دانلود و نمایش مقالات مرتبط با L-DOPA::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - L-DOPA

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Lipid-based nanodelivery approaches for dopamine-replacement therapies in Parkinsons disease: From preclinical to translational studies
روشهای مبتنی بر تحویل نانو مبتنی بر لیپید برای درمان های جایگزین دوپامین در بیماری پارکینسون: از مطالعات بالینی تا ترجمه-2020
The incidence of Parkinsons disease (PD), the second most common neurodegenerative disorder, has increased exponentially as the global population continues to age. Although the etiological factors contributing to PD remain uncertain, its average incidence rate is reported to be 1% of the global population older than 60 years. PD is primarily characterized by the progressive loss of dopaminergic (DAergic) neurons and/or associated neuronal networks and the subsequent depletion of dopamine (DA) levels in the brain. Thus, DA or levodopa (L-dopa), a precursor of DA, represent cardinal targets for both idiopathic and symptomatic PD therapeutics. While several therapeutic strategies have been investigated over the past decade for their abilities to curb the progression of PD, an effective cure for PD is currently unavailable. Even DA replacement therapy, an effective PD therapeutic strategy that provides an exogenous supply of DA or L-dopa, has been hindered by severe challenges, such as a poor capacity to bypass the blood–brain barrier and inadequate bioavailability. Nevertheless, with recent advances in nanotechnology, several drug delivery systems have been developed to bypass the barriers associated with central nervous system therapeutics. In here, we sought to describe the adapted lipid-based nanodrug delivery systems used in the field of PD therapeutics and their recent advances, with a particular focus placed on DA replacement therapies. This work initially explores the background of PD; offers descriptions of the most recent molecular targets; currently available clinical medications/limitations; an overview of several lipid-based PD nanotherapeutics, functionalized nanoparticles, and technical aspects in brain delivery; and, finally, presents future perspectives to enhance the use of nanotherapeutics in PD treatment.
Keywords: Parkinsons disease | Dopamine/levodopa | Blood–brain barrier | Nanodrug delivery | Lipid-based nanoparticles
مقاله انگلیسی
2 نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
مقاله ترجمه شده
3 نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
سد خونی-مغزی (BBB) یک پوشش سد اندوتلیال محافظتی ریز عروق مغز است که از دارو رسانی مغزی در برابر بیماری های مغزی جلوگیری می کند. از این رو، نیاز ضروری به توسعه حامل هایی وجود دارد که به طور موثر به سد خونی-مغزی جهت انتقال ترکیبات دارویی به مغز نفوذ کند. داروی لوودوپا به طور موثر و ویژه ای از طریق پروتئین ناقل آمینو اسید خنثی بزرگ 1-(LAT) از سد خونی-مغزی عبور می کند تا وارد مغز شود. بدین گونه، ما نانوذرات طلای نانوگل مانند چند شاخه عامل دار با لوودوپا (AuNFs-DOPA-L) را با استفاده از روش حد واسط دانه شامل ترکیبات کاتکولی به عنوان یک عامل پوششی تجمعی کاهنده مستقیم سنتز کردیم و توانایی عبور آنها را از سد خونی-مغزی آزمودیم تا به عنوان نانوحامل های نافذ مغز عمل کنند. ما ثابت کردیم که نانوگل های طلا-لوودوپا در مقایسه با نانوگل های طلای عامل دار با لیگاند غیر هدف گذار با اندازه و شکل مشابه به صورت موثری در سد خونی-مغزی نفوذ می کنند. از سوی دیگر، ما نشان دادیم که نانوگل های طلا-لوودوپا به طور کارآمدی بدون القای التهاب توسط ماکروفاژهای مغز درونی سازی می شوند. این نتایج کاربرد نانوگل های لوودوپا-طلا را به عنوان یک نانوحامل غیر التهابی نافذ سد خونی-مغزی برای دارو رسانی موثر به مغز ثابت می کند.
کلید واژه ها: هدف گذاری مغزی | سد خونی-مغزی | نانوذرات طلا | لوودوپا
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi