دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Major depressive disorder::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Major depressive disorder

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Plasma prolactin is higher in major depressive disorder and females, and associated with anxiety, hostility, somatization, psychotic symptoms and heart rate
پرولاکتین پلاسما در اختلال افسردگی اساسی و زنان بالاتر است، و در ارتباط با اضطراب، خصومت، شکایت جسمانی، علائم روان پریشی و ضربان قلب-2021
Background: Major Depressive Disorder (MDD) is linked to poor physical health including an increased risk of developing cardiometabolic disease (CMD), yet the underlying physiology of this relationship is not clear. One pathophysiological mechanism that may underlie this relationship is neuroendocrine dysregulation, including that of the hormone prolactin. Prolactin has a role in the regulation of stress, and it is linked to anxiety, hostility, and weight gain, which are all implicated in MDD and increased CMD risk. However, little research has examined plasma prolactin in association with psychological symptoms of MDD or biometric indices of CMD risk.
Method: Plasma samples of 120 participants (n ¼ 60 meeting DSM-5 criteria for MDD and n ¼ 60 control; age and sex matched) were analysed to assess prolactin concentration. Biometric data (BMI, waist circumference, blood pressure and heart rate) were collected, and participants completed the Brief Symptom Inventory (BSI) and Depression Anxiety Stress Scale (DASS).
Results: Plasma prolactin was higher in participants with MDD versus controls (8.79 T 5.16 ng/mL and 7.03 T4.78 ng/mL, respectively; F ¼ 4.528, p ¼ 0.035) and among females versus males (9.14 T 5.57 ng/mL and 6.31 T3.70 ng/mL, respectively; F ¼ 9.157, p ¼ 0.003). Prolactin was correlated with several psychological symptoms including anxiety, hostility and somatization, and with heart rate, but not with any other biometric measures.
Conclusions: The results of this study indicate that neuroendocrine dysregulation in MDD may extend to the hormone prolactin, with prolactin being specifically associated with a subset of related psychometric and car- diovascular measures.
Keywords: Major depressive disorder | Cardiometabolic disease | Prolactin | Anxiety | Hostility
مقاله انگلیسی
2 Relative importance of symptoms, cognition, and other multilevel variables for psychiatric disease classifications by machine learning
اهمیت نسبی علائم ، شناخت و سایر متغیرهای چند سطحی برای طبقه بندی بیماریهای روانی با یادگیری ماشین-2019
This study used machine-learning algorithms to make unbiased estimates of the relative importance of various multilevel data for classifying cases with schizophrenia (n=60), schizoaffective disorder (n=19), bipolar disorder (n=20), unipolar depression (n=14), and healthy controls (n=51) into psychiatric diagnostic categories. The Random Forest machine learning algorithm, which showed best efficacy (92.9% SD: 0.06), was used to generate variable importance ranking of positive, negative, and general psychopathology symptoms, cognitive indexes, global assessment of function (GAF), and parental ages at birth for sorting participants into diagnostic categories. Symptoms were ranked most influential for separating cases from healthy controls, followed by cognition and maternal age. To separate schizophrenia/schizoaffective disorder from bipolar/unipolar depression, GAF was most influential, followed by cognition and paternal age. For classifying schizophrenia from all other psychiatric disorders, low GAF and paternal age were similarly important, followed by cognition, psychopathology and maternal age. Controls misclassified as schizophrenia cases showed lower nonverbal abilities, mild negative and general psychopathology symptoms, and younger maternal or older paternal age. The importance of symptoms for classification of cases and lower GAF for diagnosing schizophrenia, notably more important and distinct from cognition and symptoms, concurs with current practices. The high importance of parental ages is noteworthy and merits further study.
Keywords: Machine learning | Nosology | Schizophrenia | Schizoaffective disorder | Major depressive disorder | Bipolar disorder
مقاله انگلیسی
3 نقش افسردگی عمده ، در عملکردهای عصبی بیماران با اختلال استرس پس از سانحه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
زمینه: اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) و اختلال افسردگی عمده (MDD) اغلب اوقات همزمان با هم و بعد از تجارب آسیب زا بروز می کند و در بهم ریختگی های عصبی نیز ، در فاکتور حافظه کلامی و عملکرد اجرایی نقش مشترک دارند . به هر صورت ، تلاش مختصری در ارزیابی منظم نقش تشخیص MDD همراه، در مطالعات عصب شناختی در مورد افرادی با عارضه PTSD، صورت گرفته است. هدف: هدف این تحقیق ، بررسی کاستی های عصب شناختی در بیماران PTSD همراه با و یا بدون MDD می باشد. ما فرض را بر این گذاشتیم که بیماران PTSD با MDD همراه (PTSD+MDD) به طور مشخص، کارایی پایین تری در حافظه کلامی و عملکردهای اجرایی نسبت به بیماران PTSD بدون MDD همراه (PTSD-MDD) از خود نشان می دهند. روش: بیماران شرکت کننده در این تحقیق شامل 140 نفر بیمار سر پایی میباشد که یک نشانه از اختلال PTSD را بعد از بروز یک سانحه ساده آسیب زا داشته اند و در گروه کنترل، در انواع مختلف درمان شرکت کرده اند. داده های پایه عصب روان شناسی (اعصاب و روان )، بیماران با PTSD+MDD (n=84) و بیمارانی با PTSD-MDD (n=56) را با هم مقایسه کرده است. نتایج: بیماران PTSD+MDD دارای کاستی های حافظه کلامی شدیدتر ، در یادگیری و بازیابی کلمات ، نسبت به بیماران با عارضه PTSD هستند. هیچ تفاوتی میان دو گروه در یادآوری یک پاراگراف منسجم، تشخیص و تغییر میزان توجه و تداخل های شناختی وجود ندارد . نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان میدهد که ، بروز MDDهمرا ه ، با مشخصه های عصبی با آسیب دیدگی بیشتر ، ارتباط دارد البته در این بین تفاوت هایی در مورد فاکتور حافظه کلامی و نه در مورد فاکتور عملکردهای اجرایی وجوددارد . از نقطه نظر بالینی، آگاهی نسبت به عملکردهای مشخص حافظه کلامی در افرادی با PTSD و MDD همراه محدودتر میابشد و می تواند با نتایج درمانی ضایعه روحی ، که عمدتا بردرمان روانی متمرکز است، مرتبط باشد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi