دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Luxembourg::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Luxembourg

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 خوشامدگویی یا نه؟ - حس امنیت، تعلق خاطر و نگرش های افراد بومی نسبت به فرهنگ پذیری مهاجران
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
تنوع فرهنگی به دلیل مهاجرت تبدیل به یک وضوع کلیدی در بسیاری از جوامع امروزی شده است. این سوال که چگونه جمعیت بومی این توسعه ها را تجربه می کند دارای اهمیتی اساسی برای روابط بین فرهنگی است و پایه ای را برای فرهنگ پذیری مهاجران ایجاد می کند. ما با الهام از تحقیقات مربوط به تعلق خاطر و چند فرهنگی بودن، در اینجا فرض می کنیم که حس امنیت عمومی و خصوصی می تواند به نگرش های مثبت تر به تنوع فرهنگی مربوط شود درحالیکه حس تهدید می تواند به آزادی کمتر مربوط شود. به صورت صریح تر، مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه تعلق خاطر عمومی افراد بومی (امن یا ترسان) و نیز حس امنیت (فرهنگی یا اقتصادی) خاص آنها می تواند به تجربیات آنها درباره فرهنگ پذیری مهاجران در کشور چند فرهنگه لوکزامبورگ مربوط شود. نمونه ما شامل 134 فرد لوکزامبورگی با میانگین سنی 02/45 (انحراف معیار 41/17) بود که یک پرسشنامه آنلاین را پر کردند. نتایج نشان داد که تعلق خاطر عمومی خود – گزارش شده توسط افراد ترسان رابطه ای مثبت با جهت گیری های غیر خوشامدگویانه ترِ فرهنگ پذیری دارد. روابط بین تعلق خاطر عمومی و جهت گیری های فرهنگ پذیری توسط حس امنیت فرهنگی وساطت می شود که تاثیراتی قوی روی جهت گیری های (غیر) خوشامدگویانه افراد بومی نسبت به دلستگی عمومی دارند. یافته ها بیانگر این هستند که جهت گیری های غیر خوشامدگویانه درقبال مهاجران که شامل آزادی برای برقراری رابطه و تبادل فرهنگی می شود، با حس امنیت فرهنگی و اقتصادی که به صورت جزئی توسط یک تعلق خاطر عمومی امن یا ترسان منحرف می شود، رابطه دارد. بنابراین به نظر می رسد که حس امنیت یک پایه امنی را برای دامنه و آزادی تنوع فرهنگی فراهم می کند که به منظور مواجهه موفقیت آمیز با چالش های جوامع چند فرهنگه امروزی مورد نیاز هستند.
مقاله ترجمه شده
2 Analyzing the correlation between commuting satisfaction and travelling utility
تجزیه و تحلیل همبستگی بین رضایت رفت و آمد و تسهیلات سفر-2017
The interest for travel satisfaction has rapidly grown during the past two decades. Since the development of Discrete Choice Theory, doing a trip was mostly described as a pure derived activity without utility per se but nowadays many scholars have demonstrated that individuals might be satisfied in performing the trip itself. However, little is still known on the relation between the travelling utility and the stated satisfaction for a specific trip. The objective of this paper is to analyse the relation between the stated commuting satisfaction and the utility of the associated trip thanks to the Logsum function, which is often used to represent the aggregated utility of a set of travel alternatives. The results of a travel survey implemented at the University of Luxembourg in 2012, show that the utility function, expressed through its Logsum, is positively correlated with the stated commuting satisfaction. While the Logsum function of the travelling utility might, to some extent, approximate the travelling satisfaction, some variations in the correlation magnitude, due to context particularities and socio-demographic attributes, are observed and discussed in this study.
Keywords: Travel Behavior | Utility’s Logsum | Discrete Choice Theory | Travel Liking | Commuting satisfaction
مقاله انگلیسی
3 How social are destinations? Examining European DMO social media usage
اهداف اجتماعی چگونه است؟ بررسی استفاده از رسانه های اجتماعی DMO اروپا-2017
This study explores how European DMOs use social media to promote and market their destinations and extends extant research on social media in tourism by: (1) using a larger sample size of 50 European countries, (2) including two additional social media platforms (Instagram and YouTube) to current investigations that commonly focus on Facebook and Twitter, (3) extending the scope of measures used in the content analysis, and (4) investigating social media platforms over a longer time period of a full year. Content analysis of measures used to examine European DMO social media usage revealed seven categories: (1) content, (2) major theme, (3) information type, (4) engagement, (5) interactivity, (6) promotion and (7) customer service. Based on content analysis of a systematic random sample of 3546 social media postings, results clearly indicate that social media is of interest to European DMOs. Among all European destinations, Turkey, Finland, Ireland, Netherlands and Spain were found to have a higher level of engagement, whereas France, Cyprus, Russia, Luxembourg and Norway were found to be more interactive. Findings suggest that European DMOs utilize social media as a traditional marketing tool, rather than exploiting it as a customer service tool to mitigate potential customer problems.
Keywords: Social media | DMOs | Europe | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی