دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Digitalization::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Digitalization

تعداد مقالات یافته شده: 35
ردیف عنوان نوع
1 Digitalization of the healthcare supply chain: A roadmap to generate benefits and effectively support healthcare delivery
دیجیتالی شدن زنجیره تأمین مراقبت های بهداشتی: نقشه راهی برای ایجاد مزایا و حمایت موثر از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی-2021
The healthcare supply chain lags far behind supply chains in other industries in terms of performance and the deployment of best practices. Managers could bridge this gap and improve the performance of the healthcare supply chain by implementing digitalization initiatives. However, the erratic, disconnected digitalization of practices already deployed in the healthcare sector makes it difficult to maximize the potential of these initiatives. In order to generate the greatest benefits from digitalization while improving healthcare delivery, this article sets out a roadmap for implementing technologies. Unlike previous studies that focused on the entire supply chain or had been limited to patient flow, this study adopts the perspective of the hospital as a central launching point for digitalization initiatives. The roadmap, which involves both internal and external digitalization trajectories, is based on a research methodology that combines observations with an umbrella review of literature. This methodology enables us to capture the research challenges associated with the healthcare supply chain and show how digitalization initiatives can address them. The digitalization proposals put forward are structured in terms of priority and centered on hospitals. These proposals can help managers make improvements to the supply chain and also clinical flows.
Keywords: Supply chain | Digital supply chain | Logistics | Healthcare delivery | Benefits | Technology
مقاله انگلیسی
2 The adoption of digital technologies in supply chains: Drivers, process and impact
پذیرش فناوری های دیجیتال در زنجیره های تأمین: محرک ها ، روند و تأثیر آن-2021
Digital technologies have been extensively studied in academic research and industry. However, little is known about the adoption of digital technologies in manufacturing firms at a supply chain level. This paper aims to understand why and how manufacturing firms adopt digital technologies, and the impact of the adoption on supply chains. The study uses literature review method, identifies the main drivers of manufacturing firms adopting digital technologies (why), develops a new model of the adoption process (how), and synthesizes the impact of the adoption on supply chains into four aspects (what): supply chain efficiency, supply chain structure, sustainability and innovation. The paper then proposes a conceptual framework consisting of driver, process and impact, and discusses their inter-relationships. The study identifies that the technological intelligence and supply chain cooperation are two important factors and proposes a two-dimentional levels of adopting digital technologies according to their low-to-high degrees. The proposed framework, in particular the levels of digital technology adoption, are novel to the existing literature. Each of the three parts of the framework and their inter- relationships lays a foundation for further empirical studies in this field. This study also provides guidance for practitioners adopting digital technologies for supply chain management and developing appropriate business strategies at different digitalization levels.
Keywords: Digital technology | Digital supply chain | Digitalization | Technology adoption | Supply chain management
مقاله انگلیسی
3 Digital interoperability in logistics and supply chain management: state-of-the-art and research avenues towards Physical Internet
قابلیت همکاری دیجیتال در تدارکات و مدیریت زنجیره تأمین: پیشرفته ترین و روشهای تحقیقاتی به سمت اینترنت فیزیکی-2021
Interoperability is playing an increasing role for today’s logistics and supply chain management (LSCM) because of the trends of cooperation or coopetition. Especially, digital interoperability concerning data or information exchange becomes a key enabler for the next evolutions that will massively rely upon digitalization, artificial intelligence, and autonomous systems. The notion of Physical Internet (PI) is one such evolution, an innovative worldwide logistic paradigm aimed at interconnecting and coordinating logistics networks for efficiency and sustainability. This paper investigates how digital interoperability can help interconnect logistics and supply networks as well as the operational solutions for sustainable development, and examines the new challenges and research opportunities for digital interoperability under the PI paradigm. To this end, we study the most relevant technologies for digital interoperability in LSCM, via a bibliometric analysis based on 208 papers published during 2010−2020. The results reveal that the present state-of-the-art solutions of digital interoperability are not fully aligned with PI requirements and show new challenges, research gaps and opportunities that need further discussion. Accordingly, several research avenues are suggested to advance research and applications in this area, and to achieve interconnection in logistics and supply networks for sustainability.
Keywords: Interoperability | Interconnection | Physical internet | Digitalization | Logistics | Supply Chain management | Bibliometric review | State-of-the-art | Research avenues
مقاله انگلیسی
4 Retailer-run resale market and supply chain coordination
بازار فروش مجدد و هماهنگی زنجیره تامین توسط خرده فروش-2021
This study proposes strategies for full coordination of a supply chain when the retailer enables buyers not only to return their product after inspection but also to resell it as used at the store after partial consumption. In recent years, mega-retailers have added resale service to their conventional business of selling new products, which is called the retailer-run resale market. Prior literature shows from the retailer’s perspective that the ultimate motive for running resale business is to reduce the volume of consumers’ product returns. Nevertheless, there is a lack of studies on the retailer’s resale business from the manufacturer’s perspective. We adopt a manufacturer’s perspective and derive strategies to motivate retailers to make decisions for the benefit of the entire supply chain in the presence of the retailer-run resale market using five commonly used types of contracts: revenue-sharing, buybacks, quantity flexibility, quantity discount, and two-part tariff. Ongoing digitalization and web security in retailing have provided a convenient environment for online transactions, which have emerged as a supply chain and become a staple for many shoppers. However, growing popularity of online shopping inevitably increases the volume of product returns because it lacks an opportunity to experience the product before purchase. Thus, an increasing number of online retailers have adopted a resale business unilaterally to reduce consumer returns. The study provides strategic guidelines for a manufacturer to induce such retailers to make decisions for joint profit maximization.
Keywords: Supply chain management | Channel coordination | Product returns | Retailer-run resale market | Uncertainty of product value
مقاله انگلیسی
5 The effects of inter- and intraorganizational factors on the adoption of electronic booking systems in the maritime supply chain
اثرات عوامل بین و درون سازمانی بر پذیرش سیستم های رزرو الکترونیکی در زنجیره تأمین دریایی-2021
Digitalization is currently reshaping business models and providing more opportunities for cross-border supply chains. Maritime transportation occupies a crucial position in the global supply chain and information systems are playing an increasingly important role in the industry. In contrast with information systems used in other industries, interorganizational information systems in the maritime industry may involve a greater number of organizational users, including manufacturers, customers, shipping lines and customs and port authorities from different countries. Therefore, the adoption of container e-booking systems in the maritime supply chain is complex and with limited scrutiny in academia. This study explored the use of e-booking systems in the maritime supply chain and, in particular, the factors influencing the adoption of such systems at the organizational level. The study aimed to close the gap between the general understanding of the adoption of information systems and the adoption of e-booking systems in a specific context, namely the maritime supply chain. We conducted an exploratory multi-case study of eight firms across multiple tiers of the maritime supply chain. We employed a qualitative approach to investigate this issue at the maritime supply chain level, rather than the firm level. The study focused on inter- and intraorganizational factors. The results suggest that adoption is influenced by several factors, including pressure from trade partners, pressure from leading organizations, as well as organizational compatibility, and so forth. Furthermore, the identified factors have different levels of impact across organizational tiers in the shipping chain. This study offers insights that are relevant to both researchers and practitioners in the maritime transportation industry and may help to accelerate the digitalization of the industry.
Keywords: E-booking systems | Information systems | Adoption | Maritime supply chain | Inter and intra-organizational factors
مقاله انگلیسی
6 Food loss and waste in food supply chains: A systematic literature review and framework development approach
اتلاف غذا و اتلاف مواد غذایی در زنجیره های تأمین غذا یک روش بررسی ادبیات سیستماتیک و رویکرد توسعه چارچوب-2021
This study examines the state of the art of the literature in the domain of food loss and waste (FLW) in food supply chains (FSC). The authors used a systematic literature review (SLR) approach to examine and synthesise the findings of the existing literature to identify the key research themes, research gaps and avenues of future research on FLW in FSC. To this end, this SLR considered 152 articles relevant for the review. The authors uncovered the extant literature in the domain by presenting the research profile of the selected studies, along with thematic analysis. The authors identified eight key themes from the extant literature. The themes range from factors responsible for FLW generation to new, emerging areas of research such as digitalisation and food surplus redistribution. The study’s findings will help clarify existing practices in FSC for waste mitigation and act as a foundation for strategic and policy initiatives in this area. The findings indicate that the major factors responsible for FLW include the poor management of perishable food items, stakeholder attitudes, buyer—supplier agreements and supply chain interruptions. Some of the important implications of the study include formal guidelines and policy-level interventions for assisting the accurate quantification of FLW along with an impetus on digitalization to reduce FLW. The study concludes with the development of a research framework to assist future research in this domain.© 2021 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY license(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Keywords: Food supply chain (FSC) | Food loss and waste (FLW) | Food waste | Food loss and systematic literature review
مقاله انگلیسی
7 Enablers, levers and benefits of Circular Economy in the Electrical and Electronic Equipment supply chain: a literature review
Enablers, levers and benefits of Circular Economy in the Electrical and Electronic Equipment supply chain: a literature review-2021
Circular Economy in the Electrical and Electronic Equipment (EEE) supply chain has a significant (and still unexploited) potential. This paper aims to systematically review the knowledge emerging from the literature at the intersection between Circular Economy and the EEE supply chain, with a special focus on enablers, levers, and their potential environmental, economic and social benefits. An original framework is developed to categorise Circular Economy enablers, levers and potential benefits. Companies in the EEE industry aiming to implement Circular Economy can exploit several enablers (grouped into digitalization, government intervention, and users’ active role) and levers (grouped into circular product design, ser- vitised business models, and supply chain management) to generate economic, environmental and social benefits. Based on the framework, 115 articles were scrutinised. The analysis led to the definition of a research agenda, with policy and industry implications. To advance Circular Economy research in the EEE supply chain, future studies should address: (i) the enabling role of digitalization, particularly within blockchain, 3D Printing, augmented and virtual reality; (ii) design strategies focused on ‘reduce’; (iii) servitised business models based on result-oriented offerings; (iv) collaboration in the EEE supply chain;(v) the assessment of social and economic benefits to users. Future research should also investigate the systemic interrelations between enablers, levers and benefits.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Circular economy | Sustainability | Circular supply chain | Digitalization | Benefits | EEE
مقاله انگلیسی
8 Digital transformation: Five recommendations for the digitally conscious firm
تحول دیجیتال: پنج توصیه برای شرکت آگاه دیجیتالی-2020
Digital transformation is one of the key challenges facing contemporary businesses. The need to leverage digital technology to develop and implement new business models forces firms to reevaluate existing capabilities, structures, and culture in order to identify what technologies are relevant and how they will be enacted in organizational processes and business offerings. More often than not, these profound changes require firms to revisit old truths as they develop strategies that thread the needle between beneficial innovation and harmful disruption. This article uses the Internet of Things (IoT) as a backdrop to demonstrate the concerns associated with transformative technologies and offers five recommendations as to how firms can develop the strategies needed for digital transformation and become digitally conscious: (1) Start small and build on firsthand benefits; (2) team up and create competitive advantage from brand recognition; (3) engage in standardization efforts; (4) take responsibility for data ownership and ethics; and (5) own the change and ensure organization-wide commitment. As such, this article shows that digital transformation should be a top management priority and a defining trait of corporate business strategy, and that by becoming digitally conscious, firms may get a head start on their transformation journey.
KEYWORDS: Digital transformation | Digitization | Digitalization | Internet of Things | Digital consciousness
مقاله انگلیسی
9 Navigating disruptive crises through service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms
هدایت بحران های مخرب از طریق رشد خدمات محور: تأثیر COVID-19 بر بنگاه های تولیدی ایتالیا-2020
This study draws on an extensive survey and interview data collected during the COVID-19 pandemic. The respondents were executives of industrials firms whose factories, warehouses, and headquarters are located in Northern Italy. This is undoubtedly the European region first and most extensively affected by the pandemic, and the government implemented radical lockdown measures, banning nonessential travel and mandating the shutdown of all nonessential businesses. Several major effects on both product and service businesses are highlighted, including the disruption of field-service operations and supply networks. This study also highlights the increased importance of servitization business models and the acceleration of digital transformation and advanced services. To help firms navigate through the crisis and be better positioned after the pandemic, the authors present a four-stage crisis management model (calamity, quick & dirty, restart, and adapt), which provides insights and critical actions that should be taken to cope with the expected short and long-term implications of the crisis. Finally, this study discusses how servitization can enhance resilience for future crises—providing a set of indicators on the presumed role of, and impact on, service operations in relation to what executives expect to be the “next normal.”
Keywords: COVID-19 | Coronavirus | Servitization | Digitalization | Service operations | Solutions | Resilience
مقاله انگلیسی
10 AI-enabled recruiting: What is it and how should a manager use it?
استخدام با هوش مصنوعی: چه چیزیست و یک مدیر چگونه باید از آن استفاده کند؟-2020
AI-enabled recruiting systems have evolved from nice to talk about to necessary to utilize. In this article, we outline the reasons underlying this development. First, as competitive advantages have shifted from tangible to intangible assets, human capital has transitioned from supporting cast to a starring role. Second, as digitalization has redesigned both the business and social landscapes, digital recruiting of human capital has moved from the periphery to center stage. Third, recent and near-future advances in AI-enabled recruiting have improved recruiting efficiency to the point that managers ignore them or procrastinate their utilization at their own peril. In addition to explaining the forces that have pushed AI-enabled recruiting systems from nice to necessary, we outline the key strategic steps managers need to take in order to capture its main benefits.
KEYWORDS : AI-enabled recruiting | Artificial intelligence | Digital recruiting | technology | Human resources
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi