دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Customer loyalty::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Customer loyalty

تعداد مقالات یافته شده: 27
ردیف عنوان نوع
1 Engaging and retaining customers with AI and employee service
تعامل و حفظ مشتریان با هوش مصنوعی و خدمات کارمندی-2020
Artificial intelligence (AI) permeates in service organisations as a tool to enhance operational efficiency and improve customer experience. Reports show that most consumers prefer human interactions with service employees. Drawing on this observation, the current study examines how customers’ service experiences with employees and AI influence customer engagement and loyalty. Customers’ emotional intelligence is proposed as a moderator between service experience and customer engagement. The study was conducted with hotel customers in Australia. The results show that whilst both service experience with employees and AI are significantly related to customer engagement and loyalty, only certain dimensions make significant unique variances in the outcome variables. The findings indicate that customers prefer employee service. These service experiences also have significant partial mediation effects on customer loyalty. Emotional intelligence has a significant moderation effect on customer engagement. Discussion of these findings and implications derived from this study concludes this paper.
Keywords: Artificial intelligence | Emotional intelligence | Service experience | Customer engagement | Customer loyalty
مقاله انگلیسی
2 تولید مشترک: رابطه عمده بین مسئولیت اجتماعی شرکت، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
در محیط متصل، دیجیتال و آشکارتر، مشتریان به طور روزافزون نام های تجاری را وادار می کنند تا فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکتی واقعی و فعالیت های تولید مشترک در پیش بگیرند. در حالی که مسئولیت اجتمای شرکت و تولید مشترک فرایندهای اجتماعی و گروهی اند، هنوز تحقیقات کمی به بررسی این مسئله پرداخته اند که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند تولید مشترک را بهبود بخشد. به علاوه، در حالی که تحقیقات قبلی به طور عمده تولید مشترک را به پیامدهای هیجانی ربط می دهند (همانند تعهد تاثیرگذار مشتری)، تحقیقت تجربی محدودی آن را به پیامدهای منطقی ( همانند اعتماد مشتری) و رفتاری (وفاداری مشتری) مربوط دانسته اند. جهت بررسی این کمبود ها در ادبیات، این مقاله به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری می پردازد، با توجه به اینکه نقش هایواسطه تولید مشترک و اعتماد مشتری را باید لحاظ نمود. آن همچنین به بررسی تاثیر تولید مشترک بر اعتماد مشتری می پردازد. داده های جمع آوری شده در اسپانیا در اواخر 2017 با استفاده از نظرسنجی آنلاین جمع آوری شدند و نمونه حاوی 1101 مشتری با نام های تجاری خدمات بیمه سلامت بود. مدل سازی معادله ساختاری برای آزمون روابط فرضی به طور همزمان به کار رفت. نتایج نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تولید مشترک و اعتماد مشتری تاثیر می گذارد. به هر حال، تاثیر غیرمستقیم نسبت به هر دو قوی تر است بدین مفهوم که شامل سازی فعالیت های تولید مشترک و برقراری اعتماد مشتری می تواند فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت را راحت تر کند تا وفاداری مشتری را ارتقاء دهد. به علاوه، تولید مشترک تاثیر مستقیم بر اعتماد مشتری دارد.
واژگان کلیدی: تولید مشترک | مسئولیت اجتماعی شرکت | وفاداری مشتری.
مقاله ترجمه شده
3 تاثیر فرهنگ ملی و ساختار صنعتی بر وفاداری مشتری به خرده فروشی خواروبار
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مقاله برای بار نخست به بررسی تاثیر فرهنگ ملی و ساختار صنعتی بر وفاداری مشتری در خرده فروشی خواروبار می پردازد. خرده فروش های خواروبار سابقه دیرینه و بی وقفه در زمینه گسترش بین المللی داشته و بسیار اهمیت دارد که بدانیم چگونه میزان وفاداری را می توان در زمینه های مختلف افزایش داد. تحلیل مضمونی گروه های هدف انجام شده در کشورهایی با ساختار و فرهنگ مختلف همچون بریتانیا کبیر و سریلانکا نگرش های منحصر ایجاد کرد. تفاوت های عمده پیرامون اولویت های مصرف کننده و نگرش برنامه های وفاداری و عوامل اصلی انواع وفاداری مختلف اند. مفاهیم نظری و مدیریتی بحث می شوند.
کلید واژه ها: وفاداری مشتری | فرهنگ ملی | ساختار صنعتی
مقاله ترجمه شده
4 آیا سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه ای برای تجارت بندری واقعاً ارزشمند است؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 35
پایانه های کانتینری به خاطر نیروهایی نظیر اتحادهای استراتژیک، خصوصی سازی، مناطق همپوشان و اپراتورهای پایانه جهانی، با رقابت شدید و محیطی دائماً در حال تغییر مواجه شده اند. برای توجیه هزینه های بالای سرمایه گذاری و بهره برداری و رسیدن به سودآوری، پایانه های کانتینری بایستی به حجم بار رضایت بخشی برسند. عملاً، سرمایه گذاریهای فیزیکی و همکاری میان بنادر راههای فعلی مبارزه بنادر به نیروهای جدید در بازار حمل و نقل کانتینری به حساب می آیند. به علاوه، یکی از عوامل مهم برای بندر جهت تضمین جریانات کافی، وفاداری مشتری می باشد. این مطالعه، تاثیرات تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر شاخص های عملکرد مالی و غیر مالی پایانه های کانتینری را بررسی می کند. داده های مورد نظر از 24 پایانه کانتینری واقع در ترکیه (134 پاسخ) جمع آوری و از طریق مدلسازی معادله ساختاری چند سطحی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس یافته های بدست آمده، نتیجه اصلی ما آن است که هرچه بندر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای را بیشتر پیاده کند، به همان نسبت کیفیت ارتباط با مشتری بالاتر است، که در ادامه ازآن به عنوان عملکرد ارتباط با مشتری، و متعاقباً عملکرد مالی نام برده می شود.
کلمات کلیدی: بازاریابی رابطه ای | بازاریابی خدمات بندر | ارتباط با مشتری بندر | عملکرد مالی بندر | عملکرد بندر
مقاله ترجمه شده
5 Consumer use of mobile banking (M-Banking) in Saudi Arabia: Towards an integrated model
استفاده مصرف کننده از بانکداری همراه (M-Banking) در عربستان سعودی: به سوی یک مدل یکپارچه-2019
Mobile banking is one of the most promising technologies that has emerged in recent years and could prove to have considerable value to both banks and customers. Thus, this study recognises the need to test the main factors that could predict the use of mobile banking as well as how using such a system could contribute to both customer satisfaction and customer loyalty. The conceptual model of this study combines two models (i.e. UTAUT2 and the D&M IS Success Model). A questionnaire survey was conducted to collect the required data from convenience sampling of Saudi bank customers. The main factors – performance expectancy, price value, facilitating conditions, hedonic motivation, habit, system quality and service quality – were found to have a significant impact on actual use behaviour. This study was cross-sectional, therefore future studies should implement longitudinal studies in order to re-collect the findings. Further, this study adopted convenience sampling of Saudi M-Banking users. This may adversely impact the issue of generalisability to the whole population. The gap in the M-Banking literature in Saudi Arabia would be bridged by proposing a comprehensive conceptual model that scrupulously clarifies the use of M-Banking from the perspective of Saudi users. Furthermore, this study would consider the adoption of numeric data in order to inferentially analyse them using SEM. This in turn would assist in generalising the findings to the whole Saudi population.
Keywords: Mobile banking | UTAUT2 | IS Success Model | Saudi Arabia
مقاله انگلیسی
6 New perspectives on gray sheep behavior in E-commerce recommendations
دیدگاه های جدید در مورد رفتار گوسفند خاکستری در توصیه های تجارت الکترونیکی-2019
With the exponential rise in the size of data being generated, personalization based on recommender systems has become an important aspect of digital marketing strategy of E-Commerce companies. Recommender systems also help these companies in cross-selling, up-selling and to increase the customer loyalty. However, presence of certain users, known as gray sheep users, with eccentric taste, minimizes the overall efficiency of the recommender systems. Hence, their identification and removal from the computation system is critical for more efficient recommendations. This work presents psychographic models-based approaches for gray sheep user identification with improved performance. It also studies gray sheep behavior across different domains and contexts, apart from introducing the idea of gray sheep items
Keywords: Personalization | Gray Sheep Users | Psychographic models | Cross Domain Recommender Systems | Context Aware Recommender Systems | Collaborative Filtering
مقاله انگلیسی
7 کیفیت رابطه به عنوان پیش بینی کننده وفاداری مشتری B2B در بخش داروسازی: شاهدی از کشور اردن
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله با هدف بررسی تاثیر پذیری ابعاد کیفیت رابطه ( به عنوان مثال اعتماد، رضایت و تعهد) بر جنبه های وفاداری یعنی وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری است. روش نظرسنجی کمی برای دستیابی به اهداف مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، یک تکنیک نمونه گیری آسان برای انتخاب نمونه پزشکان در حال کار در بخش مراقبت های بهداشتی دولتی در کشور اردن به کار گرفته شد. در مجموع 500 پرسشنامه توزیع شد که408 پرسشنامه در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. داده ها بوسیله مدلسازی معادلات ساختاری اعمال شده برای تست مدل مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه ها نیز از نظر کمی مورد تست و از نظر کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو جنبه وفاداری مشتری ( یعنی وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی) به صورت مثبت بر ابعاد کلی کیفیت رابطه ( یعنی اعتماد ، رضایت و تعهد) تاثیر می گذارند و یک رهنمود را برای شرکت های داروسازی در کشور اردن در راستای تمرکز بر بهبود کیفیت روابط بین نمایندگان دارویی و پزشکی شان و پزشکان فراهم می کند و این ناشی از اهمیت چنین عواملی در بهبود وفاداری مشتری است که در مدیریت مثبت و موثر مشتریان شان و افزایش فرصت های کسب و کاری در آینده منعکس می شود.
کلمات کلیدی: وفاداری نگرشی | B2B | وفاداری رفتاری | کیفیت رابطه | SEM
مقاله ترجمه شده
8 A generic two-stage fuzzy inference system for dynamic prioritization of customers
یک سیستم استنتاج فازی دو مرحله ای عمومی برای اولویت بندی پویای مشتریان-2019
This paper presents a fuzzy expert system for prioritization of heterogeneous customers with different needs. In this way, it is possible to improve the average waiting cost of a queuing system and enhance customer satisfaction as the basic component of organizations. Each customer has his own specific char- acteristics and demands and expects the system to understand his value and provide the best service. In this study, a two-stage Mamdani fuzzy inference system (FIS) was applied as a decision-making approach to prioritize customers based on Service Duration, Service Value, Customer Loyalty, Maximum Toleration, and Waiting Time. For this purpose, an expert system was developed that can be applied in various fields perfectly. To evaluate and analyze the performance of Fuzzy Prioritization System (FPS), the proposed model is compared with the First-In-First-Out (FIFO) and the Technique for Order of Preference by Simi- larity to Ideal Solution (TOPSIS) methods as common approaches for prioritizing customers. The results of numerical experiments revealed the efficiency of the proposed system compared to these two methods.
Keywords: Queue system | Fuzzy inference system | Dynamic prioritization
مقاله انگلیسی
9 Does country-of-origin brand personality generate retail customer lifetime value? A Big Data analytics approach
آیا شخصیت نام تجاری کشور مبدا باعث افزایش طول عمر مشتریان خرده فروشی می شود؟ رویکرد تجزیه و تحلیل داده های بزرگ-2018
Many retail firms have witnessed the erosion of customer loyalty with the rise of e-commerce and its resulting benefits to consumers, including increased choices, lower prices, and ease of brand switching. Retailers have long collected data to learn about customer purchasing habits; however, many currently do not use data-mining analytics to increase marketing effectiveness by predicting future buying patterns and potential customer life time value, particularly to important segments such as loyal and potential repeat customers. Data mining can efficiently analyze large amounts of business data (“Big Data”) in an effort to forecast consumer needs and increase the lifetime value of customers (CLV). Previous studies on these topics primarily focus on conceptual assumptions and generally do not present empirically valid models. The present study sought to fill the research gap by using Big Data analytics to analyze approximately 44,000 point-of-sale transaction records for 26,000 customers of a Taiwanese retail store to understand how consumer personality traits relate to the country-of-origin (COO) traits (brand personality) of beer brands, and to predict potential customer lifetime value (CLV). The findings revealed that consumers tend to purchase and co-purchase brands with traits similar to their own personality traits (i.e., Japan—peacefulness, Belgium—openness, Ireland—excitement, etc.). Significantly, customers with the group of personality traits associated with “peacefulness” and “openness” were the most profitable customers among the five analyzed clusters (CLV value = 0.3149, 0.2635). The study provides valuable new insights into COO brand personality and consumer personality traits with co-purchase behaviors via data mining techniques, and highlights the value of extending CLV in developing useful marketing strategies.
Keywords: Big Data analytics ، Customer-driven marketing strategy ، Country-of-origin ، Brand personality ، Customer lifetime value ، Retail industry
مقاله انگلیسی
10 مديريت ارتباط موفق مشتري در ادغام فرآيند کسب و کار و توسعه برنامه هاي مديريت پروژه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
رضایت مشتری عامل مهمی برای بقا و کمک به حفظ رشد اقتصادی است. "مرکزیت مشتری" مبادله بازده با اثربخشی در نتیجه بهبود عملکرد مالی را ایجاد می کند. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تلفیقی از فرایندها، افراد و فن آوری است که سعی در ارزش دادن به مشتری یک شرکت دارد. این یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت ارتباط با تمرکز برای حفظ مشتری و توسعه ارتباطات است. با پیشرفت در فن آوری اطلاعات، CRM در حال تغییر و تحول در ساختار سازمانی در رویکرد مشتری محوری است. شرکت هایی که با موفقیت CRM پیاده سازی می کنند، پاداش هایی را در وفاداری مشتری و سودآوری طولانی مدت کسب می کنند. با این حال، پیاده سازی موفق نامعلوم است، زیرا شرکت ها نمی فهمند که CRM متشکل از متقابل و متمرکز بر مشتری است و نیازمند مهندسی دوباره در سراسر سازمان است. اگر چه بخش بزرگی از CRM مبتنی بر فناوری است، مشاهده CRM به عنوان یک راه حل تنها برای تکنولوژی احتمالا بی فایده است. برای پیاده سازی موفق CRM، رویکرد یکپارچه و متوازن نسبت به تکنولوژی، مردم و فرایند مورد نیاز است. در این مطالعه، داده ها از SME های هند جمع آوری شده و بخش های مربوط به فروش و بازاریابی، اداری و عملیات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. داده ها با استفاده از روش های آماری از نظر متغیرهای خدمات مشتری مشخص شده از بررسی مقالات مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شده است. تجزیه و تحلیل اهمیت فرآیندهای کسب و کار مدرن، به ویژه برای نقش های هماهنگی، و مطالعه اهداف مختلف برای اسناد را شرح می دهد. یافته های مربوط به کل مدل تعادلی خدمات مشتری با نرم افزار CRM برای SMEs قابل دسترسی است.
کلمات کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری | فرآیند کسب و کار | رضایت مشتری | خدمات | SME
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi