دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Local food::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Local food

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 پایدار بودن شیوه های غذایی خانواده های ایتالیایی :رژیم غذایی مدیترانه ایی،پیوستگی با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
تحقیق حاضر بر آن است تا تا عوامل موثر بر ادبیات مصرف مواد غذایی پایدار برای بررسی الگوهای رژیم غذایی روزانه خانوارهای ایتالیایی بمنظور ارزیابی میزان پیروی از رژیم مدیترانه ایی همراه با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی را مورد بررسی قرار دهد . تحلیل بر اساس داده های سازمان آمار ملی ایتالیا و بررسی ابعاد زندگی روزانه برای سال 2014 انجام شد ، آمار گیری چند منظوره که روی 44984 نفر و در 18864 خانوار انجام شد . از مدل پروبیت دو مرحله ایی هکمن برای ارزیابی معادلات و تاثیر رژیم ترکیبی خانوارها و پایبندی به رژیم مدیترانه ایی در کنار مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی استفاده شد. یافته های مطالعه تشان میدهند که هم خانوارهایی که دارای فرزند هستند و هم افرادی که پایبندی بسیار شدیدی به رژیم مدیترانه ایی دارند به احتمال بیشتر از هر دو محصولات ارگانیک و محلی استفاده میکنند ، در حالیکه افزایش اندازه خانوارها احتمالا با کاهش خرید محصولات محلی همراه است . علاوه بر این ،وضعیت اقتصادی خوب و داشتن سطوح بالاتر تحصیلی منجر به اقفزایش احتمال مصرف مواد ارگانیک شده است . برخی از تفاوتهایی که در این راستا وجود دارد را میتوان در دامنه های کم بیان نمود ، با این وجود ، ابن نتایج بینش وسیع و جامعی را برای ایتالیا و حمایت از نیازمندیها هم برای سیاستمداران و هم بازاریان ایجاد میکند تا بتوانند به دامنه ی وسیعی از ابتکارات در زمینه ی مصرف کننده های اموزش دیده دست پیدا کنند و دسترسی به محصولات غذایی پایدار را ممکن سازند .
کلید واژه ها: غذای پایدار | مواد غذایی آلی | غذای محلی | رژیم غذایی مدیترانه ای | روش دو مرحله ای Heckman
مقاله ترجمه شده
2 Environmental sustainability of agri-food supply chains: An LCA comparison between two alternative forms of production and distribution of endive in northern Italy
پایداری زیست محیطی زنجیره تامین مواد غذایی: یک مقایسه LCA بین دو فرم جایگزین تولید و توزیع نهایی در شمال ایتالیا-2017
Alternative cultivation practices such as organic and integrated farming are generally proposed as a mean to reduce environmental impacts associated with food production and consumption. For the same reason, various schemes of direct sale or distribution of local agricultural products have been increasingly developed as an alternative to large-scale distribution of nationally or globally sourced products. How ever, for a variety of vegetable crops such as salads and leaves, there is few scientific evidence about the relative environmental performance of alternative farming techniques. Similarly, alternative distribution systems have mainly been investigated only in terms of their energy and climate change performance, and mostly within the debate on domestic/local versus imported/delocalised food supply. In this paper, life cycle assessment (LCA) was used to compare the potential environmental impacts of two agricultural supply chains, with the primary aim of testing the expected benefits of vegetable organic farming and of alternative forms of distribution promoting packaging reduction and a shortened supply chain. Organic and integrated production of endive (Cichorium endivia) in Lombardia (northern Italy) were firstly compared, according to a cradle-to-farm gate approach. The comparison was then extended to the whole supply chain, considering the direct distribution of raw organic endive to local networks of ethical purchasing groups by means of returnable crates, and the large-scale retailing of conventional endive as a ready-to-use product after its industrial cutting, washing and packing. Fourteen environmental and human health impact categories were considered as terms of comparison, along with the cumulative energy demand. Results revealed that none of the examined farming techniques has a better overall environmental profile. In fact, when impacts are expressed per hectare of cultivated area, nearly half impact categories (7/15) are favourable to organic farming, with impact reductions ranging from 13% to 55%. However, organic fertilisation practices are responsible for higher impacts of this cultivation form in terms of acidification (þ16%), terrestrial eutrophication (þ32%) and non-carcinogenic human toxicity (þ127%). Per kg of harvested product, impact categories favourable to organic farming are reduced to five, while six are favourable to integrated farming (which achieves higher yields). Organic farming techniques thus need to be further improved in terms of fertilisation practices and achievable yields in order to achieve a more sustainable production system. Considering the whole supply chain, the direct distribution of the raw organic product loose at the local level is preferable for all impact categories except one, where the impact of the farming stage is dominant and against organic production. This exception however disappears if farming is excluded from the comparison (i.e. only distribution and consumption are considered). Observed reductions in overall supply chain impacts range mostly be tween 20% and 48% and are mainly enabled by the absence of disposable packaging items and industrial processing.
Keywords: Life cycle assessment (LCA) | Organic farming | Integrated production | Short supply chain |Packaging reduction |Local food
مقاله انگلیسی
3 The Governance Features of Social Enterprise and Social Network Activities of Collective Food Buying Groups
ویژگی های حاکمیت شرکت های اجتماعی و شبکه های اجتماعی فعالیت گروه های خرید مواد غذایی گروهی-2017
Collective food buying groups, such as community supported agriculture or self-organised citizen groups for de livery of food baskets, have emerged throughout the world as an important niche innovation for promoting more sustainable agri-food systems. These initiatives seek to bring about societal change. They do so, however, not through protest or interest-based lobbying, but by organising a protected space for learning and experimentation with lifestyle changes for sustainable food consumption and production practices. In particular, they aim to pro mote social learning on a broad set of sustainability values, beyond a focus on “fresh and healthy food” only, which characterizes many of the individual consumer oriented local food chain initiatives. This paper analyses the governance features of such local food buying groups by comparing 104 groups in five cities in Belgium. We find that the social networking activities of these groups, as compared to the social enterprise activities, have led to establish specific governance mechanisms. Whereas the main focus of the social enterprise activities is the organisation of the food provisioning logistics, the focus of the social network activities is the sharing of re sources with other sustainable food initiatives, dissemination of information and broader discussion on sustain ability issues.
Keywords: Local food networks | Community supported agriculture | Social enterprises | Social networks | Sustainability transitions
مقاله انگلیسی
4 یک مطالعه تجربی روی درخواست های غذایی گردشگران: اصلیت یا ایمنی و راحتی؟
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
هدف از این مطالعه بررسی رفتارهای گردشگر از نقطه نظر جستجوی اصلیت در تجربیات خورد و خوراک می باشد. مطالعه حاضر با تکیه کردن روی مرور منابع مرتبط، یک چارچوب مفهومی پیشنهاد می کند که روی این موضوع تمرکز دارد که چگونه جستجوی اصلیت روی رفتارهای گردشگران درمورد مصرف غذای محلی اثر می گذارد. به ویژه، این چارچوب سه نوع گردشگر برمبنای روابط بین مصرف غذا و اصلیت را در سه زمینه مختلف تعریف می کند. درنتیجه، این مطالعه جستجو کننده های اصلیت، میانه روها و جستجو کننده های راحتی را به منظور توصیف رفتار مورد انتظار گردشگر شناسایی می کند و به دنبال آن یک بخشی می آید که جزئیات نتیجه گیری و اجرا را ارائه می کند.
کلیدواژه ها: غذا | اصلیت | غذایی | چارچوب مفهومی | نوع شناسی گردشگر
مقاله ترجمه شده
5 Visualizing the social and geographical embeddedness of local food systems
تجسم جغرافیای اجتماعی و سیستم های توکار غذایی محلی-2017
Re-localizing food distribution is expected to geographically concentrate social and economic capital toward values that are beneficial to both consumers and producers. Yet, both the theory of how com munities benefit from purchasing local food and the practice of promoting local food lack foundational empiric evidence that makes spatially explicit the procurement typologies and the communities that are connected. This research pilots a method for understanding the geographic patterns of local food supply chains in relation to the social networks formed through farm tours, byproduct sales, farm-to-farm collaboration, and donations to the local food bank. This method is expected to improve both the the ory and practice of re-localizing food systems, thereby helping scholars and policymakers to identify and correct for inequities while also recognizing successful practices and opportunities in situ. Findings are based on a novel dataset from Chester County, Pennsylvania encompassing 1089 connections between 117 farms and 637 locations. Farms primarily engage with one marketing typology. The most common marketing practices are wholesale distribution and direct-marketing to consumers through farmers’ markets; both market typologies have an average reach of over 50 km. Central to the social network, is a third typology characterized by sales to restaurants, collaboration amongst farms and participation with local food bank programming. Interviews with policymakers and market managers ground-truth and relate findings to state and local regulations.
Keywords: Direct marketing | Farm-to-fork | Soil-to-soil | Agricultural economics | Farmers market
مقاله انگلیسی
6 Application of business intelligence in the tourism industry: A case study of a local food festival in Thailand
کاربرد هوش تجاری در صنعت گردشگری: مطالعه موردی یک جشنواره غذایی محلی در تایلند-2017
Local festivals and special events are known to have a great impact on the local community, society, economy, and culture. Massive data about products tourists purchase, services they experience, destination choices they evaluate, and accommodations they select at the events can be captured, but the key question is how to translate such data into meaningful information so that event organizers understand the behavior of tourists in order to increase their satisfaction and boost revenues and profits. This study outlines a way to integrate a business intelligence framework to manage and turn data into insights for festival tourism. This framework combines the architecture of database management, business analytics, business performance management, and data visu alization to guide the analyst in drawing knowledge from the visitor data. A case study from a local festival in Thailand is conducted to demonstrate the practical validity of the proposed business intelligence framework.
Keywords: Business intelligence | Analytics | Tourism | Festival | Revisit intention
مقاله انگلیسی
7 اهمیت اقتصادی و بازاریابی محصولات غذایی داخلی در سیاست تجاری زنجیره خرده فروشی محصولات غذایی مجارستان
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
محصولات داخلی که با شیوه های مرسوم و با طعم دهنده های سنتی درست می شوند، روز به روز بیشتر مورد پسند مشتریان قرار می گیرند. به دلیل مزایای اغذیه ای-روانی و نیز خاص بودن آنها، این محصولات می توانند مزیت رقابتی قابل ملاحظه ای را برای بازار محصولات غذایی کشور فراهم آورند. هدف این مطالعه، بررسی این امر است که چگونه تولیدکنندگان محصول غذایی داخلی، در سیاست تجاری یکی از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی محصولات غذایی مجارستان، جای گرفته و ترویج می شوند.
کلیدواژه ها: محصولات غذایی داخلی | تبلیغ فروش | بازاریابی | تجارت
مقاله ترجمه شده
8 اهمیت اقتصادی و بازاریابی محصولات غذایی داخلی در سیاست تجاری زنجیره خرده فروشی محصولات غذایی مجارستان
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 9
محصولات داخلی که با شیوه های مرسوم و با طعم دهنده های سنتی درست می شوند، روز به روز بیشتر مورد پسند مشتریان قرار می گیرند. به دلیل مزایای اغذیه ای-روانی و نیز خاص بودن آنها، این محصولات می توانند مزیت رقابتی قابل ملاحظه ای را برای بازار محصولات غذایی کشور فراهم آورند. هدف این مطالعه، بررسی این امر است که چگونه تولیدکنندگان محصول غذایی داخلی، در سیاست تجاری یکی از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی محصولات غذایی مجارستان، جای گرفته و ترویج می شوند.
کلیدواژه ها: محصولات غذایی داخلی | تبلیغ فروش | بازاریابی | تجارت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی