دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Machine Leaning::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Machine Leaning

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 سیستم تشخیص نفوذ توزیع شده برای محیط های ابری بر اساس تکنیک های داده کاوی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
تقریبا دو دهه بعد از ظهور انها؛ محاسبات ابری همچنان در میان سازمان ها و کاربران فردی در حال افزایش است. بسیاری از مسائل امنیتی همراه انتقال برای این الگوی محاسباتی شامل تشخیص نفوذ به وجود می اید. ابزارهای حمله و نفوذ با شکستن سیستم های تشخیص نفوذ سنتی (IDS) با مقدار زیادی از اطلاعات ترافیک شبکه و رفتارهای پویا پیچیده تر شده است. IDSs ابری موجود از کمبود دقت تشخیص؛ نرخ مثبت کاذب بالا و زمان اجرای بالا رنج می برد. در این مقاله ما یک یادگیری توزیع ماشینی بر مبنی سیستم تشخیص نفوذ برای محیط های ابری را ارائه می دهیم. سیستم پیشنهاد شده برای مندرجات در سمت ابری به وسیله اندازه همراه اجزای شبکه لبه از ابرهای ارائه شده است. اینها به ترافیک رهگیری شبکه های ورودی به لبه شبکه routers از از لایه فیزیکی اجازه می دهد. یک الگوریتم پنجره کشویی (sliding window) مبتنی بر زمان برای پیش پردازش شبکه گرفتار ترافیک در هر router ابری استفاده می شود و سپس در نمونه تشخیص ناهنجاری دسته بندی Naive Bayes استفاده می شود. یک مجموعه از گره های سرور کالا بر مبنی یک Hadoop و MapReduce برای هر نمونه تشخیص ناهنجاری از زمانی که تراکم شبکه افزایش می یابد؛ در دسترس است. برای هر پنجره زمانی؛ داده ترافیک ناهنجاری شبکه در هر طرف router برای یک سرور ذخیره سازی مرکزی هماهنگ شده است. بعد؛ یک طبقه بندی یادگیری گروهی بر مبنی یک Forest تصادفی برای اجرای یک مرحله دسته بندی چند کلاسه نهایی به منظور تشخیص انواعی از هر حمله استفاده می شود.
لغات کلیدی: سیستم های تشخیص نفوذ | محاسبات ابری | یادگیری ماشین | هادوپ | MapReduce
مقاله ترجمه شده
2 Distributed Intrusion Detection System for Cloud Environments based on Data Mining techniques
سیستم تشخیص نفوذ توزیع شده برای محیط های ابری بر اساس تکنیک های داده کاوی-2018
Nearly two decades after its emergence, the Cloud Computing remains gaining traction among organizations and individual users. Many security issues arise with the transition to this computing paradigm including intrusions detection. Intrusion and attack tools have become more sophisticated defeating traditional Intrusion Detection Systems (IDS) by large amount of network traffic data and dynamic behaviors. The existing Cloud IDSs suffer form low detection accuracy, high false positive rate and high running time. In this paper we present a distributed Machine Learning based intrusion detection system for Cloud environments. The proposed system is designed to be inserted in the Cloud side by side with the edge network components of the Cloud provider. This allows to intercept incoming network traffic to the edge network routers of the physical layer. A time-based sliding window algorithm is used to preprocess the captured network traffic on each Cloud router and pass it to an anomaly detection module using Naive Bayes classifier. A set of commodity server nodes based on Hadoop and MapReduce are available for each anomaly detection module to use when the network congestion increases. For each time window, the anomaly network traffic data on each router side are synchronized to a central storage server. Next, an ensemble learning classifiers based on the Random Forest is used to perform a final multi-class classification step in order to detect the type of each attack. Various experiment are performed in the Google Cloud Platform in order to assess the proposed system using the CIDDS-001 public dataset. The obtained results are satisfactory when compared to a standard Random Forest classifier. The system achieved an average accuracy of 97%, an average false positive rate of 0.21% and an average running time of 6.23s.
Keywords: Intrusion Detection Systems, Cloud Computing, Machine Leaning, Hadoop, MapReduce
مقاله انگلیسی
3 Lightweight adaptive Random-Forest for IoT rule generation and execution
تصادفی جنگل انطباقی سبک برای تولید و اجرای قانون IoT-2017
Article history:Available online 30 March 2017Keywords: Internet of Things SecurityRules extraction Random-Forest Active learningThe area of the Internet of Things is growing rapidly. The volume of transmitted data over the various sensors is growing accordingly. Sensors typically are low in resources of storage, memory and process- ing power. Data security and privacy are part of the major concerns and drawbacks of this growing do- main. Sensor traffic analysis has become an increasingly important domain to protect IoT infrastructures from intruders. An IoT network intrusion detection system is required to monitor and analyze the traffic and predict possible attacks. Machine leaning techniques can automatically extract normal and abnormal patterns from a large set of training sensors data. Due to the high volume of traffic and the need for real-time reaction, accurate threat discovery is mandatory. This work focuses on designing a lightweight comprehensive IoT rules generation and execution framework. It is composed of three components, a machine learning rule discovery, a threat prediction model builder and tools to ensure timely reaction to rules violation and un-standardized and ongoing changes in traffic behavior. The generated detection model is expected to identify in real-time exceptions and notify the system accordingly. We use Random- Forest (RF) as the machine learning platform for rules discovery and real-time anomaly detection. To al- low RF adaptation to IoT we propose several improvements to make it lightweight and propose a process that combines IoT network capabilities; messaging and resource sharing, to build a comprehensive and efficient IoT security framework.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Internet of Things | Security Rules extraction | Random-Forest | Active learning
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی