دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Korea::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Korea

تعداد مقالات یافته شده: 107
ردیف عنوان نوع
1 شدت و پتانسیل انتقال کرونا در کره جنوبی
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
اهداف: ازآنجایی که اولین مورد کروناویروس جدید 2019(کوید-19) در 20 ژانویۀ 2020 در کرۀ شمالی شناسایی شد، تعداد موارد به سرعت افزایش یافت به طوری که تا 6 مارس 2020، منجربه ابتلای6284 مورد و فوت42 نفر شد. اولین تحقیق درمورد گزارش تعداد تکثیر کوید-19 در کرۀ جنوبی را برای بررسی سرعت شیوع بیماری، ارائه می دهیم.
روش کار: موارد روزانۀ تأیید شدۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی از منابع عمومی موجود استخراج شد. با استفاده از توزیع تجربی گزارشات دارای تأخیر و شبیه سازی مدل رشد کلی، تعداد تکثیر مؤثر را برمبنای توزیع احتمال گسستۀ فاصلۀ زایشی ارزیابی کردیم.
نتایج: چهار گروه اصلی را شناسایی و تعداد تکثیر را 1.5(1.6-1.4 CI: 95%) برآورد کردیم. به علاوه، نرخ رشد طبیعی 0.6 (0.7، 0.6 CI: 95%) و مقیاس بندی پارامتر رشد 0.8 (0.8،0.7 CI: 95%) برآورد شدند، که نشان-دهندۀ پویایی رشد زیر نمایی کوید-19 می باشد. نرخ مرگ و میر موارد خام در بین مردان (1.1%) در مقایسه با زنان (0.4%) بیشتر است و با افزایش سن افزایش می یابد.
نتیجه گیری: نتایج ما انتقال پایدار اولیۀ کوید-19 در کرۀ جنوبی را نشان می دهد و از اجرای اقدامات فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل سریع شیوع بیماری حمایت می کند.
کلمات کلیدی: کروناویروس | کوید-19 | کره | تعداد تکثیر
مقاله ترجمه شده
2 Evaluating an adaptive management strategy for organizational energy use under climate uncertainty
ارزیابی یک استراتژی مدیریتی تطبیقی ​​برای استفاده از انرژی سازمانی در عدم قطعیت اقلیم-2020
Changing climate creates energy demand uncertainty that is essential for facility and organizational management. Energy conservation can be achieved through combinations of capital improvements and/or management strategies. One such management strategy is implementation of non-conditioning zones to reduce temperate season energy demand. In this study, we evaluate a temporally-based, non-conditioning zone policy originally developed for Kunsan Air Force Base, Korea and apply it to six locations across the contiguous United States, which coincide with major U.S. Air Force bases in various climate zones. Using projected temperature portfolios, we determine that the performance of the implemented policy is likely to change over the remainder of the century. In temperate climate zones, there is an increase in the potential non-conditioning zone by about a month. However, in a tropical climate, the potential duration for a non-conditioned zone reduces by over half by the end of the century. In addition to non-conditioning zone duration change, temporal shifts in the spring and fall seasons affect non-conditioning zone onset. The cumulative changes suggest the need for climate forecast-informed adaptive management policies to mitigate energy demand. The results of this study inform organization and facility-level energy management, suggesting adaptive management policies to address energy budget uncertainty.
Keywords: Adaptive management | Climate change | Energy conservation | Organizational energy use
مقاله انگلیسی
3 Evaluating an adaptive management strategy for organizational energy use under climate uncertainty
ارزیابی یک استراتژی مدیریتی تطبیقی ​​برای استفاده از انرژی سازمانی در عدم قطعیت اقلیم-2020
Changing climate creates energy demand uncertainty that is essential for facility and organizational management. Energy conservation can be achieved through combinations of capital improvements and/or management strategies. One such management strategy is implementation of non-conditioning zones to reduce temperate season energy demand. In this study, we evaluate a temporally-based, non-conditioning zone policy originally developed for Kunsan Air Force Base, Korea and apply it to six locations across the contiguous United States, which coincide with major U.S. Air Force bases in various climate zones. Using projected temperature portfolios, we determine that the performance of the implemented policy is likely to change over the remainder of the century. In temperate climate zones, there is an increase in the potential non-conditioning zone by about a month. However, in a tropical climate, the potential duration for a non-conditioned zone reduces by over half by the end of the century. In addition to non-conditioning zone duration change, temporal shifts in the spring and fall seasons affect non-conditioning zone onset. The cumulative changes suggest the need for climate forecast-informed adaptive management policies to mitigate energy demand. The results of this study inform organization and facility-level energy management, suggesting adaptive management policies to address energy budget uncertainty.
Keywords: Adaptive management | Climate change | Energy conservation | Organizational energy use
مقاله انگلیسی
4 انتشار چهارچوب حسابداری برای پارک های صنعتی در چین
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
چین بیشترین تعداد پارک های صنعتی را در جهان دارد. این پارکها نه تنها برای تسریع بخشیدن فرایند صنعتی کشور مهم و حیاتی بلکه برای دست یافتن به اهداف تغیرات آب و هوایی خود نیزمهم و حیاتی هستند. ایجاد فهرست انتشار CO2برای پارک صنعتی اولین مرحله در تحلیل الگوهای انتشار پارک و طراحی سیاست های کم کربن می باشد. به هرحال، بیشتر انتشار قبلی برای پارک های صنعتی با اتخاذ حوزه و روش شناسی مختلف محاسبه می شود که با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. این مطالعه روش شناسی و چارچوب خودسازگاری را برای پارک های صنعتی چین مبتنی بر داده سطح شرکت توسعه می دهد. ما هر دو حوزه انتشار 1 و2 را بررسی و فهرست ها را با 19 نوع انرژی و 39 بخش صنعتی ایجاد می کنیم که سازگار با فهرست های انتشار از سطح شهر، استانی و کشوری می باشد. چنین فهرست انتشار مبتنی بر بخش نه تنها قادرخواهد بود تا داده های حمایتی برای طراحی سیاستهای کنترل انرژی/انتشار ارائه دهد بلکه به دولت محلی/مرکزی جهت ارزیابی عملکرد کاهش انتشار پارک کمک می کند. سرانجام، مطالعه تجربی برای چهار پارک صنعتی برای تایید این روش اجرا می شود. علاوه براین، ما برنامه های پارک اکو-صنعتی را در کشورهای ژاپن، کره جنوبی و همچنین ساختار حسابداری انتشاری آنها را بررسی می کنیم. متوجه شدیم که بیشتر پارک های صنعتی ژاپن انتشارهایی با حوزه 1،2 و 3 ارائه می دهند درحالیکه برای کره جنوبی، پارک ها اکثرا در انتشار حوزه 1 تمرکز می کنند. بحث اکو-صنعتی پارک های ژاپن و کره جنوبی اهمیت قابل توجهی برای ساخت پارک های کم – کربن چین دارد.
کلمات کلیدی: انتشار CO2 | پارک های صنعتی | تغییرات آب و هوا | چین
مقاله ترجمه شده
5 Strain, negative emotion, and cyber violence among South Korean Juveniles: A mediation analysis
فشار ، احساسات منفی و خشونت سایبری در نوجوانان کره جنوبی: یک تحلیل میانجیگری-2020
While there has been moderate support for General Strain Theory (GST), the extant body of literature has been criticized for its lack of diversity (i.e., not sufficiently considering cross-cultural differences) as well as for its lack of stringency in testing mediators between strain and criminal behavior. As such, the current study investigated the intervening effect of the negative emotion of anger between school strain, as well as family strain, and cyber violence among South Korean youth. Also, it focused on their strains, which due to their traditional roots in Confucian culture, may be qualitatively and quantitatively different than those experienced by youth in Western societies. By using a manifest mediation analysis and a bias-corrected bootstrap method, this study found that the reason they committed cyber violence was not so much due to getting stressed out from the toxic relationship with their teacher as due to anger’s mediating role in the relationship between the strain and cyber violence. Results from the present study provided full support for GST’s application to a Confucian-based country. Theoretical and policy implications were discussed.
مقاله انگلیسی
6 Use of big data analysis to investigate the relationship between natural radiation dose rates and cancer incidences in Republic of Korea
استفاده از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای بررسی رابطه بین میزان دوز پرتوی طبیعی و بروز سرطان در جمهوری کره-2020
In this study, we investigated whether there is a significant relationship between the natural radiation dose rate and the cancer incidents in Korea by using a big data analysis. The natural dose rate data for this analysis were the measurement data obtained from the 171 monitoring posts of the 113 administrative districts in Korea over the 10 years from 2007 and 2016. The relative cancer incidences for this analysis were the difference in the cancer patients per hundred thousand people year-on-year in the administrative districts with the five highest and the five lowest natural gamma dose rates each year over the same period. To analyze the correlation between the two variables, Spearman’s rank correlation coefficient between the two rates was derived using R, a well-known big data analysis tool. The analysis showed that Spearman’s rank correlation coefficient was more than 0.05 and that the correlation between the two variables was not statistically significant.
Keywords: Natural radiation dose rate | Cancer incident | Big data analysis | Relative cancer incidence | Spearman’s rank correlation analysis
مقاله انگلیسی
7 The Diffusion Barriers of AI Mobility Service: the Case of TADA
موانع انتشار خدمات تحرک هوش مصنوعی: مورد TADA-2020
TADA, AI-based smart mobility service in Korea, has been indicted for violating the act in Korea despite the uncertainty of whether it is illegal or not. The main reason for this is that TADA has not found a way to coexist with traditional mobility companies. The TADA case shows that the diffusion of innovation is affected by a variety of social issues, not just technical or business issues. Thus, this study analyzes public perceptions of the TADA case and discusses what are the social barriers to AI innovation. The results of this study show that the diffusion of innovative services requires discussions with various stakeholders in addition to technical or business efforts.
Keywords: mobility service | diffusion | barrier | Text-mining | TADA
مقاله انگلیسی
8 Development and application of the Activity-BAsed Traveler Analyzer (ABATA) system
توسعه و کاربرد سیستم تجزیه و تحلیل مسافرتی Activity-BAsed (ABATA)-2020
While advanced technologies and big data are widely used in the transportation study, most transportation plans still rely on some variant of traditional four-step demand forecasting models. The most significant limitations of the four-step model are spatiotemporal aggregation of data and difficulty of considering individual travel behaviors. To address these drawbacks, activity-based modeling systems have increasingly been developed. In this paper, we present a new activity-based analytical system, called Activity-BAsed Traveler Analyzer (ABATA). The distinguishing feature of ABATA is the simulation of the present hourly service population that is determined from mobile phone data instead of a synthetic population. ABATA comprises multiple components, including an hourly total population estimator, activity profile constructor, hourly activity population estimator, spatial activity population estimator, and origin–destination estimator. To demonstrate the proposed method, a future aged society in Gangnam, Korea is evaluated as a case study. The results indicate that the hourly activity populations engaged in work, school, and private education decreased, while those engaged in home, shopping, recreation and other activities increased with the aging of the population. The associated changes in mobility were found to be rational and reasonable: older people tend to have a more flexible working time, make shorter-distance trips, undertake more trips for shopping, recreation, home, and other activities, and finish their trips earlier, before evening. The proposed ABATA system is expected to provide a valuable tool for simulating the impacts of future changes in population, activity schedules, and land use on activity populations and travel demands.
Keywords: Activity-based model | Mobile phone data | Hourly service population | Mobility | Aged society
مقاله انگلیسی
9 Hybrid agent-based modeling of rooftop solar photovoltaic adoption by integrating the geographic information system and data mining technique
مدل سازی مبتنی بر عامل ترکیبی استفاده از فتوولتائیک خورشیدی پشت بام با ادغام سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک داده کاوی-2019
Modeling energy technology adoption involves heterogeneity and dynamic interactions of individuals based on the physical, technical, and economic environments in the decision making process. In this context, this study aims to develop a hybrid model integrating an agent-based modeling (ABM) with the geographic information system and logistic regression for simulating rooftop solar photovoltaic (PV) adoption in the study area. Towards this end, this study regarded “building” as an “agent” to simulate the market diffusion of rooftop solar PV systems in the Nonhyeon neighborhood, located in the Gangnam district, Seoul, South Korea, based on various factors affecting the adoption (i.e., physical, demographic & socioeconomic, technical, economic, and social factors). This study considered three behavioral rules of rooftop solar PV adoption, which were determined using panel logistic regression according to different motivators for rooftop solar PV adoption. Based on these different behavioral rules, three hybrid ABM models were developed to simulate the market diffusion of rooftop solar PV systems. It was shown that models including the various potential motivators for the adoption proposed in this study better represented the reality of aggregate decision-making processes, while the model including only the motivators proposed in the previous ABM studies failed to perform well, rarely adopting the rooftop solar PV system during the runs. The ABM proposed in this study allows the estimation of the aggregate amount and patterns of future market diffusion for rooftop solar PV systems, which can be widely used by governments and electric utilities for evaluating policies and business models.
Keywords: Renewable energy adoption | Rooftop solar photovoltaic system | Agent-based modeling | Geographic information system | Logistic regression | Peer effects
مقاله انگلیسی
10 Calibration of Portable Particulate Matter-Monitoring Device using Web Query and Machine Learning
کالیبراسیون دستگاه کنترل کننده ذرات قابل حمل با استفاده از پرس و جوی وب و یادگیری ماشین-2019
Background: Monitoring and control of PM2.5 are being recognized as key to address health issues attributed to PM2.5. Availability of low-cost PM2.5 sensors made it possible to introduce a number of portable PM2.5 monitors based on light scattering to the consumer market at an affordable price. Accuracy of light scatteringebased PM2.5 monitors significantly depends on the method of calibration. Static calibration curve is used as the most popular calibration method for low-cost PM2.5 sensors particularly because of ease of application. Drawback in this approach is, however, the lack of accuracy. Methods: This study discussed the calibration of a low-cost PM2.5-monitoring device (PMD) to improve the accuracy and reliability for practical use. The proposed method is based on construction of the PM2.5 sensor network using Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) protocol and web query of reference measurement data available at government-authorized PM monitoring station (GAMS) in the republic of Korea. Four machine learning (ML) algorithms such as support vector machine, k-nearest neighbors, random forest, and extreme gradient boosting were used as regression models to calibrate the PMD measurements of PM2.5. Performance of each ML algorithm was evaluated using stratified K-fold cross-validation, and a linear regression model was used as a reference. Results: Based on the performance of ML algorithms used, regression of the output of the PMD to PM2.5 concentrations data available from the GAMS through web query was effective. The extreme gradient boosting algorithm showed the best performance with a mean coefficient of determination (R2) of 0.78 and standard error of 5.0 mg/m3, corresponding to 8% increase in R2 and 12% decrease in root mean square error in comparison with the linear regression model. Minimum 100 hours of calibration period was found required to calibrate the PMD to its full capacity. Calibration method proposed poses a limitation on the location of the PMD being in the vicinity of the GAMS. As the number of the PMD participating in the sensor network increases, however, calibrated PMDs can be used as reference devices to nearby PMDs that require calibration, forming a calibration chain through MQTT protocol. Conclusions: Calibration of a low-cost PMD, which is based on construction of PM2.5 sensor network using MQTT protocol and web query of reference measurement data available at a GAMS, significantly improves the accuracy and reliability of a PMD, thereby making practical use of the low-cost PMD possible.
Keywords: Calibration | Machine learning | Monitoring and control | Particulate matter | Web query
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi