دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Cultural framework::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Cultural framework

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 چارچوبی برای تحقیقات بازاریابی دیجیتال: بررسی چهار عصر فرهنگی بازاریابی دیجیتال
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
رشته بازاریابی دیجیتال با گسستگی فزاینده مواجه شده است؛ تکثیر زمینه های فرعی مختلف تحقیق مانع از تجمع دانش می گردد. این گسستگی به نظر می رسد متکی به پیچیدگی ذاتی اینترنت بوده و حاصل 50 سال تکامل است. هدف ما فراهم سازی چارچوب یکپارچه برای تحقیقات در بازاریابی دیجیتالی برگرفته از تحلیل تاریخی اینترنت است. با استفاده از نظریه تمرین و نظریه موسساتی، نوع جدید کار موسساتی را طراحی می کنیم. این چارچوب را برای تحلیل منابع ثانویه تاریخی به کار می بریم. چهار گروه فرهنگی در اینترنت (سیستم های مشارکتی، سیستم هایبازار سنتی، سیستم های تولید مشترک و سیستم بازار تولید مصرف) یافته و به توصیف اصول پویا نحوه ایجاد سیستم ها با همگون سازی مجموعه فرهنگی موجود می پردازیم. با فراهم سازی چارچوب فرهنگی نظریه ای که اصول پویا ایجاد چهار مجموعه فرهنگی، به ادبیات بازاریابی دیجیتال می افزاییم. به علاوه، سه مسیر تکامل بالقوه نمای دیجیتال را مطرح می کنیم. چارچوب ما ممکن است به مدیران کمک کند تا از راهبرد دیجیتالی خود سر درآورند و در سیستم های اینترنت مختلف جستجو کنند.
کلمات کلیدی: بازاریابی دیجیتال | روش تاریخی | فرهنگ های دیجیتال | نظریه نهادی | تئوری تمرین | چارچوب فرهنگی | آینده نگر
مقاله ترجمه شده
2 A Framework for Digital Marketing Research: Investigating the Four Cultural Eras of Digital Marketing
چارچوبی برای تحقیقات بازاریابی دیجیتال: بررسی چهار دوره فرهنگی بازاریابی دیجیتال-2020
The digital marketing discipline is facing growing fragmentation; the proliferation of different subareas of research impedes the accumulation of knowledge. This fragmentation seems logically tied to the inherent complexity of the Internet, itself resulting from 50 years of evolution. Thus, our aim is to provide an integrative framework for research in digital marketing derived from the historical analysis of the Internet. Using practice theory and institutional theory, we outline a new type of institutional work: imprinting work. We apply this framework to the analysis of historical secondary sources. We find four cultural repertoires on the Internet (collaborative systems, traditional market systems, co-creation systems, and prosumption market systems) and describe the dynamics of imprinting work leading to their creation, showing how new systems are created by appropriating and assimilating existing cultural repertoires. We contribute to the digital marketing literature by providing a cultural framework and a theory explaining the dynamics of the creation of four cultural repertoires. Moreover, we outline three paths of potential evolution of the digital landscape. Our framework may help managers make sense of their digital strategy and navigate the various Internet systems.
Keywords: Digital marketing | Historical method | Digital cultures | Institutional theory | Practice theory | Cultural framework | Prospective
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi