دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Knowledge management processes::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Knowledge management processes

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 Knowledge management and humanitarian organisations in the Asia-Pacific: Practices, challenges, and future pathways
مدیریت دانش و سازمان های بشردوستانه در آسیا و اقیانوس آرام: شیوه ها، چالش ها و مسیرهای آینده-2021
While there is growing recognition amongst humanitarians that knowledge sharing and exchange are essential components of organisational efficiency and effectiveness, knowledge management processes in many human- itarian organisations are still inadequate. The review of knowledge management and international relations literature reveals limited research on the institutional memory of humanitarian organisations. This article aims to start filling this research gap by examining the use of explicit and tacit knowledge transfer in the humanitarian sector in the Asia-Pacific. It points to the embryonic stage of knowledge management and the reliance on tacit knowledge management consistent with the early stage of sector professionalization in the region. It reviews and analyses existing scholarly literature and manuals and draws on fieldwork interviews with key humanitarian personnel that primarily focus on natural hazards. The findings suggest institutional memory in the humanitarian sector remains ad hoc with limited long-term capture. There is a broad tendency in the region to rely on tacit knowledge transfer – interpersonal relationships and informal decision-making – as the dominant knowledge management practice. This reliance challenges knowledge management at the institutional level and indicates a weakness in the institutional memory of humanitarian organisations in the region. Our research raises questions about how to improve knowledge management practices within humanitarian organisations in the Asia-Pacific with significant implications for the sector more generally. A recalibration of tacit and explicit knowledge management would build institutional memory in humanitarian organisations. This requires a dual-track approach with codified documentation of experiences and greater emphasis on an institutional culture of knowledge sharing.
keywords: آسیا و اقیانوسیه | حافظه نهادی | مدیریت بحران | مدیریت دانش | امور بشردوستانه | حکومت | Asia-pacific | Institutional memory | disaster management | Knowledge management | Humanitarian affairs | governance
مقاله انگلیسی
2 تبدیل تاثیر فرایندهای مدیریت دانش به نوآوری دانش بنیاد: نقش نادیده گرفته شده و واسطه بهره وری دانشگر
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
این مقاله مدل تحقیق جدیدی برای بررسی نقش واسطه ای و حیاتی اما نادیده گرفته شده بهره وری دانشگر بین فرایندهای مدیریت دانش (تولید دانش، اشتراک گذاری دانش و به کارگیری دانش) و نوآوری فراهم می کند. داده ها از بین 369 دانشگر بخش فناوری اطلاعات پاکستان انتخاب و با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 نسخه 26 تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که بهره وری دانشگر بین دو فرایند مدیریت دانش (تولید دانش و استفاده از دانش) و نوآوری واسطه گری می کند. به هر حال بین اشتراک گذاری دانش و نوآور واسطه گری نمی کند. نتای ج نقش اساسی بهره وری دانشگر را تایید می کنند که چالش بارزی برای رشته مدیریت درقرن 21 در زمینه نوآوری دانش بنیاد محسوب می گردد. به علاوه نتایج نقش عمده رویکرد انسانی و فرهنگی به مدیریت دانش در رویکردهای سیستم محور، کلان داده ها و فناوری اطلاعات نشان می دهند.
واژگان کلیدی: فرایندهای مدیرتی دانش | نوآوری | عملکرد نوآوری | بهره وری دانشگر | دانشگر
مقاله ترجمه شده
3 Knowledge management processes and sustainable competitive advantage: An empirical examination in private universities
فرایندهای مدیریت دانش و مزیت رقابتی پایدار: ازمون تجربی در دانشگاه خصوصی-2018
In modern times, it has come to the realization of organizations that acquiring knowledge and using it in an effective manner is the only way to have a sustainable competitive advantage (SCA) in the marketplace. This means that the resources of an organization must include knowledge, which should always be cared for and developed upon. When it comes to private colleges and universities, these are really just investments for the future businesspeople of the world. Through knowledge management processes (KMP), the knowledge they end up processing from these educational institutions will help them decide the direction in which they go in the future and how competitive they will be in the business world. But when it comes to knowledge-based view (KBV) and resource-based view (RBV), there is no clear explanation between them and how much the compe titive advantage that KMP provides can be sustained. In this study, we will look at how and why SCA can be created by KMP from the educational environments KBV and RBV. In order to achieve the objective, a hy pothesis was created along with a quantitative survey method of design. The initiation of the structural equation modelling (SEM) method helped determine the relationship between the study variables through deductive approach. The respondents of this study are comprised of 525 academic leaders with varying positions from 44 private Iraqi universities. The results show a significant relationship between KMP and SCA. To attain a better SCA, private universities must generate knowledge, store knowledge, share knowledge and apply knowledge that is backed by identify of knowledge and formulating of its goals throughout every aspect of the organization. The research adds to the active group of knowledge that is currently available in the area of strategic knowledge management.
Keywords: Knowledge identification ، Knowledge goals formulating ، Knowledge sharing ، Capabilities ، Competencies ، Core competencies
مقاله انگلیسی
4 Aligning enterprise knowledge and knowledge management systems to improve efficiency and effectiveness performance: A three-dimensional Fuzzy-based decision support system
هماهنگ سازی دانش سازمانی و سیستم های مدیریت دانش برای بهبود کارایی : سیستم پشتیبانی سه بعدی مبتنی بر فازی سه بعدی-2018
The purpose of this paper is to propose a three-dimensional fuzzy logic approach to evaluate the level of alignment between the knowledge an enterprise possesses and the knowledge management systems (KMSs) it adopts. The study also aims to propose the KMSs best suited to reducing misalignment and im proving operational performance in terms of efficiency and effectiveness, analysing the level of alignment between an enterprise’s knowledge and its KMSs from both the ontological and epistemological points of view. The authors have used the proposed methodology to develop a software-based Knowledge Man agement Decision Support System (KM-DSS), which was tested on a small and medium enterprise (SME) operating in the high-tech industry. The results highlight that the proposed DSS allows managers to eval uate knowledge management processes and identify which KMSs to adopt to improve alignment with the nature of the knowledge their enterprise possesses as well as to increase their level of efficiency and effectiveness.
Keywords: Knowledge management (KM) ، Decision support system (DSS) ، Knowledge management systems (KMSs) ، 3D Fuzzy Logic ، Small and medium enterprises (SMEs)
مقاله انگلیسی
5 فرآیندهای بحرانی مدیریت دانش: یک دیدگاهی به سوی خلق ارزش برای مشتری
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هدف از این مقاله سهیم بودن در منابع علمی ازطیق شناسایی و تحلیل ترکیبات امکانپذیر بین فرآیندهای بحرانی مدیرت دانش (ظرفیت جذب، انتقال دانش و کاربرد دانش) می باشد که منجر به خلق ارزش عالی برای مشتری می شود. سوال اصلی تحقیقی که این کار به دنبال آن است این است: باتوجه به اینکه مشتریان هر روز ارزش بیشتری را برای خود تقاضا می کنند، چگونه سازمانها می توانند ارزشبیشتری برای مشتریان از فرایندهای مدیریت دانش خود و ترکیب کردن آنها خلق کنند؟ ما پیشنهاد می کنیم که ترکیب کردن سه فرایند مدیریت دانش، یک قابلیت پویا و سطح بالا می سازد که منجر به خلق ارزش عالی برای مشتریان می شود.
کلیدواژه ها: قابلیت پویا | مدیریت دانش | فرآیندهای مدیریت دانش | ارزش مشتری | زیرپایه های قابلیت های پویا
مقاله ترجمه شده
6 رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
امروزه از دانش به عنوان کلیدی باارزش در رقابت یاد می شود. نه تنها دانش به عنوان مبنایی برای پیشرفت منسجم شناخته شده است بلکه منبع حفظ ماهیت رقابتی سازمانی می باشد که مزیتی برای سازمان می باشد. دو نقش فرهنگ، هم به عنوان مانع اصلی و هم به عنوان مولفه ی مجاز در مدیریت دانش، اهمیت این فاکتور را در مدیریت کارآمد پروسه مدیریت دانش دو چندان می کند. مقاله کنونی هر نوع رابطه بین انواع متفاوت فرهنگ سازمانی و ابعاد متفاوت مدیریت دانش را مورد ارزیابی قرار می دهد. به منظور آنالیز تفاوت های بین فرهنگ های متفاوت سازمانی، چارچوب ذهنی پیشنهاد شده توسط کامورن و کوئین در این قسمت لحاظ شده است. در این مقاله رابطه بین 4 نوع فرهنگ سازمانی که عبارتند از فرهنگ استدلالی، سلسله مراتبی، توسعه و گروهی و 6 بعد مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفتند. این پروژه به صورت طبیعی به کار گرفته شد و متدولوژی که مورد استفاده قرار گرفت، متدولوژی توصیفی-همبستگی می باشد و به عنوان بررسی میدانی طبقه بندی می شود. به منظور آنالیز یافته های این تحقیق و دستیابی و یا رد فرضیه های پیش بینی شده، تکنیک های آماری مثل رگرسیون گام به گام همانند ضریب همبستگی پیرسون به کار گرفته شدند. نتایج نشان می دهند که رابطه معنی داری بین انواع متفاوت فرهنگ سازمانی و 6 بعد مدیریت دانش وجود دارد.
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی | مدیریت دانش | دانشگاه اصفهان.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi