دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Knowledge Workers::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Knowledge Workers

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 Managing complex engineering projects: What can we learn from the evolving digital footprint?
مدیریت پروژه های پیچیده مهندسی: از ردپای دیجیتال در حال تحول چه می توانیم یاد بگیریم؟-2020
The challenges of managing large complex engineering projects, such as those involving the design of infrastructure, aerospace and industrial systems; are widely acknowledged. While there exists a mature set of project management tools and methods, many of todays projects overrun in terms of both time and cost. Existing literature attributes these overruns to factors such as: unforeseen dependencies, a lack of understanding, late changes, poor communication, limited resource availability (inc. personnel), incomplete data and aspects of culture and planning. Fundamental to overcoming these factors belies the challenge of how management information relating to them can be provided, and done so in a cost eff ;ective manner. Motivated by this challenge, recent research has demonstrated how management information can be automatically generated from the evolving digital footprint of an engineering project, which encompasses a broad range of data types and sources. In contrast to existing work that reports the generation, verification and application of methods for generating management information, this paper reviews all the reported methods to appraise the scope of management information that can be automatically generated from the digital footprint. In so doing, the paper presents a reference model for the generation of managerial information from the digital footprint, an appraisal of 27 methods, and a critical reflection of the scope and generalisability of data-driven project management methods. Key findings from the appraisal include the role of email in providing insights into potential issues, the role of computer models in automatically eliciting process and product dependencies, and the role of project documentation in assessing project norms. The critical reflection also raises issues such as privacy, highlights the enabling technologies, and presents opportunities for new Business Intelligence tools that are based on real-time monitoring and analysis of digital footprints.
Keywords: Big Data | Project Management | Business Intelligence | Knowledge Workers
مقاله انگلیسی
2 Managing complex engineering projects: What can we learn from the evolving digital footprint?
مدیریت پروژه های مهندسی پیچیده: از رد پای دیجیتال در حال تکامل چه می توان یاد گرفت؟-2020
The challenges of managing large complex engineering projects, such as those involving the design of infra- structure, aerospace and industrial systems; are widely acknowledged. While there exists a mature set of project management tools and methods, many of todays projects overrun in terms of both time and cost. Existing literature attributes these overruns to factors such as: unforeseen dependencies, a lack of understanding, late changes, poor communication, limited resource availability (inc. personnel), incomplete data and aspects of culture and planning. Fundamental to overcoming these factors belies the challenge of how management in- formation relating to them can be provided, and done so in a cost effective manner. Motivated by this challenge, recent research has demonstrated how management information can be automatically generated from the evolving digital footprint of an engineering project, which encompasses a broad range of data types and sources. In contrast to existing work that reports the generation, verification and application of methods for generating management information, this paper reviews all the reported methods to appraise the scope of management information that can be automatically generated from the digital footprint. In so doing, the paper presents a reference model for the generation of managerial information from the digital footprint, an appraisal of 27 methods, and a critical reflection of the scope and generalisability of data-driven project management methods. Key findings from the appraisal include the role of email in providing insights into potential issues, the role of computer models in automatically eliciting process and product dependencies, and the role of project documentation in assessing project norms. The critical reflection also raises issues such as privacy, highlights the enabling technologies, and presents opportunities for new Business Intelligence tools that are based on real-time monitoring and analysis of digital footprints.
Keywords: Big Data | Project Management | Business Intelligence | Knowledge Workers
مقاله انگلیسی
3 تبدیل تاثیر فرایندهای مدیریت دانش به نوآوری دانش بنیاد: نقش نادیده گرفته شده و واسطه بهره وری دانشگر
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
این مقاله مدل تحقیق جدیدی برای بررسی نقش واسطه ای و حیاتی اما نادیده گرفته شده بهره وری دانشگر بین فرایندهای مدیریت دانش (تولید دانش، اشتراک گذاری دانش و به کارگیری دانش) و نوآوری فراهم می کند. داده ها از بین 369 دانشگر بخش فناوری اطلاعات پاکستان انتخاب و با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 نسخه 26 تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که بهره وری دانشگر بین دو فرایند مدیریت دانش (تولید دانش و استفاده از دانش) و نوآوری واسطه گری می کند. به هر حال بین اشتراک گذاری دانش و نوآور واسطه گری نمی کند. نتای ج نقش اساسی بهره وری دانشگر را تایید می کنند که چالش بارزی برای رشته مدیریت درقرن 21 در زمینه نوآوری دانش بنیاد محسوب می گردد. به علاوه نتایج نقش عمده رویکرد انسانی و فرهنگی به مدیریت دانش در رویکردهای سیستم محور، کلان داده ها و فناوری اطلاعات نشان می دهند.
واژگان کلیدی: فرایندهای مدیرتی دانش | نوآوری | عملکرد نوآوری | بهره وری دانشگر | دانشگر
مقاله ترجمه شده
4 همبستگی استراتژیک مدیریت دانش و ارزش آفرینی: مفاهیم مرتبط با شرکت نفت و گاز
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این تحقیق به بررسی و شرح اینکه به چه شرطی و چگونه الگوهای ارزش آفرینی در یک شرکت دولتی صنعت نفت و گاز برزیل ، منعکس کننده¬ی ادراک افراد در هماهنگی استراتژیک مدیریت دانش هستند، می پردازد. این طرح، اطلاعاتی را که از طریق یک نظرسنجی کارکنان بخش اطلاعات - کارکنان مشاوران داخلی ، - Petroloo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) اتخاذ می کند و داده های حاصل از آن را با استفاده از آمار پارامتریک و غیر پارامتریک و تجزیه و تحلیل چند متغیره مطالعه می کند. یافته ها بیانگر آن است که همبستگی استراتژیک مدیریت دانش از سه دیدگاه مختلف با انعکاس در ادراک ارزش شرکت ایجاد می شود: نمایه متعادل - ارزش آفرینی ویژه شرکت ها - مشخصات تنظیم شده - ارزش آفرینی متوسط - و ناهماهنگ - ارزش آفرینی نامطلوب.
کلمات کلیدی: استراتژی | مدیریت دانش | ارزش آفرینی | سرمایه فکری
مقاله ترجمه شده
5 Does knowledge retrieval improves work efficiency? An investigation under multiple systems use
آیا بازیابی دانش کارایی کار را بهبود می بخشد؟ بررسی تحت استفاده از سیستم های مختلف-2018
Organizations encourage active knowledge retrieval from knowledge management systems; however, this does not always lead to higher work efficiency. Anchoring on uses and gratifications theory and psychology of sunk cost, this study investigates knowledge workers’ knowledge retrieval behavior and its subsequent impact on their work efficiency under three knowledge management systems, which differ in the creators of the systems and their related contents. Survey and interview data were collected from an IT call-center company. The results show knowledge workers who actively retrieved knowledge from the organization-created system that contains self-created content exhibited higher work efficiency. The results also show they obtained gratifications from actively retrieving knowledge from a self-made system; however, due to the workers’ biased perceptions toward that system, knowledge retrieval from a self-made system did not induce higher work efficiency. The findings provide organizations suggestions for designing knowledge management systems and their related contents.
Keywords: Knowledge management system ، Knowledge retrieval ، Uses and gratifications ، Sunk cost ، Work efficiency
مقاله انگلیسی
6 Strategic alignment of knowledge management and value creation: implications on to an oil and gas corporation
هماهنگی استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش: پیامدهای مربوط به یک شرکت نفت و گاز-2018
The research explores and describes if and how the patterns of value creation of a Brazilian state-owned corporation from the oil and gas industry are reflexes of the subjects’ perception on strategic alignment of knowledge management. The design adopts data obtained through a survey applied to Knowledge Workers — employees assigned as internal consultants — of Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) and the study development uses parametric and non-parametric statistics and multivariate analysis. The findings indicated that the subjects perceive the strategic alignment of the knowledge management from three different points of view, with reflexes in the perception on the corporate value creation: the balanced profile — extraordinary corporate value creation — the adjusted profile — moderate value creation — and the misaligned one — unsatisfactory value creation.
Keywords: Strategy; Knowledge management; Value creation; Intellectual capital
مقاله انگلیسی
7 Influence of social software features on the reuse of Business Intelligence reports
تاثیر ویژگی های نرم افزار اجتماعی در استفاده مجدد از گزارش های هوش تجاری-2015
Vendors of Business Intelligence (BI) software have recently started extending their systems by features from social software. The generated reports may include profiles of report authors and later be supplemented by information about users who accessed the report, user evaluations of the report, or other social cues. With these features, users can support each other in discovering and filtering valuable information in the context of BI. Users who consider reusing an existing report that was not designed by or for them can now not only peruse the report content but also take the social cues into consideration. We analyze which report features influence their perception of report usefulness. Our analysis is based on the elaboration likelihood model (ELM) which assumes that information recipients are either influenced by the quality of information or peripheral cues. We conduct an experiment with knowledge workers from different companies. The results confirm most hypotheses derived from ELM in the context of BI reports but we also find a deviation from the basic ELM expectations. We find that even people who are able and motivated to scrutinize the report content use community cues to decide on report usefulness in addition to report quality considerations. Keywords: Business Intelligence (BI) Influence processes Reuse Enterprise 2.0 Social software
مقاله انگلیسی
8 دانشوران و اصول 3S (مدیریت فردی، سازماندهی فردی، کنترل فردی)
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
کارفرمایان به دلیل نوآوری و خلاقیت دانشوران اهمیت زیادی برای آن¬ها قائل هستند. به دلیل ماهیت ناملموس دانش، مدیریت دانشوران مستلزم رویکردها، ابزارها و روش¬هایی متفاوت با مدیریت کارکنان غیر دانشی است. بر اساس یکی از دیدگاه¬های فراگیر سبک مدیریت دانشوران در مقایسه با سبک مدیریت کارکنان غیردانشی کمتر آمرانه و بیشتر مستقل است. این مقاله پیشینه نظری عبارت دانشور را ارائه می¬کند و آن بخش از پژوهش¬های مربوط به دانشوران را پوشش می¬دهد که به استقلال دانشوران اختصاص دارد. مفهوم استقلال از طریق سوال مربوط به اصول موسوم به 3S بررسی شده است. 3S به معنای مدیریت فردی، سازماندهی فردی و کنترل فردی است. این فرضیه مطرح می¬شود که دانشوران فعالیت مستقل¬تر و کار بر اساس اصول 3S را ترجیح می¬دهند. این مقاله درباره پاسخ 457 پاسخ¬دهنده و دانشوران در مشاغل مختلف بحث می¬کند. نتیجه پیمایش نشان داد که سبک مدیریت در حال تغییر است.
کلیدواژه¬ها: دانشوران | دانش | مدیریت | 3S
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi