دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Governance::صفحه 1
تبریک غدیر خم

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Governance

تعداد مقالات یافته شده: 328
ردیف عنوان نوع
1 The development of complex and controversial innovations. Genetically modified mosquitoes for malaria eradication
توسعه نوآوری های پیچیده و بحث برانگیز. پشه های اصلاح شده ژنتیکی برای ریشه کن کردن مالاریا-2020
When there is significant uncertainty in an innovation project, research literature suggests that strictly sequencing actions and stages may not be an appropriate mode of project management. We use a longitudinal process approach and qualitative system dynamics modelling to study the development of genetically modified (GM) mosquitoes for malaria eradication in an African country. Our data were collected in real time, from early scientific research to deployment of the first prototype mosquitoes in the field. The gene drive technology for modifying the mosquitoes is highly complex and controversial due to risks associated with its characteristics as a living, self-replicating technology. We show that in this case the innovation journey is linear and highly structured, but also embedded within a wider system of adoption that displays emergent behaviour. Although the need to control risks associated with the technology imposes a linearity to the NPD process, there are possibilities for deviation from a more structured sequence of stages. This arises from the effects of feedback loops in the wider system of evidence creation and learning at the population and governance levels, which cumulatively impact on acceptance of the innovation. The NPD and adoption processes are therefore closely intertwined, meaning that the endpoint for R&D and beginning of mainstream adoption and diffusion are unclear. A key challenge for those responsible for NPD and its regulation is to plan for the adoption of the technology while simultaneously conducting its scientific and technical development.
Keywords: New product development | Adoption | Genetically modified mosquitoes | Living technology | Gene drive | Malaria
مقاله انگلیسی
2 چارچوب حاکمیتی هوش تجاری در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه دو لا کاستا
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
دانشگاه ها و شرکت ها دارای فرآیندهای تصمیم گیری هستند که به آنها اجازه می دهد تا به اهداف سازمانی دست پیدا کنند. در حال حاضر، تحلیل داده ها نقش مهمی در ایجاد دانش، بدست آوردن الگوهای مهم و پیش بینی استراتژی ها ایفا می کنند.این مقاله طراحی چارچوب نظارت هوش تجاری را برای دانشگاه دو لا کاستا ارائه کرده است که به آسانی برای سازمان های دیگر هم قابل استفاده است. برای این منظور، تشخیص انجام شده به منظور شناسایی میزان بلوغ تحلیلی انجام شده است. با استفاده از این چشم انداز، مدلی برای تقویت فرهنگ سازمانی ، زیر ساختارها، مدیریت داده، تحلیل داده و نظارت ارائه شده است.این مدل در بر گیرنده تعریف چارچوب نظارتی، اصول هدایت کننده، استراتژی ها، نهادهای تصمیم گیرنده و نقش ها می باشد. بنابراین، این چارچوب برای استفاده از کنترل های موثر جهت اطمینان از موفقیت پروژه های هوش تجاری و دست یابی به اهداف برنامه توسعه همراه با چسم انداز تحلیلی سازمان ارائه شده است.
کلمات کلیدی: هوش تجاری | نظارت | دانشگاه | تحلیل | تصمیم گیری
مقاله ترجمه شده
3 Participatory approach in Aquifer Storage and Recovery management in Arid zones, does it work?
رویکرد مشارکتی در مدیریت ذخیره سازی ابخوان و مدیریت بازیابی در مناطق خشک ، مؤثر است؟-2020
Aquifer storage and recovery (ASR) with treated wastewater, is considered as an effective solution for a critical aquifer decline due to groundwater overexploitation. In ASR operational step and after the aquifer storage phase, the problem is the new groundwater right for stakeholders and specifically farmers. In a 2-year study, the potential of a participatory approach for solving this problem was investigated and applied in Fashafoeyeh aquifer in southern Tehran Province. This aquifer faces a critical situation of groundwater from point of view of quantitative and qualitative aspects. Firstly, five indicators were considered including agricultural efficiency, water resource efficiency, water governance, local participation, and economic factors. Then 23 farmers and agricultural landowners were selected based on age, education, and gender. A questionnaire was designed, surveyed, and filled out after interviewing them in several field trips to the site. The results of data analysis showed that 96% of farmers and landowners were highly motivated in the implementation of the participatory approach in ASR management. Moreover, 91% showed a high desire to decrease the groundwater withdrawal from wells. A high percentage of stakeholders had a tendency to participate in some aspects of ASR system. In the meantime, many farmers had a negative viewpoint about government supports. The results illustrate a correlation between agriculture efficiency with participation in the government’s projects and implementation. Moreover, a correlation exists between water management in the field and participation in government’s projects as well as local participatory. This research emphasises on proper planning through face-to-face dialogue with farmers and landowners. In this regard, they collaborate in a participatory approach, as well as a technical and social team to implement the aquifer storage and recovery management.
Keywords: Aquifer | Treated wastewater | Storage | People participation | Groundwater | Iran
مقاله انگلیسی
4 رابطه بین قدرت مدیریتی و حقوق مدیرعامل
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 22 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
ما بررسی می کنیم که هیئت مدیره های دوستانه (موافق، صمیمی، همگام) چطور ساختار قراردادهای بهینه پاداش را به نفع مدیرعامل های قدرتمند تنظیم می کنند. مطالعه ما نتایج غیرمنتظره ای به همراه دارد. اولاً، مدیران قدرتمند حقوق بالاتری دریافت می کنند و قراردادی با حساسیت بالاتر پرداخت بر اساس عملکرد (PPS) دارند اگر عملکرد شرکت پایین باشد، و بالعکس. بعلاوه، ما شرایطی را مشخص می کنیم که حقوق یا پرداختی مورد انتظار و PPS مورد انتظار هر دو در صورت وجود هیئت مدیره دوستانه، افزایش می یابند. دوماً، ما نشان می دهیم که هیئت مدیره های دوستانه، حقوق بالاتر، سهام بیشتر، اما گزینه های مالی کمتری در اختیار مدیرعامل ها قرار می دهند. سوماً، هیئت مدیره های دوستانه ای که قراردادهایی با PPS بالاتر تنظیم می کنند استفاده بیشتری از ارزیابی عملکرد نسبی (RPE) دارند. در کل، نتایج ما نشان می دهند که شاخص های بیشتر مورد استفاده در روشهای ضعیف (یا درست) تعیین پاداش، باید با دقت زیادی تفسیر شوند. ما با تعمیم مدل اولیه مان به دو مدل توسعه یافته، نشان می دهیم که مدیران قدرتمند، سرمایه گذاری نقدی کمی دارند اما مشوق کمی نیز برای مدیریت درآمدها دارند.
واژگان کلیدی: پاداش مدیرعامل | قرارداد بهینه | نظریه قدرت مدیریتی | حکمرانی شرکتی
مقاله ترجمه شده
5 Organizing external stakeholder engagement in inter-organizational projects: Opening the black box
سازماندهی مشارکت ذینفعان خارجی در پروژه های بین سازمانی: باز کردن جعبه سیاه-2020
External stakeholder engagement is crucial for delivering value to diverse stakeholders in inter-organizational projects, however, it is not straightforward to organize this in a way that adds value. The intra-organizational focus of previous research offers limited insights into the relevant roles, responsibilities, arrangements and activities in inter-organizational contexts. Moreover, comprehensive empirical studies of the phenomenon are rare. This study explicates how internal stakeholders organize external stakeholder engagement in inter-organizational projects. Our multiple-case study of two infrastructure projects in Northern Europe identified three organizing solutions based on governance, values and dynamism. While governance-based solutions provide an overall structure for organizing external stakeholder engagement, value-based solutions ensure genuine cooperation and dynamism-based solutions facilitate timely organizing. The study develops propositions that constitute a model of how external stakeholder engagement can be organized in inter-organizational projects. The findings have implications for project stakeholder management and mainstream stakeholder research.
Keywords: External stakeholders | Organizing | Stakeholder engagement | Management for stakeholders | Inter-organizational projects
مقاله انگلیسی
6 Improving high-tech enterprise innovation in big data environment: A combinative view of internal and external governance
بهبود نوآوری شرکتهای پیشرفته در محیط داده های بزرگ: نمای ترکیبی از حاکمیت داخلی و خارجی-2020
The emergence of big data brings both opportunities and challenges to high-tech enterprises. How to keep competitive advantages and improve innovation performance is important for enterprises in big data environment. Except from organizational learning ability and the use of advanced technology, the corporate governance also plays an important role in the process of enterprise’s innovation practice. This article creatively combines with the insights of internal and external governance, and explores how the managerial power and network centrality affects enterprise’s innovation performance in big data environment. Considering about the differences among distinct regional big data environment (strong/weak), this paper also takes classification research on it. The research findings show that managerial power has a significant positive impact on innovation performance, managerial power could enhance enterprise’s centrality in network, and the enterprise which located in network central position has more advantages in obtaining resources and significantly improves firm’s innovation performance. Network centrality plays a mediating role on managerial power and innovation performance. Further research finds that the positive effects of managerial power and network centrality are more significantly in the strong big data environment. These findings enrich the research of high-tech enterprise innovation from a combinative governance view, and contribute to the literatures on enterprise innovation in big data environment
Keywords: Big data environment | High-tech enterprises | Innovation performance | Managerial power | Network centrality
مقاله انگلیسی
7 From elite-driven to community-based governance mechanisms for the delivery of public goods from land management
از مکانیسم های حاکم بر نخبگان گرفته تا مکانیسم های حاکم بر جامعه برای تحویل کالاهای عمومی از مدیریت زمین-2020
Several non-governmental initiatives have emerged in the Czech Republic in recent years with the aim to organise the provision of public goods or ecosystem services from agriculture and forestry. These initiatives are usually started by activists (elites) and take forms such as foundations or trust funds, but often present themselves as collective actions of communal interests. This paper sets out to present four cases of such efforts and to show their common and contrasting features in light of their relevance to local needs and possible integration in the future CAP framework. A particular focus is on the community-based character of these initiatives for the provision of public goods. This is done by examining the necessary conditions for the success of collectively managed common pool resources. The research shows that elite-driven non-governmental organisations often emerge because of a lack of interest on the part of public bodies and because local communities do not have the capacity to set up a collective action for the provision of environmentally and socially “beneficial outcomes” (ESBO). The investigated NGOs, however, soon came into conflict with non-involved actors. To improve the governance mechanism, an extension towards a community-based collective action is proposed. However, each step of such a transition is a challenge for the initiatives of the presented case studies. The first critical issue is to find a common interest among actors. Similarly, “sharing power” represents a struggle which consequently delays progress in creating effective internal governance. The difficulty in progressing towards community-based collective action is amplified by the uncertainty concerning property rights induced by the activities of the NGOs and unfavourable socioeconomic and institutional conditions. Finding that the private initiatives are far from being able to transform into community-based collective action, we propose to launch a measure of institutional funding for the coordination and management of their projects – similar to LEADER but more concentrated in scope.
Keywords: Public goods | Ecosystem services | Common pool resources | Non-governmental initiatives | Governance mechanism | Community-based collective action
مقاله انگلیسی
8 Facilitating collaboration in forest management: Assessing the benefits of collaborative policy innovations
تسهیل همکاری در مدیریت جنگل: ارزیابی مزایای نوآوری های سیاست مشارکتی-2020
Collaborative governance and landscape approaches have become a more prevalent in public land management in the United States in the face of increasing ecological and societal complexity and decreasing government resources and capacity. In this era of devolution and social-ecological change, there is a growing need for policy approaches that facilitate partnerships and participatory approaches to land management. One unique policy that emphasizes collaboration and large-landscape restoration on US federal forestlands is the Collaborative Forest Landscape Restoration Program (CFLRP), established in 2009 to accelerate the pace and scale of forest restoration. The policy included novel characteristics such as a decade-long commitment to landscapes and formal requirements for collaboration. This program presented an opportunity to assess how this policy affected collaboration and the factors that led to differential policy implementation. We conducted 89 interviews across all 23 CFLRP projects with internal agency staff and external collaborators on each project. We found that the CFLRP generated a variety of benefits related to collaboration, including increased trust and stronger relationships, increased collaborative partner influence, decreased litigation and conflict, and increased capacity to accomplish work; however, there were also challenges associated with the program, including thetime-intensive nature of collaboration and the lack of industry or contractors. Various local factors affected collaborative outcomes under the policy, including staff turnover and capacity, local leadership, and collaborative history. Successful collaborative outcomes were widespread under the CFLRP, and from this, we draw implications for the broader environmental governance literature about the policy characteristics that facilitate collaboration and the other institutional variables that may require attention in this context.
Keywords: Collaborative governance | Community-based forestry | Adaptive governance | Ecological | Restoration | Policy design
مقاله انگلیسی
9 Does government information release really matter in regulating contagionevolution of negative emotion during public emergencies? From the perspective of cognitive big data analytics
آیا انتشار اطلاعات دولتی در تنظیم تکامل منفی احساسات منفی در مواقع اضطراری عمومی اهمیت دارد؟ از منظر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ شناختی-2020
The breeding and spreading of negative emotion in public emergencies posed severe challenges to social governance. The traditional government information release strategies ignored the negative emotion evolution mechanism. Focusing on the information release policies from the perspectives of the government during public emergency events, by using cognitive big data analytics, our research applies deep learning method into news framing framework construction process, and tries to explore the influencing mechanism of government information release strategy on contagion-evolution of negative emotion. In particular, this paper first uses Word2Vec, cosine word vector similarity calculation and SO-PMI algorithms to build a public emergenciesoriented emotional lexicon; then, it proposes a emotion computing method based on dependency parsing, designs an emotion binary tree and dependency-based emotion calculation rules; and at last, through an experiment, it shows that the emotional lexicon proposed in this paper has a wider coverage and higher accuracy than the existing ones, and it also performs a emotion evolution analysis on an actual public event based on the emotional lexicon, using the emotion computing method proposed. And the empirical results show that the algorithm is feasible and effective. The experimental results showed that this model could effectively conduct fine-grained emotion computing, improve the accuracy and computational efficiency of sentiment classification. The final empirical analysis found that due to such defects as slow speed, non transparent content, poor penitence and weak department coordination, the existing government information release strategies had a significant negative impact on the contagion-evolution of anxiety and disgust emotion, could not regulate negative emotions effectively. These research results will provide theoretical implications and technical supports for the social governance. And it could also help to establish negative emotion management mode, and construct a new pattern of the public opinion guidance.
Keywords: Government information release | Cognitive big data analytics | E-government | Sentiment analysis | Public emergency events
مقاله انگلیسی
10 Managing multifunctional landscapes: Local insights from a Pacific Island Country context
مدیریت مناظر چند منظوره: بینش محلی از زمینه یک کشور جزیره اقیانوس آرام-2020
Across Pacific Island Countries, projects and policies are incorporating objectives related to managing landscape multifunctionality to sustain flows of multiple, valued ecosystem services. Strategies to manage natural resources are often not effective, or do not have intended outcomes, if they do not account for local contexts and the varied needs and constraints of stakeholders who rely upon natural resources for their livelihoods. Through fieldwork in Ba, Fiji, local insights were generated concerning the institutional, geographic, and socio-economic factors which determine and challenge i) different stakeholders’ ability to access landscape resources, and ii) stakeholders’ capacities to benefit from ecosystem services. The following insights were generated from this research which are important for guiding management of landscape multifunctionality. In Ba, hierarchical governance systems present barriers to effective management of landscape multifunctionality, and projects or policies with aims to manage landscapes should establish context appropriate multi-scale governance. Such governance systems should facilitate communication and interaction between different stakeholders, build upon community knowledge, and support communities as key actors in landscape management. Consideration of the spatial footprint of landscape resources, stakeholders’ different physical and financial capacities, and the institutional structures that mediate access to resources should be central to landscape management and planning. Various climatic stressors affect flows of ecosystem services from the Ba landscape and people’s capacity to access landscape resources; therefore, it is important that management of landscapes also builds resilience to climate stressors.
Keywords: Multifunctional landscapes | Socio-ecological systems | Fiji | Pacific Islands | Ecosystem services
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi