دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Exchange::صفحه 40
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Exchange

تعداد مقالات یافته شده: 403
ردیف عنوان نوع
391 Systems for sustainability and transparency of food supply chains – Current status and challenges
سیستم هایی برای پایداری و شفافیت زنجیره تامین مواد غذایی - وضعیت فعلی و چالش ها-2011
Food chains need to become more sustainable to regain and retain consumer trust after several food incidents and scandals that have taken place in the past. Consumers increasingly wish to be informed about the safety of their food, its origin, and the sustainability of the processes that have produced and delivered it. Sustainability comprises environmental issues (‘Planet’), social issues (‘People’), and expected returns (‘Profit’). With this paper we aim to explore the current status of information systems to support sustainability in food supply chains and communication towards essential stakeholders. In particular we identify current technical and organisational solutions and developments that aim to retrieve and provide information to consumers as well as decision makers concerning sustainability and transparency issues. Empirical research shows that information provision mainly regards the single isolated business actor. We explore the possibilities to extend the scope of information exchange towards sustainable supply chains. We explore the possibilities to upgrade present information systems to improve triple-P transparency by means of e-instruments Keywords: Food supply chain Sustainability Transparency Traceability e-Communication
مقاله انگلیسی
392 A review and outlook for a ‘Building Information Model’ (BIM): A multi-standpoint framework for technological development
بررسی و چشم انداز مدل اطلاعات ساختمان (BIM): چارچوب چند دیدگاهی برای توسعه فن آوری-2011
This study provides a review of important issues for ‘Building Information Modelling’ (BIM) tools and standards and comprehensive recommendations for their advancement and development that may improve BIM technologies and provide a basis for inter-operability, integration, model-based communication, and collaboration in building projects. Based on a critical review of Building Product Modelling, including the development of standards for exchange and the features of over 150 AEC/O (Architecture, Engineering, Construction, and Operation) tools and digital models, a methodological framework is proposed for improvements to both BIM tools and schemata. The features relevant to the framework were studied using a conceptual process model and a ‘BIM System-of-Systems’ (BIM-SoS) model. The development, implementation, and use of the BIM Schema are analysed from the standpoint of standardisation. The results embrace the requirements for a BIM research methodology, with an example of methods and procedures, an R&D review with critique, and a multi-standpoint framework for developments with concrete recommendations, supported by BIM metrics, upon which the progress of tools, models, and standards may be measured, evaluated, streamlined, and judged. It is also proposed that any BIM Schema will never be ‘completed’ but should be developed as evolutionary ontology by ‘segmented standpoint models’ to better account for evolving tools and AEC/O practices Keywords: Building Information Modelling Standards Standpoints Engineering communication Project information management
مقاله انگلیسی
393 اثر توابع مشاوره بررفتار شهروندی سازمانی گیرندگان مشاوه در یک زمینه چینی : بررسی دو مطالعه
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
این پژوهش به بررسی رابطه میان توابع مشاوره که توسط کارمندان دریافت میشود و رفتار شهروند سازمانی (OCB) آنها میپردازد و اثیر تعدیل روابط کیفیتی با تامین کنندگان توابع مشاوره در چین را بررسی میکند. نتایج مطالعه 1، بدست آمده از بررسی روابط 385 سوپروایزر - زیر دست است که، نشان میدهد نقش مدل سازی که توسط افراد تحت الحمایه دریافت میشود بطور مثبت مربوط میشود به OCB ، و درک کیفیت تعدیل رابطه نظارتی که بین شغل و افراد تحت الحمایه OCB وجود دارد را بررسی میکند. علاوه بر این ، افراد تحت الحمایه و غیر، سطح بالاتری از توابع مشاوره را دریافت میکنند بیش از سطح دریافتی افراد تحت الحمایه OCB . مطالعه 2، بر روی بیش از 258 سوپروایزر – ناظر انجام شد و نشان داد چگونه مدل سازی دریافت شده توسط زیر دستان بطور مثبت با افراد تحت الحمایه OCB بطور مستقیم روی افراد سرپرست (OCBI) در سازمان (OCBO) تاثیرگذار است در حالیکه شغل و حرفه تحت تاثیر مثبت OCBO قرار میگیرد . علاوه بر این ، رهبر – عضو به اصلاح تعدیل و نقش مدل سازی با OCBI و OCBO میپردازند.
کلمات کلیدی: توابع مشاوره | رفتار شهروندی سازمانی | کیفیت رابطه | چین
مقاله ترجمه شده
394 شواهدی از تأثیر نوسان نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده و نوسان سهام بانک های ترکیه
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
این مقاله با استفاده از مدل های برآورد OLS و GARCH به بررسی آثار تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز بر بازده سهام بانک های ترکیه ای می پردازد. نتایج نشان می دهد که تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز تأثیری منفی و معنادار بر بازده شرطی سهام بانک دارد. همچنین مشخص شد که حساسیت بازده سهام بانک به بازده بازار بیشتر از نرخ بهره و نرخ ارز است که نشان می دهد بازده بازار نقش مهمی در تعیین تحولات بازده شرطی سهام بانک ایفا می کند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که نوسان نرخ بهره و نرخ ارز جزء عوامل تعیین کننده اصلی نوسان بازده شرطی سهام بانک هستند.
کلیدواژه ها: ریسک بازار | ریسک نرخ بهره | ریسک نرخ ارز | بازده سهام بانک | GARCH
مقاله ترجمه شده
395 اشتراک گذاری دانش : بررسی و جهت دهی به تحقیقات آینده
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
موفقیت ابتکارات مدیریت دانش مرتبط با اشتراک گذاری دانش است . این مقاله مطالعات كمي و كيفي سطح دانش فردی اشتراک گذاری دانش را بررسی می کند . براساس بررسی ادبیات ما چارچوبی برای فهم بررسی های اشتراک گذاری دانش توسعه داده ایم . این چارچوب 5 حوزه تاکید بر پژوهش های اشتراک گذاری دانش را مشخص می کند: زمینه سازمانی ، ویژگی های تیمی و درون فردی ، ویژگی های فرهنگی ، ویژگی های شخصی و عامل های انگیزشی . برای هر یک ار حوزه های تاکید این مقاله چارچوب های نظری استفاده شده را بحث می کند و نتایج تجربی تحقیقات را خلاصه می کند . مقاله شامل بحث مسائل در حال ظهور ، جهت دهی تحقیقات جدید و پیامد های تجربی تحقیقات اشتراک گذاری دانش می شود .
کلمات کلیدی : اشتراک گذاری دانش | تبادل اطلاعات | مدیریت دانش
مقاله ترجمه شده
396 تحلیل کارایی روش شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی بازار بورس
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 177
در این مقاله ما روشی را نشان می دهیم تا با استفاده از شبکه های عصبی قیمت روزانه سهام پیش بینی شود و نتیجه پیش بینی شبکه عصبی با نتیجه آمار پیش بینی مقایسه می شود. پیش بینی قیمت سهام یکی از زمینه های نو ظهور یافته در زمینه پیش بینی شبکه عصبی می باشد. همچنین این مقاله توانایی شبکه های عصبی را جهت پیش بینی قیمت های روزانه بازار بورس ارائه می دهد. پیش بینی بازار بورس بسیار مشکل است زیرا بستگی به چندین عامل شناخته شده و شناخته نشده دارد. در حالی که شبکه عصبی مصنوعی روش محبوب برای پیش بینی بازار بورس دارد. شبکه عصبی مبتنی بر "یادگیری با مثال" است. در این مقاله ، شبکه های عصبی و روش های آماری به کار گرفته می شوند که قیمتهای روزانه بازار بورس را پیش بینی و مدل سازی کنند. و سپس نتایج این دو مدل با هم مقایسه می شوند.توانانایی پیش بینی این دو مدل با استفاده از MAPEو MSE و RMSE ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که وقتی شبکه های عصبی با اطلاعات کافی و با ورودی های مناسب و معماری مناسب طراحی می یابند می توانند به خوبی قیمت های بازار بورس را پیش بینی کنند. تکنیک های آماری اگر چه خوب ساخته شده باشند ولی توانایی پیش بنی آنها با پیچیده شدن سری ها، کاهش می یابد. بنابراین شبکه های عصبی می توانند به صورت روش بهتر دیگری جهت پیش بینی قیمت های روزانه بازار بورس استفاده شود.
کلمات کلیدی: سرمایه گذاران خارجی جریان | میدان متوسط خطا | مجموع مربع خطا | متوسط خطای مطلق | ریشه میانگین مربع خطا | شاخص قیمت عمده فروشی | عرضه پول پول پهن | عرضه پول پول باریک | اوراق بهادار ارزش گذاری | تولید صنعتی
مقاله ترجمه شده
397 تاثیر محدودیت های قیمتی بر واکنش بیش از حد در بازار های نوظهور: گواهی از بازار سهام مصر
سال انتشار: 2010 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر محدودیت های قیمتی بر فرضیه واکنش بیش از حد در بازار سهام مصر ( EGX) در طول دوره بین سالهای 1999 تا 2010 است. من شواهدی را در زمینه انحراف بازده در بازار سهام مصر ( EGX) را با نظام محدودیت های قیمتی مختلف پیدا کردم. تغییرات قیمتی نیز در دو سه روز دارای بالاترین و پایین ترین محدوده قیمتی در نظام محدودیت های قیمتی مشاهده شد. با این حال بعد از فقط یک روز برای هر دو محدودیت قیمتی بالا و پایین در نظام شکننده این جریان گردش رخ داد. این نتایج از فرضیه اثر مستقیم به صورت جنبش های قیمت سهام بزرگ و به تبع آن برگشت قیمتی در جهت عکس پشتیبانی می کند. علاوه بر این ، نتایج از فرضیه اثر بزرگ به این صورت پشتیبانی کردند که جنبش های قیمتی اولیه بزرگتر باعث برگشت های بالاتر بعدی می شوند.
کلمات کلیدی: فرضیه بازده | تغییر قیمت | بازار های نو ظهور
مقاله ترجمه شده
398 سیستم سلامت الکترونیکی توزیع شده با واحدهای هوشمند خود مراقبتی
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
به منظور اطمینان از مانتیورینگ بیماران مبتلا به بیماری های قلبی و همچنین برای بهبود واکنش و کیفیت نسبت به خدمات دارویی یک سیستم سلامت e توزیع شده طراحی گردیده است. یک عنصر کلیدی از این سیستم واحد هوشمند خود مراقبتی SSCU است که اجازه فراگیری داده های پزشکی از بیماران درمان شده و یا مورد بررسی در منزل را فراهم می کند. این واحد متشکل از مجموعه ای از سنسور های پزشکی هوشمند و تمهیداتی است که از طریق یک شبکه بیسیم به یکدیگر متصل شده اند. این سیستم اطمینان می دهد که تحرک برای بیماران تحت مراقبت و انتقال یکپارچه داده های پزشکی به مراکز مراقبت های پزشکی ( بیمارستان ها، کلینیک ها ، مشاغل عمومی و ..... ) به چه صورت است. بیماران می توانند به صورت از راه دور با پرسنل پزشکی در تعامل بوده و ممکن است به خدمات دارویی از طریق یک اپلیکیشن چند سروری و توزیع شده دسترسی داشته باشند. یک تعداد از واحدهای کنترل داخلی اپلیکیشن های پزشکی ( سرور) در هر مرکز پزشکی به کار گرفته شده است که به منظور ارائه سیستم های مراقبت از سلامتی همکاری می کنند. اطلاعات دارویی در رابطه با بیماران در این سیستم ثبت شده است و بین نهاد های دارویی و واحد های خود مراقبتی تبادل شده است. به عنوان بخشی از این سیستم یک اپلیکیشن پورتال یک مجموعه از خدمات دارویی مفید را ارائه می دهد که نظیر: اطلاعاتی در رابطه با پزشکان؛ واحد ای دارویی و خدمات آنها؛ ذخیره سازی ایمن رکوردهای دارویی شخصی و میدان های مباحثاتی برای بیماران و پزشکان و یا پردازش آماری داده های دارویی ثبت شده است.
کلمات کلیدی: خدمات پزشکی | نظارت از راه دور | شبکه های حسگر بی سیم | بیماری ها | تاخیر | درمان پزشکی | مانیتورینگ بیمار | نظارت پزشکی | سنسورهای هوشمند | بیمارستان
مقاله ترجمه شده
399 مبارزه با داراییِ تروریسم: سیاست اتحادیه اروپا، سازمان دولتي و سیاست ها
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
این مقاله به بررسی فعالیت ها و برنامه های اتحادیه اروپا در مبارزه با دارایی تروریسم (CFT) می پردازد. معرفی برنامه ها برای مقابله با دارایی تروریسم از برنامه های ضد پول شویی از پیش تعریف شده است و اولین گامِ ایالات متحده آمریکا در "جنگ با تروریست" است که در رخداد 11 سپتامبر 2001 بدان اشاره شده است. به این ترتیب، CFT موضوعی است که از توجه قابل قبولی در بحث قانون جدید اتحادیه اروپا و ارشاد نظارتی برای جلوگیری از جریان پول به گروه های تروریستی نشات گرفته و استفاده از اطلاعات، از نظارتِ دارایی برای شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار دادن تروریست ها جمع آوری شده است. اقدامات پیشنهادیِ مبارزه با تروریسم نه تنها کنترل سفت و سختی را بر انتقال پول انجام می دهد، بلکه با مسائل بسیار حساسی که از سوء استفاده از سازمان های غیر انتفاعی توسط تروریست ها و تبادل اطلاعات شخصی جلوگیری بعمل می آورد نیز در تماس است. این مقاله به تجزیه و تحلیل طرح های به تصویب رسیدهء اتحادیه اروپا (سیاست)، چارچوب سازمانی برای اجرای فعالیت هایی در سطح اتحادیه اروپا (سازمان دولتي) و نتایج گسترده تر از این راهنمایی های نظارتی در آزادی های مدنی (سیاست ها) می پردازد. در حالی که سهم اروپا از "جنگ با تروریست" مطابق ماده مصوبه در اجرای قانون و اجرای قدرت نظامی و نیروی ضعیف توصیف گردیده است، مقاله با توجه به نظرات KADI و Barakaat چنین استدلال می کند که اتحادیه اروپا فراتر از سیاست بین المللی پیش رفته است. نتیجهء مقاله بر این امر واقف است که اصل مهم برای تعامل و گفتگو با مردم در رابطه با آزادی / امنیت به منظور رسیدن به یک مصالحهء قابل قبول است که برای مدیریت در مواجهه با تهدیدات تروریستی ناراحتی ایجاب می کند.
مقاله ترجمه شده
400 راه حل ها برای مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی همراه
سال انتشار: 2009 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
اطلاعات شبکه اجتماعی در حال حاضر در مسیرهایی که ممکن است در اصل در نظر گرفته نشده باشند مورد استفاده قرار می گیرد.به صورت ویژه،افزایش استفاده از گوشی های هوشمند،اجرای برنامه های کاربردی را قادر ساخته است که دسترسی به اطلاعات شبکه اجتماعی ،برنامه های کاربردی را فعال کرده تا از موقعیت و سلیقه کاربر مطلع گردد.با این حال،مدل های فعلی برای تبادل این اطلاعات مورد نیاز کاربران است تا حفظ حریم خصوصی و امنیتی خود را مطابقت دهند.ما چندین مسئله امنیتی و حفظ حریم خصوصی همراه با طراحی و اجرایی سازی راه حل ها برای این مسائل ارائه کرده ایم.کار ما این اجازه را می دهد که خدمات مبتنی بر موقعیت با پرس و جوی دستگاه های همراه محلی برای اطلاعات شبکه اجتماعی کاربران،بدون افشای هویت کاربر یا به خطر انداختن حفظ حریم خصوصی و امنیتی کاربران صورت گیرد.ما ادعا کرده ایم که آن چه که مهم است این است که چنین راه حل هایی به عنوان شبکه های اجتماعی همراه پذیرفته می شود که رشد نمایی را همچنان ادامه دهد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi