دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Machine learning::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید 2
نتیجه جستجو - Machine learning

تعداد مقالات یافته شده: 765
ردیف عنوان نوع
1 Host transcriptomic signature as alternative test-of-cure in visceral leishmaniasis patients co-infected with HIV
امضای transcriptomic میزبان به عنوان گزینه درمانی جایگزین در بیماران لیشمانیوز احشایی آلوده به HIV-2020
Visceral leishmaniasis (VL) treatment in HIV patients very often fails and is followed by high relapse and case-fatality rates. Hence, treatment efficacy assessment is imperative but based on invasive organ aspiration for parasite detection. In the search of a less-invasive alternative and because the host immune response is pivotal for treatment outcome in immunocompromised VL patients, we studied changes in the whole blood transcriptional profile of VL-HIV patients during treatment. Methods: Embedded in a clinical trial in Northwest Ethiopia, RNA-Seq was performed on whole blood samples of 28 VL-HIV patients before and after completion of a 29-day treatment regimen of AmBisome or AmBisome/ miltefosine. Pathway analyses were combined with a machine learning approach to establish a clinically-useful 4-gene set. Findings: Distinct signatures of differentially expressed genes between D0 and D29 were identified for patients who failed treatment and were successfully treated. Pathway analyses in the latter highlighted a downregulation of genes associated with host cellular activity and immunity, and upregulation of antimicrobial peptide activity in phagolysosomes. No signs of disease remission nor pathway enrichment were observed in treatment failure patients. Next, we identified a 4-gene pre-post signature (PRSS33, IL10, SLFN14, HRH4) that could accurately discriminate treatment outcome at end of treatment (D29), displaying an average area-under-the-ROC-curve of 0.95 (CI: 0.751.00). Interpretation: A simple blood-based signature thus holds significant promise to facilitate treatment efficacy monitoring and provide an alternative test-of-cure to guide patient management in VL-HIV patients. Funding: Project funding was provided by the AfricoLeish project, supported by the European Union Seventh Framework Programme (EU FP7).
Keywords: Visceral leishmaniasis | HIV | RNA signature | Treatment efficacy | Blood signature
مقاله انگلیسی
2 Forecasting third-party mobile payments with implications for customer flow prediction
پیش بینی پرداخت های تلفن همراه شخص ثالث با پیامدهای پیش بینی جریان مشتری-2020
Forecasting customer flow is key for retailers in making daily operational decisions, but small retailers often lack the resources to obtain such forecasts. Rather than forecasting stores’ total customer flows, this research utilizes emerging third-party mobile payment data to provide participating stores with a value-added service by forecasting their share of daily customer flows. These customer transactions using mobile payments can then be utilized further to derive retailers’ total customer flows indirectly, thereby overcoming the constraints that small retailers face. We propose a third-party mobile-paymentplatform centered daily mobile payments forecasting solution based on an extension of the newly-developed Gradient Boosting Regression Tree (GBRT) method which can generate multi-step forecasts for many stores concurrently. Using empirical forecasting experiments with thousands of time series, we show that GBRT, together with a strategy for multi-period-ahead forecasting, provides more accurate forecasts than established benchmarks. Pooling data from the platform across stores leads to benefits relative to analyzing the data individually, thus demonstrating the value of this machine learning application.
Keywords: Analytics | Big data | Customer flow forecasting | Machine learning | Forecasting many time series | Multi-step-ahead forecasting strategy
مقاله انگلیسی
3 Drivers, barriers and social considerations for AI adoption in business and management: A tertiary study
رانندگان ، موانع و ملاحظات اجتماعی برای پذیرش هوش مصنوعی در مشاغل و مدیریت: یک مطالعه عالی-2020
The number of academic papers in the area of Artificial Intelligence (AI) and its applications across business and management domains has risen significantly in the last decade, and that rise has been followed by an increase in the number of systematic literature reviews. The aim of this study is to provide an overview of existing systematic reviews in this growing area of research and to synthesise their findings related to enablers, barriers and social implications of the AI adoption in business and management. The methodology used for this tertiary study is based on Kitchenham and Charter’s guidelines [14], resulting in a selection of 30 reviews published between 2005 and 2019 which are reporting results of 2,021 primary studies. These reviews cover the AI adoption across various business sectors (healthcare, information technology, energy, agriculture, apparel industry, engineering, smart cities, tourism and transport), management and business functions (HR, customer services, supply chain, health and safety, project management, decisionsupport, systems management and technology acceptance). While the drivers for the AI adoption in these areas are mainly economic, the barriers are related to the technical aspects (e.g. availability of data, reusability of models) as well as the social considerations such as, increased dependence on non-humans, job security, lack of knowledge, safety, trust and lack of multiple stakeholders’ perspectives. Very few reviews outside of the healthcare management domain consider human, organisational and wider societal factors and implications of the AI adoption. Most of the selected reviews are recommending an increased focus on social aspects of AI, in addition to more rigorous evaluation, use of hybrid approaches (AI and non-AI) and multidisciplinary approaches to AI design and evaluation. Furthermore, this study found that there is a lack of systematic reviews in some of the AI early adopter sectors such as financial industry and retail and that the existing systematic reviews are not focusing enough on human, organisational or societal implications of the AI adoption in their research objectives.
Keywords: artificial intelligence | business | machine learning | management | systematic literature review | tertiary study
مقاله انگلیسی
4 ANN modelling of CO2 refrigerant cooling system COP in a smart warehouse
مدل سازی ANN سیستم خنک کننده کولر CO2 COP در یک انبار هوشمند-2020
Industrial cooling systems consume large quantities of energy with highly variable power demand. To reduce environmental impact and overall energy consumption, and to stabilize the power requirements, it is recommended to recover surplus heat, store energy, and integrate renewable energy production. To control these operations continuously in a complex energy system, an intelligent energy management system can be employed using operational data and machine learning. In this work, we have developed an artificial neural network based technique for modelling operational CO2 refrigerant based industrial cooling systems for embedding in an overall energy management system. The operating temperature and pressure measurements, as well as the operating frequency of compressors, are used in developing operational model of the cooling system, which outputs electrical consumption and refrigerant mass flow without the need for additional physical measurements. The presented model is superior to a generalized theoretical model, as it learns from data that includes individual compressor type characteristics. The results show that the presented approach is relatively precise with a Mean Average Percentage Error (MAPE) as low as 5%, using low resolution and asynchronous data from a case study system. The developed model is also tested in a laboratory setting, where MAPE is shown to be as low as 1.8%.
Keywords: Industrial cooling systems | Carbon dioxide refrigerant | Artificial neural networks | Coefficient of performance | Energy storage | Smart warehouse
مقاله انگلیسی
5 Challenges and recommended technologies for the industrial internet of things: A comprehensive review
چالش ها و فن آوری های پیشنهادی برای اینترنت اشیا صنعتی: مرور جامع-2020
Physical world integration with cyber world opens the opportunity of creating smart environments; this new paradigm is called the Internet of Things (IoT). Communication between humans and objects has been extended into those between objects and objects. Industrial IoT (IIoT) takes benefits of IoT communications in business applications focusing in interoperability between machines (i.e., IIoT is a subset from the IoT). Number of daily life things and objects connected to the Internet has been in increasing fashion, which makes the IoT be the dynamic network of networks. Challenges such as heterogeneity, dynamicity, velocity, and volume of data, make IoT services produce inconsistent, inaccurate, incomplete, and incorrect results, which are critical for many applications especially in IIoT (e.g., health-care, smart transportation, wearable, finance, industry, etc.). Discovering, searching, and sharing data and resources reveal 40% of IoT benefits to cover almost industrial applications. Enabling real-time data analysis, knowledge extraction, and search techniques based on Information Communication Technologies (ICT), such as data fusion, machine learning, big data, cloud computing, blockchain, etc., can reduce and control IoT and leverage its value. This research presents a comprehensive review to study state-of-the-art challenges and recommended technologies for enabling data analysis and search in the future IoT presenting a framework for ICT integration in IoT layers. This paper surveys current IoT search engines (IoTSEs) and presents two case studies to reflect promising enhancements on intelligence and smartness of IoT applications due to ICT integration.
Keywords: Industrial IoT (IIoT) | Searching and indexing | Blockchain | Big data | Data fusion Machine learning | Cloud and fog computing
مقاله انگلیسی
6 Identifying influential factors distinguishing recidivists among offender patients with a diagnosis of schizophrenia via machine learning algorithms
شناسایی عوامل موثر در تشخیص تکرار مجدد در بین بیماران مجرم با تشخیص اسکیزوفرنی از طریق الگوریتم های یادگیری ماشین-2020
Purpose: There is a lack of research on predictors of criminal recidivism of offender patients diagnosed with schizophrenia. Methods: 653 potential predictor variables were anlyzed in a set of 344 offender patients with a diagnosis of schizophrenia (209 reconvicted) using machine learning algorithms. As a novel methodological approach, null hypothesis significance testing (NHST), backward selection, logistic regression, trees, support vector machines (SVM), and naive bayes were used for preselecting variables. Subsequently the variables identified as most influential were used for machine learning algorithm building and evaluation. Results: The two final models (with/without imputation) predicted criminal recidivism with an accuracy of 81.7 % and 70.6 % and a predictive power (area under the curve, AUC) of 0.89 and 0.76 based on the following predictors: prescription of amisulpride prior to reoffending, suspended sentencing to imprisonment, legal complaints filed by relatives/therapists/public authorities, recent legal issues, number of offences leading to forensic treatment, anxiety upon discharge, being single, violence toward care team and constant breaking of rules during treatment, illegal opioid use, middle east as place of birth, and time span since the last psychiatric inpatient treatment. Conclusion: Results provide new insight on possible factors influencing persistent offending in a specific subgroup of patients with a schizophrenic spectrum disorder.
Keywords: Criminal justice | Criminal recidivism | Machine learning | Offender | Schizophrenia
مقاله انگلیسی
7 Digital Twin-enabled Collaborative Data Management for Metal Additive Manufacturing Systems
مدیریت داده های همکاری مشترک زوج دیجیتال برای سیستم های تولید مواد افزودنی فلز-2020
Metal Additive Manufacturing (AM) has been attracting a continuously increasing attention due to its great advantages compared to traditional subtractive manufacturing in terms of higher design flexibility, shorter development time, lower tooling cost, and fewer production wastes. However, the lack of process robustness, stability and repeatability caused by the unsolved complex relationships between material properties, product design, process parameters, process signatures, post AM processes and product quality has significantly impeded its broad acceptance in the industry. To facilitate efficient implementation of advanced data analytics in metal AM, which would support the development of intelligent process monitoring, control and optimisation, this paper proposes a novel Digital Twin (DT)-enabled collaborative data management framework for metal AM systems, where a Cloud DT communicates with distributed Edge DTs in different product lifecycle stages. A metal AM product data model that contains a comprehensive list of specific product lifecycle data is developed to support the collaborative data management. The feasibility and advantages of the proposed framework are validated through the practical implementation in a distributed metal AM system developed in the project MANUELA. A representative application scenario of cloud-based and deep learning-enabled metal AM layer defect analysis is also presented. The proposed DT-enabled collaborative data management has shown great potential in enhancing fundamental understanding of metal AM processes, developing simulation and prediction models, reducing development times and costs, and improving product quality and production efficiency.
Keywords: Metal Additive Manufacturing | Digital Twin | data management | data model | machine learning | product lifecycle management
مقاله انگلیسی
8 Modeling of forward osmosis process using artificial neural networks (ANN) to predict the permeate flux
مدل سازی فرآیند اسمزوز رو به جلو با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی شار نفوذ-2020
Artificial neural networks (ANN) are black box models that are becoming more popular than transport-based models due to their high accuracy and less computational time in predictions. The literature shows a lack of ANN models to evaluate the forward osmosis (FO) process performance. Therefore, in this study, a multi-layered neural network model is developed to predict the permeate flux in forward osmosis. The developed model is tested for its generalization capability by including lab-scale experimental data from several published studies. Nine input variables are considered including membrane type, the orientation of membrane, molarity of feed solution and draw solution, type of feed solution and draw solution, crossflow velocity of the feed solution, and the draw solution and temperature of the feed solution and the draw solution. The development of optimum network architecture is supported by studying the impact of the number of neurons and hidden layers on the neural network performance. The optimum trained network shows a high R2 value of 97.3% that is the efficiency of the model to predict the targeted output. Furthermore, the validation and generalized prediction capability of the model is tested against untrained published data. The performance of the ANN model is compared with a transport-based model in the literature. A simple machine learning technique such as a multiple linear regression (MLR) model is also applied in a similar manner to be compared with the ANN model. ANN demonstrates its ability to form a complex relationship between inputs and output better than MLR.
Keywords: Artificial neural network | Forward osmosis | Water treatment | Desalination | Machine learning
مقاله انگلیسی
9 Big data analytics in health sector: Theoretical framework, techniques and prospects
تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در بخش بهداشت و درمان: چارچوب نظری ، تکنیک ها و چشم انداز-2020
Clinicians, healthcare providers-suppliers, policy makers and patients are experiencing exciting opportunities in light of new information deriving from the analysis of big data sets, a capability that has emerged in the last decades. Due to the rapid increase of publications in the healthcare industry, we have conducted a structured review regarding healthcare big data analytics. With reference to the resource-based view theory we focus on how big data resources are utilised to create organization values/capabilities, and through content analysis of the selected publications we discuss: the classification of big data types related to healthcare, the associate analysis techniques, the created value for stakeholders, the platforms and tools for handling big health data and future aspects in the field. We present a number of pragmatic examples to show how the advances in healthcare were made possible. We believe that the findings of this review are stimulating and provide valuable information to practitioners, policy makers and researchers while presenting them with certain paths for future research.
Keywords: Big data analytics | Health-Medicine | Decision-making | Machine learning | Operations research (OR) techniques
مقاله انگلیسی
10 Big Data Everywhere
داده های بزرگ در همه جا-2020
Big Data and machine-learning approaches to analytics are an important new frontier in laboratory medicine.  Direct-to-consumer (DTC) testing raises specific challenges in applying these new tools of data analytics.  Because DTC data are not centralized by default, there is a need for data repositories to aggregate these values to develop appropriate predictive models.  The lack of a default linkage between DTC results and medical outcomes data also limits the ability to mine these data for predictive modeling of disease risk.  Issues of standardization and harmonization, which are a significant issue across all laboratory medicine, may be particularly difficult to correct in aggregated sets of DTC data
KEYWORDS : Big Data | Laboratory medicine | Machine learning | Direct-to-consumer testing | DTC | Harmonization
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi