دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Density Functional Theory (DFT)::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Density Functional Theory (DFT)

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 Global discovery of stable and non-toxic hybrid organic-inorganic perovskites for photovoltaic systems by combining machine learning method with first principle calculations
کشف جهانی پروسکوتیتهای آلی غیر آلی ترکیبی پایدار و غیر سمی برای سیستم های فتوولتائیک با ترکیب روش یادگیری ماشین با محاسبات اصلی-2019
Traditional trial-and-error methods seriously restrict and hinder the searching of high-performance functional materials, especially when the search space is large. Rapid searching for advanced functional materials has always been a hot research topic, and attracted a lot of experimental and theoretical research attention. Here, by combining machine learning method with density functional theory (DFT) calculations, a target-driven method is proposed here to speed up the discovery of hidden hybrid organic-inorganic perovskites (HOIPs) for photovoltaic applications from 230808 HOIPs candidates which is almost two orders larger than previous studied. After imposing two criterions, i.e., charge neutrality condition and stability condition, on potential HOIPs candidates, followed by a machine learning (ML) screening, 686 orthorhombic-like HOIPs with proper bandgap are selected. In machine learning screening, ensemble learning using three ML models, including gradient boosting regression (GBR), supporting vector regression (SVR) and kernel ridge regression (KRR), are applied to predict the bandgap of 38086 HOIPs candidates. 132 stable and non-toxic (Cd-, Pb- and Hg-free) orthorhombiclike HOIPs are finally verified by DFT calculations with appropriate band gap for solar cells. In the present study, not only a series of unexplored stable and non-toxic HOIPs are discovered for further experimental synthesis, a new HOIPs database is constructed as well, thus beneficial to future functional material design.
Keywords: Machine learning | Hybrid organic-inorganic perovskites | First principle calculations | Photovoltaics
مقاله انگلیسی
2 Ultra-high temperature ceramics melting temperature prediction via machine learning
پیش بینی دمای ذوب سرامیک درجه حرارت فوق العاده بالا از طریق یادگیری ماشین-2019
Melting temperature has great influence on the high temperature properties and working temperature limits of ultra-high temperature ceramics (UHTCs) In order to bypass the challenge in the measurement of ultra-high melting points, this paper proposed a novel method to predict UHTCs melting temperature via machine learning. A dataset including more than ten thousand melting temperature data has been established, which covers 8 elements and most of the known non-oxide UHTCs. We built up an element to ceramic system framework by back propagation artificial neural network (BPANN) with the accuracy approaching to 90% and the correlation coefficients approaching to 0.95. Our work provides a probability to get the high accuracy melting temperature of UHTCs, and a more convenient way to develop novel materials with higher working temperature. The given case of melting temperature prediction of Hf-C-N ceramics proves the generality of the artificial neural network (ANN). An inter-validation of melting temperature prediction using our network with materials thermodynamics and density functional theory (DFT) has been demonstrated, indicating that our network is of powerful prediction ability.
Keywords: Ultra-high temperature ceramics | Machine learning | Melting temperature prediction
مقاله انگلیسی
3 خواص ساختاری و الکترونی از حامل داروی SWGaPNT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
برهمکنشی از داروی 5-فلورواراسیل همراه نانولوله تک دیواره گالیوم فسفید (4, 0) ، (SWGaPNT)، به وسیله استفاده از مکانیک کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام محاسبات با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی هیبریدی (DFT/B3LYP) و تابع پایه استاندارد 6-31G∗ فراهم شده است. توصیف کوانتوم مولکولی و انالیز اربیتال مرزی در سیستم نانولوله و دارو مطالعه شده است. (SWGaPNT) و کاربردهای انها به عنوان انتقال دهنده دارو مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داده است که (SWGaPNT) می توان به عنوان یک وسیله انتقال دهنده مناسب دارو 5- فلورواراسیل مطابق با سیستم بیولوژیکی نقش ایفا کند.
کليدواژگان: تابع رفتار تراكم (DFT) | SWGaPNT | تحویل دارو | 5-فلورووراكسیل (5FU)
مقاله ترجمه شده
4 Database development and Calphad calculations for high entropy alloys: Challenges, strategies, and tips
توسعه پایگاه داده و محاسبات Calphad برای آلیاژهای آنتروپی بالا: چالش ها، استراتژی ها و نکات-2017
The development of a reliable multicomponent thermodynamic database for high entropy alloys (HEAs) is a daunting task and it faces new challenges comparing to the development of databases for conventional single principal element alloys, such as the assessment of a large number of ternary systems, the proper estimation of phase stability within metastable compositional and temperature ranges, and the reasonable extrapolation into higher order systems. We have recently established a thermodynamic database (TCHEA1) especially for HEAs within a 15-element framework. This work highlights the usage of high throughput density functional theory (DFT) calculations for validating and refining the binary and ternary parameters of the solid solution phases, and having a more reliable extrapolation into metastable regions and higher order systems. TCHEA1 consists of 105 binaries and 200 ternaries and contains nearly all the stable solution phases and intermetallic compounds in each of the assessed systems. Together with Thermo-Calc, this database enables us to predict the stability of the desired multicomponent solid solution relative to intermetallic compounds and other solid solutions. Calculation examples are presented not only for case studies but also for bridging the knowledge gap between Calphadian and people who do not have a background of the Calphad approach.
Keywords: High entropy alloys | Calphad | thermodynamic database | thermodynamic calculation
مقاله انگلیسی
5 یک مطالعه اولیه در برهمکنش بین نانولوله کربنی (10:10) و مشتقات گالات به عنوان وسیله ای برای انتقال دارو
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
اولین محاسبات اصلی بر مبنی یک تئوری تابع دانسیته DFT برای بررسی مشتقات جدید 7-هیدروکسی کومارینیل گالات در فاز گاز و محلول فراهم شده است. شبیه سازی شیمی محاسباتی برای مقایسه پارامترهای شیمی کوانتومی محاسبه شده برای مشتقات گالاتا فراهم شده است. تمام محاسبات با استفاده از کد DMol3 انجام شده است که بر مبنی محاسبات DFT است. تابع پایه عددی دوگانه همراه تابع d پلاس هددی دوگانه بکار برده شده است. محاسبات برای مطالعه برهمکنشی از پیوند های کوالانتی مشتقات گالات برای نانولوله کربنی تک دیواره (10.10) صندلی اجرا شده است. محل فعالیت از طریق شاخص Fukui برای پیش بینی مرکز فعالیت به عنوان مکان های تمرین از جذب هسته دوستی و الکترون دوستی مطالعه شده است. انرژی جذب، تجزیه و تحلیل توصیف مولکول های کوانتومی و تغییرات ساختار در سایت جذبی از طریق جذب شیمیایی در سطح نانولوله کربنی تک دیواره (10.10) صندلی نشان داده شده است. HOMO و LUMO شاهدی برای تغییرات قابل توجه در خواص الکترونیک از سیستم SWCNT است. انرژی جذبی نشان می دهد که مشتقات 7- هیدروکسی کومارینیل در نانولوله کربنی (10.10) دارای جذب فیزیکی است. این ویژگی از این مشتقات همراه پتانسیل ضد سرطانی از نانولوله در مکان هدف انها را قادر می سازد. این نتایج به شدت مربوط به تشخیص پتانسیل کاربردی از نانولوله کربنی به عنوان برنده مناسب برای انتقال دارو به هدف می باشد.
کلمات کلیدی: نانولوله های کربنی تک سیمی | 7-هیدروکسیکومارینیل گالات مشتق شده | انرژی جذب | نظریه کاربردی تراکم (DFT)
مقاله ترجمه شده
6 بررسی DFT برای سنجش توانایی از یک نانولوله کربنی تک دیواره برای جذب مولکول های H2-N2-O2-CO
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT به علت خواص منحصر به فرد خود توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این خواص SWCNT می تواند در وسایل متنوع مانند نانو سنسورها استفاده شود. نانو سنسور SWCNT دارای زمان پاسخگویی سریع؛ و حساسیت بالابرای مولکول های گازی خاص دارد که برای برنامه های کاربردی بسیار مناسب است. اخیرا؛ جذب گاز در سطح خارجی از نانوسنسور SWCNT دارای مطالعات نظری جالبی است. در اینجا؛ توانایی حساسی از SWCNT(6.0) برای جذب مولکول های H2-N2-CO-O2 مطالعه شده است. دریافته ایم که؛ اضافه کردن این مولکول ها به SWCNT سبب یک افزایش کوچک در طول پیوند؛ و یک افزایش در انرژی کل می شود. طیف IR یک افزایش در مد ارتعاشی و تعداد موج های کششی بالاتری از SWCNT همراه مطالعات مولکولی را نشان می دهد. این کار درست است که SWCNT(6.0) می تواند به عنوان نانو سنسور استفاده شود و در بررسی DFT استفاده شود؛ در این صورت ممکن است اطلاعات بیشتری برای کاربردهای انها در علوم پزشکی و تکنولوزی های صنعتی را بدست اوریم.
لغات کلیدی: انرژی جذبی | DFT | طیف IR | سنجش قابلیت | SWCNT
مقاله ترجمه شده
7 مطالعات تئوری در مورد نانولوله کربنی تک دیواره (5:5) همراه دارو میتوسانترون
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هدف: محاسبات اصلی اولیه برای مطالعه چهار داروی سفت شدگی بافتی مختلف به نام های امپیرا، فینگولیمود، میتوسانترون و الیپرودیل در فاز گاز و مایع با استفاده از تئوری تابع چگالی DFT فراهم شده است. شبیه سازی شیمی محاسباتی برای مقایسه محاسبات پارامترهای شیمی کوانتومی برای امپیرا، فینگولیمود، میتوسانترون و الپیرودیل انجام شد.
مواد و روش ها: تمام محاسبات با استاده از کد DMol3 که بر اساس DFT است فراهم شده است. تابع پایه دوگانه عددی همراه تابع قطبش پذیری DNP استفاده شده است.
نتیجه: میتوسانترون بالاترین انرژی HOMO ، ضریب سختی، انرژی حلال و جرم مولکولی را دارد و کمترین انرژی LUMO ، شکاف انرژی ، ضریب سختی و انرژی کل در مقایسه با امپیرا، فینگولیمود و الیپرودیل در فاز گاز و محلول دارد. محاسبات برای مطالعه برهمکنشی از پیوند های کوالانتی میتوسانترون برای نانولوله کربنی عامل دار شده انجام شده است. واکنش پذیری موضعی میتوسانترون را از طریق شاخص های Fukui در درجه ای از پیش بینی هر دو مرکز واکنش پذیری و سایت های ممکن از حملات هسته دوستی و الکترون دوستی را مطالعه کرده ایم. انرژی پیوند میتوسانترون 6.507 الکترون ولت در فاز گاز و 9.943- الکترون ولت در فاز محلول محاسبه شده است که یک کاهشی در BE به عنوان تغییرات فاز دارو از گاز به مایع است.
نتیجه گیری: نتایج شبیه سازی میتوسانترون نشان می دهد که این دارو کاملا واکنش پذیر است. پارامترهای شیمی کوانتومی برای نانولوله اولیه و میتوسانترون- f-SWNT نشان می دهد که فعالیتی از میتوسانترون- f-SWNT در مقایسه با نانولوله اولیه در هر دو فاز افزایش می یابد.
مقاله ترجمه شده
8 جذب CO2 در سطح و انتهای نانولوله کربنی تک دیواره، یک مطالعه مقایسه ای
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
جذب CO2 بر روی سطح نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و صندلی (4.4) با کمک تئوری تابعی چگالی مورد مطالعه قرار گرفت. بهینه سازی این ساختار با کمک سطح B3PW91 و تابع پایه 6-311++G** با کمک مجموعه برنامه گوسین 03 انجام شده است. در مدل ساختاری بهینه شده انرژی جذب، شکاف پیوندی، بار انتقالی و ممان دوقطبی با کمک پارامترهای اسپکتروسکوپی با روش رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) و رزونانس چهار قطبی هسته (NQR) در مدل (CO2-CNTs) برای نانولوله کربنی زیگزاکی (5.0) و مدل صندلی (4.4) را بدست آوردیم. مقایسه ای از نتایج در مدل زیگزاکی و صندلی با کمک محاسبات جابجایی شیمیایی، با استفاده از تنسور گرادیان میدان مغناطیسی برای جذب CO2 در ناحیه ای از سطح و انتهایی نانولوله کربنی انجام شد. این محاسبات نتایج چشمگیری را درباره ساختار الکترونی نانولوله و جذب سطحی نانولوله بیان کرده است. جذب در سطح نانولوله کربنی تک دیواره SWCNT-S (5, 0) در حدود -1.5747eV بدست امده است.
واژه های کلیدی: 03 گوسی | جذب NMR | NQR | SWCNTs | نانولوله
مقاله ترجمه شده
9 آنالیزی از پارامترهای ساختار الکترونیک، خواص جذب،NBO ، QTAIM، NMR از جذب هیدروژن سولفیددر مکان های مختلف از سطح خارجی نانولوله الومینیوم فسفید: یک مطالعه DFT
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
محاسبه تئوری تابع چگالی DFT در لایه B3LYP/6-31G* برای بررسی خواص جذبی و توصیف کوانتوم مولکولی از جذب H2S در سطح خارجی از نانولوله تک دیواره الومینیوم فسفیدALPNT ایجاد شد. فرکانس ارتعاشی و خواص فیزیکی مانند ممان دو قطبی، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، و خواص شیمیایی الکترون دوستی برای تمام صورتبندی ها به صورت سیستماتیک بیان شد. همچنین برهمکنش گاز H2S و ALPNT در 5 توصیف فعالیت مانند انرژی تعادل سراسری (DESE(AB)) ، تغییرات انرژی منحصر به پذیرنده (DEA(B)) ، تغییرات انرژی منحصر به دهنده (DEB(A))، تفاوت الکترون دوستی جهانی در ALPNT و H2S گازی (Dw) و انتقال بار (DN) توضیح داده می شود. تمام جذب ها دارای فرایند بی ضرر الکترونیکی و برخوردهای قابل اغماض در انرژی گاز نانولوله ALP است. محاسبات اربیتال پیوند طبیعی مشتق شده از محاسبات اربیتال اتم طبیعی است. جذب فیزیکی مولکول H2S در سطحی از نانولوله ALP اولیه همراه با انرژی جذبی در حدود 20-کیلو ژول بر مول است. تئوری AIM همچنین برای امتحان کردن خواصی از نقاط بحرانی پیوند استفاده می شود. این کار با دانسیته الکترونی و لاپلاسین انجام می شود. انرژی جذب مولکول H2S برای جلوگیری از بازگشت ALPNT خیلی بزرگ نیست. بنابراین سنسور دارای زمان بازگشت کوتاهی است. ساختار الکترونی ALPNT اولیه و گاز H2S جذب شده بر مدل ALPNTبا کمک محاسبات DFT برای پارامترحفاظت شیمیایی (CS) از اتم 27Al و 31P امتحان می شود. پارامترهای CS ایزوتروپی و غیر ایزوتروپی تقسیم شده بر روی لایه ها در دتکتور شبیه به محیط الکترونیک به وسیله مکان اتم در هر لایه ایجاد می شود.
کلمات کلیدی: نانولوله های فسفید آلومینیوم | سولفید هیدروژن | نظریه کاربردی تراکم | NBO | NMR | تراکم حالت
مقاله ترجمه شده
10 بررسی اروماتیسیته فلورن با کمک شکاف HOMO-LUMO و روش NICS
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
امروزه محاسبات کامپیوتری شیمی کوانتومی برای مولکول های بزرگ بسیار سخت است و نتایج بهینه سازی بسیار سخت است و گاهی اوقات غیر ممکن است. خواص اروماتیسیته در این مولکول ها با کمک روش های هوکل و NICS بدست می اید. در این مقاله، اروماتیسیته تعدادی از مولکول های فلورن و پارامترهای طول پیوند، زاویه پیوند، سختی و الکترونخواهی مورد بررسی قرار می گیرد و در این محاسبات از جابجایی شیمیایی وابسته به هسته، NICS، استفاده می شود و از روش هارتری فاک، HF، و تئوری تابع چگالی،DFT، در سطح B3LYP با کمک تابع پایه های 3-21G*, 3-21G, 6-31 G* و 6-31Gدر روش هارتری فاک و DFT/ B3LYP/ 6-31G * در روش تئوری تابع چگالی استفاده می شود. بهینه سازی مولکول و سایر محاسبات در نرم افزار گوسین 03 و گوس ویو انجام می شود. پارامترهای طول پیوند، زاویه پیوند، انرژی پیوند، سختی، الکترون دوستی ، NMR، NICS محاسبه می شود. با توجه به مشاهدات و بررسی انجام شده در مولکول اروماتیسیته، نشان داده شد که روش B3LYP در تئوری تابعیت چگالی و متد NICS بهترین روش ها در بررسی اروماتیسیته است.
کلمات کلیدی: معطر | فولرزن | NICS | HOMO-LUMOGAP | DFT | الکتروفیلیتی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi