مقاله انگلیسی
2 Navigating disruptive crises through service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms
هدایت بحران های مخرب از طریق رشد خدمات محور: تأثیر COVID-19 بر بنگاه های تولیدی ایتالیا-2020
This study draws on an extensive survey and interview data collected during the COVID-19 pandemic. The respondents were executives of industrials firms whose factories, warehouses, and headquarters are located in Northern Italy. This is undoubtedly the European region first and most extensively affected by the pandemic, and the government implemented radical lockdown measures, banning nonessential travel and mandating the shutdown of all nonessential businesses. Several major effects on both product and service businesses are highlighted, including the disruption of field-service operations and supply networks. This study also highlights the increased importance of servitization business models and the acceleration of digital transformation and advanced services. To help firms navigate through the crisis and be better positioned after the pandemic, the authors present a four-stage crisis management model (calamity, quick & dirty, restart, and adapt), which provides insights and critical actions that should be taken to cope with the expected short and long-term implications of the crisis. Finally, this study discusses how servitization can enhance resilience for future crises—providing a set of indicators on the presumed role of, and impact on, service operations in relation to what executives expect to be the “next normal.”
Keywords: COVID-19 | Coronavirus | Servitization | Digitalization | Service operations | Solutions | Resilience
مقاله انگلیسی
3 Why tourists engage in online collective actions in times of crisis: Exploring the role of group relative deprivation
چرا گردشگران در مواقع بحرانی به اقدامات جمعی آنلاین می پردازند: بررسی نقش محرومیت نسبی گروه-2020
Social media platforms empower tourists to engage in secondary crisis communication and even take collective action against destinations. Such online actions result in challenges for tourism destinations related to crisis management and image restoration, especially for human-induced tourism crises caused internally by managerial or institutional faults. Based on the theory of relative deprivation and examining the reputation crisis of Snow Town as a case, this study aims to understand the cognitive, emotional, and behavioral mechanisms of tourists’ secondary crisis communications. The results show that group relative deprivation perceived by tourists can elicit their group-based anger and distrust toward the destination and can also lead to online collective action and offline behavioral intentions (here, negative travel intention). Additionally, the results show a reverse influence of aim-oriented and behavior-oriented online collective actions on travel intentions and that aimoriented actions positively mediate anger and travel intentions. This study provides new insights into how a personal incident evolves to become a tourism crisis during social-media communications and discusses managerial implications for crisis management and post-crisis marketing.
Keywords: Group relative deprivation | Group-based anger | Destination trust | Collective online actions | Secondary crisis communication | Crisis management
مقاله انگلیسی
4 Entrepreneurship and management education: Exploring trends and gaps
کارآفرینی و آموزش مدیریت: بررسی روندها و شکاف ها-2020
Entrepreneurship education is one of the most popular management education subjects due to its ability to link practice with theory. Despite its popularity, research on the topic is still in its in- fancy due to the interdisciplinary nature of the field that makes it unique to study. The aim of this editorial article is to highlight how entrepreneurship education needs to change based on the digital transformation made necessary by the recent COVID-19 crisis. The importance of embedding an entrepreneurship perspective within educational practices is stated that highlights the diversity of the field. The different theoretical underpinnings of entrepreneurship education are also highlighted that suggest a need to think in new directions about possible future peda- gogical approaches. This means it is important to stress the research streams that need more attention based on crisis management techniques in order to deal with the current COVID-19 pandemic. The article makes several suggestions that make it evident that there is merit in introducing novel perspectives that change the nature and way entrepreneurship education is understood in society.
Keywords: COVID-19 | Crisis management | Education | Entrepreneurship education | Response mechanisms | Resetting research
مقاله انگلیسی
5 Covid-19 and entrepreneurship education: Implications for advancing research and practice
Covid-19 و آموزش کارآفرینی: پیامدهای پیشرفت تحقیق و عمل-2020
This article aims at critically examining the linkage between entrepreneurship education and COVID-19 in order to help understand future research and practice paths. Due to the large global impact COVID-19 has had on society, new entrepreneurial education management practices are required to deal with the change. To do this, this article discusses why COVID-19 can be a transformational opportunity for entrepreneurship education research due to the new thought processes raised by the pandemic. The article suggests several assumptions that have changed as a result of COVID-19 and how entrepreneurship education is required in order to help solve the pandemic. By doing this, the article suggests that more entrepreneurship education research embedding a COVID-19 context is required to breakthrough new frontiers and reset the research agenda. By taking an entrepreneurial stakeholder perspective that looks at entrepreneurship education as a holistic process, an enhanced analysis of how response mechanisms including recovery and change are conducted can be made. This enables a way to view the COVID-19 crisis as an opportunity for more attention placed on the importance of entrepreneurship education for society.
Keywords: COVID-19 | Crisis management | Education | Entrepreneurship education | Response mechanisms | Resetting research
مقاله انگلیسی
6 “Hello are you available?” Dealing with online frauds and the role of forensic science
"سلام آیا شما در دسترس هستید؟" مقابله با کلاهبرداری آنلاین و نقش علم پزشکی قانونی-2020
On August 6, 2019, the 119 members of the School of criminal justice, forensic science and criminology at the University of Lausanne were the target of an online scammer. His/her modus operandi consisted of email masquerading as the Director of the School in an attempt to induce the victims to buy digital gift cards and to transmit the card usage code to the perpetrator. The first author of this paper is the Director of the School, and the second is an expert in digital forensic science and a professor of the School. They worked together in real time to deal with the fraud. Because the fraud occurred in a School of forensic science and criminology, it raised many questions on a variety of overlapping dimensions. The objective of this study was, therefore, to draw lessons from this case from several perspectives ranging from forensic science to cybersecurity, and from practical to academic. The response to the incident has been treated in four typical distinguishable phases: (1) fraud detection; (2) crisis management; (3) post-incident analysis; and (4) reporting to different communities. We conclude this paper by taking lessons from the case to express the essential role of forensic knowledge and crime analysis in interpreting the information conveyed by digital traces to develop innovative cross-disciplinary models for preventing, detecting, analysing, investigating and responding to online fraud.
Keywords: Online scam | Crime analysis | Digital forensics | Routine activities | Digitalization
مقاله انگلیسی
7 The ESPREssO Action Database: Collecting and assessing measures for disaster risk reduction and climate change adaptation
پایگاه داده عملیاتی ESPREssO: جمع آوری و ارزیابی اقدامات برای کاهش خطر در برابر بلایای طبیعی و سازگاری با تغییرات آب و هوا-2020
The Action Database (ADB) was developed during the ESPREssO project (Enhancing Synergies for Disaster Prevention in the European Union) in order to store and analyze relevant ideas emerging during the project to deal with the challenges. It provides the opportunity to formalize discussions and to store their content in a synthetic format, as well as to collect experiences and evaluate the impacts they had at their respective scales of implementation and on different parameters. The major aim of the ESPREssO-ADB tool, and its main innovation, is to deal with multi-hazard and multi-challenge actions, in an international context and notably in a cross-border initiative. The ESPREssO project aimed at contributing to a new strategic vision on Disaster Risk Reduction (DRR) and Climate Change Adaptation (CCA) in Europe. To do so, stakeholders working with CCA and/or DRR in Europe were consulted to identify measures boosting adaptation or societies’ resilience. Each idea, measure or comment was stored and ranked in the ADB using qualitative criteria based on the Sendai Priorities and the SHIELD model proposed by the ESPREssO Team. Each action was assessed through multi-criteria analysis and effectiveness was approached under two different angles. The first one in line with the priorities of the Sendai Framework; and the second one with the SHIELD model. This model incorporate recommendations on how to optimize risk management capabilities through DRR. Positive actions had fed the Vision Paper and Guidelines produced by the project. This paper describes in details the ADB structure and the multi-criteria analysis performed.
Keywords: Action database | Europe | Disaster prevention | Disaster risk reduction (DRR) | Climate change adaptation (CCA) | Cross border crisis management | Stakeholders
مقاله انگلیسی
8 The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative study
تجارب ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در طول بحران COVID-19 در چین: یک مطالعه کیفی-2020
Background In the early stages of the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Hubei, China, the local healthcare system was overwhelmed. Physicians and nurses who had no infectious disease expertise were recruited to provide care to patients with COVID-19. To our knowledge, no studies on their experiences of combating COVID-19 have been published. We aimed to describe the experiences of these health-care providers in the early stages of the outbreak. Methods We did a qualitative study using an empirical phenomenological approach. Nurses and physicians were recruited from five COVID-19-designated hospitals in Hubei province using purposive and snowball sampling. They participated in semi-structured, in-depth interviews by telephone from Feb 10 to Feb 15, 2020. Interviews were transcribed verbatim and analysed using Haase’s adaptation of Colaizzi’s phenomenological method. Findings We recruited nine nurses and four physicians. Three theme categories emerged from data analysis. The first was “being fully responsible for patients’ wellbeing—‘this is my duty’”. Health-care providers volunteered and tried their best to provide care for patients. Nurses had a crucial role in providing intensive care and assisting with activities of daily living. The second category was “challenges of working on COVID-19 wards”. Health-care providers were challenged by working in a totally new context, exhaustion due to heavy workloads and protective gear, the fear of becoming infected and infecting others, feeling powerless to handle patients’ conditions, and managing relationships in this stressful situation. The third category was “resilience amid challenges”. Health-care providers identified many sources of social support and used self-management strategies to cope with the situation. They also achieved transcendence from this unique experience. Interpretation The intensive work drained health-care providers physically and emotionally. Health-care providers showed their resilience and the spirit of professional dedication to overcome difficulties. Comprehensive support should be provided to safeguard the wellbeing of health-care providers. Regular and intensive training for all healthcare providers is necessary to promote preparedness and efficacy in crisis management. Funding National Key R&D Program of China, Project of Humanities and Social Sciences of the Ministry of Education in China.
مقاله انگلیسی
9 مدیریت بحران در ادارات دولتی: مدل سه مرحله ای برای حوادث ایمنی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران در ادارات دولتی برای حوادث ایمنی ، در مرحله پیش از بحران ، بحران و پس از بحران انجام شده است. نمونه آماری از 177 شرکت کننده باتجربه در مدیریت بحران از دولت، سازمان های دولتی و نیروهای امنیتی/نظامی در یونان تشکیل شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ساختاری در مجموعه ای از مصاحبه های شخصی جمع آوری شدند. نتایج نشان می دهند که توانایی سرپرست و اعضاء تیم مدیریت بحران در اتخاذ تصمیمات صحیح، ارتباطات داخلی و خارجی و نوع بحران ها، عوامل مؤثر (پیش بینی کننده) در سه مرحله مدیریت بحران (پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران) در ادارات دولتی می باشند. مضامین مدیریتی عبارتند از نیاز به پیاده سازی تغییرات فرهنگی و ساختاری، توسعه توانایی سرپرست تیم مدیریت بحران در تصمیم گیری در شرایط اضطراری، تغییر کانال ها و رویه های ارتباطات رسمی داخلی و بازطراحی راهبرد ارتباطات خارجی به منظور خمدیریت مؤثر رویدادهای ایمنی روز در یک محیط پویا و غیرقابل پیش بینی.
کلمات کلیدی: حوادث ایمنی | ارتباطات | تصمیم گیری | مدیریت بحران | ادارات دولتی | رهبری.
مقاله ترجمه شده
10 مدیریت بحران بین روابط عمومی و رویکرد چند عاملی هالونیک
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
در بسیاری از علوم مدیریت بحران یک موضوع چند رشته ای است. علوم اجتماعی، امور خارجه، پزشکی، مهندسی و بسیاری دیگر، به مدیریت رویدادهای مهم و بزرگ پیش بینی نشده علاقه مند هستند. این مقاله برخی از تفاوت ها و موضوعات مشترک مدیریت بحران را با استفاده از دو رویکرد متفاوت ارائه می دهد. نخست، روابط عمومی (PR)، به عنوان بخشی از علوم ارتباطی است؛ و دوم، مفهوم هالوسی چندگانه (HMAS) است که موضوع پژوهشی مربوط به مهندسی نرم افزار و علوم محاسباتی است. ما دو رویکرد متفاوت ، اما با یک هدف مشترک داریم: فراهم کردن امکان پشتیبانی تیم مدیریت بحران در شرایط کاری غیرمعمول. با توجه به رویکرد هولونیک، این مقاله مدیریت بحرانی توزیع شده متمرکز و رویکرد غیر خطی ارائه می¬دهد که در آن فضایی، فاکتورهای مهارت و تخصص انسانی عناصر کلیدی هستند.
کليدواژگان: مديريت بحران | روابط عمومي | سيستم چند عاملي هولمز | مديريت ريسك
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi