دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Finite elements::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Finite elements

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 Monolithic convex limiting for continuous finite element discretizations of hyperbolic conservation laws
Monolithic convex limiting for continuous finite element discretizations of hyperbolic conservation laws-2020
Using the theoretical framework of algebraic flux correction and invariant domain preserving schemes, we introduce a monolithic approach to convex limiting in continuous finite element schemes for linear advection equations, nonlinear scalar conservation laws, and hyperbolic systems. In contrast to flux-corrected transport (FCT) algorithms that apply limited antidiffusive corrections to bound-preserving low-order solutions, our new limiting strategy exploits the fact that these solutions can be expressed as convex combinations of bar states belonging to a convex invariant set of physically admissible solutions. Each antidiffusive flux is limited in a way which guarantees that the associated bar state remains in the invariant set and preserves appropriate local bounds. There is no free parameter and no need for limit fluxes associated with the consistent mass matrix of time derivative term separately. Moreover, the steady-state limit of the nonlinear discrete problem is well defined and independent of the pseudo-time step. In the case study for the Euler equations, the components of the bar states are constrained sequentially to satisfy local maximum principles for the density, velocity, and specific total energy in addition to positivity preservation for the density and pressure. The results of numerical experiments for standard test problems illustrate the ability of built-in convex limiters to resolve steep fronts in a sharp and nonoscillatory manner.
Keywords: Hyperbolic conservation laws | Positivity preservation | Invariant domains | Finite elements | Algebraic flux correction | Convex limiting
مقاله انگلیسی
2 یک مدل پرتوی پیشرفته برای تجزیه و تحلیل دیوارهای ساختمانی (بنایی)
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
پس ‌زمینه: برخی انواعی از ساختمان‌های بنایی (به عنوان مثال، برج‌ها یا دیوارها با دهانه ها) را می توان به طور منطقی از طریق تیر و یا چارچوب ساده مورد مطالعه قرار داد. برای این ساختارها، مکانیزم‌های برشی اغلب نقش مهمی در القای خرابی (شکست) و فروریختگی (سقوط) ایفا می‌کنند.
هدف: این مقاله یک مدل پرتو غنی برای مطالعه پاسخ داخل صفحه دیوارها ارائه می‌کند. در ابتدا برای ستون‌های بنایی، برج‌ها و سازه‌های ساده بنایی به طور کلی، این مدل به منظور دستیابی به مکانیزم‌های شکست برشی، به علاوه مکانیزم‌های خمشی، اصلاح می‌شود.
روش‌ها: شروع با یک مدل تنش - بعدی، یک دامنه قدرت در سطح تنش محوری و مماسی، اضافه شده ‌است، که با محدود کردن مولفه برشی تنش با توجه به هر جهت ممکن و تنش فشاری اصلی تعریف شده ‌است.
نتایج: این مدل، که در المان محدود (FEM) و با کد محاسباتی MADY اجرا شد، زمان‌های محاسباتی کوتاهی در مطالعه پاسخ صفحات منفرد و همچنین دیوارها با دهانه فراهم می‌آورد.
نتیجه‌گیری: مقایسه با نتایج تجربی حاصل از ادبیات و برخی نتایج عددی از مدل‌های ۲ بعدی اصلاح ‌شده کارایی و دقت پیش‌بینی‌های مدل را از نظر واکنش کلی و محلی نشان می‌دهد.
کلمات کلیدی: بنایی (مصالح ساختمانی) | پانل‌ها | غیرخطی | المان محدود (اجزای محدود) | مدل پرتو | قالب معادل | رفتار درون صفحه ای
مقاله ترجمه شده
3 Smart finite elements: A novel machine learning application
Smart finite elements: A novel machine learning application-2019
Many multiscale finite element formulations can become computationally expensive because they rely on detailed models of the element’s internal displacement field. This issue is exacerbated in the presence of nonlinear problems, where numerical iterations are generally needed. We propose a method that utilizes machine learning to generate a direct relationship between the element state and its forces, which avoids the complex task of finding the internal displacement field and eliminates the need for numerical iterations. To generate our model, we choose an existing finite element formulation, extract data from an instance of that element, and feed that data to the machine learning algorithm. The result is an approximated model of the element that can be used in the same context. Unlike most data-driven techniques applied to individual elements, our method is not tied to any particular machine learning algorithm, and it does not impose any restriction on the solver of choice. In addition, we guarantee that our elements are physically accurate by enforcing frame indifference and conservation of linear and angular momentum. Our results indicate that this can considerably reduce the error of the method and the computational cost of producing and solving the model.
Keywords: Machine learning | Finite elements | Multiscale models
مقاله انگلیسی
4 An efficient finite element approach to examine the free vibration characteristics of liquid tankages in space launch vehicles
روش المان محدود کارآمد برای بررسی ویژگی ارتعاش آزاد tankages مایع در وسایل نقلیه پرتاب فضا-2015
This paper deals with the development of an efficient finite element method to study the dynamic characteristics of structures containing fluid. Structural and fluid domains are discretized with 8-node plate/shell element and 20 node brick element respectively. The inviscid incompressible fluid is assumed under irrotational motion. Proper care is taken to eliminate the pressure at fluid–structure interfaces. Mass due to fluid–structure interaction is merged with structural mass and expressed the added mass in terms of inverted fluid stiffness matrix with pre- and postmultiplication of area coefficient matrix. An appropriate node numbering scheme is adopted for idealizing the structural domain and subsequently the fluid domain to gain the computational efficiency and reduction in the storage required for the added mass matrix. The adequacy of the present approach is demonstrated by considering the free vibrations of clamped cantilever plate and clamped-free openended cylindrical tanks and partially filled liquid tankages having common bulk head. Keywords Finite elements  Fluid–structure interaction  Free vibrations  Frequency  Liquid tankages
مقاله انگلیسی
5 لنگرهای ژئوسنتتیکی با بسته بندی در اطراف: مطالعات تجربی و عددی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
ژئوسنتتیک به عنوان تقویت کننده عناصر طیف گسترده ای از سازه ها : دامنه ها و دیواره های تقویت شده، خاکریزها با خاکهای نرم، خاکریز اشیاء انباشته شده، تقویت کننده بر پایه لایه های راه آهن و جاده های ساخت وساز، پی های تقویت شده، پل سازی و یا پایه های تقویت شده مورد استفاده قرار می گیرند. در برخی مواقع این سازه های تقویت شده به مناطق لنگرگاهی نیازمند هستند. طراحی ابعاد مورد نیاز این لنگرگاه با مشکل همراه است. این مقاله بر run-out ساده و بسته بندی اطراف لنگرگاه متمرکز است. تست های آزمایشگاهی در دو تکیه گاه لنگرگاه ارزیابی شده که شامل pull-out سه ژئوتکستال (تک محوره و یا دو محوره با سختی متفاوت) بر اساس سه هندسه های متفاوت در انواع مختلف خاکها مهار شده است. به منظور تایید و تکمیل مطالعات تجربی ارائه شده در این سیستم های لنگرگاهی از مدل دو بعدی عناصر گسسته استفاده شد. خاک توسط عناصر گسسته توصیف شده و رفتار ژئوسنتتیک توسط عناصر محدود نازک محاسبه شده است. رفتار بین سطح ذرات خاک و عناصر ژئوسنتتیک برای هر نقطه اتصالی توسط قانون اتصال کولمن در نظر گرفته شده است. مدل عددی در آزمایش زمین مسطح و مکانیزم های منطقی مهاربند بازتولید گردید. انتقال بار بین ژئوسنتتیک و خاک توسط نیرو و توزیع جابجایی ها در طول ورق ژئوسنتتیک متجسم شد. روش های عددی را می توان در شرایط پایداری در دامنه های تقویت شده دیوارها تعریف نمود.
واژگان کلیدی: ژئوسنتتیک ها | سیستم های لنگرگاهی آزمایش Pull-out | تقویت خاک | مدل عناصر گسسته
مقاله ترجمه شده
6 Error estimate evaluation in numerical approximations of partial differential equations: A pilot study using data mining methods
ارزیابی برآورد خطا در تقریب عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی: مطالعه آزمایشی با استفاده از روش داده کاوی-2015
In this Note, we propose a new methodology based on exploratory data mining techniques to evaluate the errors due to the description of a given real system. First, we decompose this description error into four types of sources. Then, we construct databases of the entire information produced by different numerical approximation methods, to assess and compare the significant differences between these methods, using techniques like decision trees, Kohonen’s cards, or neural networks. As an example, we characterize specific states of the real system for which we can locally appreciate the accuracy between two kinds of finite elements methods. In this case, this allowed us to precise the classical Bramble– Hilbert theorem that gives a global error estimate, whereas our approach gives a local error estimate. Keywords: Data mining Error estimate Vlasov–Maxwell equations Asymptotic analysis Paraxial model
مقاله انگلیسی
7 تحلیل المان محدود فرآیند ایجاد سوراخ لبه‌دار با فرض‌های ناهمسان‌گرد مختلف
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
ایجاد سوراخ لبه‌دار که یک عملیات تولیدی در جهت ایجاد برجستگی یک‌دست (شبیه یقه) محیط سوراخی در یک صفحه فلزی است ، مورد بررسی قرار می‌گیرد . در این مقاله ، نمونه صفحه از جنس آلیاژ آلومینیوم سری 1000 با ضحامت 2 mm که به فراوانی در کاربردهای صنعتی به کار می‌رود مد نظر است . فرآیند به وسیله شبیه‌سازی‌های عددی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و با داده‌های تجربی مقایسه می‌شود . مدل‌های سه بُعدی الاستیک - پلاستیک المان محدود با استفاده از فرض‌های ناهمسان‌گرد (برای مثال همگرایی ، نرمال و ناهمسان‌گرایی عمودی) و بر اساس معیار تسلیم همگرا (von Mises) و معیار تسلیم ناهمسان‌گرد (Hill 1948) مورد استفاده قرار گرفتند . برای فرض ناهمسان‌گرایی عمودی ، دو روش برای محاسبه مقدار r به کار برده شدند (برای مثال اندازه‌گیری مستقیم کرنش‌ها و برازش بر منحنی تنش – کرنش) . آزمایشاتی برای تعیین دقت عددی فرض‌های مختلف ناهمسان‌گرد انجام شد . مشخص شد که مدل‌سازی انجام شده بر اساس فرض ناهمسان‌گردی عمودی و با r مشخص شده از طریق برازش منحنی تنش – کرنش ، با دقت بالایی نتایج آزمایش‌ها را پیش‌بینی می‌کند (برای مثال خطای گردی ، نازک‌سازی ، نیروی سوراخ کردن ، مقدار بحرانی تلرانس – ضخامت) . با این وجود ، مدلی عددی بر اساس فرض ناهمسان‌گرایی نرمال نیز می‌تواند برای پیش‌بینی دقیق پارامترهای شکل‌دهی مناسب باشد (برای مثال نیرو سوراخ کردن و مقدار بحرانی تلرانس – ضخامت) . در نتیجه ، استفاده از معیار تسلیم Hill 1948 می‌تواند منجر به نتایج دقیقی برای اکثر پارامترهای هندسی و شکل‌دهی و امکان طراحی دقیق بسیاری از قطعات با استفاده از فرآیند ایجاد سوراخ لبه‌دار شود .
کلمات کلیدی: شکل دهی ورق | حفره له دار | المانهای محدود | ناهمسانگردی پلاستیکی | خطای حلقوی
مقاله ترجمه شده
8 ارزیابی خصوصیات ارتعاشی یک پل بتنی سه‌دهنه سرتاسری از طریق مدل المان محدود دینامیکی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
این مطالعه به دنبال دو هدف می‌باشد: اول، تعیین، اثر تعریف درجه‌ی آزادی دینامیکی اصلی بر خصوصیات ارتعاشی و افزایش سرعت انجام تحلیل سازه‌ای و دوم، برآورد صحت پاسخ و خصوصیات ارتعاشی مدل المان محدود دینامیکی ساده‌شده پل از طریق المان یک‌بعدی و جرم مجموع. پس از طراحی مدل ساده‌شده پل با نه (9) جرم کل، نرخ خطا تخمین در دوره‌ی اصلی سازه هم در مدل دقیق و هم در جرم مجموع موردبررسی قرار می‌گیرد. ماتریس جرم و ماتریس سختی به‌دست‌آمده از تحلیل نرم‌افزار انسیس نیز نشان داده‌شده است. پاسخ‌های مدل ساده‌شده و مدل دقیق موردمطالعه قرار گرفت، و مشاهده شد که مدل المان محدود ساده‌شده دارای برآورد مناسبی از خصوصیات ارتعاشی پل می‌باشد.
کلمات کلیدی: پل بتنی | المان محدود دینامیک | ماتریس جرم | ماتریس سختی | درجه‌ی آزادی دینامیکی مدل اصلی | نرم‌افزار انسیس.
مقاله ترجمه شده
9 FCMLab: A finite cell research toolbox for MATLAB
FCMLab: جعبه ابزار تحقیقات سلول های محدود برای MATLAB-2014
The recently introduced Finite Cell Method combines the fictitious domain idea with the benefits of highorder finite elements. Although previous publications demonstrated the method’s excellent applicability in various contexts, the implementation of a three-dimensional Finite Cell code is challenging. To lower the entry barrier, this work introduces the object-oriented MATLAB toolbox FCMLab allowing for an easy start into this research field and for rapid prototyping of new algorithmic ideas. The paper reviews the essentials of the methods applied and explains in detail the class structure of the framework. Furthermore, the usage of the toolbox is discussed by means of different two- and three-dimensional examples demonstrating all important features of FCMLab (http://fcmlab.cie.bgu.tum.de/). Keywords: Finite Cell Method Fictitious domain methods MATLAB Object-oriented finite elements High-order finite elements p-FEM
مقاله انگلیسی
10 فرکانس های طبیعی و شکل های حالت طبیعی یک پوسته ی نازک ارتوتروپیک حرکت انتقالی
سال انتشار: 2005 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
در این مقاله، روشی به منظور تعیین مشخصات ارتعاشات آزاد پوسته ی نازک ارتوتروپیک حرکت انتقالی با درجه ی دلخواه توسعه داده شده است. یکی از راه حل های بیان شده در این زمینه، تئوری پوسته Sanders–Budiansky است که در آن از روش مربعات دیفرانسیلی استفاده می کند. برای یک پوسته ی حلقوی کامل ، نمونه های عددی برای شکل حالت و فرکانس های آن ارائه شده اند. هر دو نوع پوسته ی کاملاً آزاد و پوسته های با پشتیبانی خط محیطی در نظر گرفته شده اند. با مقایسه ی نتایج اخیراً منتشر شده و نتایج بدست آمده از روش المان محدود ، توافق این روش ها مشخص می شود. در پایان این مقاله، نتایج مفیدی ارائه شده اند. همه ی حقوق محفوظ است.
کلمات کلیدی: ارتعاشات | پوسته ی ارتوتروپیک | تفاضلات مربع | المان محدود
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi