دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Malnutrition::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Malnutrition

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 شناسایی و مدیریت سوء تغذیه در بیماران بستری: بررسی دانش و نگرش کارکنان
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
زمينه و هدف: سوء تغذيه موجب كاهش عملكرد و پيامدهاي باليني ناچیز در بيماران بستري می شود. این مطالعه با هدف بررسی دانش کارکنان بالینی در مورد شناسایی و مدیریت سوء تغذیه، ارزیابی نگرش و دانش سوء تغذیه به صورت مسئولیت مشترک بین رشته¬ای انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه به منظور توزیع کارکنان باليني (پزشكي ، پرستاري ، رژيم غذايي و بهداشت) در سه دانشگاه بيمارستاني از جمله مكان هاي حاد، کمی حاد و توانبخشي انجام شد.
نتایج: نتایج حاصل از نظرسنجي 14٪ كاركنان باليني واجد شرايط (116 پرستار ، 68 پزشك ، 20 متخصص تغذيه و 98 نفر از كاركنان بهداشت) مورد بررسی قرار گرفت. به استثنای متخصصین رژیم غذایی ، پاسخ به سؤالات مربوط به مهارت و دانش در زمینه های شناسایی سوء تغذیه ، تشخیص ، درمان و مدیریت ، کمتر از حد مطلوب بود. تنها پاسخ 60٪ از كاركنان پزشكي / جراحي و 42٪ از كاركنان پرستاري توانایی خود را در تشخيص سوء تغذيه گزارش كرده اند. پاسخ به سوالات مربوط به مسئولیت سوء تغذیه بسیار متغیر بود و هیچ کسی "مالکیت مشترک" سوء تغذیه را در مسئولیت بالینی پیشنهاد نکرد.
نتيجه گيري: به غير از متخصصان رژيم غذايي ، مهارت هاي مديريت سوء تغذيه متوسط بود و شکاف دانش در کارمندان باليني دیده شد. در مورد مسئولیت مراقبت از سوء تغذیه بیماران بستری نوعی سردرگمی نیز وجود داشت. برای بهبود تغذیه بیماران بستری ممکن است نیاز به درگیر شدن بیش از حد چند رشته و آموزش بهبود یافته باشد.
واژه‌های کلیدی: سوء تغذیه | تیم بین رشته ای | دانش | نگرش ریسک | بیماران بستری (بستری)
مقاله ترجمه شده
2 What is the nutritional status of your patients suffering from strokes
وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به سکته مغزی چیست؟-2020
Strokes can significantly affect the autonomy and the ability of the patient to feed properly. Malnutrition after strokes increases the length of stay in hospital, increases mortality and aggravates disability. Nutritional support is a therapeutic that can be useful in the manage- ment of strokes and during the rehabilitation period. It may help to reduce the occurrence of complications due to the physical dependence associated with this condition. The objective of our study was to evaluate, through a questionnaire, the opinion of prescribing doctors working in the Department of Neurology of The FANN National Teaching Hospital in Dakar. The interest of the question resides in the fact that the Center does not have a dedicated nutritionist for inpatients. This was an opinion poll about their concerns about the nutritional status of patients in the therapeutic projects they propose during the stroke. The type of the chosen opinion poll was elementary, type random. The questionnaire was individual and consisted of five items of single-response and multiple-choice questions. The results of this study reveal that while the nutritional status of patients with limited autonomy in the service was a concern in the intentions of the prescribers, in practice it was not taken into account in therapeutic projects. To date, no structured protocol is available in cases of proven nutritional deterioration in patients. Nutritional management must be integrated into the overall management of Neurology patients, particularly in elderly victims of strokes.
Keywords: Opinion of prescribers | Management | Stroke | Patients | Nutritional status
مقاله انگلیسی
3 افزایش تغذیه در کشورهای آسیب پذیر و جنگ زده: نقش محوری حکومت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
رنجوری (ناشی از نرسیدن خوراک کافی به بدن) حاد و مزمن به شرایط سلامت، ثبات و توسعه اجتماعی - اقتصادی سراسر جهان در حال توسعه آسیب می رساند.اگر چه کشورهای آسیب پذیر و جنگ زدهبالاترین میزان سوء تغذیه در جهان را دارند، اما واکنشآنها نسبت به اقداماتچند جانبه «افزایش تغذیه» (SUN)در نخستین دوره دو سالۀ خود دوسویه بود.هدفِ این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر تعهدکشورهایآسیب پذیر و جنگ زده بهSUN، و بررسی عوامل متمایزکنندۀ این کشورهای آسیب پذیری کهدر مرحلۀ اول بهSUNپیوستند نسبت به کشورهایی که این کار را نکردند، بود.با توجه بهپایگاه های داده های جهانی (یونیسف، بانک جهانی، UNDP)و مطالعات موردی کیفی کشورها (افغانستان،جمهوری دموکراتیک کنگو، سیرالئون، پاکستان و یمن)، مااز رگرسیون لجستیک دو متغیرهو تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی استفاده کردیم تا عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سرتاسر 41 کشورآسیب پذیری ارزیابی کنیم که بدنبال تفاوت های اصولی بین مواردیکه پیش از مارس 2013 (تعداد=16) SUN را امضا کرده بودند و کسانی که این کار را نکرده اند (تعداد=25) بودند.در حالیکه شیوع سوء تغذیه، عملکرد نظام سلامت و سطحتوانمندسازیشهروندان هیچ تاثیری یا تاثیر اندکی بر احتمال پیوستن یک کشورآسیب پذیر است به SUN داشت، کیفیت حکومت (QOG) قویاً پیوستن را پیش بینی می کرد.کشورهایآسیب پذیرامضاء کنندۀ SUN اصولاً امتیاز بهتری در ارزیابی نهادی و سیاستی کشورها توسط بانک جهانی (CPIA) و شاخص های حکومت جهانی «اثربخشی دولت» کسب کردند.نتیجه می گیریم که تحکیم حکومت در کشورهایآسیب پذیر ممکن است تعهدشان را نسبت به اقداماتی مانند SUN افزایش دهد، همچنین (شناخت پتانسیلدرون زادی)، روش ساختاربندی و تحویل کمک ها بهکشورهایآسیب پذیر ممکن است زمینه تعیین کننده این امر باشد که آیا و چگونه حکومت در چنین بافتی بهبود می یابد.پژوهش نشان می دهد کهچنانچه سیاست های کمک به شیوه ای شکل گیرند که به جای تضعیفِ رشد در ظرفیت حکومت، از آن حمایت کنند، تجزیه و تحلیل دقیق تر شرایط داخل و میان کشورهای طبقه بندی شده تحت عنوان «آسیب پذیر و جنگ زده»ممکن و ضروری است. کلمات کلیدی: تغذیه، کشورهای آسیب پذیر، حکومت
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi