دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Hierarchical linear modelling::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Hierarchical linear modelling

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی: بازدید کننده های دفعه اولی دربرابر بازدید کننده های خیلی تکراری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
بسیاری از مقصدهای گردشگری شدیدا" روی بازدید کننده های تکراری تمرکز کرده و به آنها وابسته هستند. بنابراین یک فرض اساسی این است که بازدید کننده های تکراری سودآورتر هستند (مثلا" ازطریق هزینه های بازاریابی پایین تر) و تبلیغ شفاهی مثبت آنها برای جذب مهمانان جدید ضروری می باشد. در این مقاله ما یک مطالعه تجربی مقیاس – بزرگ را برای بررسی تاثیر قیمت برای بازدید کننده های دفعه اولی و تکراری اقامتگاههای اسکی ارائه می دهیم. ما با به کارگیری یک دیدگاه مدلسازی سلسله مراتبی خطی نشان می دهیم که قیمت رابطه ای منفی با تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های دفعه اولی دارد و قیمت هیچ تاثیری روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری ندارد. بنابراین ما نشان می دهیم که تاثیر قیمت روی تبلیغ شفاهی برای بازدید کننده های تکراری کاهش می یابد.
مقاله ترجمه شده
2 When are stakeholder pressures effective? An extension of slack resources theory
چه موقع فشارهای سهامدار موثر می باشد؟ یک بسطی از نظریه منابع سست-2018
There has been an intense debate on when stakeholder pressures are effective in driving firms to contribute to sustainable development. Drawing upon institutional theory and slack resources theory, we theorize that country-level sustainability performance interacts with slack resources in shaping corporate responsiveness to stakeholder pressures. Empirical results based on the data from 6th International Manufacturing Strategy Survey and secondary data of the Human Development Index and the Environmental Performance Index support our hypotheses. As hypothesized, in countries with low level sustainability performance, firms with considerable slack resources are more responsive to stakeholder pressures than their peers with limited slack resources. In contrast, in countries with high levels of sustainability performance, there are no significant differences between firms with and without considerable slack resources in their responsiveness to stakeholder pressures. This study contributes to a better understanding of organizational responses to stakeholder pressures. Moreover, it suggests that stakeholders, depending on country-level sustainability performance, should adopt different strategies to stimulate firms to participate in sustainable development.
keywords: Environmental issues |Social responsibility |Stakeholder pressures |Survey methods |Hierarchical linear modelling
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی