دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Marketing::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Marketing

تعداد مقالات یافته شده: 618
ردیف عنوان نوع
1 Game-theoretic analysis of partner selection strategies for market entry in global supply chains
تحلیل تئوری بازی از استراتژی های انتخاب شریک برای ورود به بازار در زنجیره های عرضه جهانی-2021
In this study, we provide a game-theoretic analysis to investigate an entrant firm’s partner selection for offering its new product to a market, particularly to a foreign market. The entrant has either a brand advantage or technological superiority over incumbent firms. We analyze the strategic interaction between one entrant and three incumbent firms that include one major firm (or a firm offering a popular product) and two local firms (or firms offering niche products). We explore the impact of such asymmetric demand structures on the entrant’s partner selection. Our equilibrium analysis indicates that forming a partnership with a firm that currently has the largest market share because of its superior product is not necessarily optimal for the entrant. When the value offered by the entrant is significantly high, it is more beneficial for the entrant to ally with the major firm, even if that firm currently has a smaller market share than the local firms because of its inferior product. We also demonstrate that when the entrant can add technological superiority to the partner’s product, the entrant’s optimal partner selection may change non-monotonically in the degree of this superiority. Furthermore, in response to the entrant’s optimal partner selection, the relative profitability between incumbent firms can reverse discontinuously and drastically according to the degree of the value offered by the entrant.
Keywords: Entry | Licensing | Global supply chain | Game theory | Marketing-operations interface
مقاله انگلیسی
2 Propagation of online consumer perceived negativity: Quantifying the effect of supply chain underperformance on passenger car sales
انتشار مصرف منفی مصرف کننده آنلاین: کمی کردن تأثیر کم عملکرد زنجیره تامین بر فروش خودروهای سواری-2021
The paper presents a text analytics framework that analyses online reviews to explore how consumer-perceived negativity corresponding to the supply chain propagates over time and how it affects car sales. In particular, the framework integrates aspect-level sentiment analysis using SentiWordNet, time-series decomposition, and bias- corrected least square dummy variable (LSDVc) – a panel data estimator. The framework facilitates the business community by providing a list of consumers’ contemporary interests in the form of frequently discussed product attributes; quantifying consumer-perceived performance of supply chain (SC) partners and comparing the competitors; and a model assessing various firms’ sales performance. The proposed framework demonstrated to the automobile supply chain using a review dataset received from a renowned car-portal in India. Our findings suggest that consumer-voiced negativity is maximum for dealers and minimum for manufacturing and assembly related features. Firm age, GDP, and review volume significantly influence car sales whereas the sentiments corresponding to SC partners do not. The proposed research framework can help the manufacturers in inspecting their SC partners; realising consumer-cited critical car sales influencers; and accurately predicting the sales, which in turn can help them in better production planning, supply chain management, marketing, and consumer relationships.
Keywords: Supply chain management | Sentiment analysis | Panel data modelling | Online reviews | Natural language processing
مقاله انگلیسی
3 تغییر یا نابودی : بررسی نقش سرمایه انسانی و توانمندی های بازاریابی فعال در بخش هتلداری
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
بسیاری از محققان تلاش کرده اند شرح دهند کدام عوامل بر مزیت رقابت آمیز پایدار تاثیر می گذارند. بدین منظور، این مقاله به ادبیات بازاریابی و مدیریت هتلداری افزوده و شواهد تجربی مبنی بر نحوه تاثیر سرمایه انسانی، توانایی بازاریابی پویا و پویایی بازار بر مزیت رقابت آمیز در بخش هتداری فراهم می سازد. داده های نظرسنجی مقطعی را از مدیران فروش و بازاریابی 165 هتل با مصاحبه مفصل در سه هتل واقع در کشورهای شورای همکاری خلیج مشتمل بر عربستان سعودی، قطر، امارات و بحرین جمع آوری کردیم. یافته ها نشان داد که سرمایه انسانی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق توانمندی بازاریابی پویا نقش اساسی در گسترش مزیت رقابت آمیز ایفا می کند. برای مفهوم سازی این نقش، تحقیق ما نشان می دهد که پویایی بازار در رابطه بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی از طریق توانمندی بازار مداخله می کند. مفاهیم نظری و مدیریتی را برای گسترش مزیت رقابتی در بخش هتل مطرح می کنیم.
کلمات کلیدی: سرمایه انسانی | قابلیت های بازاریابی فعال | پویایی بازار | مزیت رقابت آمیز | بخش هتلداری
مقاله ترجمه شده
4 The influence of online review adoption on the profitability of capacitated supply chains
تأثیر پذیرش بازبینی آنلاین بر سودآوری زنجیره های تأمین خازنی-2021
The paper explores the influence of online review adoption on supply chain profitability under the presence of a capacity constraint. Nowadays, customers increasingly rely on online reviews for decision making, and online retailers regard reviews as a norm. Although online reviews have been extensively examined in marketing disciplines, little research has been conducted to investigate their influence from a supply chain perspective. In addition, previous research has largely focused on how online review information can influence customer purchase behaviours, but ignores the more basic decision: whether and when companies should adopt reviews. This paper examines the online review adoption decision from a capacitated supply chain perspective through mathematical modelling and simulation. The simulation considers the influence of variables including online review adoption decisions, capacity constraint level, lost sales penalty level and product quality estimation on supply chain profitability. Generally, we find that online reviews can bring more profit to the supply chain than without online reviews, although such influence is moderated by the other three variables. The findings reveal the complexity of the contextual variable impacts on online review adoption, and demonstrate that decisions concerning the adoption of online reviews should take all supply-chain-related variables into consideration rather than only aiming for increasing customer orders.
Keywords: Online reviews | supply chain | capacity constraint | simulation | inventory management
مقاله انگلیسی
5 The influence of online review adoption on the profitability of capacitated supply chains
تأثیر پذیرش بازبینی آنلاین بر سودآوری زنجیره های تأمین خازنی-2021
The paper explores the influence of online review adoption on supply chain profitability under the presence of a capacity constraint. Nowadays, customers increasingly rely on online reviews for decision making, and online retailers regard reviews as a norm. Although online reviews have been extensively examined in marketing disciplines, little research has been conducted to investigate their influence from a supply chain perspective. In addition, previous research has largely focused on how online review information can influence customer purchase behaviours, but ignores the more basic decision: whether and when companies should adopt reviews. This paper examines the online review adoption decision from a capacitated supply chain perspective through mathematical modelling and simulation. The simulation considers the influence of variables including online review adoption decisions, capacity constraint level, lost sales penalty level and product quality estimation on supply chain profitability. Generally, we find that online reviews can bring more profit to the supply chain than without online reviews, although such influence is moderated by the other three variables. The findings reveal the complexity of the contextual variable impacts on online review adoption, and demonstrate that decisions concerning the adoption of online reviews should take all supply-chain-related variables into consideration rather than only aiming for increasing customer orders.
Keywords: Online reviews | supply chain | capacity constraint | simulation | inventory management
مقاله انگلیسی
6 نگاهی به خلاقیت: سوگیری های خلاقیت و تاثیرات متفاوت آنها بر عکس العمل هی مشتری در بازاریابی (نا)همزمان
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
چالش بازاریابی محتوی دیجیتالی ایجاد پیام های معنادار در لحظات معنادار است. بدین منظور، برندها اغلب پیام های رسانه اجتماعی را با لحظات موضوعی تنظیم می کنند که بازاریابی همزمان نام دارد. هدف بازاریابی همزمان ایجاد پیوند معنادار و توسعه خلاقیت آمیز در فشار زمانی به خاطر ماهیت همزمان بوده که می تواند تاثیر منفی بر تازگی و نوآوری داشته باشد. این تنش را با بررسی خلاقیت بازاریابی همزمان در اینستاگرام و پیامدهای آن بررسی نمودیم. طبق تحلیل محتوی 516 پیام اینستاگرام، به سوگیری معنادار برای بازاریابی همزمان پرداختیم و معناداری به بهای تازگی و پیشه وری تمامی می شود. به هر حال یافته های تحلیل محتوی و آزمایش مازاد نشان داد فقط پیشه وری و تازگی و نه معناداری تاثیر مثبت بر واکنش مصرف کننده داشتند.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | بازاریابی در زمان واقعی | خلاقیت | سوگیری های خلاقیت | صنعتگری | اصالت | معنی دار بودن
مقاله ترجمه شده
7 بازاریابی جاذبه ای دیجیتال: اندازه گیری عملکرد اقتصادی تجارت الکترونیکی خواروبار در اروپا و آمریکا
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
این تحقیق به بررسی رابطه هزینه-نتیجه اقدامات بازاریابی جاذبه ای مورد استفاده تجارت الکترونیکی خواروبار می پردازد. این تحلیل بر اساس به کارگیری مدل درفمن و استینر (1954) برای بودجه تبلیغات بهینه است که مولفین آن را با بازاریابی دیجیتال تطبیق می دهند و با تحلیل آماری تجاری تایید میکنند. با توجه به 29 شرکت عمده در شش کشور در افق زمانی شش سال، تحلیل ترکیبی تکنیک های بهینه سازی موتور جستجو و بازاریابی موتور جستجو هدف جذب کارکنان به صفحات وب شرکت ها را دنبال می کند. نتایج تایید می کند که تجارت الکترونیکی بازاریابی جاذبه ای دیجیتال را بهینه سازی می کند. تفاوت ها بسته به نوع فرمت و سطح کشور فرق دارند.
واژگان کلیدی: بازاریابی جاذبه ای | بازاریابی دیجیتال | تجارت الکترونیک | خرده فروشی | عملکرد اقتصادی | بهینه سازی سرمایه گذاری بازاریابی.
مقاله ترجمه شده
8 COVID-19 impacts on Flemish food supply chains and lessons for agri-food system resilience
تأثیرات COVID-19 بر روی زنجیره های تأمین مواد غذایی فلاندی و درس هایی برای انعطاف پذیری سیستم کشاورزی-غذایی-2021
Context: Resilience represents the ability of systems to anticipate, withstand, or adapt to challenges. Times of great stress and disturbance offer opportunity to identify and confirm key contributors to agri-food system resilience. The COVID-19 pandemic and its related consequences constituted major shock, challenging the resilience of many agri-food systems worldwide.
Objective: This paper aimed to report the immediate effects of the COVID-19 crisis on various key actors from Flemish food supply chains. By analysing and assessing the observed impacts of and reactions to this crisis from a resilience perspective, it also aimed to gain empirical evidence on resilience-enhancing characteristics of agri-food systems to sudden shocks.
Methods: A first, quantitative step of our mixed method approach measured 718 farmers’ experienced impacts and applied strategies following the crisis through an online survey. A second, qualitative step captured impacts and responses from other key actors downstream the food supply chain through 22 in-depth interviews and 18 on-line questionnaires. Data gathering and interpretation followed a conceptual framework for analysing resilience of agri-food systems to external challenges, that we developed based on the literature. The framework states that resilience actions stem from three types of resilience capacities: anticipatory, coping and responsive capacities. These are determined by both resources allocated by system actors, as well as by resilience attributes from the system.
Results and conclusions: The COVID-19 crisis induced a simultaneous dropped demand for food products in the hospitality industry and risen demand in retail. This shifted demand significantly disturbed food production, processing and marketing processes in terms of labour organization, planning, operation, logistics, and economic returns. Perceived impacts varied extensively across actors from the agri-food system, mostly depending on their marketing strategy, customer base, and flexibility and diversity of their practices. Reported reactions to this crisis revealed that resilience capacities varied according to actors’ abilities to negotiate prices, adjust production processes, and maintain or reorient sales. Some agri-food sectors showed higher responsive capacity because of a higher connectivity and self-organization within the system.
Significance: Our findings suggest that flexibility and diversity, despite their tendency to diminish price optimums, increase resilience capacities, which may be more beneficial to systems for thriving in turbulent and uncertain environments. A more tangible, operationalized understanding of resilience is necessary to effectively improve agri-food system resilience. Our conceptual framework proved a valuable tool for operationalizing resilience assessments to major shocks.
Keywords: COVID-19 | Farmers | Resilience | Shocks | Agri-food system | Food supply chain
مقاله انگلیسی
9 A multi-item supply chain with multi-level trade credit policy under inflation: A mixed mode ABC approach
یک زنجیره تأمین چند ماده ای با سیاست اعتبار تجاری چند سطحی تحت تورم: رویکرد ABC حالت مختلط-2021
In this study, a multi-item supplier-wholesaler-retailer-customers supply chain with partial trade credit policy at each level under inflationary effect for a fixed planning horizon is developed and analysed. Here the wholesaler receives a partial credit period from the supplier, i.e., a credit period on a portion of the amount of units purchased. Wholesaler also offers a partial credit period to its retailer and in turn the retailer also offers a partial credit period to its customers to boost the base demand of any item. Here, credit period induced base demand of any item decreases linearly with time. Demand of the items are also influenced by the respective selling prices. The retailer introduces some promotional cost against advertisement and price discount to improve the demand of the items. Here, it is established that if the wholesaler shares a portion of this promotional cost then the profits of both the retailer and the wholesaler improve. Model is formulated as a mixed-integer profit maximization problem and is analysed in crisp as well as in imprecise (fuzzy/rough) environment and some managerial insights are outlined. To find the marketing decision of such a real-life supply chain model, here, a new variant of ABC is proposed for mixed-integer optimization problems. The algorithm is tested against a set of benchmark test problems available in the literature and its efficiency to solve such problems is well established.
Key words : Supply chain | Partial trade credit period | Inflation | Promotional cost sharing | Artificial Bee Colony.
مقاله انگلیسی
10 بهبود سرمایه گذاری پویا در زمینه ارتقا و حفظ فناوری مدیریت فهرست موجودی از طریق الگوریتم اصلاح شده گرده افشانی گل
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
نرخ سرمایه گذاری پویا در تبلیغاتبر حسب دامنه قیمت مختلف و سرمایه گذاری بهینه در فناوری نگهداری برای محصولات مد روز به ازای طول عمر آنها تعیین می گردد. مدل فهرست موجودی میزان سفارش برای اقلام از بین رفتنی با قیمت تبلیغاتی و میزان نقاضا نوع ذوزنقه ای برای بشینه سازی سود خرده فروش به کار می رود. میزان از بین رفتگی به فناوری نگهداری بستگی دارد به عبارتی هر چه سرمایه گذاری در نگه داری بیشتر باشد، میزان از بین رفتگی کمتر خواهد بود. هدف این مقاله دستیابی به سرمایه گذاری پویا بهینه برای تبلیغات است. نظریه کنترل بهینه برای دستیابی به میزان سرمایه گذاری پویا همراه با الگوریتم گرده افشانی گل برای یافتن طرح قیمت گذاری، زمان بندی پرکردن مجدد انبار به کار می رود. تحلیل حساسیت با توجه به پارامترهای اصلی انجام شده است تا تازگی الگوریتم ثابت گردد و نگرش های مدیریتی مدل مطرح شده بررسی گرد.مطالعات عددی نشان می دهند سرمایه گذاری پویا برای مدیریت انبار مزیت بخش است.
واژگان کلیدی: سرمایه گذاری پویا | الگوریتم گرده افشانی گل | فناوری نگه داری | تبلیغات | تقاضا نوع ذوزنقه ای | بازاریابی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi