دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Deep learning::صفحه 1
تبریک 1399
نتیجه جستجو - Deep learning

تعداد مقالات یافته شده: 330
ردیف عنوان نوع
1 Does government information release really matter in regulating contagionevolution of negative emotion during public emergencies? From the perspective of cognitive big data analytics
آیا انتشار اطلاعات دولتی در تنظیم تکامل منفی احساسات منفی در مواقع اضطراری عمومی اهمیت دارد؟ از منظر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ شناختی-2020
The breeding and spreading of negative emotion in public emergencies posed severe challenges to social governance. The traditional government information release strategies ignored the negative emotion evolution mechanism. Focusing on the information release policies from the perspectives of the government during public emergency events, by using cognitive big data analytics, our research applies deep learning method into news framing framework construction process, and tries to explore the influencing mechanism of government information release strategy on contagion-evolution of negative emotion. In particular, this paper first uses Word2Vec, cosine word vector similarity calculation and SO-PMI algorithms to build a public emergenciesoriented emotional lexicon; then, it proposes a emotion computing method based on dependency parsing, designs an emotion binary tree and dependency-based emotion calculation rules; and at last, through an experiment, it shows that the emotional lexicon proposed in this paper has a wider coverage and higher accuracy than the existing ones, and it also performs a emotion evolution analysis on an actual public event based on the emotional lexicon, using the emotion computing method proposed. And the empirical results show that the algorithm is feasible and effective. The experimental results showed that this model could effectively conduct fine-grained emotion computing, improve the accuracy and computational efficiency of sentiment classification. The final empirical analysis found that due to such defects as slow speed, non transparent content, poor penitence and weak department coordination, the existing government information release strategies had a significant negative impact on the contagion-evolution of anxiety and disgust emotion, could not regulate negative emotions effectively. These research results will provide theoretical implications and technical supports for the social governance. And it could also help to establish negative emotion management mode, and construct a new pattern of the public opinion guidance.
Keywords: Government information release | Cognitive big data analytics | E-government | Sentiment analysis | Public emergency events
مقاله انگلیسی
2 Towards a real-time processing framework based on improved distributed recurrent neural network variants with fastText for social big data analytics
به سمت یک چارچوب پردازش در زمان واقعی بر اساس بهبود انواع شبکه عصبی مکرر توزیع شده با fastText برای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ اجتماعی-2020
Big data generated by social media stands for a valuable source of information, which offers an excellent opportunity to mine valuable insights. Particularly, User-generated contents such as reviews, recommendations, and users’ behavior data are useful for supporting several marketing activities of many companies. Knowing what users are saying about the products they bought or the services they used through reviews in social media represents a key factor for making decisions. Sentiment analysis is one of the fundamental tasks in Natural Language Processing. Although deep learning for sentiment analysis has achieved great success and allowed several firms to analyze and extract relevant information from their textual data, but as the volume of data grows, a model that runs in a traditional environment cannot be effective, which implies the importance of efficient distributed deep learning models for social Big Data analytics. Besides, it is known that social media analysis is a complex process, which involves a set of complex tasks. Therefore, it is important to address the challenges and issues of social big data analytics and enhance the performance of deep learning techniques in terms of classification accuracy to obtain better decisions. In this paper, we propose an approach for sentiment analysis, which is devoted to adopting fastText with Recurrent neural network variants to represent textual data efficiently. Then, it employs the new representations to perform the classification task. Its main objective is to enhance the performance of well-known Recurrent Neural Network (RNN) variants in terms of classification accuracy and handle large scale data. In addition, we propose a distributed intelligent system for real-time social big data analytics. It is designed to ingest, store, process, index, and visualize the huge amount of information in real-time. The proposed system adopts distributed machine learning with our proposed method for enhancing decision-making processes. Extensive experiments conducted on two benchmark data sets demonstrate that our proposal for sentiment analysis outperforms well-known distributed recurrent neural network variants (i.e., Long Short-Term Memory (LSTM), Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM), and Gated Recurrent Unit (GRU)). Specifically, we tested the efficiency of our approach using the three different deep learning models. The results show that our proposed approach is able to enhance the performance of the three models. The current work can provide several benefits for researchers and practitioners who want to collect, handle, analyze and visualize several sources of information in real-time. Also, it can contribute to a better understanding of public opinion and user behaviors using our proposed system with the improved variants of the most powerful distributed deep learning and machine learning algorithms. Furthermore, it is able to increase the classification accuracy of several existing works based on RNN models for sentiment analysis.
Keywords: Big data | FastText | Recurrent neural networks | LSTM | BiLSTM | GRU | Natural language processing | Sentiment analysis | Social big data analytics
مقاله انگلیسی
3 Predicting academic performance of students from VLE big data using deep learning models
پیش بینی عملکرد علمی دانش آموزان از داده های بزرگ VLE با استفاده از مدل های یادگیری عمیق-2020
The abundance of accessible educational data, supported by the technology-enhanced learning platforms, provides opportunities to mine learning behavior of students, addressing their issues, optimizing the educational environment, and enabling data-driven decision making. Virtual learning environments complement the learning analytics paradigm by effectively providing datasets for analysing and reporting the learning process of students and its reflection and contribution in their respective performances. This study deploys a deep artificial neural network on a set of unique handcrafted features, extracted from the virtual learning environments clickstream data, to predict at-risk students providing measures for early intervention of such cases. The results show the proposed model to achieve a classification accuracy of 84%–93%. We show that a deep artificial neural network outperforms the baseline logistic regression and support vector machine models. While logistic regression achieves an accuracy of 79.82%–85.60%, the support vector machine achieves 79.95%–89.14%. Aligned with the existing studies - our findings demonstrate the inclusion of legacy data and assessment-related data to impact the model significantly. Students interested in accessing the content of the previous lectures are observed to demonstrate better performance. The study intends to assist institutes in formulating a necessary framework for pedagogical support, facilitating higher education decision-making process towards sustainable education.
Keywords: Learning analytics | Predicting success | Educational data | Machine learning | Deep learning | Virtual learning environments (VLE)
مقاله انگلیسی
4 Detection and classification of bruises of pears based on thermal images
تشخیص و طبقه بندی کبودی گلابی بر اساس تصاویر حرارتی-2020
The detection and classification of bruises of pears based on thermal images have been investigated. A simple thermal imaging system in the long-wavelength ranges (8–14 μm) assembledμwith hot air equipment was constructed to capture cleaner images. Higher velocity and temperature of the air reduced the time required to obtain a clean image, but the images were not sufficient able to discriminate the slight and invisible variation of bruises over consecutive days. The grey-level co-occurrence matrix of the thermal images were analysed, and the slight differences in the pears over consecutive days were presented in the form of a line chart. A traditional deep learning algorithm commonly used in classification of big data sets was modified to one suitable for classification of a small sample data set of thermasl images (3246 samples were used as the training data set and 1125 were used as a test data set) collected from 300 pears over 10 days. The best test prediction accuracy obtained was 99.25%.
Keywords: Detection and classification | Thermal images | Grey-level co-occurrence matrix | Deep learning
مقاله انگلیسی
5 Therapy-driven Deep Glucose Forecasting
پیش بینی گلوکز عمیق درمان محور-2020
The automatic regulation of blood glucose for Type 1 diabetes patients is the main goal of the artificial pancreas, a closed-loop system that exploits continue glucose monitoring data to define an optimal insulin therapy. One of the most successful approaches for developing the artificial pancreas is the model predictive control, which exhibits promising results on both virtual and real patients. The performance of such controller is highly dependent on the reliability of the glucose–insulin model used for prediction purpose, which is usually implemented with classic mathematical models. The main limitation of these models consists in the difficulties of modeling the physiological nonlinear dynamics typical of this system. The availability of big amount of in silico and in vivo data moved the attention to new data-driven methods which are able to easily overcome this problem. In this paper we propose Deep Glucose Forecasting, a deep learning approach for forecasting glucose levels, based on a novel, two-headed Long-Short Term Memory implementation. It takes in input the previous values obtained through continue glucose monitoring, the carbohydrate intake, the suggested insulin therapy and forecasts the interstitial glucose level of the patient. The proposed architecture has been trained on 100 virtual adult patients of the UVA/Padova simulator, and tested on both virtual and real patients. The proposed solution is able to generalize to new unseen data, outperforms classical population models and reaches performance comparable to classical personalized models when fine-tuning is exploited on real patients.
Keywords: Diabetes | Forecasting | Prediction | Deep learning | LSTM
مقاله انگلیسی
6 Highway crash detection and risk estimation using deep learning
تشخیص تصادف بزرگراه و تخمین ریسک با استفاده از یادگیری عمیق-2020
Crash Detection is essential in providing timely information to traffic management centers and the public to reduce its adverse effects. Prediction of crash risk is vital for avoiding secondary crashes and safeguarding highway traffic. For many years, researchers have explored several techniques for early and precise detection of crashes to aid in traffic incident management. With recent advancements in data collection techniques, abundant real-time traffic data is available for use. Big data infrastructure and machine learning algorithms can utilize this data to provide suitable solutions for the highway traffic safety system. This paper explores the feasibility of using deep learning models to detect crash occurrence and predict crash risk. Volume, Speed and Sensor Occupancy data collected from roadside radar sensors along Interstate 235 in Des Moines, IA is used for this study. This real-world traffic data is used to design feature set for the deep learning models for crash detection and crash risk prediction. The results show that a deep model has better crash detection performance and similar crash prediction performance than state of the art shallow models. Additionally, a sensitivity analysis was conducted for crash risk prediction using data 1-minute, 5-minutes and 10-minutes prior to crash occurrence. It was observed that is hard to predict the crash risk of a traffic condition, 10 min prior to a crash.
Keywords: Crash detection | Crash prediction | Deep learning
مقاله انگلیسی
7 Identification of animal individuals using deep learning: A case study of giant panda
شناسایی فردی حیوانی با استفاده از یادگیری عمیق: یک مطالعه موردی از پاندا غول پیکر-2020
Giant panda (Ailuropoda melanoleuca) is an iconic species of conservation. However, long-term monitoring of wild giant pandas has been a challenge, largely due to the lack of appropriate method for the identification of target panda individuals. Although there are some traditional methods, such as distance-bamboo stem fragments methods, molecular biological method, and manual visual identification, they all have some limitations that can restrict their application. Therefore, it is urgent to explore a reliable and efficient approach to identify giant panda individuals. Here, we applied the deep learning technology and developed a novel face-identification model based on convolutional neural network to identify giant panda individuals. The model was able to identify 95% of giant panda individuals in the validation dataset. In all simulated field situations where the quality of photo data was degraded, the model still accurately identified more than 90% of panda individuals. The identification accuracy of our model is robust to brightness, small rotation, and cleanness of photos, although large rotation angle (> 20°) of photos has significant influence on the identification accuracy of the model (P < 0.01). Our model can be applied in future studies of giant panda such as long-term monitoring, big data analysis for behavior and be adapted for individual identification of other wildlife species.
Keywords: Deep learning | convolutional neural network | Individual identification | Giant panda
مقاله انگلیسی
8 An empirical case study on Indian consumers sentiment towards electric vehicles: A big data analytics approach
یک مطالعه موردی تجربی در مورد احساسات مصرف کنندگان هندی نسبت به وسایل نقلیه برقی: یک رویکرد تحلیل داده های بزرگ-2020
Today, climate change due to global warming is a significant concern to all of us. Indias rate of greenhouse gas emissions is increasing day by day, placing India in the top ten emitters in the world. Air pollution is one of the significant contributors to the greenhouse effect. Transportation contributes about 10% of the air pollution in India. The Indian government is taking steps to reduce air pollution by encouraging the use of electric vehicles. But, success depends on consumers sentiment, perception and understanding towards Electric Vehicles (EV). This case study tried to capture the feeling, attitude, and emotions of Indian consumers towards electric vehicles. The main objective of this study was to extract opinions valuable to prospective buyers (to know what is best for them), marketers (for determining what features should be advertised) and manufacturers (for deciding what features should be improved) using Deep Learning techniques (e.g Doc2Vec Algorithm, Recurrent Neural Network (RNN), Convolutional Neural Network (CNN)). Due to the very nature of social media data, big data platform was chosen to analyze the sentiment towards EV. Deep Learning based techniques were preferred over traditional machine learning algorithms (Support Vector Machine, Logistic regression and Decision tree, etc.) due to its superior text mining capabilities. Two years data (2016 to 2018) were collected from different social media platform for this case study. The results showed the efficiency of deep learning algorithms and found CNN yield better results in-compare to others. The proposed optimal model will help consumers, designers and manufacturers in their decision-making capabilities to choose, design and manufacture EV.
Keywords: Electric vehicles | Deep learning | Big data | Sentiment analysis | India
مقاله انگلیسی
9 Keep it simple stupid! A non-parametric kernel regression approach to forecast travel speeds
آن را احمقانه نگه دارید! یک روش رگرسیون هسته غیر پارامتری برای پیش بینی سرعت سفر-2020
The approach taken by the second place winner of the TRANSFOR prediction challenge is presented. The challenge involves forecasting travel speeds on two arterial links in Xi’an City in China for two five hour periods on a single day. Travel speeds are measured from trajectory information on probe vehicles from a fleet of vehicles for a large sub-area of the city. After experimenting with several deep learning methods, we settle on a simple non-parametric kernel regression approach. The method, borrowed from previous work in fixed route transit predictions, formalizes the intuition that in urban systems most failure patterns are recurrent. Our choice is supported by test results where the method outperformed all evaluated neural architectures. The results suggest simple methods are very competitive, particularly considering the high lifecycle cost of deep learning models.
Keywords: Traffic forecasting | Machine learning | Big data
مقاله انگلیسی
10 A hybrid deep learning model for efficient intrusion detection in big data environment
یک مدل یادگیری عمیق ترکیبی برای تشخیص نفوذ موثر در محیط داده های بزرگ-2020
The volume of network and Internet traffic is expanding daily, with data being created at the zettabyte to petabyte scale at an exceptionally high rate. These can be character- ized as big data, because they are large in volume, variety, velocity, and veracity. Security threats to networks, the Internet, websites, and organizations are growing alongside this growth in usage. Detecting intrusions in such a big data environment is difficult. Various intrusion-detection systems (IDSs) using artificial intelligence or machine learning have been proposed for different types of network attacks, but most of these systems either cannot recognize unknown attacks or cannot respond to such attacks in real time. Deep learning models, recently applied to large-scale big data analysis, have shown remarkable performance in general but have not been examined for detection of intrusions in a big data environment. This paper proposes a hybrid deep learning model to efficiently detect network intrusions based on a convolutional neural network (CNN) and a weight-dropped, long short-term memory (WDLSTM) network. We use the deep CNN to extract mean- ingful features from IDS big data and WDLSTM to retain long-term dependencies among extracted features to prevent overfitting on recurrent connections. The proposed hybrid method was compared with traditional approaches in terms of performance on a publicly available dataset, demonstrating its satisfactory performance.
Keywords: Big data | Intrusion | detection Deep learning | Convolution neural network | Weight-dropped long short-term memory | network
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi