دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Market dynamism::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Market dynamism

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 تغییر یا نابودی : بررسی نقش سرمایه انسانی و توانمندی های بازاریابی فعال در بخش هتلداری
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
بسیاری از محققان تلاش کرده اند شرح دهند کدام عوامل بر مزیت رقابت آمیز پایدار تاثیر می گذارند. بدین منظور، این مقاله به ادبیات بازاریابی و مدیریت هتلداری افزوده و شواهد تجربی مبنی بر نحوه تاثیر سرمایه انسانی، توانایی بازاریابی پویا و پویایی بازار بر مزیت رقابت آمیز در بخش هتداری فراهم می سازد. داده های نظرسنجی مقطعی را از مدیران فروش و بازاریابی 165 هتل با مصاحبه مفصل در سه هتل واقع در کشورهای شورای همکاری خلیج مشتمل بر عربستان سعودی، قطر، امارات و بحرین جمع آوری کردیم. یافته ها نشان داد که سرمایه انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق توانمندی بازاریابی پویا نقش اساسی در گسترش مزیت رقابت آمیز ایفا می کند. برای مفهوم سازی این نقش، تحقیق ما نشان می دهد که پویایی بازار در رابطه بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی از طریق توانمندی بازار مداخله می کند. مفاهیم نظری و مدیریتی را برای گسترش مزیت رقابتی در بخش هتل مطرح می کنیم.
کلمات کلیدی: سرمایه انسانی | قابلیت های بازاریابی فعال | پویایی بازار | مزیت رقابت آمیز | بخش هتلداری
مقاله ترجمه شده
2 The dynamism of liberalism: An esoteric interpretation of Adam Smith
پویایی لیبرالیسم: تفسیری باطنی از آدام اسمیت-2020
Several scholars have noted that entrepreneurship, innovation, and market dynamism more generally —“creative destruction’— are largely absent from Smith’s characterization of what his “liberal plan” tends to bring about. Indeed, in reading Smith’s body of work, one gets the impression that Smith’s opinion of innovation ranged from oblivious to skeptical. I argue, however, that the scant attention to innovation and market dynamism is not an oversight on Smith’s part; nor did Smith believe that innovation was typically undesirable. Instead, I argue that we must read Smith esoterically. Smith recognizes that prejudices against commercial activity are ancient and deep—even natural. Market dynamism generates moral and social tumult. Innovation breaks from, and sometimes disrupts, traditional ways of living. A liberal order tends toward greater cultural detachment and moral fragmentation. Smith downplayed the tumultuous effects of market dynamism, and, on the surface, he did sometimes disparage the effects of innovation. Beneath the surface, however, Smith recognizes that innovation is an inherent component of the liberal package—a mixed blessing but, at any rate, an integral part of the liberal plan. In his work the careful reader can find guidance on how people can adjust to, and make the best of, a liberal order. The economic growth promised by liberalism hinges on innovation; the virtues of tolerance and reserve must be learned. To make the liberal plan palatable, Smith recognizes that he must adopt a pedagogy that leaves some of his teachings indirect or nonobvious.
Keywords: Adam Smith | The Wealth of Nations | Innovation | Entrepreneurship | Esotericism
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi