دانلود و نمایش مقالات مرتبط با HSV::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - HSV

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Colorimetric point-of-care paper-based sensors for urinary creatinine with smartphone readout
حسگرهای رنگی سنجی مبتنی بر کاغذ برای مراقبت از کراتینین ادراری با بازخوانی گوشی های هوشمند-2021
Creatinine is a clinically significant analyte used to diagnose kidney condition. However, the literature still lacks in creatinine sensors fulfilling point-of-care testing requirements. In this paper, we have developed colorimetric paper-based creatinine sensors adhering to point-of-care testing principles. The signal readout is accomplished with a smartphone modified with 3D-printed elements and processed with a self-written application compromising computer vision algorithm for automatic detection of the colored zone. Two colorimetric methods –routinely used Jaffe method and an alternative one with 3,5-dinitrobenzoic acid were both tested and compared. Hue channel intensity from HSV color space and green channel from RGB color space was used as the analytical signal in Jaffe and 3,5-dinitrobenzoate method, respectively. For both kinds of sensors the linear range of the response covered the range significant for urinary analysis, with precision, expressed as RSD, below 5%. Limit of quantification for Jaffe method was 1.05 mmol⋅ L—1 whereas it was 0.82 mmol⋅L—1 for 3,5-dinitrobenzoate method. The utility of the developed sensors to selectively quantify creatinine in undiluted urine was proved using artificial urine samples and the obtained recoveries were in the range from 70 to 129 %.
Keywords: Creatinine | Jaffe | 3,5-dinitrobenzoic acid | Microfluidic paper-based device | Smartphone | Computer vision
مقاله انگلیسی
2 STING Restricts oHSV Replication and Spread in Resistant MPNSTs but Is Dispensable for Basal IFN-Stimulated Gene Upregulation
STING Restricts oHSV Replication and Spread in Resistant MPNSTs but Is Dispensable for Basal IFN-Stimulated Gene Upregulation-2019
Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs) are an aggressive soft-tissue sarcoma amenable only to surgical resection. Oncolytic herpes simplex viruses (oHSVs) are a promising experimental therapy. We previously showed that basal interferon (IFN) and nuclear factor kB (NFkB) signaling upregulate IFN-stimulated gene (ISG) expression and restrict efficient viral infection and cell-to-cell spread in 50% of tested MPNSTs. Stimulator of Interferon Genes (STING) integratesDNAsensor activity and mediates downstream IFN signaling in infected cells. We sought to identify STING’s role in oHSV resistance and contribution to basal ISG upregulation in MPNSTs. We show that the level of STINGactivity in humanMPNST cell lines is predictive of oHSV sensitivity and that resistant cell lines have intact mechanisms for detection of cytosolic double-stranded DNA (dsDNA). Furthermore, we show that STING downregulation renders MPNSTs more permissive to oHSV infection and cell-to-cell spread. While next-generation viruses can exploit this loss of STING activity, first-generation viruses remain restricted. Finally, STING is not integral to the previously- observed basal ISG upregulation, indicating that other pathways contribute to basal IFN signaling in resistant MPNSTs. These data broaden our understanding of the intrinsic pathways in MPNSTs and their role in oHSV resistance and offer potential targets to potentiate oncolytic virus activity
مقاله انگلیسی
3 مثبت شدن آزمایش سرومی برای ویروس کمپلکس هرپس تیپ 2، اما نه تیپ 1 با سرطان دهانه ی رحم در ارتباط است: NHANES (1999-2014)
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
پیش زمینه: ویروس سیمپلکس هرپس تیپ 1 و 2 (HSV1 و HSV2) عوامل عفونی هستند و ارتباط آنها با وقوع سرطان در انسان طی دهه های گذشته، موضوع بحث برانگیزی بوده است. ما این مبحث را با استفاده از تمامی داده های مقطعی بررسی آزمایشات تغذیه و سلامت ملی (NHANES) از سال 1999 تا 2014 بررسی نمودیم.
روش ها: 8 دوره داده (1999-2000؛ 2001-2001-2؛ 2003-2004؛ 2005-2006؛ 2007-2008؛ 2009-2010؛ 2011-2012 و 2013-2014) استفاده شدند و نمونه ای از 8184 شرکت کننده ی خانم براساس دسترسی به سابقه ی ابتلا به سرطان و وضعیت سرومی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: آزمایش مثبت بودن سروم HSV1 و HSV2 به ترتیب 0.89±60.73 و 0.64±25.02 بود، و این مقادیر با افزایش سن، بزرگتر شدند (P<0.01). در تحلیل رگرسیون لجستیک مداخله گر تطبیقی، تناظر بین سروم مثبت HSV1 و سرطان رحم شناسایی شد (نسبت 〖OR〗_adjusted احتمال تطبیقی= 6.03؛ CI: 1.52, 23.87). سروم مثبت HSV2 با شیوع سرطان (〖OR〗_adjusted=1.47;95% CI:1.01,2.14) و سرطان رحم (〖OR〗_adjusted=1.72;95% CI:1.06,2.79) در ارتباط بود. افزون بر این، HSV2 پس از تعیین پاپیلوماویروس انسانی با ریسک بالا (HPV) به عنوان مداخله گر، همواره با سرطان رحم در ارتباط بوده است (〖OR〗_adjusted=1.90;95% CI:1.09,3.34). اندازه گیری اثر متقابل مبتنی بر ریسک نسبی (RR) بین HSV2 و HPV در مقیاس جمع پذیر بیانگر RR بالاتر برای سرطان رحم در شرکت کنندگانی بود که: صرفاً برای HPV، حساسیت سرومی داشتند 〖OR〗_adjusted=2.98;95% CI:1.23,7.20؛ P=0.02)، صرفاً برای HSV2 حساسیت سرومی داشتند (〖OR〗_adjusted=2.79;95% CI:1.31,5.96؛ P=0.01) یا برای هر دو ویروس اینگونه بودند (〖OR〗_adjusted=3.44;95% CI:1.50,7.86؛ P<0.01)، در این وضعیت، افراد با سروم منفی برای HPV و HSV2 را به عنوان مرجع انتخاب کردیم.
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، یک سری شواهد همه گیرشناختی را فراهم می آورد که وضعیت سروم HSV2 می تواند به عنوان یک شاخص مستقل برای سرطان رحم عمل کند.
کلیدواژه ها: سرطان رحم | HSV | HPV | NHANES
مقاله ترجمه شده
4 Image processing for ice floe analyses in broken-ice model testing
پردازش تصویر برای تجزیه و تحلیل تخته یخ شناور در تست مدل یخ شکسته-2015
The icefloe shape and size distribution are important ice parameters in ice-structure analyses. Before performing an analysis at full scale, the dynamic positioning (DP) experiments in model ice at the Hamburg Ship Model Basin (HSVA) allow for the testing of relevant image processing algorithms. A complete overview image of the ice floe distribution in the ice tank was generated from the experiments. An image processing method based on a gradient vectorflow (GVF) snake and a distance transform is proposed to identify individual icefloes. Icefloe characteristics such as position, area, and size distribution are obtained. A model of the managed icefield's configuration, including identification of overlappingfloes, is also proposed for further studies in ice-force numerical simulations. Finally, the proposed algorithm is applied to an ice surveillance video to further illustrate its applicability to ice management. Keywords: Connected object segmentation | Model icefloe | GVF snake | Distance transform
مقاله انگلیسی
5 Cluster identification using image processing
تعیین هویت خوشه با استفاده از پردازش تصویر-2015
closely examining hue, saturation and value (HSV) images of the solids holdup distribution in a riser,it can be seen that a “cluster” is the combination of a relatively stable core cluster of the highest solids holdups and constantly changing cluster clouds of solids holdups that are higher than the dilute phase.Based on this analysis, a threshold selection method maximizing the inter-class variance between the background and foreground classes is introduced. A systematic cluster identification process is therefore proposed that: (1) applies the threshold selection method to obtain the critical solids holdup thresholdεscto discriminate dense and dilute phases and (2) applies the method again in the dense phase regions to obtain the cluster solids holdup threshold εsctthat identifies the core clusters. Using this systematic process, clusters of different shapes and sizes and a relatively clear boundary can be visualized clearly and identified accurately. Using εsct, the core cluster fraction is calculated by dividing the total number of pixels in the core cluster by the total number of image pixels. The variation of the core cluster fraction according to operating conditions is also discussed. Keywords: Cluster identification | Image processing | Cluster fraction | Rectangular circulating fluidized bed riser
مقاله انگلیسی
6 یک روش قوی و جدید برای سیستم تشخیص پلاک برپایه تشخیص الگو
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 20

این مقاله برای یافتن یک مکان پلاک ، یک روش سریع و بهنگام را بیان کرده است. در روش پیشنهاد ما ، تصویر به فضای رنگ HSV اتخاذ شده است ؛ سپس ، این به بلوکهایی در اندازه ثابتی تقسیم شده است. در فرآیند تکرار ، هر بلوک ، در نمونه ویژه جستجو شده است. با ظهور نمونه ، بلوکهای همسایه آنها مطابق با هندسه پلاک به عنوان کاندید در نظر گرفته شده اند و افزایش بلوکها حذف شده است. این عملیات برای همه بلوکهای کنترل نشده تصاویر انجام شده است . اول ، همه نامزدهای قابل جستجو بهره برداری شده اند؛ سپس ، مکان پلاک در میان نامزدهای بهره برداری شده به شکل چگالی و نرخ هندسی بدست آمده اند. در کاوش هر بلوک ، تنها پیکسل لبه آن مطالعه شده است که مرکب از 23.44% از سطح بلوک است. از منظرهای روش پیشنهاد شده ، ما میتوانیم فقدن استفاده از عملکرد پر هزینه در پردازش تصویر و حرکت کم آن را اشاره کنیم که این سرعت پردازش تصویر را افزایش می دهد . این روش بر گروه تصاویری در چشم انداز ، فاصله و نقطه نظر بررسی شده اند. نرخ بهره برداری پلاک به 99.33% دست یافته است و نرخ شناسایی کاراکتر 97% دست یافته است .
کلمات کلیدی : شناسایی پلاک | HSV | قطعه بندی کاراکتر | شناسایی کاراکتر

مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi