دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Infidelity::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Infidelity

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 اعتیاد به شبکه های اجتماعی در روابط عاشقانه: آیا سن کاربر روی آسیب پذیری او دربرابر خیانت ناشی از شبکه های اجتماعی تاثیر دارد؟
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
استفاده اجباری از شبکه های اجتماعی انعکاس هایی را روی زندگی اجتماعی، روان شناختی، حرفه ای و فردی کاربر دارد. دسترس پذیری روشهای جایگزین عاشقانه تحت عنوان "دوستان" یک محیط بالغی را فراهم می کند که می تواند یک رابطه احساسی ویا جنسی را تسهیل کند. تعاملات آنلاین با دوستان مجازی توجه کاربران را جلب می کند و آنها را از وقت گذاشتن برای سایر امور مهم خود منحرف می کند که این کار منجر به ایجاد روابط زیان آور می شود. در این مطالعه ما رابطه بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای مرتبط با خیانت و بدعهدی را در یک نمونه ای از 365 شریک زندگی (242 زن، 123 مرد) بررسی کرده ایم. ما همچنین بررسی کرده ایم که آیا سن بر این ارتباط اثر می گذارد یا خیر. یافته ها بیانگر این هستند که اعتیاد به شبکه های اجتماعی رفتارهای مربوط به خیانت را پیش بینی می کند و سن این رابطه را وساطت می کند. این مطالعه همچنین دریافته است که سن با اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رفتارهای خاینت و بدعهدی رابطه ای منفی دارد. روی دلالت ها و محدودیت های این مطالعه نیز بحث می شود.
مقاله ترجمه شده
2 Is mating psychology most closely tied to biological sex or preferred partners sex?
آیاروانشناسی جفت گیری به جنس بیولوژیکی نزدیک تر است یا ترجیح شریک جنسی؟-2017
Most research into mating psychology focuses on heterosexual mating; however, it remains unknown whether the sex of the individual or the sex to whom that individual is attracted is most closely tied to mating psychology. In the current study, homosexual and heterosexual participants completed questionnaires designed to measure previously-documented sex differences in mating psychology from heterosexual samples. These included mens higher sociosexual orientation and number of lifetime sex partners, womens greater emotional attachment to casual sex partners, mens greater likelihood to overestimate womens sexual intent, womens greater likelihood to underestimate mens commitment intent, and differences in responses to emotional versus sexual infidelity. Based on our results, it appears that the sex of the individual and not the sex to whom that person is attracted tends to determine mating psychology. In particular, women, regardless of orientation, seem to share a similar mating psychology — supporting the idea female sexuality is relatively fluid. In comparison, there was greater variation between heterosexual men and gay men — consistent with the view that that male sexuality is more canalized. We conclude that homosexual mating strategies are complex: they represent neither a simple contin uation of heterosexual evolved mating psychology nor a complete gender-role reversal.
Keywords: Mating psychology | Homosexuality | Sexual orientation | Evolutionary psychology | Sexual misperception | Commitment perception | Jealousy | Sociosexual orientation
مقاله انگلیسی
3 The power roots and drivers of infidelity in international business relationships
ریشه های قدرت و خیانت رانندگان در روابط تجارت بین المللی-2017
We propose a conceptual model of the power roots and drivers of infidelity in exporter-importer (E-I) working relationships. Based on data collected from 262 Greek export manufacturers, we confirm that the exercise of coercive power in the E-I working relationship by the exporter has positive effects on distance, opportunism, and uncertainty, as opposed to the exercise of non-coercive power that exhibit negative effects. In turn, distance, opportunism, and uncertainty each contribute toward driving infidelity in the relationship by the importer. The relationship length and relationship status were also found to have a control effect on infidelity.
Keywords: Exporting | Exporter-importer relationships | Infidelity | Power | Distance | Opportunism | Uncertainty
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی